Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær Strategi, Advanced modul B

Indholdsområde

 
Militær Strategi, Advanced modul B 
 

Militær Strategi, Advanced modul B 

Military strategy and intrastate conflicts

Formål
Formålet med modulet er at den studerende videreudvikler sin viden og kompetencer gennem studier af statsbegrebet, konfliktteori og konfliktløsning, samt at den studerende herigennem får kompetencerne og kvalifikationerne til at rådgive om, bidrage til samt træffe strategiske beslutninger om det militære instruments rolle i håndtering af intrastatslige, nationale og lokale konflikter.

Forudsætninger
Den studerende skal have gennemført basismodulet ”Military Strategy as a Tool”.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Har forskningsbaseret viden om de væsentligste internationale aktørers håndtering af intrastatslige, nationale og lokale konflikter.
 • Har forskningsbaseret viden om staters forskellige kendetegn og institutionelle struktur, og hvilken betydning dette har for konflikters udtryk.
 • Har forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau om moderne konflikters forskellige karakteristika.

Færdigheder

 • Kan anvende videnskabelige metoder og redskaber og forholde sig kritisk til udvalgte strategiske perspektiver på tidens krige og konflikter.
 • Kan på baggrund af videnskabelig metoder vurdere staters værktøjer, herunder det militære instruments rolle i staten.
 • Kan på baggrund af videnskabelige metode identificere væ-sentlige karakteristika og dynamikker, der kan føre til konflikt i stater.
 • Kan identificere og forholde sig kritisk til statslige og internationale tiltag i konflikter samt de anvendte strategiske værktøjer til bilæggelse og/eller løsning af konflikt, herunder det militære instruments muligheder og begrænsninger i konfliktløsning.

Kompetencer

 • Kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og -formulering i relation til overvejelser om anvendelse af militære midler i løsning/bilæggelse af en given konflikt af intrastatslig, national og lokal karakter.
 • Kan foretage en strategisk analyse af en given konflikt med henblik på at kunne fungere som militær rådgiver i sammen-kædningen af det politiske og konfliktnære i konfliktløsningen.
 • Kan indgå i tværfaglige samarbejder og relatere og analysere militær strategiske problemstillinger i forhold til konfliktnære problemstillinger på statsniveau.

Indhold
Modulet er baseret på konfliktteori. Forebyggelse af konflikt og egentlig konfliktløsning bliver til som følge af overordnede politiske prioriteringer, der bliver påvirket af aktørernes interesser eller værdier. Rammerne for brugen af det militære instrument ses i kontekst af de politiske, institutionelle, økonomiske og kulturelle rammer og retningslinjer.

Modulet giver den studerende en indsigt i de væsentligste internationale aktørers håndtering af intrastatslige og lokale konflikter. Den studerende vil desuden få indsigt i ”staters” forskellige kendetegn og institutionelle struktur, og hvilken betydning dette har for konflikters udtryk. Endelig fokuseres der på moderne konflikters forskellige karakteristika.

Dette indhold vil være fokus for modulet og liver udmøntet i nedenstående fire undervisningselementer:

 • Staten, og statens karakteristika i en globaliseret verdensorden, herunder staten og dens institutioner, stærk/svag- statsproblematik, nord-syd problematik og transnationale dynamikkers betydning for staten.
 • Typer af intrastatslige konflikter og deres kendetegn, herunder transnationale, regionale, og lokale konflikter.
 • Internationale aktørers rolle og håndtering af intrastatslige konflikter, herunder internationale aktørers handlemuligheder og instrumenter.
 • Håndtering af intrastatslige konflikter - praktisk håndtering af forskellige konflikttyper og aktørers rolle.

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med en vekselvirkning mellem teori og cases. Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med vægt på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle og arbejde tværfagligt med fagets centrale problemstillinger mundtligt og skriftligt, i dette modul med særligt fokus på e-learning. Herigennem vil den studerende blive i stand til at udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling. 

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som online diskussioner, gruppearbejde, mundtlige oplæg, mindre opgaver, vejledt selvstudie, sparring fra underviser og medstuderende, samt casearbejde.

Tilstedeværelsesperioderne
I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra undervisere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med underviseren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og et afsluttende mundtligt oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.

I tilstedeværelsesperioderne vil der ligeledes blive lagt en linje for, hvad de studerende skal opnå i perioderne med selvstudie og studiegruppearbejde.

Selvstudieperioderne
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema. Underviseren vil i denne periode udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe, der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen over en længere periode vil få mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets skiftende tematikker til hinanden og dermed forstå dem i en større sammenhæng.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger.  Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

Underviserens og de studerendes roller
Undervisningen stiller krav til, at såvel underviser som studerende er i stand til at veksle mellem forskellige roller. Underviserrollen spænder over lærerstyret undervisning, vejledning og understøttelse af de studerendes gruppediskussioner. Tilsvarende spænder den studerendes rolle over aktiv deltagelse i lærerstyret undervisning og selvstudie samt selvstændig tilrettelæggelse af gruppe- og casearbejde i forbindelse med de asynkrone læringsforløb og online diskussioner i selvstudieperioderne.

Krav til modulet
Viden bibringes primært på dansk, men der kan forventes de-lelementer på engelsk, ligesom litteratur i et væsentligt omfang er på engelsk.

Der kræves minimum 80 % fremmøde i tilstedeværelsesperio-derne for at bestå modulet.

De studerende forventes herudover at have læst pensum, deltage aktivt i undervisningen, spille ind med og relatere deres egne empiriske erfaringer til det gennemgåede samt udarbejde skriftlige studieprodukter på baggrund af gruppearbejdet som udgangspunkt til mundtligt oplæg.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Skriftlig opgave.
Varighed: 2 dage.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Censur: Ekstern.

Sidst opdateret 20-11-2018 - kl. 14:36

ECTS

5 ECTS-point

Antal deltagere

Min 8 – max 20

Kursusleder

Major Mikkel Storm Jensen
Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
E-mail: msje@fak.dk

FIIN: FAK-IFS-08

Tlf.: +45 2575 5177 

Studievejledning

OK Claus Smith Rasmussen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: clra@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 727 17062