Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nationale operationer    
 

Nationale operationer 

Formål
Formålet med modulet er, at deltagerne bliver i stand til at løse udviklingsrelaterede opgaver indenfor nationale operationer ved Forsvarets operative stabe, herunder udvikling af direktiver, bestemmelsesgrundlag og doktriner for nationale operationer. Deltagerne får indsigt og forståelse i nationale operationer og kan reflektere over praksis inden for nationale operationer både i en dansk kontekst og på baggrund af hvordan nationale operationer gennemføres i andre lande. Deltagerne gives en forståelse for den eksisterende praksis på området og gøres i stand til at kunne identificere behov for at opdatere praksis, samt kunne fremkomme med forslag til en ny hensigtsmæssig praksis inden for nationale operationer.

Forudsætninger
Modulet er målrettet MMS studerende, samt stabsofficerer og sagsbehandlere, som i deres funktion har eller skal have berøring med nationale operationer Modulet appellerer ligeledes til officerer fra beredskabsstyrelsen og chefer på højeste ledelsesniveau. Tilstedeværelsesdelen forudsætter, at deltagerne bidragerne med deres faglige viden og erfaringer. Flest mulige studerende med konkret erfaring på værnsfælles operativt niveau fra enten NATO eller national stabstjeneste prioriteres derfor før øvrige. Deltagerne vurderes på en individuel og konkret baggrund.

Dele af modulet er klassificeret, hvorfor deltagerene skal være sikkerhedsgodkendt til hemmeligt.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Have viden om og kunne reflektere over, hvordan Danmark og andre nationer organiserer og styrer det nationale beredskab på tværs af de aktører, som er involveret i nationale operationer.
• Vurdere konventionelle og hybride trusler mod Danmark, samt på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over, hvordan resilienstænkning kobler sig til planlægning og gennemførelse af nationale operationer.

Færdigheder
• Kunne vurdere og diskutere betydningen af dimensionerende faktorer for den nationale krisestyring, samt på et videnskabeligt grundlag kunne foretage analyser og udarbejde løsningsmodeller, politikker og koncepter med udgangspunkt i national lovgivning og direktiver, samt NATO koncepter og planer for alliancens forsvar.
• På baggrund af analyse af de komplekse interaktioner mellem trusler og de militære og civile aktører kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende metoder for opbygning af militære bidrag til det nationale beredskab.

Kompetencer
• Selvstændigt kunne lede tværfaglig udvikling, opdatering og revision af planer, doktriner, koncepter og politikker inden for nationale operationer i nationale stabe.
• Løbende kunne skabe rum for refleksion over egen læring og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling (i relation til nationale operationer).

Indhold
På modulet arbejdes der med forskellige teoretiske perspektiver på trusler og  opgaver i nationale operationer, samt på hvordan Forsvaret løser opgaverne. Modulet giver et komparativt blik på, hvad Forsvaret har gjort før i relation til nationale operationer, og hvordan sammenlignelige lande arbejder med nationale operationer.

Modulet vil blandt andet komme ind på følgende konkrete emner:
• Danmarks militærgeografiske placering.
• Konventionelle trusler mod Danmark.
• Hybride trusler mod Danmark.
• Gråzoner mellem fred of krig.
• Forskellige relevante trusselsscenarier i Dansk område.
• Resiliens.
• Forsvarets samlede nationale opgaveløsning.
• Forsvarets kapaciteter i nationale operationer.
• Kommando og kontrol i nationale operationer.
• Doktringrundlaget for nationale operationer.
• Forsvarsforligets betydning for totalforsvaret.
• Komparativt syn på opbygning af et nationalt beredskab og totalforsvar.

Primært Norges omstilling af totalforsvaret og totalforsvar med et svensk perspektiv.
• Koncepter og politikker for totalforsvaret i Norge, Sverige og Finland
• Luftforsvar.
• NATO bidrag til operationerne. Host Nations Support samt Joint Logistic Support Group.

Undervisnings- og studiemetoder
Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie, baseret på læsning af pensum og online læring, og online opgaver som forberedelse til tilstedeværelsesdelen. Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer med fokus på former, som styrker den studerendes evne til selvstændigt at erhverve sig viden og analysere, indgå i et tværfagligt samarbejde og udarbejde konkrete forslag til løsninger, samt tage ansvar for egen faglig udvikling.

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som forskellige former for gruppearbejde, scenariebaseret undervisning og vejledt selvstudie.

Viden bibringes primært på dansk. Enkelte aktiviteter og tekster i det obligatoriske pensum vil være på engelsk.

Modulet er bygget op om følgende aktiviteter:
• Introduktion
• Blended learning om trusler (Læsning pensum – akademisk og praksis –fulgt af online opgaver).
• Blended learning om totalforsvar og sektoransvar (Læsning pensum – akademisk og praksis, online læringsforløb om praksis – fulgt af online opgaver som blogindlæg og moodle-quizz).
• Opfølgning på de to første temaer med moodle opgave (Wikiside)
• 10-14 seminar, klassificeret, på Karup (HEM)
• Briefinger fra relevante aktører om truslen, de klassificerede planer
• Panel om samarbejdet i totalforsvaret
• Syndikatarbejde (fokusmetode) om de dimensionerende faktorer i relation til trussel og alliance.
• Syndikatarbejde (diskussion) om samarbejdet i totalforsvaret.
• Studiebesøg om føringskonceptet i nationale operationer ved operationscenter
• Studiebesøg ved enhed i relation til nationale operationer.
• Hjemmeopgave (6 sider om selvvalgt NATOPS emne, 30minutters tilbagemelding fra instruktør).
• Krigsspil om nationale operationer.
• Læring gennem scenarier
• Fokus på evnen til at samarbejde på tværs
• Eksamen 10 sider om NATOPS emne (+ en dag til informationsindhentning). Den studerende skal demonstrere en evne til at anvise løsninger på en konkret problemstilling og i den forbindelse selv opsøge relevant materiale og metode.

Der opbygges en fælles viden hos deltagerne, og der bygges op til, at de studerende dels kan udvikle samarbejdet med og forståelsen for andre aktører i et krigsspil, og dels kan arbejde individuelt og konkret med en relevant praksisnær problemstilling.

Fjernundervisning, asynkron gennemføres af deltagerne som forberedelse til onlinemodulerne. Asynkrone læringsaktiviteter vil være læsning af litteratur, online-debat, opgaveskrivning og vejledning på opgaver. Derudover vil underviserne være aktive på Forsvarsakademiets onlinemedie (Moodle), hvor de løbende deler observationer og tanker om aktuelle problemstillinger inden for feltet nationale operationer.

Tilstedeværelse gennemføres dels som et klassificeret seminar, der behandler klassificerede emner, og dels som et krigsspil. Krigsspillet tager udgangspunkt i realistiske cases fra nationale operationer, som stiller deltagerne i en række dilemmaer, hvor deltagerne skal spille ind med løsninger i form af operative direktiver.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Skriftlig opgave
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.

Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor deltagerne skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. Deltagerne skal demonstrere, at dekan identificere en aktuel problemstilling inden for nationale operationer, anvise en løsning med tilstrækkeligt belæg, og vise at de kan anvende begreber, modeller mv. fra det gennemgåede pensum.
Besvarelsen må ikke overstige ti normalsider

Krav til modulet
Der kræves fremmøde i tilstedeværelsesperioderne for at bestå modulet. Hjemmeopgaven skal være godkendt/bestået for at kunne gå til eksamen.

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Deltagerne skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i tilstedeværelsen.

Tilstedeværelsesperioder kan ses på www.fak.dk (internet) under Master i Militære Studier, moduler.
Sidst opdateret 18-05-2020 - kl. 13:35

Udgivelsesdato

MAJ 2020

Målgruppe

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger.

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

10 uger

Deltidsstudium

Kursusdato

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelsesskitsen

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

16. juni 2020.

Pris

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet

Ryvangs Allé 1

2100 Kbh. Ø

Kursusleder

Major

Esben Salling Larsen

Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet

E-mail: esla@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-VO09@mil.dk

Tlf.: +45 22 16 24 14

Studievejleder

Major Allan P. Therkelsen

Forsvarsakademiet

MMS-Sektionen

E-mail:alth@fak.dk

FIIN:

fak-mms02@mil.dk

Tlf.:+45 728 17061

Kursussekretariat

Studiekontoret

Forsvarsakademiet
KTFM
 Sascha Hedberg

E-mail:

studiekontor@fak.dk

FIIN: fak-ls-sas11

Tlf.: +45 2555 2204

SAP ID


Objekt forkortelse