Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Introduktionsmodul 
 

Introduktionsmodul 

Gennem dette modul introduceres den studerende til de praktiske og studiemæssige rammer for Master i militære studier og opnår indsigt i krig som genstand for videnskabelig forskning og de videnskabsteoretiske implikationer af dette.

Formål
Gennem dette modul introduceres den studerende til de praktiske og studiemæssige rammer for Master i militære studier og opnår indsigt i krig som genstand for videnskabelig forskning og de videnskabsteoretiske implikationer af dette. Desuden genopfriskes den studerendes viden om videnskabelig diskussions- og argumentationsteknik med særligt fokus på militær videnskabelighed og strategi. Herigennem får den studerende forudsætning for gennem hele uddannelsen at kunne forholde sig til krig som studieobjekt og kritisk vurdere egen og andres metodiske og teoretiske tilgange til emnet.

Forudsætninger
Optagelse på Master i militære studier.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have op-nået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

• Har en grundlæggende viden om masteruddannelsens moduludbud, relevante IT-platforme og uddannelsens lærings-platforme, faglige retninger og strukturer, således at den studerende på en refleksiv baggrund kan vælge den rette studieretning og studieproces.
• Har viden om og forståelse for centrale samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskabsteoretiske perspektiver og retninger og disses relation til militær videnskabelighed og til produktionen af viden.
• Har viden om og forståelse for de grundlæggende krav, uddannelsen stiller til indsamling, bearbejdning og produktion af viden.

Færdigheder
• Besidder de grundlæggende forudsætninger for at kunne vurdere og analysere problemstillinger og argumentere videnskabeligt i forbindelse med de forskellige typer opgaver, der arbejdes med under uddannelsen.
• Kan anvende Forsvarets Bibliotekscenters søgefaciliteter, henvise korrekt til begrundelsesmateriale samt forstå kravene til videnskabelig redelighed.
• Kan anvende Forsvarets IT-platforme og modulernes læringsplatforme.

Kompetencer
• Kan bidrage til opgaveløsning og diskussion af militær praksis på et videnskabsteoretisk grundlag, herunder vise forståelse for de særlige vinkler, som krigens påvirkninger giver og for de vilkår, Forsvaret som militær arbejdsplads er underlagt.

Indhold

Modulet indeholder:
• Arbejde med uddannelsens opbygning, krav og praktiske forhold, herunder IT-redskaber.
• Introduktion til militær videnskabelighed, der skal give den studerende evnen til akademisk argumentation i en praksisnær kontekst.
• Oplæg og drøftelse af forskellige perspektiver på viden-skabsteoretiske metoder og de særlige overvejelser, der knytter sig til videnskabelig udforskning af krig.

Undervisnings- og studiemetoder
Modulet gennemføres som internat af tre dages varighed og vil være tilrettelagt med orienteringer, forelæsninger, opgaveløsning og debat i grupper samt eventuelt skriftligt arbejde.

Bemærkninger
Gennemførelse af modulet er ikke obligatorisk, men er et vigtigt grundlag for at kunne påbegynde masteruddannelsens andre moduler, da modulet danner grundlag for et optimalt læringsudbytte på de efterfølgende moduler.

Prøvebestemmelser
Der er ingen prøve i modulet.
Sidst opdateret 14-05-2018 - kl. 16:15

Udgivelsesdato

April 2018

Målgruppe

Studerende på MMS

Niveau

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

Ingen 

Varighed

3 dage, internat

Kursusdato

Ultimo juni. Præcis start -og slutdato fremgår af uddannelseskataloget på FIIN samt på fak.dk på internettet.

Tilmelding

Via Studiekontoret

Tilmeldingsfrist

2 mdr. før kursus

Pris

Eksterne kursister: kontakt studiekontoret

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

Adjunkt Rasmus Dahlberg,
Forsvarsakademiet
E-mail: rada@fak.dk
FIIN: FAK-IMK-V06@mil.dk
Tlf.: +45 2555 2196

Studievejleder

Major Allan Therkelsen
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Kursussekretariat

Studiekontoret
Forsvarsakademiet
E-mail: Studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 2555 2204

SAP ID

03136653

Objekt forkortelse

VOFMMSINTRO