Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Component Campaign Planning (CCP), MMS, Flex modul

Indholdsområde

 
Component Campaign Planning, MMS Flex modul 
   

Component Campaign Planning (CCP), MMS, Flex modul 

FLEX-modul, Center for Landmilitære Operationer

Organisatorisk effekt
Modulet Component Campaign Planning (CCP) har til formål at give den studerende en teoretisk viden og forståelse for planlægning af militære operationer på det taktiske og operative niveau i en joint ramme. Dette bidrager til en forståelse for værnenes opgaveløsning på Component niveau, hvor tyngden i undervisningen lægges på Land Component Command (LCC) elementet. 

Formål

Formålet er at give den studerende de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter den studerende i stand til at analysere og vurdere komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst i et multinationalt operationsmiljø på primært Land Component niveau. Viden om værnenes rolle, samvirke med ikke-militære aktører og planlægningsarbejdet skabes gennem de studerendes arbejde med at udvikle, designe og konstruere løsningsmodeller på Component niveau. Deslige skaber dette forudsætninger for, at de studerende på sigt vil kunne indgå i nationale og multinationale militære stabe på Component niveau.

CCP gennemføres med refleksion og forståelse for egen praksis, hvilket sker gennem stabsarbejder på Land Component Command (LCC) niveau (hvordan) og gennem en sondring omkring stabsarbejdet generelt (hvorfor). Slutteligt fokuseres der på metaniveauet med at gennemføre syntese ved udarbejdelse af synopsis med fokus på muligheder og udfordringer. Målet med syntesen er at skabe, konstruere og udvikle en udvidet forståelse for Component niveau (et nyt hvorfor).

Der fokuseres under uddannelsen på fire områder:
• Militære operationer på taktisk og operativt niveau indeholdende Campaign Planning. Herunder den værnfælles ramme og samvirke med ikke-militære aktører.
• Dynamikken i metodisk operativ planlægning og den deraf følgende evne til at vurdere komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst.
• Under anvendelse af relevante NATO doktriner, individuelt samt under stabsarbejde kunne fungere tværfagligt med henblik på at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger. Herunder afprøve, vurdere og tilpasse dis-se til evt. ændrede vilkår.
• Teoretisk funderet stillingtagen til stabsarbejdet som koncept og metode, mhp. refleksiv og konstruktiv kritisk stillingtagen til at bringe planlægningsarbejder i anvendelse som del af den samlede militære opgaveløsning.

Forudsætninger
Det forudsættes, at den studerende har interesse og evner in-den for operationer på det taktiske og operative niveau. Det forudsættes endvidere, at studerende fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet har gennemført og bestået MMS modulerne Militære Operationer Basic og Advanced. Studerende som ikke har rette studiemæssige forudsætninger, men derimod har stor operativ erfaring kan søge om optagelse, vil blive vurderet efter en konkret og individuel vurdering – ligeledes kan udenlandske studerende optages jf. særlige bestemmelser og efter en konkret og individuel vurdering. 

Læringsmål
Efter modulets afslutning vil den studerende:

Viden
• Have viden om, hvorledes opstillede løsningsforslag designes, udvikles og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimere og konstruere den samlede løsningsmodel.
• Have viden om, hvorledes operationer i rammen af Comprehensive Approach koordineres og synkroniseres med andre aktører, herunder ikke-militære aktører. 
• Kunne forstå, hvad der ligger bag / til grund for NATO operative analysemodeller, som anvendes til militær Campaign Planning samt kunne reflektere over disse.
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over dynamikken i metodisk operativ analyse og relatere denne til nutidige og fremtidige planlægningsarbejder inden for det fulde spektrum af operationer.
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over doktriner, herunder metoder for planlægning af operationer på Component niveau i en sammentænkt ramme.

Færdigheder
• Kunne vurdere, vælge og anvende metoder i de grundlæggende NATO militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser og planlægning, der knytter sig til taktisk og operativ militær Campaign Planning på Component niveau både individuelt og i stabe. 
• Kunne reflektere over fundamentale elementer, herunder den påvirknings- og manøvrebaserede tilgang, og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund kvalificere anvendelsen i analyse af en operativ problemstilling.
• Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden kunne udvikle nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet mhp. at formidle og drøfte professionelle og videnskabelige problemstillinger med militære og ikke-militære specialister.
• Under anvendelse af relevante NATO doktriner, individuelt samt under stabsarbejde kunne fungere tværfagligt med henblik på at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger, samt vurdere og rekonstruere disse i relation til evt. ændrede vilkår.
• Teoretisk funderet stillingtagen til stabsarbejdet som koncept og metode, mhp. refleksiv og konstruktiv kritisk stillingtagen til at bringe planlægningsarbejder i anvendelse som del af den samlede militære opgaveløsning.

Kompetencer
• Selvstændigt samt tværfagligt, i nationale samt multinationale stabe på Component niveau, kunne tage ansvar for at analysere taktiske og operative problemstillinger under målopfyldelse af opstillede krav og kriterier.
• Kunne anvende dele af NATO doktringrundlag, herunder Component doktringrundlag, med henblik på at kunne anbefale hensigtsmæssige fremgangsmåder for den operative problemløsning. Herunder at kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde i rammen af internationale militære indsættelser i uforudsigelige og komplekse miljøer.
• Løbende og efterfølgende kunne skabe rum for refleksion over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for de berørte emneområder under CCP.

Indhold
Undervisningen er opbygget i tre hovedblokke med følgende indhold:
• Grundlæggende introduktion til Component niveauet:
- Introduktionsseminar
- Overvejelsesmetode og vidensdeling
- Undervisning i specialer
- Knowledge Development og samtænkning
• Stabsarbejder:
- Campaign Planning
- Stabsarbejde på udvalgte dele af Campaign Planning
- Befalingsudgivelse
• Syntese:
- Symposium
- Synopsis skrivning med efterfølgende eksamen
- Afslutning og evaluering

Der gennemføres løbende refleksion over egen praksis mhp. at skabe rum for at stoppe op og stille skarpt på, hvordan, hvorfor og hvilke muligheder de enkelte elementer bidrager til helheden og herigennem øge den studerendes evne til at analysere, vælge og opstille relevante analysemodeller mhp. at arbejde med komplekse problemstillinger.

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen sammensættes gennem en kombination af fjernundervisning (synkront samt asynkront), tilstedeværelsesmoduler, stabsarbejder, gruppeopgaver og individuelle op-gaver. Refleksion er et element, som løbende bringes i spil mhp. at øge den studerendes evne til at stoppe op og anskue problemstillinger fra andet perspektiv og herunder skabe undren omkring egen praksis. Undervisningen foregår primært på dansk, men med delelementer på engelsk, ligesom store dele af pensum er på engelsk. Alle stabsarbejder gennemføres udelukkende på engelsk. Såfremt der deltager engelsktalende studerende på modulet, forventes al undervisning gennemført på engelsk inkl. indledende teorilektioner.  

Eksamen
Eksamensform: Mundtligt
Bedømmelsesform: Karakter jf. syvtrins skalaen
Bedømmelse: Ekstern

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har deltaget i syntesemodulet. Eksamen gennemføres som en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Den skriftlige synopsis skal tage udgangspunkt i en problemstilling i relation til modulets læringsmål. Den skal rumme en begrundet problemformulering som baggrund for undersøgelsesdesignet, herunder valg af empiri, teori og analysedesign. Analyse, diskussion, konklusion og perspektivering præsenteres til den mundtlige eksamen. Opgaven skal endvidere indeholde en kritik af teori og empiri valg set i forhold til den anvendte metode, analyse(design) samt problemstilling.
Synopsis udfærdiges alene og omfanget af synopsis er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste og må max. fylde op til 8 normalsider (2400 tegn pr. side). Synopsis kan udfærdiges på dansk eller engelsk, og det skal tydeligt fremgår, hvem der har skrevet synopsen.

Den mundtlige eksamen gennemføres individuelt. Der afsættes 30 minutter til eksamen (inklusiv votering og karaktergivning).
Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen ved ekstern censur (Forsvarets censorkorps), med en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation.
Sidst opdateret 07-11-2019 - kl. 13:03

Uddannelsesskitse efterår 2017

Udgivelse

November 2019

Målgruppe

Officerer og studerene på BA-niveau eller lign.

Deltagere

Min. 10 - max. 24

Niveau

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

10 ECTS-point

Varighed

Kurset har en samlet varighed på 11 uger.
Heraf ca. 18 dage som tilstedeværelse. Modulet gennemføres som deltidsstudium.

Kursusdato

Start 06. april 2020
Slut 23. juni 2020

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

06. december 2019.

Pris

Eksterne deltagere:
7.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

MJ Jesper Lindholm
Center for Landmilitære Operationer
Forsvarsakademiet
E-mail: JELI@fak.dk    
FIIN: FAK-IMO-LO13
Tlf.: +45 2224 6149

Studievejleder

MJ Allan Peter Therkelsen 
MMS sektionen
Forsvarsakademiet
E-mail: ALTH@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02
Tlf.: +45 728 17061

Kursussekretariat

OASS Nesrine Dauti
Studiekontoret
Forsvarsakademiet
E-mail: NEDA@fak.dk
FIIN: FAK-LS-SAS13
Tlf.: 728 17084

SAP ID

03671958

Objekt forkortelse

VOFMMSFLEX16