Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Innovation; løsning af komplekse problemstillinger gennem design tænkning

Indholdsområde

 
Designtænkning i en militær kontekst 
 

Innovation; løsning af komplekse problemstillinger gennem design tænkning  

Vil du blive bedre til at finde innovative og holdbare måder at håndtere og løse de ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger du står med?

Uddannelsesbeskrivelse
Vil du blive bedre til at finde innovative og holdbare måder at håndtere og løse de ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger du står med? Vil du have redskaber, der hjælper dig med at designe, skabe og indgå i processer, der bygger på samskabelse? Så er modulet om designtænkning måske noget for dig.
I de senere år har ‘designtænkning’ vundet frem som på én gang et mind-set og en proces, der udfordrer traditionelle, lineære beslutningsprocesser og i stedet skaber nytænkende, inkluderende løsninger og løsningsprocesser. På dette modul vil vi både se nærmere på, hvad begrebet designtænkning indeholder, og hvordan det er anvendt f.eks. i amerikansk militær doktrin, i erhvervslivet og i det offentlige. Endvidere vil vi - især - arbejde med designtænkning i praksis; dvs. med hvordan man gør.

Formål
Formålet med modulet er at uddanne forsvarets ledere og medarbejdere til at understøtte designtænkning, innovation, nytænkning og kritisk tænkning i mødet med komplekse kontekster og problemstillinger. Designtilgangen er relevant i relation til en række af forsvarets kerneopgaver som f.eks. operationsplanlægning, forandringsledelse, organisationsudvikling mv. Formålet er at introducere designtænkning som en tilgang til at imødekomme og løse komplekse, uforudsigelige og ukendte problemstillinger, hvor inddragelse af mangfoldige, forskelligartede og nødvendige interessenter skaber holdbare og konstruktive løsninger.

Forudsætninger
Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.
Det forudsættes, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk.

Det forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i tilstedeværelsesperioderne, og at deltagerne deltager aktivt i de opgaver, der stilles i fjerneundervisningsperioderne.

Læringsudbytte
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Deltageren har en teoretisk, forskningsbaseret viden om designtænkning og forskellige forståelser af designtænkning; herunder forståelse for centrale temaer og perspektiver i udvikling, ledelse og deltagelse i designprocesser.

Deltageren viden om og forståelse for sammenhænge mellem grundlæggende vidensforståelser og kommunikationsformer og disses betydning for at kunne tænke og lede design i en militærfaglig kontekst.

Færdigheder
Deltageren kan observere og analysere planlægnings- og udviklingsprocesser ud fra centrale teorier og metoder.

Deltageren kan identificere opgaver og områder, hvor designtænkning eller elementer af designtænkning kan være relevante at anvende.

Deltageren kan begrunde, vælge og anvende relevante teoretiske og metodiske perspektiver som grundlag for udviklingen af processer og handlingsmuligheder.

Deltageren kan formidle viden om designtænkning eller elementer heraf til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer
Deltageren kan selvstændigt og ud fra fagområdets teoretiske perspektiver iagttage og forholde sig kritisk konstruktivt til
igangværende processer og metoder inden for militær ledelse og planlægning. Herudfra kan deltageren bidrage til at udvikle og/eller ændre processer og egen praksis.

På baggrund af modulets teoretiske og metodiske perspektiver kan deltageren selvstændigt bidrage til at designe inkluderende og samskabende designprocesser, både fagligt og tværfagligt, samt deltage i disse.

Indhold
På modulet undervises i designtænkning som metode/tilgang til løsning af komplekse problemstillinger/opgaver med henblik på at finde og implementere innovative løsninger. For at skabe en dybere forståelse for designtænkning arbejdes der - også praktisk - med temaer om kritisk og divergent tænkning, komplekse problemstillinger, beslutningsprocesser og facilitering af dialogiske processer.

Læringsaktiviteter (undervisnings- og studiemetoder)
Modulet består af tilstedeværelsesperioder og fjerneundervisningsperioder.
Undervisningen tager afsæt i den studerendes aktive deltagelse i tilstedeværelsesdagene, selvstudie og gruppearbejde (både på modulerne og mellem modulerne).

Tilstedeværelse
Tilstedeværelse vil foregå i to perioder a 2 dages varighed.
Der vil være fokus på eksperimenterende og problembaserede læringsmetoder. Den studerende vil gennem vekselvirkning mellem undervisning, selvstudie, gruppearbejde og udarbejdelse af en personlig portfolio blive introduceret til designtænkning i teori og praksis og i relation til militære problemstillinger.

Fjernundervisning
Der vil i fjernundervisningsperioderne mellem modulerne skulle arbejdes i grupper (eventuelt virtuelt) samt med udvikling af den personlige portfolio vedrørende et selvvalgt tema/problemstilling, der relaterer til den studerendes aktuelle arbejdssituation.

Selvstudiet vil fokusere på max 400 siders, delvist engelsksproget, akademisk litteratur samt udvalgte cases og eventuelt andre former for tekster og/eller visuelle fortællinger.

Der vil være fokus på praktiske læringsaktiviteter i form af problemløsning af aktuelle problemstillinger fra egen praksis. Her vægtes eksperimenterende læringsmetoder til f.eks. indsigtsgenerering, ideudvikling, beslutningstagning og udvikling af samskabte løsningsmuligheder.

Eksamen
Prøveform: Mundtlig eksamen med afsæt i individuel portfolio
Varighed: 30 minutter inkl. votering
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået
Censur: Ekstern

Sidst opdateret 06-12-2018 - kl. 14:53

Udgivelsesdato

April 2018 

Målgruppe

M321-M401 og civile akademikere. MMS-studerende har forrang

Deltagere

Min 15 - max 24 deltagere

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

17 uger deltidsstudier.

Kursusdato

Modulets start og slutdato fremgår af uddannelseskatalog på FIIN samt uddannelsesskitsen på www.fak.dk  

Tilmelding

Jf. opslag på
www.fak.dk

Ansøg her

Tilmedingsfrist

29 Juni 2018

Pris

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

Kursusleder

Specialkonsulent Karina Mayland Forsvarsakademiet,
E-mail: kmay@fak.dk  
Tlf.: +45 72817557

FORS Anna Therese Heltberg
E-mail: anhe@fak.dk
Tlf.: +45 6166 8412

Studie/ uddannelsesvejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Administration

Sascha Hedberg
E-mail:
studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 728 17082 

SAP ID

03861086

Objekt forkortelse

VOFMMSFLEX18