Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær Ledelse og Styring, Basic modul

Indholdsområde

 
 
 

Militær Ledelse og Styring, Basic modul 

Grundlæggende perspektiver på militær ledelse og organisering.

Formål
Den studerende bliver i stand til at anvende forskellige teoretiske paradigmer til at forholde sig kritisk og konstruktivt til den militære ledelseskontekst og de ledelsesmæssige og organisatoriske tilgange og teknologier, der optræder heri.

Forudsætninger
Skal være optaget på Master i Militære Studier eller på enkeltmodulforløb.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Har forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau om forskellige teoretiske perspektiver og iagttagelsespositioner inden for ledelse og organisering
 • Har på baggrund af forskellige videnskabsteoretiske perspektiver forståelse for hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige positioner tilbyder, og hvad det betyder i praksis, når man skifter position.
 • Har forståelse for, hvordan den studerende som leder eller medarbejder på en gang former og formes af sociale og organisatoriske mønstre i den militære kontekst.

Færdigheder

 • Kan anvende videnskabelige metoder og teorier til at analysere komplekse militære ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.
 • Kan anvende forskningsbaserede teorier til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etablerede og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for militær ledelse og organisering.
 • Kan på den baggrund vurdere egen og andres militære ledelse og organisering samt opstille forskellige forslag til nye handlemuligheder.
 • Kan formidle militære ledelsesmæssige og organisatoriske problemer både til fagfæller og ikke-fagfæller.

Kompetencer

 • Kan foretage teoretisk funderede valg i forhold til, hvordan den studerende vil bidrage til udviklingen af den militære ledelsesmæssige og organisatoriske praksis.
 • Kan selvstændigt indgå i tværfaglige samarbejder og agere kompetent i krydsfeltet mellem konkurrerende rationaler og perspektiver.
 • Kan selvstændigt anvende ovennævnte viden og færdigheder til at udvikle sin militære ledelsespraksis og være med til at udvikle den militære ledelse og organisering i sin egen organisation
 • Kan selvstændigt fortsætte egen læring og kompetenceudvikling inden for militær ledelse og organisering.

Indhold
På modulet arbejdes der med grundlæggende teoretiske per-spektiver inden for militær ledelse og organisering samt styring og professionsdannelse.

 • Paradigmer inden for ledelses- og organisationsteori.
  Hvilke afledte ledelsesmæssige handlemuligheder og organisatoriske konsekvenser har forskellige ledelses- og organisationsteoretiske paradigmer? Hvad betyder det f.eks. for styring og forandring i en militær kontekst?
 • Militær ledelse i krydsfeltet mellem konkurrerende rationaler.
  Hvilke forskellige rationaler gør sig gældende i den militære kontekst, hvad betyder det for den militære professionsdannelse og hvordan kan officeren navigere i dette?

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med en vekselvirkning mellem teori og cases. Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med fokus på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling.

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, casearbejde, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

Tilstedeværelsesperioderne
I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra forskere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med forskeren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og et eventuelt afsluttende mundtligt oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.

De studerende kommer med forskellig faglig og praktisk erfaring og det udnyttes særligt i tilstedeværelsesperioderne, hvor de skal arbejde i grupper og trække på hinandens forskellige viden, færdigheder og kompetencer for at løse opgaverne.
I tilstedeværelsesperioderne vil der ligeledes blive lagt en linje for, hvad de studerende skal opnå i perioderne med selvstudie og det virtuelle studiegruppearbejde.

Selvstudieperioderne
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema. Underviseren vil i denne periode udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau.

Der vil være indlagt e-forelæsninger med henblik på at nedbryde læringsobjekterne i de delmål, som leder til det overordnede mål for modulet. E-forelæsninger vil være en kombination af flere visuelle og auditive midler, således vil der være tekst, speak, film, indlagte spørgsmål, elementer, der gensidigt støtter forståelse af og refleksioner over temaerne, således at den studerende får forståelse for de forskellige perspektivers betydning for temaerne i praksis.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe, der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen uafhængige af mødepligt vil få mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets skiftende temaer. Det asynkrone forløb vil give mere tidsmæssig fleksibilitet for de studerende i forhold til deres arbejde og vil give dem tid til at reflektere over emnerne.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger.  Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

Krav til modulet
Det forventes at den studerende læser pensum, sætter sig ind i e-forelæsningsmaterialet, deltager aktivt i undervisningen og påtager sig ansvar for de forskellige studiegruppeaktiviteter.

Forud for hvert tema skal den studerende forvente at have læst ca. 100-180 sider samt have set 1-3 videoforelæsninger eller lignende á ca. 30 minutter.

Mellem hvert tema gennemføres der 1-2 netbaserede gruppearbejder, hvor den studerende på et eller flere selvvalgte tidspunkter inden for en ca. 10-dages periode deltager med indlæg i forhold til en stillet opgave.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Individuel skriftlig opgave på 8-10 sider. I opgaven skal den studerende anvende teorier fra modulet til at analysere en empirisk problemstilling. Eksamensopgaven kan fremsendes elektronisk og kræver ikke fremmøde.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.

Sidst opdateret 05-11-2018 - kl. 09:58

ECTS

5 ECTS-point

Antal deltagere

Max 55

Kursusleder

FULDM Emil Thomsen Schmidt
Institut for Ledelse og Organisation
Forsvarsakademiet
E-mail: emsc@fak.dk
Tlf.: +45 728 17558

Studievejledning

OK Claus Smith Rasmussen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: clra@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 728 17062