Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Arktis 
 

Arktis 

Opruster Rusland i Arktis? Er USA’s militær (og NATO) på vej tilbage til Arktis?

Formål
Opruster Rusland i Arktis? Er USA’s militær (og NATO) på vej tilbage til Arktis? Kan Arktis fastholdes som en lavspændingsregion, når arktiske søruter bliver mere befærdet og hvis uenigheder om de økonomiske zoner og kontinentalsokler ikke løses? Vil folkeretten og særligt havretten blive sat under større pres i takt med at klimaforandringerne åbner for øgede muligheder for brugen og udnyttelsen af det arktiske havområde? Hvilke muligheder og risici er der for de arktiske staters interaktion og samarbejde? Hvorfor insisterer Kina på at være en nær-Arktis stat? Hvordan udfordres Rigsfællesskabskonstruktionen i disse år, hvor Grønland og Færøerne har stigende ambitioner om at agere som selvstændige udenrigspolitiske aktører? Og hvad er implikationerne og perspektiverne for dansk Forsvars’ rolle og opgaveløsning i Arktis?

Dette modul har til formål at give de studerende redskaber i forhold til at kunne analysere geopolitiske, strategiske og militære udviklinger og samarbejder i Arktis samt de udfordringer og perspektiver Rigsfællesskabskonstruktionen giver i den danske håndtering heraf. På den baggrund gøres de studerende videre i stand til at kunne vurdere implikationerne og rådgive i forhold til Forsvarets rolle og opgaveløsning i Arktis. Ligeledes vil modulet give de studerende indsigt i de særlige krav og udfordringer, som danske officerer stilles over for i forhold til at planlægge og udføre operationer i Arktis.

Forudsætninger
Målgruppen er officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile, særligt de som skal varetage analytiske funktioner, hvor et områdekendskab og/eller de nedenfor beskrevne kompetencer er relevante.

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt modul har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Har forskningsbaseret viden om Rigsfællesskabskonstruktionen – historisk udvikling, udvikling i kompetencefordelingen frem til i dag og perspektiver fremadrettet.
• Kanreflektere over og forholde sig kritisk til udviklinger i Forsvarets opgaveløsning i Arktis.

Færdigheder
• Kan analysere og vurdere bevæggrundene for de centrale aktørers ageren i Arktis samt deres forskellige brug af militære, politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenter i forhold til de betingelser og krav, som de agerer under. 
• Kan analysere og vurdere drivkræfterne bag udviklinger i de centrale aktørers relationer og samarbejder i de arktiske institutioner samt de implikationer det rejser for folkerettens, særligt havrettens, betydning i Arktis.
• Kan foretage videnskabeligt funderede analyser af militære udviklingstendenser i det strategiske miljø med henblik på at kunne fungere som militærfaglig rådgiver på politisk – strategiske og operative – niveau i Arktis.
• Kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger relateret til Forsvarets opgaveløsning i Arktis på højt niveau.

Kompetencer
• Kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og -formulering i forhold til Forsvarets opgaveløsning i Arktis, med særlig henblik på vurdering af det militære instruments rolle sammenholdt med andre politiske, diplomatiske og økonomiske instrumenter.
• Kan selvstændigt fortsætte egen faglige udvikling specifikt i forhold til at virke som officer i funktioner, hvor arktiske geopolitiske, folkeretlige, forsvarspolitiske, historiske og kulturmæssige forhold spiller ind.

Indhold
Modulet “Arktis” har fokus på at analysere og diskutere:
• Del 1; Introduktion: Hvad er Arktis? Hvad er Rigsfællesskabet? Forsvarets rolle, tilstedeværelse og opgaveløsning i Arktis?
• Del 2; Geopolitik i Arktis: centrale aktørers interesser, strategier og militære tilstedeværelse i Arktis (Rusland, USA, Canada, Norge, Island, Kina og NATO) og indpasningen af Rigsfællesskabet/Danmark/Forsvaret. Forsvarets dagligdag i Arktis: diskussioner.
• Del 3; Eksamen.

Studie- og arbejdsformer
Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med en vekselvirkning mellem tilstedeværelse og selvstudie/distancelæring. I tilstedeværelsesperioderne gennemføres undervisningen med anvendelse af forskellige undervisningsformer med vægt på former, som styrker den studerendes evne til at analysere, diskutere og vurdere modulets centrale problemstillinger og formidle dette mundtligt og skriftligt.  Det vægtes, at den studerende er engageret og kan bidrage med egne og værnsspecifikke erfaringer og betragtninger under fælles diskussioner og i studiegrupperne. Der vil være to tilstedeværelsesperioder, hvoraf den ene vil være en uges studietur til Grønland.

Dele af modulet vil være baseret på selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med modulets centrale elementer og problemstillinger særligt via læsning, online diskussioner og arbejde med skriftlige oplæg. Hensigten er, at den studerende – individuelt og i studiegrupper – får mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets centrale elementer og problemstillinger til hinanden og dermed forstå dem i en større sammenhæng. Underviseren vil til disse perioder udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau, online diskussionsspørgsmål/problematikker samt cases/spørgsmål til de skriftlige oplæg.

Eksamen
Prøveform: Mundtlig eksamen på baggrund af kort skriftlig oplæg.
Varighed: 30 min.
Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.
Censur: Ekstern.
Eksamenssprog: dansk, engelsk, norsk eller svensk.
Kvalifikation (Q i DeMars):

Bemærkninger
Evt. forhold vedr. meritering, dispensation ift. forudsætninger, mulige roller mv.
Sidst opdateret 26-11-2018 - kl. 12:22

Udgivelsesdato

Maj 2018 

Målgruppe

MMS studerende. Flex modul. Officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Deltagere

Max 14 deltagere

Niveau

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

12 ugers deltidsstudium, med 8 tilstedeværelses-/ undervisningsdage.

Kursusdato

Kursus start og slutdato samt datoer for tilstedeværelse fremgår af uddannelsesskitsen på www.fak.dk  

Tilmelding

Jf. opslag på
www.fak.dk

Tilmedingsfrist

08 Juni 2018

Pris

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 14.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

Kursusleder

Adjunkt Camilla T. N. Sørensen Institut for Strategi, Forsvarsakademiet,
E-mail: caso@fak.dk
FIIN: FAK-IFS-13@mil.dk
Tlf.: +45 2851 5741

Studie/ uddannelsesvejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Administration

Sascha Hedberg
E-mail:
studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 728 17082 

SAP ID

D-objekt (8 cifre)

Objekt forkortelse

Forkortet arrangement