Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelsens formål og indhold  
 

 

Formål

Formålet med Master i Militære Studier (MMS) er at give den studerende den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er en del af forudsætningen for at kunne søge og bestride stillinger inden for Forsvaret på ledergruppens højeste funktionsniveau (M331 for militære og tilsvarende  for civilt ansatte), og som efterspørges på dette niveau. Uddannelsen medfører ikke i sig selv udnævnelse til højere niveau.

Der lægges særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Der fokuseres navnlig på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet, ledelse i forskellig kontekst samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

Det er desuden formålet – i rammen af Forsvarets HR strategi – at give den studerende et formelt akkrediteret og civilt sammenligneligt uddannelsesmæssigt fundament, som sikrer medarbejderen brede ansættelsesmuligheder både inden- og udenfor Forsvaret.

Studiet er normeret til cirka tre år som deltidsstudie og gennemføres som blended learning. MMS vil give den studerende vide rammer for individuelt at sammensætte uddannelsens forløb og indhold  i overensstemmelse med egne ønsker og i samråd med egen chef.

Foruden antallet af ordinære MMS-studerende optages der et mindre antal enkeltmodulsstuderende på udvalgte grundmoduler i form af militære eller civile ansøgere på M/C300 niveau eller tilsvarende, som i forvejen har en kandidat- eller mastergrad (på kvalifikationsrammeniveau 7). Forudsætningen for optagelse som enkeltmodulstuderende er, at medarbejderen er – eller forventes at komme - i betragtning til en stilling på M331 niveau eller tilsvarende, og at der med egen nuværende eller kommende chef er indgået en aftale om kompetenceudvikling, som skal supplere den allerede erhvervede uddannelse med relevante – primært militært orienterede - moduler af MMS. Enkeltmodulsstuderende opnår ikke titlen Master i Militære Studier, men vil modtage uddannelsesbevis for det/de gennemførte modul(-er).

For Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) gælder, at den er en kombination af et Videreuddannelseskursus og et FLEX modul på MMS. OFU tages som udgangspunkt som ét samlet forløb og påbegyndes inden starten på MMS.

Ansøgning om OFU skal anføres i ansøgningen om MMS.

Formålet med OFU er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med særligt henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer samt højere stabe.

Indhold
For at gennemføre studiet på normeret tid vil den studerende det meste af tiden skulle gennemføre en-to moduler pr. halvår. Samlet set må der i gennemsnit påregnes 10-15 tilstedeværelsesdage pr. halvår under MMS. Den studerende vil efter omstændighederne – herunder i dialog med egen chef og med sin studievejleder – kunne forcere studiet. Dette vil indebære øget intensitet og herunder flere tilstedeværelsesperioder pr. halvår.

MMS baseres på tre konstituerende søjler; Militær Ledelse og Styring (ML), Militær Strategi (MS) og Militære Operationer (MO). Inden for hvert af disse fagområder skal den studerende gennemføre et grundmodul, og der skal derudover gennemføres 10 ECTS som FLEX moduler. Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt over et semester. MMS vil samlet bestå af et Introduktionsmodul, tre grundmoduler, 10 ECTS indenfor FLEX segmentet samt et afsluttende Masterprojekt.

For OFU fremgår detaljerne af uddannelsesbeskrivelsen.
Sidst opdateret 01-10-2019 - kl. 08:48