Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Component Campaign Planning (CCP), MMS, Flex modul

Indholdsområde

 
Component Campaign Planning, MMS Flex modul 
   

Component Campaign Planning (CCP), MMS, Flex modul 

FLEX-modul, Center for Landmilitære Operationer

Organisatorisk effekt
Modulet Component Campaign Planning (CCP) har til formål at give den studerende en teoretisk viden og forståelse for planlægning af militære operationer på det taktiske og operative niveau i en joint ramme. Dette bidrager til en forståelse for værnenes opgaveløsning på Component niveau, hvor tyngden i undervisningen lægges på Land Component Command (LCC) elementet. 

Formål
Det er formålet at give den studerende de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter den studerende i stand til at kunne bidrage til gennemførelse af analyse og vurdering af komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst på Component niveau i et multinationalt operationsmiljø. Den studerende bibringes en forståelse for værnenes rolle og planlægningsarbejdet som koncept, hvilke styrker forudsætninger for at kunne indgå i nationale og multinationale militære stabe på Component niveau.
CCP gennemføres med refleksion og forståelse for egen praksis, hvilket sker gennem stabsarbejder på LCC niveau (hvordan) og gennem en sondring omkring stabsarbejdet i generelt format (hvorfor). Slutteligt på metaniveau at gennemføre syntese via udarbejdelse af synopsis med fokus på, hvilke muligheder der foreligger i forhold til kampagneplanlægning og skabe et fornyet hvorfor.

Der fokuseres under uddannelsen på fire områder:

• Militære operationer på taktisk og operativt niveau indeholdende Campaign Planning. Herunder den værnfælles ramme og samvirke med ikke-militære aktører.
• Dynamikken i metodisk operativ planlægning og den deraf følgende evne til at vurdere komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst.
• Under anvendelse af relevante NATO doktriner, individuelt samt under stabsarbejde kunne fungere tværfagligt med henblik på at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger. Herunder afprøve, vurdere og tilpasse disse til evt. ændrede vilkår.
• Teoretisk funderet stillingtagen til stabsarbejdet som koncept og metode, mhp. refleksiv og konstruktiv kritisk stillingtagen til at bringe planlægningsarbejder i anvendelse som del af den samlede militære opgaveløsning.

Forudsætninger
Det forudsættes, at den studerende har interesse og evner inden for operationer på det taktiske og operative niveau. Det forudsættes endvidere, at studerende fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet har gennemført og bestået MMS modulerne Militære Operationer Basic og Advanced. Udenlandske studerende optages efter særlige bestemmelser og efter en konkret og individuel vurdering. 

Læringsmål

Efter modulets afslutning vil den studerende:

Viden
• Kunne forstå, hvad der ligger bag NATO’s operative analysemodeller, som anvendes til militær Campaign Planning, samt kunne reflektere over disse.
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over dynamikken i metodisk operativ analyse og relatere denne til nutidige og fremtidige planlægningsarbejder indenfor det fulde spektrum af operationer.
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over doktriner, herunder metoder for planlægning af operationer på Component niveau i en samtænkt ramme.
• Have viden om, hvorledes opstillede løsningsforslag vurderes og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsningsmodel.
• Have viden om, hvorledes operationer i rammen af Comprehensive Approach koordineres og synkroniseres med andre aktører herunder ikke-militære aktører. 

Færdigheder
• Kunne vurdere, vælge og anvende metoder i de grundlæggende NATO militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser, der knytter sig til taktisk og operativ militær Campaign Planning på Component niveau både individuelt og i stabe. 
• Kunne reflektere over fundamentale elementer, herunder påvirknings- og den manøvrebaserede tilgang, og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund kvalificere anvendelsen i analyse af en operativ problemstilling.
• Kunne opstille og formidle nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet mhp. at drøfte disse med militære og ikke-militære specialister. 
 
Kompetencer
• Selvstændigt samt tværfagligt i nationale samt multinationale stabe på Component niveau kunne tage ansvar for at analysere taktiske og operative problemstillinger under målopfyldelse af opstillede krav og kriterier.
• Kunne anvende dele af NATO’s doktringrundlag herunder Component doktringrundlag med henblik på at kunne anbefale hensigtsmæssige fremgangsmåder for den operative problemløsning, herunder kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde i rammen af internationale militære indsættelser i et uforudsigelige og komplekse miljø.

Indhold
Undervisningen er opbygget i tre hovedblokke med følgende indhold:
• Grundlæggende introduktion til Component niveauet:
- Introduktionsseminar
- Overvejelsesmetode og vidensdeling
- Undervisning i specialer
- Knowledge Development og samtænkning
• Stabsarbejder:
- Campaign Planning
- Stabsarbejde på udvalgte dele af Campaign Planning
- Befalingsudgivelse
• Syntese:
- Symposium
- Synopsis skrivning med efterfølgende eksamen
- Afslutning og evaluering

Der gennemføres løbende refleksion over egen praksis mhp. at skabe rum for at stoppe op og stille skarpt på, hvordan, hvorfor og hvilke muligheder de enkelte elementer bidrager til helheden og herigennem øge den studerendes evne til at analysere, vælge og opstille relevante analysemodeller mhp. at arbejde med komplekse problemstillinger.

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen sammensættes gennem en kombination af fjernundervisning (synkront samt asynkront), tilstedeværelsesmoduler, stabsarbejder, gruppeopgaver og individuelle opgaver. Refleksion er et element, som løbende bringes i spil mhp. at øge den studerendes evne til at stoppe op og anskue problemstillinger fra andet perspektiv og herunder skabe undren omkring egen praksis. Undervisningen foregår primært på dansk, men med delelementer på engelsk, ligesom store dele af pensum er på engelsk. Alle stabsarbejder gennemføres udelukkende på engelsk. Såfremt der deltager engelsktalende studerende på modulet, forventes al undervisning gennemført på engelsk inkl. indledende teorilektioner.  

Eksamen
Eksamensform: Mundtligt
Bedømmelsesform: Karakter jf. syvtrins skalaen
Bedømmelse: Ekstern

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har deltaget i syntesemodulet. Eksamen gennemføres som en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Den skriftlige synopsis skal tage udgangspunkt i en problemstilling i relation til modulets læringsmål. Den skal rumme en begrundet problemformulering som baggrund for undersøgelsesdesignet, en empirisk analyse og efterfølgende konklusion. Opgaven skal endvidere indeholde en kritisk empirisk diskussion af resultaterne set i forhold til den anvendte metode.

Synopsis udfærdiges alene og omfanget af synopsis er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste og må max. fylde op til 8 normalsider (2400 tegn pr. side). Synopsis udfærdiges på dansk eller engelsk, og det skal tydeligt fremgår, hvem der har skrevet synopsen.

Den mundtlige eksamen gennemføres individuelt. Der afsættes 30 minutter til eksamen (inklusiv votering og karaktergivning).

Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen ved ekstern censur (Forsvarets censorkorps), med en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation. Stave- og formuleringsevne indgår ikke i vurderingen af opgaven.
Sidst opdateret 06-05-2019 - kl. 14:45

Udgivelse

Oktober 2018

Målgruppe

Officerer og studerene på BA-niveau eller lign.

Deltagere

Min. 10 - max. 25

Niveau

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

10 ECTS-point

Varighed

Kurset har en samlet varighed på 11 uger.
Heraf ca. 19 dage som tilstedeværelse. Modulet gennemføres som deltidsstudium.

Kursusdato

Start 08. april 2019
Slut 28. juni 2019

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

14. december 2018.

Pris

Eksterne deltagere:
7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

MJ Jesper Lindholm
Center for Landmilitære Operationer
Forsvarsakademiet
E-mail: JELI@fak.dk    
FIIN: FAK-IMO-LO07
Tlf.: +45 728 17062 

Studievejleder

OK Claus Rasmussen
MMS sektionen
Forsvarsakademiet
E-mail: CLRA@fak.dk
FIIN: FAK-MMS01
Tlf.: +45 728 17062

Kursussekretariat

OASS Nesrine Dauti
Studiekontoret
Forsvarsakademiet
E-mail: NEDA@fak.dk
FIIN: FAK-PD-STU04
Tlf.: 728 17084

SAP ID

03671958

Objekt forkortelse

VOFMMSFLEX16