Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militær Ledelse og Styring, Advanced modul A

Indholdsområde

 
Militær Ledelse og Styring, Advanced modul A 
 

Militær Ledelse og Styring, Advanced modul A 

Stabilitet og forandringer i den militære organisation

Formål
Den studerende bliver i stand til lede, navigere og koordinere i komplekse forandringer i egen praksis på baggrund af en mangfoldig forståelse for organisatoriske forandringer i en kompleks militær kontekst. Ligeledes bliver den studerende i stand til at kunne argumentere for modsatrettede perspektivers afledte handlemuligheder og ledelsesmæssige konsekvenser i en militær praksis

Forudsætninger
Adgangsberettiget til Master i militære studier. Har gennemført MMS Militær Ledelse, basic.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Har forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau om forandringer i organisationer – både som fremvoksende processer og planlagte forandringsforløb.
 • Kan med afsæt i de anvendte videnskabelige perspektiver, teorier og metoder beskrive og forklare de komplekse sammenhænge, som affødes af forandringer i organisationen, herunder hvilke konsekvenser forandringer kan medføre.

Færdigheder

 • Kan på baggrund af videnskabelige metoder og teorier skelne mellem forskellige forandringsperspektivers implikationer for militære organisationers tilgang til udvikling og forandring og forholde sig til hvilke ledelsesmæssige interventioner dette kalder på.
 • Kan på baggrund af videnskabelige metoder identificere og analysere konkrete forandringsmuligheder i organisationer.
 • Kan identificere forskellige tiltag, der kan understøtte en given organisation i bestræbelserne på at imødekomme organisationens fortsatte udvikling og specifikke styringsmæssige mål.
 • Kan vurdere og formidle teoretiske og praktiske forandrings-perspektiver i forhold til aktuelle organisatoriske forandringsbehov i forskellige militære organisatoriske kontekster.

Kompetencer

 • Kan anvende viden og færdigheder til at igangsætte og navigere i forandringsmæssige problemstillinger i komplekse og dynamiske organisationer.
 • Kan designe hensigtsmæssige udviklingsinitiativer og løs-ningsforslag gennem teoretisk argumenterede valg og tilgange med blik for de forskelligartede handlemuligheder, som den enkelte tilgang vil medføre i praksis og de afledte implikationer for relevante aktører.

Indhold
Den studerende præsenteres for aktuelle konkurrerende perspektiver på forandringer og stabilitet i komplekse organisationer.

 • Stabilitet eller forandring? Hvilken forskel gør det, om vi betragter organisationer som grundlæggende stabile eller foranderlige?
 • Perspektiver på den militære organisation og dens kontekst og den afledte betydningen for forandringsforståelsen.
 • Perspektiver på innovation og forandringer i militære organisationer.

Undervisnings- og studiemetoder
Modulet gennemføres som en veksling mellem tilstedeværelsesperioder, selvstudie og virtuelle perioder.

Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med fokus på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling. Modulets temaer vil centrere sig om pædagogiske metoder, der giver blik for hvordan man kan arbejde med forandring og udvikling i grupper.

Der vil blive inddraget studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og case-baserede drøftelser, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

Tilstedeværelsesperioderne
I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra forskere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med forskeren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og et afsluttende mundtligt oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.
De studerende kommer med forskellig faglig og praktisk erfaring og det udnyttes særligt i tilstedeværelsesperioderne, hvor de skal arbejde i grupper og trække på hinandens forskellige viden, færdigheder og kompetencer for at løse opgaverne.
I tilstedeværelsesperioderne vil der ligeledes blive lagt en linje for, hvad de studerende skal opnå i perioderne med selvstudie og studiegruppearbejde.

Selvstudieperioderne
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema. Underviseren vil i denne periode udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau.

Der vil være indlagt e-forelæsninger med henblik på at nedbryde læringsobjekterne i de delmål, som leder til det overordnede mål for modulet. E-forelæsninger vil være en kombination af flere visuelle og auditive midler, således vil der være tekst, speak, film, indlagte spørgsmål, elementer, der gensidigt støtter forståelse af og refleksioner over emnerne, således at den studerende får forståelse for de forskellige perspektivers betydning for temaerne i praksis.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe, der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen uafhængigt af mødepligt vil få mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets skiftende tematikker. Det asynkrone forløb vil give tidsmæssig fleksibilitet for de studerende i forhold til deres arbejde og vil give dem tid til at reflektere over emnerne.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger.  Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

Krav til modulet
Der kræves minimum 80 % fremmøde i tilstedeværelsesperioderne for at bestå modulet.

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk re-fleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i seminarerne. Der forventes endvidere at den studerende forbereder problemstillinger/cases fra egen organisation, som indgår som casemateriale i drøftelser og analyser.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis.
Varighed: 30 minutter inkl. votering.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.

Sidst opdateret 20-11-2018 - kl. 14:36

ECTS

5 ECTS-point

Antal deltagere

Min 6 – max 25

Kursusleder

MJ Peter Kaplers Institut for Ledelses og Organisation
Forsvarsakademiet

E-mail: pete@fak.dk

Tlf.: 728 17537

Studievejledning

OK Claus Smith Rasmussen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: clra@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 727 17062