Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær Ledelse og Styring, Advanced modul B

Indholdsområde

 
Militær Ledelse og Styring, Advanced modul B 
 

Militær Ledelse og Styring, Advanced modul B 

Militær ledelse og styring, Advanced modul B

Formål
Formålet med moduler er, at den studerende bliver i stand til at forstå styringspraksis i lyset af forskellige konstituerende forhold i og udenfor den militære organisation, for derigennem at udvikle sine analytiske evner og ledelsesudøvelse.
Den studerende vil med inspiration fra en række forskellige teoretiske og forskningsmæssige bidrag kunne videreudvikle sine perspektiver på styring i den militære organisation. Perspektiverne bevæger sig i feltet mellem den militære fagprofession og offentlig forvaltning.

Forudsætninger
Adgangsberettiget til Master i militære studier. Har gennemført MMS ILO, basic.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Har på højeste internationale niveau viden om og forståelse for teorier og forskningsbaserede perspektiver, der belyser styringsfeltet mellem den militære fagprofession og den of-fentlige kontekst.
 • Har forståelse for styringsteknologiernes rolle som ledelses-redskab.
 • Kan med afsæt i de anvendte videnskabelige perspektiver, teorier og metoder beskrive og forklare de komplekse sam-menhænge, som affødes af de perspektiver, der kan indtages i forhold til styring og ledelse.
 • Forståelse kommer f.eks. til udtryk, når man skal forklare noget for andre.

Færdigheder

 • Kan forholde sig kritisk til og, på baggrund af videnskabelige metoder og redskaber, vælge blandt teorier til at analysere styring i et militært ledelsesperspektiv.
 • Kan anvende videnskabelige metoder og teorier til at vurdere praktiske styrings- og ledelsesudfordringer og derved kunne anvise nye løsnings- og handlemuligheder.

Kompetencer

 • Kan under komplekse og uforudsigelige situationer forholde sig refleksivt til de perspektiver, der kan indtages i forhold til styring og ledelse samt kunne skifte imellem disse perspektiver i forhold til den aktuelle opgave og situations kompleksitet.
 • Kan indgå i tværfagligt samarbejde i krydsfeltet mellem konkurrerende styringsparadigmer.
 • Kan lede, deltage og navigere i komplekse processer i styringsfeltet og dermed bruge styring som en konstruktiv del af sit militære virke.
 • Kan fortsætte udviklingen af sine egne kompetencer inden for militær ledelse og styring.

Indhold
På modulet arbejdes der med grundlæggende teoretiske perspektiver inden for mål og adfærd, styringsteknologier og magt, samt styring og udvikling.

 • Mål og adfærd: Hvilke betydninger kan mål og måling have for vores adfærd? Hvorledes skabes meningsfulde mål?
 • Styringsteknologier og magt: Hvordan opstår styringsteknologier? Hvordan påvirker de den militære ledelse, hvordan bliver de påvirket af den militære ledelse og hvilke muligheder og udfordringer giver det for opgaveløsningen?
 • Styring og udvikling: Hvad sker der undervejs i vores styringsproces med vore mål? Opnår vi det, vi vil, udvikles eller begrænses det undervejs og hvordan kan vi håndtere dette ledelsesmæssigt?

Undervisnings- og studiemetoder
Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie baseret på læsning af pensum, arbejde med dette på internettet og gen-nemførelse af asynkrone forelæsninger på internettet som forberedelse til tilstedeværelsesdelene.

Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med fokus på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling.

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og case-baserede drøftelser, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

Viden bibringes primært på dansk, men der kan forventes de-lelementer på engelsk, ligesom dele af pensum vil være på engelsk.

Tilstedeværelsesperioderne
I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra forskere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med forskeren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og et afsluttende mundtligt oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.
De studerende kommer med forskellig faglig og praktisk erfaring og det udnyttes særligt i tilstedeværelsesperioderne, hvor de skal arbejde i grupper og trække på hinandens forskellige viden, færdigheder og kompetencer for at løse opgaverne.
I tilstedeværelsesperioderne vil der ligeledes blive samlet op på det hidtidige forløb og lagt en linje for, hvad de studerende skal opnå fremadrettet i perioderne med selvstudie og studiegruppearbejde.

Selvstudieperioderne
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema. Underviseren vil i denne periode udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau.

Der vil være indlagt e-forelæsninger med henblik på at nedbryde læringsobjekterne i de delmål, som leder til det overordnede mål for modulet. E-forelæsninger vil være en kombination af flere visuelle og auditive midler, således vil der være tekst, speak, film, indlagte spørgsmål, elementer, der gensidigt støtter forståelse af og refleksioner over emnerne, således at den studerende får forståelse for de forskellige perspektivers betydning for temaerne i praksis.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe, der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen uafhængige af mødepligt vil få mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets skiftende tematikker. Det asynkrone forløb vil give mere tidsmæssig fleksibilitet for de studerende i forhold til deres arbejde og vil give dem tid til at reflektere over emnerne.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger. Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

Krav til modulet
Der kræves minimum 80 % fremmøde i tilstedeværelsesperio-derne for at bestå modulet.

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk re-fleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i seminarerne.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis.
Varighed: 30 minutter inkl. votering.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.

Sidst opdateret 20-11-2018 - kl. 14:35

ECTS

5 ECTS-point

Antal deltagere

Min 6 – max 25

Kursusleder

Major Stig Brynel
Institut for Ledelse og Organisation
Forsvarsakademiet

E-mail: stbr@fak.dk

Fiin: FAK-ILO-FO11

Tlf.: +45 728 17526

Studievejledning

OK Claus Smith Rasmussen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: clra@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 727 17062