Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ansøg om optagelse på Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen

Indholdsområde

 
 
 

Ansøg om optagelse på Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen 

Er du officer eller civilt ansat i Forsvaret og vil du videreuddanne dig til de højeste leder- og chefniveauer i Forsvaret?  Så er der nu åbent for ansøgninger til Master i Militære Studier samt Operations- og Føringsuddannelsen med opstart medio 2019.

Om uddannelserne

Master i Militære Studier
Master i Militære Studier forbereder de studerende på at varetage stillinger på højeste funktionsniveau samt efterfølgende chefniveau.

Master i Militære Studier lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig således til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske samt det internationale samfund.

Master i Militære Studier er en akkrediteret masteruddannelse med en belastning på 60 ECTS (European Credit Transfer System), der er normeret til ca. tre års varighed. Et ECTS point svarer til en gennemsnitlig arbejdsbelastning for den studerende på 27,5 timer. Der er desuden faglig og interessemæssig valgfrihed i dele af uddannelsen. Uddannelsen er et deltidsstudie og skal afsluttes inden for seks år, fra den studerende påbegynder den samlede uddannelse. For en studerende, der gennemfører studiet på de normerede ca. tre år, skal der påregnes tilstedeværelsesdage i forbindelse med undervisningen i et omfang på ca. 12 – 20 dage pr. semester (halvår). Herudover vil der være en arbejdsbelastning på ca. 150 – 250 timer pr. semester i forhold til selvstændige læringsaktiviteter og selvstudie, som den studerende skal tilrettelægge selvstændigt og eventuelt i samråd med sin chef.

Master i Militære Studier baseres på tre konstituerende søjler: Militær Ledelse og Styring, Militær Strategi og Militære Operationer. Inden for hvert af disse fagområder skal den studerende gennemføre et Basic modul og et Advanced modul, og der skal derudover gennemføres to eller tre Flex-moduler (afhængig af Flex-modulernes ECTS omfang). Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt. Master i Militære Studier består således af et Introduktionsmodul, tre Basic moduler, tre Advanced moduler, to eller tre Flex-moduler samt et afsluttende Masterprojekt. Dertil kommer et Exit-modul efter dimission fra uddannelsen.

Dette opslag henvender sig til ansøgere, der søger den samlede uddannelse Master i Militære Studier eller som enkeltmodulsstuderende på optag 2019 samt for hærofficerers vedkommende eventuelt med tilhørende Operations- og Føringsuddannelse.

Alle modulerne på Master i Militære Studier udbydes i en fastlagt årlig cyklus – i 2019 med studiestart den 27. maj 2019. Der gennemføres som hovedregel afsluttende eksamen med enten ekstern eller intern bedømmelse for hvert modul. Eksamenerne vil normalt enten være skriftlige eller en kombination af skriftlig og mundtlig (synopsiseksamen).

Master i Militære Studier udbydes som et samlet forløb, der giver titlen Master i Militære Studier, eller som et enkeltmodulsforløb (dele af uddannelsen) som supplement til en allerede erhvervet civil master- eller kandidatuddannelse.

Til orientering kan Flex-moduler søges af alle, når de slås op på www.fak.dk i oktober/november samt april/maj for henholdsvis det efterfølgende forårs- og efterårssemester. Yderligere information om tilgængelige Flex-moduler kan findes på www.fak.dk.

Operations- og Føringsuddannelsen
Formålet med Operations- og Føringsuddannelsen er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer.

Den samlede Operations- og Føringsuddannelse består af videreuddannelseskurset Advanced Land Operations, der udbydes uden for rammen af masteruddannelsen, og et efterfølgende Flex-modul Component Campaign Planning i rammen af Master i Militære Studier.
Operations- og Føringsuddannelsen tages normalt forud for – og i sammenhæng med en optagelse på Master i Militære Studier eller som enkeltmodulsstuderende. Ved ansøgning om optagelse på Master i Militære Studier tilkendegiver ansøgeren, om han/hun ligeledes ønsker at gennemføre Operations- og Føringsuddannelsen. Component Campaign Planning har en belastning på 10 ECTS point og vil udgøre 10 af de 15 ECTS point i flex-segmentet for den studerende i forbindelse med den samlede masteruddannelse.

Den samlede Operations- og Føringsuddannelse kan kun søges af officerer fra Hæren eller Hærhjemmeværnet. Dog kan alle, uanset værn, der er optaget på Master i Militære Studier, søge om optagelse på Flex-modulet Component Campaign Planning. Dette forudsætter dog, at man forud herfor har bestået Basic og et Advanced modul i søjlen Militære Operationer.

Der er studiestart og første tilstedeværelse på Advanced Land Operations den 5. august 2019. Advanced Land Operations afsluttes i april 2020, hvorefter Flex-modulet Component Campaign Planning begynder og afsluttes ultimo juni 2020. De studerende overgår herefter til deres masterstudie dog med et introduktionsmodul allerede i maj 2020, men har på dette tidspunkt allerede erhvervet 10 ECTS i Flex-segmentet via modulet Component Campaign Planning.

Blended learning
Både Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen gennemføres som ”blended learning” ved en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter.

Tilstedeværelsesperioderne bliver gennemført både på Forsvarsakademiet (København) og på andre militære etablissementer i Danmark, eller som udrykning/rejse til Europa. 

Krav til dig og generelle vilkår
Som en akkrediteret masteruddannelse kan Master i Militære Studier søges af alle, der honorerer følgende krav:

 • Er officer i Forsvaret på M321 eller M322 niveau med relevant erhvervserfaring fra professionen.

Eller civilt (ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde eller som ekstern ansøger)   

 • med en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

I forbindelse med optagelse på studiet vurderes ansøgere inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde blandt andet ud fra nedenstående kriterier (uddrag af FKO VEJL 180-1 af marts 2014):

 • Ansøgerens egnethed til major og orlogskaptajnsniveauet og højere – herunder operativt.
 • Den indstillende myndigheds bemærkninger og prioritering af ansøger.
 • Ansøgerens tjenestemæssige baggrund.
 • Ansøgerens bedømmelsesgrundlag.
 • Ansøgerens vandel.
 • Ansøgerens studieegnethed.
 • Ansøgerens honorering af helbredsmæssige krav.

Operations- og Føringsuddannelsen kan søges af officerer fra Hæren eller Hærhjemmeværnet på M321 eller M322 niveau, eller hvis man er på M331 niveau og har gennemført Master i Militære Studier eller Stabskursus/Videreuddannelsestrin-II for militære ledere (VUT-II/L).

For optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen tillægges følgende supplerende kriterier betydning:

Kandidaten skal:

 • Være velbedømt i chef eller lederstilling.
 • Have chefpotentiale.
 • Have forrettet stabstjeneste på minimum afdelingsniveau.
 • Kunne anvende dansk doktrin for både Bataljons- og Brigadeniveau.

Kandidaten bør: 

 • Have været underafdelingschef i mindst et år.
 • Have minimum tre år i graden ”kaptajn”.
 • Have forrettet militær tjeneste som officer udenfor egen tjenestegren.
 • Have gode sprogkundskaber (krav ved udenlandsk uddannelse).

Da Master i Militære Studier er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret, anvendes og udbydes Master i Militære Studier primært med henblik på at dække Forsvarets interne behov for uddannede officerer på højeste funktionsniveau.

Forudsætningen for optagelse som enkeltmodulsstuderende er, at medarbejderen er ansat i eller forventes at komme i betragtning til en stilling som officer på højeste funktionsniveau eller lignende civil stilling inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Officerer i Forsvaret, der er ansat i disse stillinger på baggrund af en civil uddannelse på master-/kandidatniveau eller en realkompetenceafklaring, har med denne ansættelse samt en indgået uddannelsesaftale prioritet til disse pladser.

Om dig
Du skal være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din erfaring og forudgående akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser, skal du aktivt bidrage til den samlede læring på uddannelsen. Du skal være indstillet på, at din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, lærerne samt din arbejdsplads er en væsentlig del af at opnå resultater samt at skabe et motiverende og engageret studiemiljø.

Under uddannelsen skal du:

 • Indgå i flere forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning.
 • Definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt.
 • Håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring.
 • Trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø (på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau)), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.

Ansøgning
Søg uddannelsen ved at trykke på linket ”Søg den ledige stilling”.

Ansøgningsfristen er søndag d. 18. november 2018.

Forud for ansøgning via link, bedes den enkelte ansøger orientere sig om, hvorvidt, der ved hans/hendes myndighed, er interne krav eller procedurer, som vedkommende skal overholde og være opmærksom på. Ved dialogen med nærmeste chef kan sådanne emner afdækkes.

Vedhæft følgende:

 • En kort motiveret ansøgning.
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Eksamens-/karakterbevis – både fra Videreuddannelsestrin I/L, Videreuddannelseskursus og eventuelt civilt gennemførte uddannelser på niveau 6 og 7 (hhv. bachelor/diplom og master/kandidat).
 • Eventuel udfærdiget FOKUS-bedømmelse/personeludtalelse fra adgangsgivende uddannelse (Videreuddannelsestrin I/L el. Videreuddannelseskurser for officerer).
 • Seneste FOKUS-bedømmelse (maksimalt 6 måneder gammel).
 • Relevante påtegninger/stillingstagen til din ansøgning jf. din myndigheds interne procedure.
 • Eventuelle udtalelser eller andet, der styrker dit kandidatur.

Optagelsesproces
Optagelsesprocessen er længerevarende, idet der i sagsbehandlingen skal indhentes oplysninger fra flere myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Processen resulterer i en intern prioritering, der afgøres endeligt ved et møde med repræsentanter fra alle indstillende myndigheder i Forsvaret. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning d. 13. marts 2019.

Pris
For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, transport, kost og logi). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under eventuelle internatophold.

Hvis du ikke er tjenestegørende indenfor forsvarsministeriets område kan du søge om optagelse som ekstern ansøger.

For eksterne ansøgere er kursusprisen fra 75.000 - 89.000 kr. for den samlede uddannelse. Denne pris dækker de meromkostninger som Forsvarsakademiet har i forhold til at optage et begrænset antal studerende ekstra. Meromkostninger dækker blandt andet administration, vejledning, retning af opgaver, censorer ved eksterne bedømmelser, bøger samt udgifter til internat-/seminarophold. 

Udover kursusprisen skal eksterne studerende selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med undervisning, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

Udenlandske kurser (ækvivalerende Master i Militære Studier)
Værnsstabene samt Specialoperationskommandoen råder over et antal pladser på udenlandske uddannelser. Uddannelserne slås op som separate opslag på ”Karriere i Forsvaret”. Som ansøger SKAL du sende en separat ansøgning til hver af de uddannelser, som du vil ansøge. Det er således ikke nok, at du blot anfører det i eksempelvis ansøgningen til Master i Militære Studier.

I år er der følgende udenlandske studiepladser:

Hæren
Som officer i Hæren kan man i år søge en Master i Militære Studier ækvivalerende videreuddannelse for militære ledere i USA, som gennemføres ved US Army Command & Staff College, Ft Leavenworth, Kansas i perioden juni 2019 til juni 2020. 

Du kan læse mere om uddannelsen samt søge om optagelse på uddannelsen her.

Flyvevåbnet
Som officer i Flyvevåbnet kan man i år søge en Master i Militære Studier ækvivalerende videreuddannelse for militære ledere i USA, som gennemføres ved Air Command and Staff College (ACSC), Maxwell Air Force Base, Montgomery, Alabama.

Du kan læse mere om uddannelsen samt søge om optagelse på uddannelsen her.

Kontakt og yderligere information
Hvis du vil vide mere om Master i Militære Studier, så gå ind på www.fak.dk og læs om uddannelsen. På hjemmesiden kan du bl.a. finde studieordningerne, modulbeskrivelser, uddannelsesskitsen samt se mere materiale omkring optagelsesproces m.m. Hvis du bliver optaget, vil du følge studieordningen for 2016.

Hvis du vil vide mere kan du ringe til orlogskaptajn Claus Rasmussen (728 17062), der er studieleder eller major Allan Therkelsen (728 17061), der er studievejleder.

Vil du vide mere om Operations- og Føringsuddannelsen, skal du kontakte major Carsten Dalsgaard på tlf. 728 17415 og du kan læse mere på Forsvarsakademiet hjemmeside, www.fak.dk.

Om Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet fornemmeste opgave er at uddanne officerer, der kan føre, lede og udvikle militære enheder i krig, krise og konflikt. Forsvarsakademiets vision er at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.

Forsvarsakademiet er desuden en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk oprindelse eller andet til at søge uddannelsen som et led i egen udvikling og kvalificering, men også for at tilføre uddannelsen værdifulde input til glæde for det samlede udbytte ved de studerende, deres arbejdspladser samt samfundet generelt. 

Se Forsvarsakademiets video omkring Master i Militære Studier

Sidst opdateret 24-10-2018 - kl. 12:20