Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

 

Generelt
Master i Militære Studier (MMS) gennemføres som blended learning, som indebærer en vekslen mellem tilstedeværelse og distancelæring, herunder hjemmearbejde og arbejde i virtuelle rum. De dele af uddannelsen, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske og gennemføres på Forsvarsakademiet samt Forsvarets og eventuelt civile kursuscentre.

Introduktionsmodul
Alle optagne på MMS deltager i et introduktionsmodul på 5 ECTS point, hvis primære formål er at give informationer om uddannelsens rammer, samt at skabe forståelse for undervisningsformerne, studieteknik, kritisk læsning af akademiske tekster, metodelære, akademisk argumentation, videnskabsteori m.m. Det varer to måneder og gennemføres som blended learning og indledes med et 12-12 seminar efterfulgt af et fem dages internatophold.

Grundmoduler
De tre grundmoduler er obligatoriske. Hvert af modulerne giver 10 ECTS point. Der kan ikke søges merit for grundmoduler.

Valgfrie moduler
Den studerende skal gennemføre 10 ECTS indenfor FLEX segmentet. Et FLEX modul tæller normalt 5 ECTS, men Component Campaign Planning (CCP) tæller 10 ECTS. 
FLEX moduler kan i udgangspunktet indlægges i studiet, når den studerende ønsker det, med mindre der for det konkrete FLEX modul er anført særlige krav om progression eller afhængigheder (f.eks. at bestemte andre moduler skal være taget først, eksempelvis CCP).

Der kan søges merit for alle 10 ECTS indenfor FLEX segmentet, såfremt den studerende på tidligere uddannelse(-r) har gennemført  relevant uddannelse på kvalifikationsrammeniveau 7.

De der har gennemført FLEX moduler forud for den samlede indtrædelse på MMS, får disse godskrevet i forhold til den samlede uddannelse.

Masterprojekt
Masterprojektet er en selvstændig skriftlig opgave over et selvvalgt emne, som har til formål at demonstrere den studerendes evne til at indkredse, afgrænse og formulere en problemstilling og til at gennemføre en kritisk analyse med velunderbygget argumentation, baseret på teori og metode. Det afsluttende masterprojekt skal demonstrere indsigt, overblik og refleksion, herunder teoretisk og metodisk, samt evne til at formulere sig i et klart og forståeligt sprog.
Masterprojektet kan først påbegyndes, når alle forudgående moduler (45 ECTS) er afsluttet. Der kan ikke søges merit for Masterprojektet, heller ikke ved henvisning til eventuelle projekter gennemført under andre masteruddannelser. Master-semestret indledes med en tilstedeværelsesdel af nogle dages varighed.
Masterprojektet giver 15 ECTS point.

oversigt
Sidst opdateret 01-10-2019 - kl. 08:57