Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Udvikling og væbnede konflikter i Afrika

Indholdsområde

 
Udvikling og væbnede konflikter i Afrika 
 

Udvikling og væbnede konflikter i Afrika 

Formål
Den mere eller mindre konstante tilstedeværelse af væbnede konflikter i Afrika sammen med en nu øget migration fra kontinentet, giver en relevant baggrund for at udforske forholdet mellem udvikling og væbnet konflikt. Dette kursus ser på den lokale og globale dynamik i krigsøkonomi, regional sikkerhedsarkitektur, militære interventioner og statsopbygning. Formålet med kurset ”Udvikling og væbnede konflikter i Afrika” er, at introducere de studerende til de komplekse politiske og sociologiske dynamikker, der driver udvikling og væbnede konflikter i Afrika. Gennem en kombination af både grundlæggende teoretiske perspektiver og egne kulturel erkendelse, bl.a. gennem en rejse til Etiopien, skal den studerende styrkes i nuanceret analyse og vurdering af konflikters genetik og ikke mindst disses påvirkning af visse socioøkonomiske forhold som eksempelvis fattigdomsbekæmpelse og levevilkår.

Læringsmål
Læringsmålene er udfærdiget i overensstemmelse med kvalifikationsramme for livslang læring, niveau 7 i det der lægges vægt på forskningsbaseret viden, der bygger på den højeste internationale forskning inden for området, nuanceret anvendelse af fagets videnskabelige metoder og praksis, samt at den studerende overordnet set kan bringe både viden og færdigheder i spil som leder og faglig rådgiver i en dansk såvel som international ramme.

Viden
Generelt er det målet med denne uddannelse, at den studerende får en forskningsbaseret viden, der bygger på den højeste internationale forskning inden for området. Konkret er det målet med uddannelsen, at den studerende får en forskningsbaseret teoretisk viden om klassisk krig og udviklingen af civilsamfundet og statens voldsmonopol i et europæisk såvel som i et afrikansk perspektiv. Det er ligeledes målet med uddannelsen, at den studerende får forskningsbaseret teoretisk viden om konfliktøkonomi generelt herunder de pengestrømme og naturressourcer der finansiere konflikter i Afrika. I lyset af den samlede regionale forebyggende indsats er det målet med uddannelsen, at den studerende får en forståelse for den regional sikkerhedsarkitektur, herunder træning og uddannelse af afrikanske militære enheder, samt hvorledes det internationale samfunds interventioner opleves lokalt. Afslutningsvis er det målet med uddannelsen, at den studerende får forståelse for statsopbygning og reintegration af krigere og væbnede grupper i en lokal kulturel og religiøs kontekst.

Færdigheder
Det er målet med uddannelsen at den studerende, gennem anvendelse af fagets videnskabelige metoder og praksis, kan gennemføre nuanceret og velstruktureret skriftligt analyse af relevant ”case-materiale” der præsenteres på kursus. Det er ligeledes målet med uddannelsen at den studerende kan foretage velargumenteret skriftlig vurdering af relevante forhold fremkommet i analysen, herunder identificere og diskutere de væsentligst karakteristika og dynamikker ved det militære instruments samspil med det civile samfund i en afrikansk kontekst. Afslutningsvis er det målet med uddannelsen at den studerende i national ramme sikkert kan kommunikere disse væsentlige forhold og pointer.

Kompetencer
Det er målet med uddannelsen at den studerende overordnet set kan bringe både viden og færdigheder i spil som leder og faglig rådgiver, både gennem ophold i en afrikansk kulturel kontekst, eksempelvis som udsendt af FN, NATO eller lignende, men også i national ramme som faglig rådgiver eller chef i en dansk stab og leder af en tværfaglig arbejdsgruppe. Afslutningsvis er det målet med uddannelsen at den studerende selvstændigt gennem relevante praktiske eller teoretiske erfaringer, kan opdatere og vedligeholde sit speciale gennem eksempelvis udsendelser til Afrika eller anden relevant kursusvirksomhed.

Følgende vidensgrundlag anvendes på modulet:
• Litteraturen er overvejende internationale forskningsartikler og metodiske perspektiver, (disse udvælges i samarbejde med foredragsholdere og undervisere). Avisartikler og dagsnyheder inddrages efter behov
• Internationalt anerkendte førende eksperter ind for afrikanske forhold ved CAS og andre internationalt anerkendte institutioner. Kurset entrerer med en eksklusiv række (8) af internationale eksperter. (Se uddannelsesplan for navne og institutioner)
• Oplæg fra en lang række embedsmænd ved den Afrikanske Union og andre udvalgte institutioner i Addis Abeba. (Se uddannelsesplan for navne og institutioner).

Relation til den militære profession
Det danske forsvar har gennem flere år været engageret i Afrika. Engagementet er i overensstemmelse med Danmarks ønske om dels at fremme dansk og europæisk sikkerhed og dels at opbygge lokal og regional kapacitet. Forsvaret er engageret i rådgivning i Østafrika og forsvaret bidrager til MINUSMA og Operation Barkhane i Mali samt UNMISS i Sydsudan. Der er således behov for officerer, der supplerer deres militære uddannelse med speciel viden om Afrikanske forhold.

Kursusstruktur

Kurset ”Udvikling og væbnede konflikter i Afrika” har en studiebelastning på 5 ECTS-points (European Credit Transfer and Accumulation System). I bilag 1 vises den samlede belastning fordelt på de enkelte aktiviteter. Kursus består af fem moduler, der hver er hinandens forudsætning. Der er således progression fra første til sidste kursusmodul.

TV og FU perioder

Fjernundervisningsperiode 1
I fjernundervisningsmodul 1 skal de studerende selvstændigt læse og reflektere over den angivne litteratur som forberedelse til første tilstedeværelsesperiode. Herudover skal forberedes en personlig præsentation også indeholdende forventninger og bidrag til kursus.

Tilstedeværelsesperiode 1
I tilstedeværelsesperiode 1 vil være koncentreret omkring tilegnelse af teoretisk forståelse samt grundlæggende metode. Dette sker gennem 15 lektioner gennemført af interne såvel som eksterne undervisere inden for det givne tema. De studerende vil gennem hele kursus være tilknyttet studiegrupper i. Der vil i disse grupper være mulighed for diskussion af forskellige selvvalgte tværfaglige temaer (CAS og IFS) til styrkelse af forståelsen for forskellige professioner og perspektiver på udvikling væbnede konflikter.

Fjernundervisningsperiode 2
I fjernundervisningsmodul 2 skal de studerende selvstændigt udarbejde en synopsis på baggrund af en selvvalgt problemstilling inden for rammerne CASE MALI. Synopsen skal baseres på to selvvalgte akademiske artikler og synopsen er tiltænkt afslutningsvis at danne udgangspunkt for den kommende skriftlige eksamen. Synopsen medbringes og udbygges under tilstedeværelsesperiode 2 (rejse Etiopien) og hensigt er, at både de tidligere grundlæggende teoretiske perspektiver fra første tilstedeværelsesperiode og egen kulturel erkendelse under rejsen, skal styre og styrke udviklingen af synopsen.

Tilstedeværelsesperiode 2
I anden tilstedeværelsesperiode gennemføres en studietur til Addis Abeba i Etiopien. Det alt overskyggende formål med denne rejse er at skabe et kulturelt møde mellem de studerende og den Etiopiske (afrikanske) kontekst. Det er i det kulturelle møde, at egne normer og værdier udfordres og dette skaber øjeblikkelig grobund for refleksion over hvordan og hvorfor tingene er anderledes. Mødet med denne kulturelle ”støj” skal dels styrke den studerendes egen erkendelse og hermed skabe afsæt til en dybere forståelse af Afrika, og dels perspektivere det fagligt teoretiske input fra første tilstedeværelsesperiode. Afslutningsvis skal studieturen give anledning til justering og kvalificering af den selvvalgte problemstilling i synopsen.

Eksamen
Eksamen på ”Udvikling og væbnede konflikter i Afrika” er en skriftlig analyse og vurdering på bagrund af en synopsis med en selvvalgt problemstilling inden for rammerne CASE MALI. Arbejdet med synopsen begynder på første tilstedeværelsesmodul sidste dag, og følger således den studerende under stort set hele modulet. Synopsen er således det redskab der skaber en klar sammenhæng mellem moduler og samtidig rummer og udvikler den studerendes faglige progression fra første kursusmodul til eksamen.

Eksamen består af en skriftlig analyse af selvvalgt problemstilling inden for samme case (Case Mali). Den skriftlige analyse bygger på en synopsis der godkendes af underviser. Eksamen følger nedenstående tidsplan:

• Synopsis afleveres 07 0800 OKT 20.
• Underviser afleverer synopsis tilbage med kommentarer 09 0800 OKT 20.
• Den færdige skriftlige analyse afleveres senest 211600 OKT 20.

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.
Besvarelsen skal udfærdiges på dansk eller engelsk og må maksimalt indeholde 24000 typeenheder med mellemrum.
Bedømmelsen er med intern censur.

Sidst opdateret 12-08-2020 - kl. 07:40

Udgivelsesdato

MAJ 2020 

Målgruppe

Studerende på MMS.

Officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se deltager forudsætninger.

Deltager

Min. 10 - max. 25

Niveau

7
Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

12 ugers deltidsstudium.

Kursusdato

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

10. august 2020 (genopslag) 

Pris

Eksterne kursister: 14.000 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

Major Ph.d. Henrik Laugesen, Institut for Strategi.
Tlf.: +45 728 17575

Studievejleder

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk
FIIN: FAK-MMS02
Tlf.: +45 2555 2204

Kursussekretariat

Studiekontoret ved Forsvarsakademiet KTFM Sascha Hedberg
E-mail: sahe@fak.dk Tlf.: +45 2555 2204 

SAP ID

Objekt forkortelse