Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær Strategi, Basic modul

Indholdsområde

 
Militær Strategi, Basic modul  
 

Militær Strategi, Basic modul 

Introduction to Military Strategy

Formål
Formålet med modulet er at den studerende får kompetencerne til at forstå, hvordan brugen af militær magt passer ind i statens overordnede strategi, og hvordan det militære instrument spiller sammen med statens øvrige instrumenter. Det vil gøre den studerende i stand til at analysere og forstå den strategiske sammenhæng mellem mål, metoder og midler, forstå den politiske kontekst som danner baggrunden for planlægning og udførelse af militære operationer samt bidrage til og omsætte politiske direktiver til planlægning og udførelse af militære operationer.

Forudsætninger
Skal være optaget på Master i Militære Studier eller på enkeltmodulforløb.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • Har på højeste internationale niveau viden om teorier og forskningsbaserede perspektiver på den militære strategis formål, egenskaber, natur og komponenter.
 • Har viden om civile og militære magtmidler, samt militær strategis rolle i relation til statens overordnede strategi.
 • Har på et videnskabeligt grundlag forståelse for dimensione-rende forhold som militær strategi udvikles og implementeres under.
 • Kan på et videnskabeligt grundlag forstå, reflektere over og forholde sig kritisk til hvordan beslutninger træffes og hvilken rolle magt spiller i forbindelse med strategiske beslutninger og magtmidlers implementering.
 • Kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over det militære instruments muligheder og begrænsninger i forhold til andre politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenters muligheder og begrænsninger.
 • Kan på baggrund af videnskabelige metoder reflektere over statslige og ikke-statslige aktørers ageren og brug af civile og militære virkemidler i et strategisk perspektiv.

Færdigheder
 • Kan på baggrund af teori, videnskabelig metode og empiri analysere og evaluere en given problemstilling om militær strategi, herunder afdække strategiske valgmuligheder.
 • Kan formidle viden om civile og militære magtmidler, samt militær strategis rolle i relation til statens overordnede strategi.

Kompetencer
 • Kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og -formulering i relation til overvejelser om anvendelse af det militære middel under komplekse og uforudsigelige forhold.
 • Kan med udgangspunkt i konkrete, komplekse situationer uden fuldstændig information opstille forslag til analytisk baserede løsningsmodeller som en del af den militærfaglige rådgivning.
 • Kan under komplekse og uforudsigelige forhold lede og bidrage til planlægning, gennemførelse og evaluering af militære operationer i fremtidens konflikter
 • Kan i komplekse og uforudsigelige situationer indgå i tværfaglige samarbejder og relatere til andre relevante fagområder i analysen af de militærstrategiske problemstillinger.
 • Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling inden for det militær strategiske felt.

Indhold
Modulet ”Introduction to Military Strategy” sætter det militære instrument ind i en strategisk ramme. Strategi er læren om, hvordan staten skaber sammenhæng mellem sine politiske mål (sikker-hed, og velstand) og de metoder (alliancedannelse, militær op-rustning) og midler (diplomati, udviklingsbistand og militær magt), som den anvender for at nå disse mål.

Modulet gør de studerende i stand til at forstå, hvordan stater formulerer og implementerer strategier, der involverer brugen af militær magt, i en verden præget af usikkerhed og forandring. De studerende lærer, hvordan strategi bliver til og at forstå og fortolke de til tider uklare mandater, de militære styrker får af deres politiske ledere. Det understreges endvidere, at anvendelse af militær magt i reglen sker i samspil med statens øvrige instrumenter, og at det er afgørende at forstå det politiske mål, som brugen af militær magt skal fremme.

Dette indhold vil være fokus for kurset og bliver udmøntet i nedenstående undervisningselementer:

 • Strategi som teoretisk begreb og analyseværktøj.
 • Aktør perspektiv – staters udvikling og anvendelse af strategi til at fremme egne interesser og værdier internationalt.
 • Strategi og militær strategi som instrument – hvordan brugen af det militære instrument spiller sammen med statens øvrige instrumenter.
 • Strategisk analyse som gennemgående rød tråd.

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med en vekselvirkning mellem teori og cases. Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med vægt på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle og arbejde tværfagligt med fagets centrale problemstillinger mundtligt og skriftligt. Herigennem vil den studerende blive i stand til at udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling. 

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som online diskussioner, gruppearbejde, mundtlige oplæg, mindre opgaver, vejledt selvstudie og casearbejde.

Tilstedeværelsesperioderne
I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra undervisere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med underviseren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og et afsluttende mundtligt oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.

I tilstedeværelsesperioderne vil der ligeledes blive lagt en linje for, hvad de studerende skal opnå i perioderne med selvstudie og studiegruppearbejde.

Selvstudieperioderne
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema. Underviseren vil i denne periode udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe, der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen over en længere periode vil få mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets skiftende tematikker til hinanden og dermed forstå dem i en større sammenhæng.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger.  Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden

Underviserens og de studerendes roller
Undervisningen stiller krav til, at såvel underviser som studerende er i stand til at veksle mellem forskellige roller. Underviserrollen spænder over lærerstyret undervisning, vejledning og understøttelse af de studerendes gruppediskussioner. Tilsvarende spænder den studerendes rolle over aktiv deltagelse i lærerstyret undervisning og selvstudie samt selvstændig tilrettelæggelse af gruppe- og casearbejde i forbindelse med de asynkrone læringsforløb og online diskussioner i selvstudieperioderne.

Krav til modulet
Viden bibringes primært på dansk, men der kan forventes de-lelementer på engelsk, ligesom litteratur i et væsentligt omfang er på engelsk.


De studerende forventes herudover at have læst pensum, deltage aktivt i undervisningen, spille ind med og relatere deres egne empiriske erfaringer til det gennemgåede samt udarbejde skriftlige studieprodukter på baggrund af gruppearbejdet som udgangspunkt til mundtligt oplæg.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Skriftlig opgave.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Censur: Internt.

Sidst opdateret 05-11-2018 - kl. 09:54

ECTS

5 ECTS-point

Antal deltagere

Min 8 – max 55

Kursusleder

Lektor, Phd. Peter Viggo Jakobsen
Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
E-mail: Peja@fak.dk
Tlf.: +45 728 17572

Studievejledning

OK Claus Smith Rasmussen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: clra@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 727 17062