Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Introduktion til Master i Militære Studier

Indholdsområde

 
Introduktion til Master i Militære Studier 
 

Introduktion til Master i Militære Studier 

Den studerende introduceres til Master i Militære Studier gennem introduktion til masterstudiets genstandsfelt – krig, krigsførelse og det militære instrument.

Formål
Den studerende skal introduceres til Master i Militære Studier gennem intro-duktion til masterstudiets genstandsfelt – krig, krigsførelse og det militære instrument, samt opnå kendskab til uddannelsens opbygning, studieteknik og introduceres til grundlæggende videnskabsteori. Dette sker på et mili-tærhistorisk og krigsteorisk grundlag, som skaber overblik over hvad det vil sige at studere krig, krigsførelse og militære forhold.

Modulets formål er dermed også at give den studerende de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig forskningsbaseret viden om militære opera-tioner, strategi og ledelse på uddannelsens øvrige moduler.

Forudsætninger
Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, offi-cersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Den studerende har den fornødne viden om:

 • uddannelsens opbygning, indhold og målsætninger,
 • studieteknik og brug af hjælpemidler ved FAK,
 • fundamental krigsteori herunder hvordan man studerer krig, krigsførelse og militære forhold,
 • centrale videnskabsteoretiske refleksioner og positioner forbundet med studiet af krig, krigsførelse og militære forhold.

Færdigheder
Den studerende har opnået forståelse for og evnen til at analysere relevante militære problemstillinger ud fra:

 • de grundlæggende videnskabsteoretiske og faglige tilgange til forståelsen af krig, krigsførelse og militære forhold,
 • den til området hørende videnskabs- og krigsteoretisk terminologi.

Kompetencer
Den studerende kan: 

 • planlægge og aktivt afvikle egen deltagelse på Master i Militære Studier med anvendelse af alle til rådighed værende hjælpemidler,
 • reflektere over og positionere sig i forhold til grundlæggende videnskabs- og krigsteoretiske traditioner og tilgange.


Indhold

På modulet gennemgås:

Opbygning og indhold af Master i Militære Studier 

 •  Hvilke moduler består uddannelsen af?
 • Hvordan kan den studerende forberede og tilrettelægge studiet?
 • Hvilke erfaringer fra tidligere studerende m.v. kan være nyttige

Studieteknik

 •  Hvilke redskaber er til rådighed for studerende ved FAK?
 • Hvordan tilegner man sig bedst viden fra tekster?
 • Hvordan anvendes FAKs digitale læringsplatforme?

Videnskabsteori

 • Hvad er viden – og videnskab?
 • Hvordan tilegner man sig viden om verden?
 • Hvilke væsentlige videnskabsteoretiske positioner bør man som studerende på Master i Militære Studier kende til?

Militærhistorie og anden empiriindhentning

 • Hvad er militærhistorie?
 • Hvordan kan historisk empiri om krig, krigsførelse og militære forhold anvendes i et nutidigt perspektiv?
 • Hvilke andre former for empiriindhentning kan man anvende, når man studerer krig, krigsførelse og militære forhold?

Krigsteori

 • Hvad er krigsteori
 • Hvad kendetegner studiet af krig, krigsførelse og militære forhold?
 • Hvad er de grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske udfordringer ved at studere krig, krigsførelse og militære forhold?
 • Hvordan kan forskellige krigsteorier bringes til besvarelse af militære praksis-orienterede problemstillinger?
 • Hvad er sammenhængen mellem almen krigsteori på den ene side, og på den anden side: militær strategi, militære operationer og militær ledelse?


Undervisnings- og studiemetoder
Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie baseret på læsning af pensum, arbejde med dette på internettet og gennemførelse af tilstedeværelse.

Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer med fokus på former, som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling. Der vil blive inddraget studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og casebaserede drøftelser, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

Modulet gennemføres i 3 faser:

 • Forberedelsesfase:

Starter tre uger før 1. tilstedeværelsesfase og omfatter læsning og indi-viduel behandling af temalitteratur, op til ca. 300 sider.

 • Tilstedeværelsesfaser:
 1. tilstedeværelsesfase har primært til formål at introducere de stude-rende til Forsvarsakademiets faciliteter og funktioner samt til hinanden. Derudover introduceres krigsvidenskab som overordnet tema.
 2. tilstedeværelsesfase er modulets ”tungeste” del, hvor hovedparten af den teoretiske undervisning ligger. Tilstedeværelsesfasen følger en di-daktisk tragtform, hvor der indledningsvis introduceres brede felter som krigs- og videnskabsteori, som i løbet af ugen snævres ind til domæne-teorier og konkrete eksempler på anvendelse.

 

 • Selvstudiefase:

Denne fase vil være baseret på selvstudie, og her vil de studerende gå i dybden i syndikater med selvvalgte emner inden for rammer defineret af den modulansvarlige. Selvstudiefasen ligger mellem de to tilstedeværelsesfaser.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe (syndikat), der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen uafhængige af mødepligt vil være obligatorisk skriftlig refleksion over og perspektivering over modulets skiftende tematikker. Det asynkrone forløb vil give mere tidsmæssig fleksibilitet for de studerende i forhold til deres arbejde og vil give dem tid til at reflektere over emnerne.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger. Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra forskere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med forskeren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og afsluttende mundtlige oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.

De studerende kommer med forskellig faglig og praktisk erfaring, og det udnyttes særligt i tilstedeværelsesperioderne, hvor der arbejdes i grupper og trækkes på hinandens forskellige viden, færdigheder og kompetencer for at løse opgaverne.

I tilstedeværelsesperioderne vil der på daglig basis ske en brobygning imellem temaerne under inddragelse af læringsmålene.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Kollaborativ udarbejdelse af digitalt produkt i form af synopsis og essay.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Intern.

Krav til modulet
Der kræves fremmøde i tilstedeværelsesperioden for at bestå modulet.

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i tilstedeværelsesfaserne.

Sidst opdateret 29-04-2020 - kl. 09:56

Udgivelsesdato

Marts 2020

Målgruppe

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger

Niveau

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

10 uger Deltidsstudium

Kursusdato

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelses-kataloget på FIIN samt på www.fak.dk

Tilmelding

Automatisk ved optagelse på MMS

Pris

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

Adjunkt Rasmus Dahlberg
Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse & Krigsteori Forsvarsakademiet E-mail: rada@fak.dk
FIIN: FAK-IMK-11@mil.dk
Tlf.: +45 30 70 39 92

Studievejleder

Major Allan Therkelsen
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Kursussekretariat

Studiekontoret Forsvarsakademiet KTFM
Sascha Hedberg
E-mail: studiekontor@fak.dk
FIIN: FAK-SAB-11
Tlf.: +45 2555 2204

SAP ID

03136642

Objekt forkortelse

VOFMMSINTRO