Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

 

Nedenfor finder du praktiske informationer i forbindelse med optagelse på uddannelsen.

Generelt
Alle studerende forvaltes og aflønnes af egen enhed under hele uddannelsen.

Arbejdsbelastning
Master i Militære Studier (MMS) er en modulariseret videregående uddannelse, som er normeret til tre år og tæller 60 ECTS point (1 ECTS point svarer til en arbejdsbelastning for den studerende på ca. 27,5 timer). Hvert modul gennemføres over et eller et halvt semester, og der afsluttes med en eksamen. Eksamensformen vil variere alt efter modul og vil normalt være enten mundtlig eller skriftlig. 

For at gennemføre studiet på normeret tid vil den studerende skulle gennemføre en-to moduler pr. semester. Samlet set må der i gennemsnit påregnes 10-15 tilstedeværelsesdage pr. halvår under MMS. Den studerende vil efter omstændighederne – herunder i dialog med egen chef og med sin studievejleder – kunne forcere studiet. Dette vil indebære øget intensitet og herunder flere tilstedeværelsesperioder pr. semester.

Arbejdstid
Tilstedeværelsesdelene af studiet gennemføres som arbejdstid, mens distancelæring (fjernundervisning) i udgangspunktet er fritid.  Den studerende fører arbejdstid ved egen enhed. I uger med tilstedeværelse anføres en arbejdstidsnorm på 7,4 timer pr. tilstedeværelsesdag, uagtet der kan være tale om en totaltidsbelastning, der overskrider det antal timer.

Indkvartering
Tilstedeværelsesperioder gennemføres dels på Forsvarsakademiet (FAK), dels på andre militære eller civile etablissementer og kan enten gennemføres som daglig tjeneste eller som internat. Indkvartering sker i udgangspunktet på militære etablissementer, idet internatophold vil blive søgt spredt geografisk i landet.

FAK råder ikke over anvisningsret til samlet indkvartering i Københavnsområdet, hvorfor den studerende i samråd med egen myndighed bestiller militær – eller om nødvendigt civil – indkvartering efter behov.

Afregning af uddannelsen
Afgivende myndighed afholder de udgifter, som er forbundet med den studerendes gennemførelse af uddannelsen, dvs. udgifter til transport og underbringelse under tilstedeværelsesperioder samt de hermed forbundne ydelser.

Ved internatophold udenfor FAK, betaler FAK underbringelse og måltider under internatet.
Sidst opdateret 01-10-2019 - kl. 08:56