Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarets styring - i teori og praksis

Indholdsområde

 
Forsvarets styring - i teori og praksis 
 

Forsvarets styring - i teori og praksis 

Den militære organisations realisering af styringsambitioner/-målsætninger.

Formål
Den studerende skal kunne analysere betingelser og muligheder for realisering af Forsvarets styringsambitioner med henblik på, at kunne håndtere styring i relation til egen ledelsesnære praksis.

Modulets formål er at give den studerende viden om effekterne af realiseringen af Forsvarets styringsmålsætninger, herunder hvilke forhold som influerer på realiseringen og hvilke tiltag, der kan fremme opnåelsen af ambitionerne. Temaerne retter sig mod den militære organisations realisering af styringsambitioner/-målsætninger.

Forudsætninger
Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Har forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau om baggrundene for formulering og opstilling af styringsmålsætninger, betingelser for realiseringen af disse i praksis, herunder forståelse for samt kunne forholde sig til de mulige betydninger af dette for organisationen.
• Kan med videnskabelige perspektiver reflektere over udfordringen i at opnå sine styringsmål og ambitioner samt identificere potentielle problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder
• Kan anvende forskningsbaserede videnskabelige teorier til at forholde sig analytisk til tilblivelsen af styringsmålsætninger for Forsvaret.
• Kan anvende videnskabelige teorier til at analysere og anvise konstruktive tiltag til at indgå i såvel udformningen som i omsætningen af styringsmålsætninger.
• Kan med videnskabelige teorier vurdere, vælge samt opstille alternative muligheder for at påvirke opnåelsen af de tiltænkte styringsambitioner.
• Kan anvise og formidle de alternative muligheder til interessenterne.

Kompetencer
• Kan indgå i analyser af styringsudfordringer og stille forslag til udformning og realisering af styringsambitioner/strategier.
• Kan med afsæt i ovenstående viden og færdigheder anvende disse til at fortsætte egen faglig praksisnær ledelsesudvikling.

Indhold
På modulet arbejdes der med grundlæggende teoretiske perspektiver på:

FSV styringsambitioner:
• Hvilke styringsforståelser kan der ligge til grund for Forsvarets styringsambitioner?

FSV styring i praksis:
• Hvad er med til at påvirke styrings ambitioner/målsætninger gennem den organisatoriske omsætning, hvilke muligheder og begrænsninger kan det give os indsigt i, i forhold til at lykkes med styringsmålsætningerne?

FSV styringslegitimitet:
• Hvilke betydninger kan realiseringen af styringsambitionerne have for opfattelsen af organisationen som styringsaktør og dertil hørende konsekvenser? Og hvilke muligheder er der for at håndtere og påvirke opfattelsen af organisationen i retning af at være en legitim og troværdig styringsaktør?

Styringslaboratorium:
• Med baggrund i de foregående temaer, ses på muligheder for at skabe større sammenhæng imellem ambitioner og eksekvering. Hvorledes kan der skabes større sammenhænge i mellem det vi vil, det som sker og det som vi får ud af det?

Undervisnings- og studiemetoder
Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie baseret på læsning af pensum, arbejde med dette på internettet og gennemførelse af asynkrone forelæsninger på internettet som forberedelse til tilstedeværelsesdelene.
Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer med fokus på former, som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling.
Der vil blive inddraget studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og casebaserede drøftelser, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

Viden bibringes primært på dansk, men der kan forventes delelementer på engelsk, ligesom dele af pensum vil være på engelsk.

Tilstedeværelsesperioderne
I tilstedeværelsesperioderne vil der være fokus på oplæg fra forskere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med forskeren. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet studiegrupper, som diskussionerne inden for de forskellige temaer vil tage udgangspunkt i. Der vil ligeledes i disse grupper være casearbejde og et afsluttende mundtligt oplæg, hvor grupperne skal præsentere deres arbejde for underviser og øvrige grupper med henblik på diskussion i plenum.

De studerende kommer med forskellig faglig og praktisk erfaring, og det udnyttes særligt i tilstedeværelsesperioderne, hvor de skal arbejde i grupper og trække på hinandens forskellige viden, færdigheder og kompetencer for at løse opgaverne.

I tilstedeværelsesperioderne vil der ligeledes blive samlet op på det hidtidige forløb og lagt en linje for, hvad de studerende skal opnå fremadrettet i perioderne med selvstudie og studiegruppearbejde.

Selvstudieperioderne
Dele af modulet vil være baseret på selvstudie, og her vil den studerende gå i dybden med litteraturen til det aktuelle tema.

Der vil være indlagt e-forelæsninger med henblik på at nedbryde læringsobjekterne i de delmål, som leder til det overordnede mål for modulet. E-forelæsninger vil være en kombination af flere visuelle og auditive midler, således vil der være tekst, speak, film, indlagte spørgsmål, elementer, der gensidigt støtter forståelse af og refleksioner over emnerne, således at den studerende får forståelse for de forskellige perspektivers betydning for temaerne i praksis.

Den studerende vil i selvstudieperioderne indgå i en studiegruppe, der skal diskutere det aktuelle tema og indgår her i et asynkront læringsforløb, hvor studiegruppen uafhængige af mødepligt vil være obligatorisk skriftlig refleksion over og perspektivering over modulets skiftende tematikker. Det asynkrone forløb vil give mere tidsmæssig fleksibilitet for de studerende i forhold til deres arbejde og vil give dem tid til at reflektere over emnerne.

Under hele forløbet vil der være et online debatforum, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger. Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

Krav til modulet
Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i seminarerne.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Individuel mundtlig eksamen på baggrund af udarbejdet rapport pba. laboratoriearbejdet.
Varighed: 30 minutter inkl. votering.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.

Der gennemføres tilstedeværelse i perioderne:
28. februar - 1 marts 2019, Internat, Høveltegård
28.-29. marts 2019, Svanemøllens Kaserne
02.-03. maj 2019, Svanemøllens Kaserne
23.-24. maj 2019, Svanemøllens Kaserne
17.-18. juni 2019, Eksamen, Svanemøllens Kaserne
Sidst opdateret 06-05-2019 - kl. 14:31

Udgivelsesdato

01 November 2018

Målgruppe

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger.

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

17 uger deltidsstudium

Kursusdato

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelseskataloget på FIIN eller uddannelsesskitsen på www.fak.dk

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

14. december 2018

Pris

Eksterne kursister: 7.000 DKK

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Kbh. Ø

Kursusleder

Major Stig Brynel
Institut for Ledelse og Organisation
E-mail: STBR@fak.dk
FIIN: FAK-ILO-FO11
Tlf.: +45 728 17526 

Kursusvejleder

MJ Allan Therkelsen,
MMS sektionen,
Forsvarsakademiet
E-mail: ALTH@fak.dk
FIIN: FAK-MMS02
Tlf.: +45 728 17061

Studiekontor

Studiekontoret
OASS Sascha Hedberg
E-mail: studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 2555 2204

SAP ID

03189552

Objekt forkortelse

VOFMMSFLEX6