Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær Strategi, Advanced modul A

Indholdsområde

 
 
 

Militær Strategi, Advanced modul A 

Military strategy and International Conflicts

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende videreudvikler sin viden og sine kompetencer gennem studier af internationale relationer, strategisk teori og folkeret, samt at den studerende får kompetencerne og kvalifikationerne til at rådgive om og bidrage til samt træffe strategiske beslutninger om det militære instruments rolle i håndtering af internationale konflikter.

Forudsætninger
Den studerende skal have gennemført basismodulet “Introduction to Military Strategy”.

Læringsudbytte
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Har forskningsbaseret viden på internationalt niveau om tilgange til international interessevaretagelse og internationale konflikter.
• Har forskningsbaseret viden om og forståelse for forskellige former for strategi og strategiske valg i internationale konflikter.
• Har på højeste internationale niveau viden om og forståelse for teorier og forskningsbaserede perspektiver på aktuelle internationale konflikttyper og deres indvirkning på det militære instruments anvendelse.
• Kan med udgangspunkt i teoretiske perspektiver, teorier og metoder reflektere over det militære instruments muligheder og begrænsninger i internationale konflikter i forhold til andre politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenters muligheder og begrænsninger.

Færdigheder
• Kan på baggrund af forskningsbaseret teori, metode og empiri vurdere og analysere en given problemstilling om militær strategi i internationale konflikter, herunder afdække strategiske valgmuligheder.
• Kan vurdere bevæggrundene for statslige og ikke-statslige aktørers ageren i internationale konfliktsammenhænge samt deres forskellige brug af virkemidler i forhold til den kontekst stater agerer i. 
• Kan foretage en videnskabeligt funderet analyse af det strategiske internationale miljø med henblik på at kunne fungere som militærfaglig rådgiver på politisk niveau.

Kompetencer
• Kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og -formulering i en international ramme, med henblik på vurdering af det militære instruments rolle som værktøj i internationale konflikter sammenholdt med andre politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenter.
• Kan under komplekse og uforudsigelige forhold indgå i tværfaglige samarbejder, og kunne relatere og analysere militærstrategiske problemstillinger på internationalt niveau.

Indhold
Modulet “Military Strategy and International Conflicts” har fokus på at analysere og diskutere forskellige internationale konflikttyper og -dynamikker, staters politiske mål og militær strategier samt de væsentligste rammebetingelser så som visse geografiske og indenrigspolitiske forhold samt Folkeret. De studerende får herved udbygget deres forståelse af, hvordan militære strategier formuleres, implementeres og løbende tilpasses i en verden præget af usikkerhed og forandring. De studerende får ydermere videreudviklet deres teoretiske viden og analytiske kompetencer, hvor pointen, der løbende understreges er, at forskellige teoretiske tilgange giver forskellige blik på, hvad der forårsager, driver og afslutter internationale konflikter samt forskellige redskaber til analyser af staters forskellige nationale interesser og deres bestræbelser på at skabe sammenhæng mellem politiske mål (fx sikkerhed og velstand), metoder (fx alliancedannelse og institutionsopbygning) og midler (fx diplomati, udviklingsbistand og militær magt). De studerende får også muligheder for selv at prøve kræfter med at agere som militærfaglig analytiker og rådgiver på politisk niveau og formidle militær strategiske implikationer for dansk Forsvar.

Det empiriske udgangspunkt for modulet er den igangværende “forskydning” i international magt og indflydelse, som uundgåeligt vil påvirke de overordnede rammer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og dermed også de udfordringer og opgaver, som dansk Forsvar stilles over for. USA er fortsat den førende økonomiske og militære magt i det internationale system og har hidtil domineret i fastsættelsen og håndhævelsen af internationale “spilleregler.” USA indtager derfor en afgørende rolle i nærmest samtlige internationale konflikter udspillet siden afslutningen af den kolde krig. Den amerikanske verdensorden er imidlertid under pres. Udfordringen kommer især fra et økonomisk og militært stærkere Kina, som i takt med udbredelsen af Kinas økonomiske og militære interesser og tilstedeværelse også søger at påvirke internationale “spilleregler.” Modulet vil især fokusere på konflikten i det Sydkinesiske Hav med henblik på at analysere og diskutere, hvorledes hovedaktørerne USA og Kina aflæser konflikten og bringer forskellige – politiske, diplomatiske, økonomiske og militære – magtmidler i spil for at nå deres politiske mål og varetage deres nationale interesser. Hensigten er videre at diskutere og vurdere hvilke perspektiver, der viser sig som følge af udviklingen i det Sydkinesiske Hav for den fremtidige verdensorden og fremtidige internationale konflikter. Dette er for Danmark – for dansk Forsvar – særligt relevant i forhold til Arktis og de internationale institutioner og “spilleregler” som skal sikre fastholdelse af internationalt samarbejde og stabilitet i den arktiske region. Derudover vil der også være et særligt fokus på udfordringen fra Rusland og i særdeleshed på konflikten i Østersøen også med henblik på at analysere og diskutere den danske regerings beslutning om at styrke Forsvarets indsats i dette område. 

Dette indhold udmøntes i, at modulet tilrettelægges på flg. vis med tre tilstedeværelsesperioder:

1. tilstedeværelsesperiode:
• Introduktion: Modul (formål, opbygning/tilrettelæggelse, aktiviteter (herunder online diskussioner), opgaver (opgaveskrivning/den gode opgave) og eksamen). Forventningsafstemning og studiegruppedannelse.
• Indledende bred introduktion af 1) Teori/teoretisk road-map (realisme, liberalisme og konstruktivisme); 2) Hvad vi kan bruge international politik teori til; 3) Hvad der karakteriserer internationale konflikter samt forskellige typer af internationale konflikter; 4) Militær strategi og internationale konflikter; 5) Folkeret og internationale konflikter; 6) Modulets gennemgående internationale konflikter/cases (Sydkinesiske Hav, Arktis og Rusland/Østersøen) og relevansen for dansk Forsvar samt 7) USA, Kina og Rusland som strategiske aktører.
• Opgave 1.
 
2. tilstedeværelsesperiode:
• Samle op på opgaver (kollektiv (mini-Harvard seminar i studiegrupper) og mulighed for individuel feedback).
• Introduktion til handlerumstilgangen.
• Det Sydkinesiske Hav som case:
• Hovedaktørernes nationale interesser og politiske mål? Inkl. diskussion af betydningen af strategisk kultur og indenrigspolitisk kontekst/dynamik.
• Hovedaktørernes militær strategi? Hvilke metoder og midler bringer de forskellige hovedaktører i spil?  (inkl. “hybrid warfare” og quasi militære styrker).
• Vigtige rammebetingelser.
• Afgørelsen fra den internationale domstol i Haag fra sommeren 2016 – efterspil?
• Samle op på Det Sydkinesiske Hav case – perspektiver i forhold til den fremtidige verdensorden og fremtidige internationale konflikter? Perspektiver i forhold til Arktis?
• Opgave 2.

3. tilstedeværelsesperiode:  
• Samle op på opgaver (kollektiv (mini-Harvard seminar i studiegrupper) og mulighed for individuel feedback). Pege frem mod eksamen (opgaveskrivning/den gode opgave) – hvad tage med? Hvad gøre/ikke gøre i forhold til skrivning af eksamensopgaven? Spørgetid i forhold til eksamen.
• Nyere militær strategiske udviklinger i Arktis – USA, Rusland og Kina.
• Fokus: Dansk Forsvars fremtidige opgaveløsning i Arktis – analyse og vurdering.
• Case: Udfordring fra Rusland/Østersøen – analyse og vurdering af forskellige scenarier, som er lagt frem, og diskussion af implikationer for dansk Forsvar af den danske regerings beslutning om at styrke Forsvarets indsats i Østersøen. 
• Samle op på hele modulet og særligt fokus på læring/tage med videre.
• Afsluttende opgave/eksamen.

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
Modulet er tilrettelagt som blended learning med en vekselvirkning mellem tilstedeværelse og selvstudie/distancelæring. I tilstedeværelsesperioderne gennemføres undervisningen med anvendelse af forskellige undervisningsformer med vægt på former, som styrker den studerendes evne til at analysere, diskutere og vurdere modulets cases og centrale problemstillinger og formidle dette mundtligt og skriftligt. Tyngden ligger i skriftlig fremstilling med udarbejdelse af to skriftlige opgaver undervejs og en skriftlig eksamensopgave til slut.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende – anført af udpegede online diskussionsledere – skal drøfte udleverede diskussionsspørgsmål vedr. aktuelle internationale konflikter set i en strategisk ramme. Fokus er her på, at styrke de studerendes kompetencer inden for strategivurdering og -formulering med henblik på at kunne agere som militærfaglige analytikere og rådgivere. Underviserne vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende på skift målretter og leder diskussionerne og herved supplerer og styrker hinandens kompetencer og læringsprocesser. Det er krav om deltagelse for alle studerende, men diskussionsledere skal starte, vejlede og styre debatten fx ved at lægge delspørgsmål op og på forskellige vis søge at inddrage de øvrige studerende i debatten. Målet er, at diskussionslederne klædes på til at kunne udarbejde et kort essay/policy brief, som samler op og giver inputs og anbefalinger i forhold til de udleverede diskussionsspørgsmål.

Tilstedeværelsesperioderne:
I tilstedeværelsesperioderne vil der være indledende oplæg fra undervisere og eksterne oplægsholdere og ellers vil fokus være på, at de studerende på forskellig vis får mulighed for at afprøve, diskutere og vurdere anvendelsen af teorierne i forhold til cases og for at diskutere modulets centrale elementer og problemstillinger. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som undervisningsaktiviteterne oftest vil tage udgangspunkt i.

I tilstedeværelsesperioderne vil der være mulighed for mundtlig feedback og sparring i forhold til de skriftlige opgaver. Der vil ligeledes i tilstedeværelsesperioderne blive lagt en linje for, hvad de studerende skal fokusere på og levere i selvstudieperioderne mellem tilstedeværelsesperioderne.

Selvstudieperioderne:
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med modulets centrale elementer og problemstillinger særligt via læsning, online diskussioner og opgaveskrivning. Hensigten er, at de studerende – individuelt og i studiegrupper – får mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets forskellige teoretiske tilgange og cases til hinanden og dermed forstå dem i en større sammenhæng. Ligeledes giver studiegrupperne et forum for at diskutere og sparre i forhold til udarbejdelsen af de skriftlige opgaver. Underviseren vil til disse perioder udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau, online diskussionsspørgsmål samt opgavespørgsmål.

Eksamen / Prøve / Certificering
De studerende udarbejder to mindre opgaver gennem modulet – opgave 1 efter tilstedeværelse 1 (max 3 normalsider) og opgave 2 efter tilstedeværelse 2 (max 3 normalsider). De to mindre opgaver har til formål at give de studerende en dybere forståelse for stoffet og en mulighed for prøve kræfter med at skrive opgaver inden for dette område og via den indlagte feedback fra medstuderende og underviserne forbedre deres evner til at skrive inden for fagfeltet inden eksamensopgaven (max 8 normalsider), som afslutter modulet.

En normalside består af 2400 tegn inkl. mellemrum.

I de angivet antal normalsider indgår tekst og noter, men IKKE forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Prøveform: Skriftlig opgave.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Eksamenssprog: dansk, engelsk, norsk eller svensk.
Censur: Ekstern.
Sidst opdateret 06-12-2018 - kl. 13:53

Udgivelsesdato

December 2018

Målgruppe

Studerende på Master i Militære Studier

Deltagere

Min 15 – max 30

Niveau

Niveau 7 (master og kandidatniveau)
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

Gennemføres over 16 uger på deltid

Kursusdato

01. april 2019 -
28. juni 2019

Tilmelding

Via studiekontoret for Master i Militære Studier

Pris

Interne deltagere: (FSV) ingen kursusafgift
Eksterne deltagere: 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Alle 1
2100 København Ø

Kursusleder

Major Henrik Laugesen,
Institut for Strategi, 
Forsvarsakademiet
E-mail: hela@fak.dk  
FIIN: FAK-IFS-05
Tlf.: +45 728 17575 

Adjunkt Camilla Tenna Nørup Sørensen,
Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
E-mail: caso@fak.dk
FIIN: FAK-IFS-13
Tlf.: +45 728 17593

Studievejleder

OK Claus Smith Rasmussen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: clra@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 727 17062

Studiekontor

OASS Sascha Hedberg
E-mail: saha@fak.dk
FIIN: FAK-PD-STU02
Tlf.: +45 728 17082

SAP ID

D-objekt (8 cifre)

Objekt forkortelse

Forkortet arrangement
(12 karakter fra SAP)