Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kompleksitetsstrategi 
 

Kompleksitetsstrategi 

Den militærfaglige verden er kompleks. Den enkelte skal agere i en kompleks organisation i komplekse samspil med venner såvel som fjender. Kompleksiteten giver udfordringer både på hjemme- og udebane, når der skal tænkes og handles strategisk.

Formål
Den militærfaglige verden er kompleks. Den enkelte skal agere i en kompleks organisation i komplekse samspil med venner såvel som fjender. Kompleksiteten giver udfordringer både på hjemme- og udebane, når der skal tænkes og handles strategisk. Fagets formål er, at videreudvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer med hensyn til at agere i en kompleks strategisk kontekst.   

Forudsætninger
Optaget på Master i Militære Studier, har en bachelor/professions-bachelor eller officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse. Desuden en interesse og grundlæggende viden om strategi i en samfundsvidenskabelig kontekst.

Læringsudbytte
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden om og forståelse af kompleksitet og strategi:
• Teoretisk viden fra strategiske studier.
• Praktisk viden om kompleksitet og strategi i forsvarsregi – nationalt og internationalt.
• Forståelse for samspil mellem teori og praksis – samt udfordringer hermed, jf. type og grad af kompleksitet, mulighed for strategi samt hvor forskellige og (u)forudsigelige situationer denne viden skal beherskes og anvendes i.
• Evnen til at sætte kompleksitetsstrategisk viden i praktisk sammenhæng, bl.a. når denne viden skal formidles.
• Viden om kompleksitet og strategi i forsvarsregi (baseret på strategiske studier) – nationalt og internationalt.

Færdigheder inden for kompleksitetsstrategi:
• Kognitive færdigheder til at forstå kompleksitetsstrategi.
• Praktiske færdigheder til at udføre kompleksitetsstrategi.
• Kreative færdigheder til at håndtere kompleksitetsstrategiske udfordringer (cases) - i teori og praksis.
• Kommunikative færdigheder til mundtligt og skriftligt at formidle viden om og forståelse af kompleksitetsstrategi til teoretikere (f.eks. undervisere) og praktikere (f.eks. fagfæller).

Kompetencer inden for kompleksitetsstrategi:
• Kompetencer til at bringe ovenstående viden og færdigheder i spil i studiemæssige sammenhænge, f.eks. forberedelse til og deltagelse i undervisning, plenumdiskussioner og gruppearbejde samt synopsis eksamen. 
• Kompetencer til at bringe ovenstående viden og færdigheder i spil i arbejdsmæssige sammenhænge, der f.eks. identificeres, simuleres og diskuteres i case undervisning. 
• Evne og vilje til individuelt og samarbejde.
• Evne og vilje til at tage ansvar for egen og fælles læring igennem individuelt og gruppearbejde før, under og efter undervisning/tilstedeværelsesperioder.

Indhold
Faget har tre dele:
1. Problemet: Kompleksitet.
2. Løsningsforslag: Strategiske tilgange til kompleksitet.
3. Kompetenceudvikling: Kompleksitetsstrategi.

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)
To tilstedeværelsesperioder – hver med et overordnet tema:
• 1. tilstedeværelse:
Kompleksitetsproblemet og strategiske tilgange hertil
• 2. tilstedeværelse:
Kompleksitetsstrategi, konkrete cases og ledelse
Begge tilstedeværelsesperioder består af to intensive dage, hvor de studerende forventes at møde velforberedt og klar til at deltage aktivt i undervisningen. De studerende forventes ligeledes at deltage aktivt i e-læringsaktiviteter mellem tilstedeværelsesperioderne.

Første tilstedeværelsesmodul:
• Intro til faget
• Blok 1: problemet: kompleksitet
• Blok 2: løsninger: strategiske tilgange til kompleksitet
• Studieteknik: forberedelse til udarbejdelse af egne cases
Mellem tilstedeværelsesmodulerne (selvstudier):
• Individuel case udarbejdelse (uploades på IceCore)
• Gennemlæsning af andre cases (downloades fra IceCore)

Andet tilstedeværelsesmodul:
• Gruppearbejde med cases
• Blok 3: kompetenceudvikling: kompleksitetsstrategi
• Studieteknik: forberedelse til synopsis eksamen
Forventninger ift. forberedelse mv. (deltagerbelastning):
• Forberedelse inden tilstedeværelsesperioder (2 x 20 timer –> 40 timer, dvs. 100 sider/dag ~ 400 sider)
• 2 x 2 tilstedeværelsesdage (2 x 16 timer (2 dage/8 timer) –> 32 timer)
• Individuel skriftlig opgave: case skrives med udgangspunkt i den studerendes eget arbejde (10 timer)
• E-læring: læs og giv feedback på andre studerendes cases (10 timer)
• Forberedelse til eksamen (43 timer)
• Mundtlig synopsis eksamen, inkl. votering (1/2 time)
• Evaluering under og efter kurset (1 1/2 time)
Forventet forberedelse til eksamen (deltagerbelastning):
• Individuel udarbejdelse af synopsis (uploades på IceCore).
• Synopsis lægger op til diskussion af de tre faglige blokke (kompleksitet, strategi og ledelse) med udgangspunkt i pensum samt den studerendes eget case.
• Her skal litteraturens og undervisningens væsentligste pointer kendes og anvendes i faglig diskussion af et konkret case, hvoraf den studerende skal vise sin viden, færdigheder og kompetencer jf. kompleksitet og strategi.

Eksamen / Prøve / Certificering
Prøveform: Mundtlig synopsis eksamen
Varighed: 1/2 time, inkl. votering
Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen
Censur: Ekstern

Bemærkninger
Sprog
• Undervisning: dansk med engelske gæsteforelæsninger
• Litteratur: primært på engelsk med enkelte danske tekster
• Skriftligt arbejde: dansk eller engelsk, efter eget ønske
• Mundtlig eksamen: dansk eller engelsk, efter eget ønske
Undervisere og kursusansvarlige
• Anja Dalgaard-Nielsen <andn@fak.dk>
• Annemarie Peen Rodt <anro@fak.dk>
• Steen Kjærgaard <stkj@diis.dk>
• Gæsteforelæsere fra ind- og udland
Sidst opdateret 06-05-2019 - kl. 14:40

Udgivelsesdato

Maj 2018 

Målgruppe

Studerende på MMS, Officerer og studerende på BA-niveau eller lign.

Deltagere

Min 10 - max 20 deltagere

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point = 137 timer.
Fastsat med udgangspunkt i, at 1 ECTS point svarer til ca. 27,5 timers belastning.

Varighed

137 timer på 4 mdr. (inkl. 4 ugers selvstudier inden kursusstart).

Kursusdato

September-december 2018 (inkl. 4 ugers selvstudier inden kursusstart). Se uddannelsesskitse på www.fak.dk  

Tilmelding

Jf. opslag på
www.fak.dk

Tilmedingsfrist

08 Juni 2018

Pris

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

Kursusleder

Ph.d. chef Anja Dalgaard-Nielsen Forsvarsakademiet,
E-mail: andn@fak.dk  
FIIN: FAK-IFS-CH@mil.dk
Tlf.: +45 728 17570 

Studie/ uddannelsesvejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Administration

Sascha Hedberg
E-mail:
studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 728 17082 

SAP ID

D-objekt (8 cifre)

Objekt forkortelse

Forkortet arrangement