Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Designtænkning i en militær kontekst (Innovation; løsning af komplekse problemstillinger gennem design tænkning)

Indholdsområde

 
Designtænkning i en militær kontekst 
 

Designtænkning i en militær kontekst (Innovation; løsning af komplekse problemstillinger gennem design tænkning) 

Vil du blive bedre til at finde innovative og holdbare måder at håndtere og løse de ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger du står med?

Uddannelsesbeskrivelse

Vil du blive bedre til at finde innovative og holdbare måder at håndtere og løse de ledelsesmæssige udfordringer og problem-stillinger du står med? Vil du have redskaber, der hjælper dig med at designe, skabe og indgå i processer, der bygger på sam-skabelse? Så er modulet om designtænkning måske noget for dig.
I de senere år har ‘designtænkning’ vundet frem som på én gang et mind-set og en proces, der udfordrer traditionelle, li-neære beslutningsprocesser og i stedet skaber nytænkende, inkluderende løsninger og løsningsprocesser. På dette modul vil vi både se nærmere på, hvad begrebet designtænkning inde-holder, og hvordan det er anvendt f.eks. i amerikansk militær doktrin, i erhvervslivet og i det offentlige. Endvidere vil vi - især - arbejde med designtænkning i praksis; dvs. med hvordan man gør.

Formål
Formålet med modulet er at uddanne forsvarets ledere og med-arbejdere til at understøtte designtænkning, innovation, ny-tænkning og kritisk tænkning i mødet med komplekse kontek-ster og problemstillinger i en militær kontekst. Designtilgangen er relevant i relation til en række af forsvarets kerneopgaver som f.eks. operationsplanlægning, forandringsledelse, organisa-tionsudvikling mv. Formålet er at introducere designtænkning som en tilgang til at imødekomme og løse komplekse, uforudsi-gelige og ukendte problemstillinger, hvor inddragelse af mang-foldige, forskelligartede og nødvendige interessenter skaber holdbare og konstruktive løsninger.

Forudsætninger
Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.
Det forudsættes, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk.

Det forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i tilste-deværelsesperioderne, og at deltagerne deltager aktivt i de op-gaver, der stilles i fjerneundervisningsperioderne.

Læringsudbytte
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have op-nået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Deltageren har en teoretisk, forskningsbaseret viden om designtænkning og forskellige forståelser af designtænkning; herunder forskelle imellem forstå-elser af militære operative designprocesser og designtænkning i en militær kontekst.

Endvidere skabes der forståelse for centrale temaer og perspektiver i ud-vikling af design såvel som ledelse af og deltagelse i designprocesser.

Der arbejdes med at skabe indsigt i forskelle mellem militær ledelse som føring og militær ledelse som dialogisk inklusion af mange stemmer og ud-vikling af innovative, samskabte løsninger.

Deltageren har viden om og forståelse for sammenhænge mellem grund-læggende vidensforståelser og kommunikationsformer og disses betydning for at kunne tænke og lede design i en militærfaglig kontekst.

Færdigheder
Deltageren kan observere og analysere planlægnings- og udviklingsproces-ser i en militær kontekst ud fra centrale teorier og metoder.

Deltageren kan argumentere for hvornår en problemstilling i en militær kon-tekst kan imødekommes gennem føringsmæssige færdigheder og hvornår det kan være givtigt at anvende en designtilgang. Herunder kan deltageren identificere opgaver og områder, hvor designtænkning eller elementer af designtænkning kan være relevante at anvende.

Deltageren har værktøjer til at håndtere problemstillinger i en militær kon-tekst, hvor løsningen ikke er kendt på forhånd. Her bliver der et særligt fo-kus på militær ledelse som facilitering af innovative processer.

Deltageren kan begrunde, vælge og anvende relevante teoretiske og meto-diske perspektiver som grundlag for udviklingen af processer og hand-lingsmuligheder.

Deltageren kan formidle viden om designtænkning eller elementer heraf til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer
Deltageren kan selvstændigt og ud fra fagområdets teoretiske perspektiver iagttage og forholde sig kritisk konstruktivt til
igangværende processer og metoder inden for militær ledelse og planlæg-ning. Herudfra kan deltageren bidrage til at udvikle og/eller ændre processer og egen praksis.

På baggrund af modulets teoretiske og metodiske perspektiver kan deltage-ren selvstændigt bidrage til at designe inkluderende og samskabende de-signprocesser, både fagligt og tværfagligt, samt deltage i disse.

Deltageren kan selvstændigt argumentere for anvendelsen af designtilgan-ge og -metoder i forhold til gængse metoder i traditionel militær problemløs-ning.

Indhold
På modulet undervises i designtænkning som metode/tilgang til løsning af komplekse problemstillinger/opgaver med henblik på at finde og implementere innovative løsninger. For at skabe en dybere forståelse for designtænkning arbejdes der - også prak-tisk - med temaer om kritisk og divergent tænkning, komplekse problemstillinger, beslutningsprocesser og facilitering af dialogi-ske processer.

Læringsaktiviteter (undervisnings- og studiemetoder)
Modulet består af tilstedeværelsesperioder og fjerneundervis-ningsperioder.
Undervisningen tager afsæt i den studerendes aktive deltagelse i tilstedeværelsesdagene, selvstudie og individuel gennemførel-se af mikroeksperimenter samt gruppearbejde (på modulerne og eventuelt mellem modulerne).

Tilstedeværelse
Tilstedeværelse vil foregå i to perioder a 2 dages varighed.
Der vil være fokus på eksperimenterende og problembaserede læringsmetoder. Den studerende vil gennem vekselvirkning mellem undervisning, selvstudie, gruppearbejde og udarbejdelse af en personlig portfolio blive introduceret til designtænkning i teori og praksis og i relation til militære problemstillinger.

Fjernundervisning
Der vil i fjernundervisningsperioderne mellem modulerne skulle arbejdes med udvikling af den personlige portfolio vedrørende et selvvalgt tema/problemstilling, der relaterer til den studeren-des aktuelle arbejdssituation. Endvidere skal den studerende gennemføre nogle mikro-eksperimenter samt interviews i for-bindelse med den selvvalgte problemstilling.

Selvstudiet vil fokusere på max 400 siders, delvist engelskspro-get, akademisk litteratur samt udvalgte cases og eventuelt an-dre former for tekster og/eller visuelle fortællinger.

Der vil være fokus på praktiske læringsaktiviteter i form af pro-blemløsning af aktuelle problemstillinger fra egen praksis. Her vægtes eksperimenterende læringsmetoder til f.eks. indsigts-generering, ideudvikling, beslutningstagning og udvikling af samskabte løsningsmuligheder.

Eksamen
Prøveform: Mundtlig eksamen med afsæt i individuel portfolio
Varighed: 30 minutter inkl. votering
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået
Censur: Ekstern

Sidst opdateret 07-05-2019 - kl. 10:41

Udgivelsesdato

Maj 2019 

Målgruppe

M321-M401 og civile akademikere. MMS-studerende har forrang

Deltagere

Min 15 - max 24 deltagere

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

17 uger deltidsstudier.

Kursusdato

Modulets start og slutdato fremgår af uddannelseskatalog på FIIN samt uddannelsesskitsen  

Tilmelding

Tilmedingsfrist

10. Juni 2019

Pris

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

Kursusleder

Specialkonsulent Karina Mayland Forsvarsakademiet,
E-mail: kmay@fak.dk  
Tlf.: +45 72817557

FORSK Anna Therese Heltberg
E-mail: anhe@fak.dk
Tlf.: +45 6166 8412

Studie/ uddannelsesvejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Administration

Sascha Hedberg
E-mail:
studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 728 17082 

SAP ID

03861086

Objekt forkortelse

VOFMMSFLEX18