Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ansøgning om optagelse på Master i Militære Studier  
 

 

Som en akkrediteret masteruddannelse kan Master i Militære Studier (MMS) som udgangspunkt søges af alle, der honorerer følgende krav:

 - Er officer i Forsvaret på M321 eller M322 niveau med relevant erhvervserfaring fra professionen

eller

 - har en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og

 - minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Da MMS er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret, anvendes og udbydes denne fortrinsvis med henblik på at dække Forsvarets interne behov for officerer på højeste funktionsniveau. Derudover reserveres et antal pladser til ansøgere udenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde. 

  
Der kan ud fra en samlet vurdering af Forsvarets behov optages et mindre antal reserveofficerer på MMS, hvis de pågældende vurderes at have et højere prioriteret videreuddannelsesbehov end konkrete fast tjenstgørende ansøgere.

Enkeltmodulsansøgere (officerer fra Forsvaret med anden kvalificerende uddannelsesbaggrund) anfører dette i ansøgningen, vedlægger dokumentation for erhvervet kandidat- eller mastergrad (kvalifikationsrammeniveau 7) og dokumenterer tillige den aftale med egen eller kommende chef, som ligger til grund for ansøgningen. FAK og FPS vurderer ansøgningens relevans i forhold til det samlede ansøgerfelt og går i bekræftende fald i dialog med ansøgeren m.h.p. at fastlægge det præcise omfang af studiet.

Samspillet med egen chef i Forsvaret
Det er afgørende, at ansøgeren går i dialog med egen chef tidligt i forløbet m.h.p. at afstemme de forventninger og muligheder, som skal udgøre rammerne for et længerevarende uddannelsesforløb baseret på blended learning. Det er herunder afgørende, at medarbejderen kan afgives fra enheden under tilstedeværelsesperioderne, og at tjenesten ved enheden i det hele taget muliggør en gennemførelse af studierne på normeret tid.

Chefens rolle
Nærmest foresatte chef skal i forbindelse med sin stillingtagen til ansøgningen primært fokusere på, om ansøgeren ud fra et helhedssyn vurderes at kunne honorere kravene til en funktion på M331 eller tilsvarende civilt niveau og højere i Forsvaret, efter uddannelsen er afsluttet. Denne vurdering vejer tungere end eventuelle udfordringer omkring tilpasningen af medarbejderens tjeneste med studierne.

Chefer, hvis medarbejder(-e) gennemfører MMS, forudsættes at sikre, at de(-n) studerende har rimelige arbejdsmæssige og praktiske muligheder for at gennemføre studiet sideløbende med den daglige tjeneste ved enheden. Foruden kravet om den studerendes deltagelse i alle tilstedeværelsesperioder – som arbejdstid – vil cheferne også på andre områder kunne medvirke til at skabe gode rammer for de studerende. Det bør desuden tages i betragtning, at medarbejderen i løbet af sin studietid vil udvikle sine kompetencer betydeligt - til gavn for enheden.

Ansøgningsproces
Ansøgning til MMS skal fremsendes elektronisk af ansøgeren ved brug af opslag på internettet. Der ansøges ved at følge link fra bl.a. Forsvarsakademiets hjemmeside på internettet samt aktuelle opslag.

Ansøgeren udfærdiger herudover en kort (maksimalt én side) motiveret ansøgning og skal ligeledes  dokumentere sin studieegnethed gennem vedlæggelse af eksamensbevis, karakterblad og FOKUS bedømmelse fra VUT I/L eller ækvivalerende uddannelse (se opslag).

Der skal desuden vedlægges kopi af senest udfærdigede FOKUS bedømmelse.

Officerer fra Hæren og Hærhjemmeværnet, som ønsker at søge Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) i tilslutning til MMS, skal anføre dette i ansøgningen samt tillige vælge dette i ansøgningssystemet. Hvis ansøgeren optages på OFU, gennemføres første del af OFU i form af et VUK ”Advanced Land Operations (ALO)” i perioden den  august – april, mens anden del af OFU gennemføres (i umiddelbar forlængelse) heraf  i form af et FLEX modul (Component Campaign Planning (CCP) i perioden den april –  juli) som en del af MMS. FLEX modulet CCP giver 10 ECTS indenfor FLEX-segmentet.

Nærmeste chefs samt NIV III chefs (eller højere) stillingtagen til ansøgningen skal fremgå tydeligt af ansøgningen. Hvis nærmeste chef, NIV III chef (eller højere) ikke har anbefalet ansøgningen, bør ansøgeren ikke søge, men kan dog gøre det. Manglende anbefaling (-er) vil i så fald veje tungt i den videre vurdering af ansøgningen.

FAK vurderer studieegnethed og gennemfører den øvrige sagsbehandling i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), inden det samlede ansøgerfelt sendes til den prioriterende myndighed (normalt Niveau 0, I eller II).

Respektive prioriterende myndigheder prioriterer egne kandidater.  Myndigheden har ligeledes mulighed for at meddele afslag på ansøgninger begrundet i f.eks. økonomiske begrænsninger, behov for prioriteringer i enhedens  opgaveløsning, manglende anbefaling fra nærmeste chef  eller andre forhold. De prioriterende myndigheder fremsender herefter deres prioritering af egne ansøgere til FAK.
FAK & FPS gennemfører herefter den resterende sagsbehandling og udfærdiger et udkast til den samlede prioritering til MMS og OFU, der lægges til grund for mødet i Optagelsesnævnet.

Den endelige udvælgelse af ansøgere finder sted i Optagelsesnævnet med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. FPS , FAK og prioriterende myndigheder. Optagelsesnævnet indkaldes til møde i februar eller marts. Optagelsesnævnet vil ligeledes tage stilling til enkeltmodulstuderende og deres mulighed for et andet forløb end det samlede MMS.

Svar på ansøgning

For ansatte i Forsvarsministeriets myndighedsområde kan der forventes svar i marts måned (året efter ansøgning) og for ansøgere udenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde i december (samme år som ansøgning).

Ansøgere, der optages på MMS, bliver ligeledes annonceret på FAK hjemmeside primo marts.

Optagelse
MMS indledes med et obligatorisk introduktionsmodul på 5 ECTS-point i maj-juni måned.

BEMÆRK: Hær- og Hærhjemmeværnsofficerer, der optages på OFU, skal ligeledes deltage i dette modul, såfremt de efterfølgende skal på MMS.

Ansøgere, som optages fra Flyvevåbnet, skal gennemføre Flyvevåbnets Operationsseminar (to dage) ved Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) inden Introduktionsmodulet til MMS.

Tilmelding til moduler i Master i Militære Studier
Studerende, der optages på MMS, vil modtage supplerende informationer samt anmodning om at tilmelde sig moduler.

Sidst opdateret 01-10-2019 - kl. 08:45
Studievejledning