Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Arktis 
 

Arktis 

Opruster Rusland i Arktis? Er USA’s militær (og NATO) på vej tilbage til Arktis?

Formål

Opruster Rusland i Arktis? Er USA’s militær (og NATO) på vej tilbage til Arktis? Kan Arktis fastholdes som en lavspændings-region, når arktiske søruter bliver mere befærdede og hvis uenigheder om de økonomiske zoner og kontinentalsokler ikke løses? Vil folkeretten og særligt havretten blive sat under større pres i takt med at klimaforandringerne åbner for øgede mulig-heder for brugen og udnyttelsen af det arktiske havområde? Hvilke muligheder og risici er der for de arktiske staters inter-aktion og samarbejde? Hvorfor insisterer Kina på at være en nær-Arktis stat? Hvordan udfordres Rigsfællesskabskonstrukti-onen i disse år, hvor Grønland og Færøerne har stigende ambi-tioner om at agere som selvstændige udenrigspolitiske aktører? Og hvad er implikationerne og perspektiverne for dansk For-svars’ rolle og opgaveløsning i Arktis? Hvilke særlige krav og udfordringer står danske officerer over for i forhold til at plan-lægge og udføre operationer i Arktis?

Dette modul har til formål at give de studerende indsigt og redskaber til at kunne analysere geopolitiske, strategiske og militære udviklinger og samarbejder i Arktis samt de udfordrin-ger og perspektiver Rigsfællesskabskonstruktionen giver i den danske håndtering heraf. På den baggrund gøres de studeren-de bedre i stand til at kunne vurdere implikationerne og rådgi-ve i forhold til Forsvarets rolle og opgaveløsning i Arktis. Ligele-des vil modulet give de studerende indsigt i de særlige krav og udfordringer, som danske officerer stilles over for i forhold til at planlægge og udføre operationer i Arktis.

Forudsætninger
Målgruppen er officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile, særligt de som skal varetage analytiske funktioner, hvor et områdekendskab og/eller de ne-denfor beskrevne kompetencer er relevante.

Det forudsættes, at deltagerne har gennemført MMS Strategi Basis (eller tilsvarende) og derved har viden om og analytisk erfaring med international politik teori (realisme, liberalisme og konstruktivisme) samt med teoretiske tilgange anvendt til ana-lyser af (militær) strategi (Jf. Peter Viggo Jakobsens strategi-model/strategiens byggeklodser).

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt modul har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Har forskningsbaseret viden om Rigsfællesskabskonstrukti-onen – historisk udvikling, udvikling i kompetencefordelin-gen frem til i dag og perspektiver fremadrettet.
• Kan reflektere over og forholde sig kritisk til Forsvarets rolle og opgaveløsning i Arktis.

Færdigheder
• Kan analysere og vurdere bevæggrundene for de centrale aktørers ageren i Arktis samt deres forskellige brug af mili-tære, politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenter i forhold til de betingelser og krav, som de agerer under. 
• Kan analysere og vurdere drivkræfterne bag udviklinger i de centrale aktørers relationer og samarbejder i de arktiske in-stitutioner samt de implikationer det rejser for folkerettens, særligt havrettens, betydning i Arktis.
• Kan foretage videnskabeligt funderede analyser af militære udviklingstendenser i det strategiske miljø med henblik på at kunne fungere som militærfaglig rådgiver på politisk – strategisk og operativt – niveau i Arktis.
• Kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger relateret til Forsvarets opgaveløsning i Arktis på højt niveau.

Kompetencer
• Kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herun-der strategiudvikling og -formulering i forhold til Forsvarets opgaveløsning i Arktis, med særlig henblik på vurdering af det militære instruments rolle sammenholdt med andre politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenter.
• Kan selvstændigt fortsætte egen faglige udvikling specifikt i forhold til at virke som officer i funktioner, hvor arktiske geopolitiske, folkeretlige, forsvarspolitiske, historiske og kulturmæssige forhold spiller ind.

Indhold
Modulet har 3 hoveddele med fokus på at analysere og diskutere: 
• Del 1; Introduktion: Hvad er Arktis? – afgrænsning, aktører, institutioner/rammer og problematikker. Hvad er Rigsfælles-skabet? – historisk og nu. Hvad går den danske Arktis-strategi ud på? – og hvem er de centrale danske aktører i udformningen og implementeringen af denne? Hvad er de væsentligste udviklinger i – og udfordringer for – Forsvarets rolle, tilstedeværelse og opgaveløsning i Arktis. International politik teori og geopolitik i Arktis – nyttige teoretiske redska-ber/briller.
• Del 2; Geopolitik i Arktis: de væsentligste udviklinger i cen-trale aktørers interesser, strategier og militære tilstedevæ-relse i Arktis (Rusland, USA/NATO, Canada, Norge, Finland, Sverige, Island, Kina), de væsentligste udviklinger i centrale regionale institutioner/rammer og indpasningen af Rigsfæl-lesskabet/Danmark/Forsvaret.
• Del 3; Forsvarets dagligdag i Arktis: Rigsfællesskabet i praksis i et Arktis under forandring – danske og grønland-ske analyser og vurderinger. Besøg hos Arktisk Kommando – indblik i operationer/cases samt scenarieanalyser og -diskussioner.

Studie- og arbejdsformer
Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med en vekselvirkning mellem tilstedeværelse og selvstudie. I tilstede-værelsesperioderne gennemføres undervisningen med anven-delse af forskellige læringsaktiviteter med vægt på aktiviteter, som styrker den studerendes evne til at analysere, diskutere og vurdere modulets centrale problemstillinger og formidle det-te mundtligt og skriftligt. Det vægtes, at den studerende er engageret og kan bidrage med egne og værnsspecifikke erfa-ringer og betragtninger under fælles diskussioner og i studie-grupperne.

Eksamen
Prøveform: Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt oplæg.
Varighed: 30 min.
Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.
Eksamenssprog: dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Bemærkninger
• Varighed: Uge 40-51
• Der vil være to tilstedeværelsesperioder, hvoraf den ene vil være en uges studietur til Grønland.

Sidst opdateret 14-06-2019 - kl. 09:25

Udgivelsesdato

Maj 2019 

Målgruppe

MMS studerende. Flex modul. Officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Deltagere

Max 14 deltagere

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

12 ugers deltidsstudium, med 8 tilstedeværelses-/ undervisningsdage.

Kursusdato

Kursus start og slutdato samt datoer for tilstedeværelse fremgår af uddannelsesskitsen

Tilmelding

Tilmedingsfrist

10 Juni 2019

Pris

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 14.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

Kursusleder

Adjunkt Camilla T. N. Sørensen Institut for Strategi, Forsvarsakademiet,
E-mail: caso@fak.dk
FIIN: FAK-IFS-13@mil.dk
Tlf.: +45 2851 5741

Studie/ uddannelsesvejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Administration

Sascha Hedberg
E-mail:
studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 728 17082 

SAP ID

D-objekt (8 cifre)

Objekt forkortelse

Forkortet arrangement