Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Arktiske sikkerhedsstudier – i teori og praksis - Arktis

Indholdsområde

 
Arktiske sikkerhedsstudier – i teori og praksis 
 

Arktiske sikkerhedsstudier – i teori og praksis - Arktis 

Baggrund
Hvorfor opruster Rusland i Arktis? Hvordan udvikles USA’s militær tilstedeværelse i regionen og specifikt i Grønland? Hvad bliver NATO’s rolle i Arktis? Hvorfor insisterer Kina på at være en nær-Arktis stat? Hvordan kan Danmark medvirke til at fastholde Arktis som en lavspændingsregion, når arktiske søruter bliver mere befærdet og hvis uenigheder om de økonomiske zoner og kontinentalsokler spidser til? – og hvilken rolle kan folkeretten og særligt havretten spille i sådanne danske bestræbelser? Hvad kan Danmark gøre for at modvirke de voksende stormagtsspændinger i regionen? – hvad består det nyligt indgåede danske strategiske partnerskab med USA om Arktis af og hvordan ses der på det i Grønland og på Færøerne? Hvordan udfordres Rigsfællesskabskonstruktionen i disse år, hvor Grønland og Færøerne har stigende ambitioner om at agere som selvstændige udenrigspolitiske aktører? Og hvad er implikationerne og perspektiverne for dansk Forsvars’ rolle og opgaveløsning i Arktis? Hvilke særlige krav og udfordringer står danske officerer over for i forhold til at planlægge og udføre operationer i Arktis? De aktuelle sikkerhedspolitiske og militære udviklinger i Arktis rejser mange spørgsmålene og komplekse problemstillinger. Arktis er en stadig vigtigere prioritet i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, og Rigsfællesskabets fremtidig indretning er ligeledes på spil.  

Formål
Dette modul har til formål at give de studerende indsigt i og redskaber til at kunne analysere geopolitiske, strategiske og militære udviklinger og samarbejder i Arktis samt de udfordringer og perspektiver Rigsfællesskabskonstruktionen giver i den danske håndtering heraf. På den baggrund gøres de studerende videre i stand til at kunne vurdere implikationerne deraf samt at rådgive i forhold til Forsvarets rolle og opgaveløsning i Arktis. Ligeledes vil modulet give de studerende indsigt i de særlige krav og udfordringer, som danske officerer stilles over for i forhold til at planlægge og udføre operationer i Arktis.

Forudsætninger
Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Forstå Rigsfællesskabskonstruktionen, herunder dets historiske udvikling, udvikling i kompetencefordelingen frem til i dag og perspektiver fremadrettet. 
• Forstå aktuelle udviklinger i den sikkerhedspolitiske og militære situation i Arktis
• Forstå udfordringer og perspektiver i forhold til Forsvarets rolle og opgaveløsning i Arktis.

Færdigheder
• Analysere og vurdere bevæggrundene for de centrale aktørers ageren i Arktis samt deres forskellige brug af militære, politiske, diplomatiske, folkeretslige og økonomiske instrumenter i forhold til de betingelser og krav, som de agerer under. 
• Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger relateret til Forsvarets opgaveløsning i Arktis på højt niveau skriftligt og mundtligt.

Kompetencer
• Deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og –formulering, i forhold til Forsvarets opgaveløsning i Arktis, med særlig henblik på vurdering af det militære instruments rolle sammenholdt med andre politiske, diplomatiske, folkeretslige og økonomiske instrumenter.
• Selvstændigt fortsætte egen faglige udvikling specifikt i forhold til at virke som officer i funktioner, hvor arktiske geopolitiske, folkeretlige, forsvarspolitiske, historiske og kulturmæssige forhold spiller ind herunder påbegynde en masteropgave om disse emner.

Indhold
Modulet er opbygget således med fokus på at analysere og diskutere: 

- Del 1; Introduktion: Hvad er Arktis? – afgrænsning, aktører, institutioner/rammer og problematikker. Hvad er Rigsfællesskabet? – historisk og nu. Hvad skal være centrale prioriteter og temaer i den danske Arktis-strategi? – og hvem er de centrale danske aktører i udformningen og implementeringen af denne? Hvad er de væsentligste udviklinger i – og udfordringer for – Forsvarets rolle, tilstedeværelse og opgaveløsning i Arktis. Introduktion til international politik teori i Arktis – nyttige teoretiske redskaber/briller.

- Del 2; Geopolitik i Arktis: de væsentligste udviklinger i centrale aktørers interesser, strategier og militære tilstedeværelse i Arktis (Rusland, USA/NATO, Canada, Norge, Finland, Sverige, Island, Kina), de væsentligste udviklinger i centrale regionale institutioner/rammer og indpasningen af Rigsfællesskabet/Danmark/Forsvaret.

- Del 3; Forsvarets dagligdag i Arktis: Rigsfællesskabet i praksis i et Arktis under forandring – danske, grønlandske og færøske analyser og vurderinger. Besøg hos Arktisk Kommando – indblik i operationer/cases samt scenarieanalyser og -diskussioner.

Undervisnings- og studiemetoder
Undervisningen er tilrettelagt som blended learning; med en vekselvirkning mellem digitalt baseret fjernundervisning og en selvstudieperiode samt tilstedeværelse.

Den digitale fjernundervisningsperiode:
Perioden indeholder asynkrone oplæg fra undervisere fra såvel FAK som Ilisimatusarfik samt synkrone oplæg fra ekstern oplægsholdere. Hertil afholdes en række synkrone webinarer og syndikatdrøftelser. Fokus er på, at de studerende på forskellig vis får mulighed for at afprøve, diskutere og vurdere modulets centrale elementer og problemstillinger. De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet (digitale) studiegrupper, som studieaktiviteterne oftest vil tage udgangspunkt i.
Der vil være synkrone oplæg vedr. modulets produktkrav samt mulighed for mundtlig feedback og sparring (digitalt)
 
Selvstudieperiode:
Modulet prioriterer selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med modulets centrale elementer og problemstillinger særligt via studie af pensum samt arbejde med et skriftligt oplæg. Hensigten er, at de studerende – individuelt og i studiegrupper – får mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets centrale elementer og problemstillinger til hinanden og dermed forstå dem i en større sammenhæng. Ligeledes giver studiegrupperne et forum for at diskutere og sparre i forhold til udarbejdelsen af en præsentation. Undervisere vil til selvstudieperioden udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau og dermed opfyldelse af læringsmålene. I perioden skal den studerende indlede arbejdet med at udvikle en synopsis til brug ved eksamen.

Tilstedeværelsesperioden (6 dage)
Består af en studierejse til Grønland.
I perioden gennemføres en minikonference afholdt på Ilisimatusarfik, hvor studiegrupperne præsenteres deres produkter samt yderligere grønlandske oplæg gives. Hertil kommer besøg og drøftelser bl.a. i selvstyret, kongerigets ombud samt det amerikanske konsulat. Der gennemføres et besøg samt en stabsøvelse sammen med Arktisk Kommando ligesom der vil være en demonstration af Arktisk Kommandos kapaciteter. Der vil være mulighed for individuel sparring med undervisere omkring synopsis, som skal færdiggøres efter periodens afslutning

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
Prøveform: Individuel mundtlig eksamen på baggrund af udarbejdet synopsis.
Varighed: 30 minutter inkl. votering.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Censur: Intern

Krav til modulet
Der kræves fremmøde i alle perioder for at bestå modulet.

Det forudsættes at den studerende har et grundlæggende kendskab til International politik (IP)teori forud for optagelse.

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i tilstedeværelsen.
Sidst opdateret 19-05-2020 - kl. 13:03

Udgivelsesdato

Maj 2020 

Målgruppe

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile

Studerende ved Ilisimatusarfik samt embedsmænd i GL selvstyre.

Se også pkt. forudsætninger.

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

5 uger
Deltidsstudium

Kursusdato

Kursus start og slutdato samt datoer for tilstedeværelse fremgår af uddannelsesskitsen

Tilmelding

Tilmedingsfrist

16. juni 2020

Pris

Eksterne kursister: 14.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Center for Arktiske Studier
Ryvangs Allé 1
2100 Kbh. Ø

I samarbejde med

Ilisimatusarfik
Manutooq 1, 3905, Nuussuaq 3905, Grønland.

Kursusleder

Lektor Camilla Sørensen og Major Steen Kjærgaard
Center for Arktiske Sikkerhedsstudier.
Institut for Strategi
Forsvarsakademiet
E-mail: stkj@fak.dk
Tlf.: +45 717 03727

Studie/ uddannelsesvejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Administration

KTFM Sascha Hedberg
E-mail:
studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 728 17082 

SAP ID

D-objekt (8 cifre)

Objekt forkortelse

Forkortet arrangement