Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

 

Generelt
Master i Militære Studier (MMS) gennemføres som blended learning, som indebærer en vekslen mellem tilstedeværelse og distancelæring, herunder hjemmearbejde og arbejde i virtuelle rum. De dele af uddannelsen, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske og gennemføres på Forsvarsakademiet samt Forsvarets kursuscentre.

Introduktionsmodul
Alle optagne på MMS deltager i et introduktionsmodul, hvis primære formål er at give informationer om uddannelsens rammer, samt at skabe forståelse for undervisningsformerne (med vægten lagt på e-learning), studieteknik, kritisk læsning af akademiske tekster, metodelære, akademisk argumentation, videnskabsteori m.m. Det varer tre dage og gennemføres som tilstedeværelse.

Basic moduler
De tre Basic moduler er obligatoriske. Hvert af modulerne giver 5 ECTS point. Der kan ikke søges merit for Basic moduler.

Advanced moduler
Der skal obligatorisk gennemføres et advanced modul inden for hver af de tre konstituerende fagsøjler. De tre fagsøjler udbyder hver to forskellige Advanced moduler, der hver tæller 5 ECTS. 
Der kan ikke søges merit for Advanced moduler.

Valgfrie moduler
Den studerende skal gennemføre 15 ECTS indenfor FLEX segmentet. Et FLEX modul tæller normalt 5 ECTS, men Joint Campaign Planning tæller 10 ECTS.  De Advanced moduler, der ikke vælges i Advanced rollen, kan vælges som FLEX moduler.
FLEX moduler kan i udgangspunktet indlægges i studiet, når den studerende ønsker det, med mindre der for det konkrete FLEX modul er anført særlige krav om progression eller afhængigheder (f.eks. at bestemte andre moduler skal være taget først, eksempelvis Joint Campaign Planning).

Der kan søges merit for alle 15 ECTS indenfor FLEX segmentet, såfremt den studerende på tidligere uddannelse(-r) har gennemført  relevant uddannelse på kvalifikationsrammeniveau 7.

De der har gennemført FLEX moduler forud for den samlede indtrædelse på MMS, får disse godskrevet i forhold til den samlede uddannelse.

Masterprojekt
Masterprojektet er en selvstændig skriftlig opgave over et selvvalgt emne, som har til formål at demonstrere den studerendes evne til at indkredse, afgrænse og formulere en problemstilling og til at gennemføre en kritisk analyse med velunderbygget argumentation, baseret på teori og metode. Det afsluttende masterprojekt skal demonstrere indsigt, overblik og refleksion, herunder teoretisk og metodisk, samt evne til at formulere sig i et klart og forståeligt sprog.
Masterprojektet kan først påbegyndes, når alle forudgående moduler (45 ECTS) er afsluttet. Der kan ikke søges merit for Masterprojektet, heller ikke ved henvisning til eventuelle projekter gennemført under andre masteruddannelser. Master-semestret indledes med en tilstedeværelsesdel af nogle dages varighed.
Som en del af masterprojektet gennemføres et forberedende modul i krigsteori.
Masterprojektet giver 15 ECTS point.

Exit-modul
Exit-modulet er ikke en del af den akkrediterede MMS og giver ikke ECTS-point. Modulet, der er obligatorisk for ansatte i Forsvaret, er af to ugers varighed og udgør afslutningen på uddannelsen. Der fokuseres bl.a. på den kommende stabsofficers virke, herunder anvendelse af stabsofficerens værktøjer. Desuden gennemføres en studierejse.
Sidst opdateret 16-06-2016 - kl. 09:34

Opbygning af Master i Militære Studier

Opbygning af MMS