Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær ledelse som kommunikation

Indholdsområde

 
Militær ledelse som kommunikation 
 

Militær ledelse som kommunikation 

Modulet bidrager til at styrke åbenhed, koordination og fremdrift i beslutningsprocesser, møder og andre situationer, som er præget at stor kompleksitet og kræver fleksibel afvikling og improvisation.

Uddannelsesbeskrivelse

Organisatorisk effekt
Modulet bidrager til at styrke åbenhed, koordination og fremdrift i beslutningsprocesser, møder og andre situationer, som er præget at stor kompleksitet og kræver fleksibel afvikling og improvisation.

Formål
Modulets formål er at styrke den studerendes kommunikative kompetencer som leder. Den studerende opnår ny viden om og forståelse for, hvordan sproget er med til at skabe bestemte situationer og handlemuligheder. Den studerende træner sine analytiske færdigheder med henblik på, at styrke sin ledelseskompetence til at rammesætte og navigere i kommunikative begivenheder, fx beslutningsprocesser, stabsmøder, strategiprocesser, seminarer og udviklingssamtaler.

Forudsætninger
Det forudsættes, at man kan læse akademiske tekster på engelsk. Det kan være en hjælp, hvis man har en master- eller kandidatuddannelse inden for relevante fag (f.eks. psykologi, ledelse, kommunikation, sociologi, antropologi).

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Den studerende opnår et teoretisk, forskningsbaseret overblik over kommunikative perspektiver i ledelse og samarbejde. Den studerende har forståelse for forskelle og sammenhænge mellem fagets forskellige teorier og modeller.

Færdigheder
Den studerende kan anvende fagområdets teorier og metoder til at analysere kommunikative begivenheder. Den studerende kan tillige anvende fagområdets teorier til at identificere og vurdere praktiske problemstillinger og få øje på nye handlemuligheder.

Kompetencer
Den studerende kan anvende ovennævnte viden og færdigheder til at udvikle sin ledelsespraksis, f.eks. ved …
• at rammesætte kommunikative begivenheder på måder, som er hensigtsmæssige i forhold til situationen og opgaven.
• at styre og udvikle kommunikative begivenheder, der er komplekse og uforudsigelige.
• at facilitere og lede processer, hvor deltagerne har forskellige interesser, perspektiver og fagligheder.

Mere konkret kan den studerende håndtere komplekse, modsætningsfyldte og udfordrende situationer, f.eks.:
• Når der skal træffes beslutninger i fællesskab
• Når der skal skabes nye ideer
• Når folk taler ud ad en tangent på møder
• Når møderne mister fokus
• Når planen ikke holder, og der er brug for improvisation
• Når der skal skabes overblik over komplekse situationer

Således at…
• Rammen bliver klar for alle
• Mødets formål bliver tydeligt
• Deltagerne føler sig taget alvorligt
• Målet står klart
• Rollefordelingen bliver klar
• Metode og retning justeres, når det viser sig hensigtsmæssigt

Indhold
På kurset vil der blive arbejdet med teorier om sprogets skabende kraft, særligt med udgangspunkt i teorierne Coordinated Management of Meaning (CMM), Positioneringsteori og Narrativ teori.
Modulet er delt op i 4 temaer.
Tema 1: At gøre ting med ord. Om talehandlinger og kontekster.
Tema 2: At skabe attraktive positioner for sig selv og andre.
Tema 3: At arbejde med den skabende kraft i organisationens fortællinger.
Tema 4: At omsætte modulets teorier til egen praksis.

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Modulet adskiller sig fra andre moduler ved at lægge større vægt på øvelser og praksis, hvorfor der er mere tilstedeværelse og mindre pensum og netdrøftelser end på andre moduler.

Tilstedeværelse:
Modulet indeholder 4 tilstedeværelsestemaer á 2-3 dage (i alt 10 dage), hvor der foregår dialogbaseret undervisning, øvelser og gruppearbejder, hvor den praktiske træning er en integreret del. Til nogle øvelser og gruppearbejder udvælges således en procesleder blandt de studerende.

Tilstedeværelsesperioder: 
28.- 30. januar 2019 – Internat - Fredericia
07.-08. marts 2019 – Svanemøllens Kaserne
28.-29. marts 2019 – Svanemøllens Kaserne
08-10. april 2019 – Internat - Vordingborg


Individuelt arbejde:
Den studerende skal læse udvalgte tekster forud for hver tilstedeværelsesperiode. Hovedparten af teksterne er på dansk, men der er også engelske tekster. Der er lidt mere at læse til første gang end til de øvrige tilstedeværelsesperioder. Der er indlagt enkelte refleksioner og en mindre opgave undervejs.

Arbejdsbelastning: 137,5 timer, som tentativt fordeler sig således:
• Tilstedeværelse: ca. 60 timer.
• Pensumlæsning: ca. 45 timer (ca. 450 sider).
• Opgaver: ca. 7,5 timer.
• Eksamen: ca. 25 timer.

Eksamen / Prøve / Certificering
Prøveform: Individuel skriftlig opgave på 18.000-24.000 tegn (7,5-10 normalsider)
Varighed: ca. 25 timer fordelt over ca. 14 dage.
Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen
Censur: Ekstern.
Kvalifikation (Q i DeMars):

 

Sidst opdateret 06-05-2019 - kl. 13:12

Udgivelsesdato

Oktober 2018

Målgruppe

Studerende på MMS.
Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Deltagere

Min. 12 - maks. 20

Niveau

Niveau 7
Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

Se Uddannelsesskitsen på www.fak.dk

Kursusdato

Kursus start og slutdato
fremgår af uddannelses-
kataloget på FIIN og Internet.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

14. december 2018

Pris

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Kursusledere

SPKONS Kristian Brobæk Madsen
Institut for Ledelse og Organisation
Forsvarsakademiet
E-mail: krma@fak.dk
FIIN: FAK-ILO-FO10
Tlf.: +45 72 81 75 24

PROFORS Ann Rubens Mortensen
Institut for Ledelse og Organisation
Forsvarsakademiet
E-mail: anmo@fak.dk
FIIN: FAK-ILO-FO06
TLF.: +45 72 81 75 56
 

Studievejleder

MJ Allan Therkelsen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk
FIIN: FAK-MMS02
Tlf.: +45 728 17061

Kursussekretariat

Studiekontoret ved Forsvarsakademiet
OASS Sascha Hedberg
E-mail: studiekontor@fak.dk Tlf.: +45 72 81 70 82

SAP ID

03214974

Objekt forkortelse

VOFMMSFLEX10