Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Den Militære Akademiuddannelse 
Den Militære Akademiuddannelse
 

 

Den Militære Akademiuddannelse (MAU) er en uddannelse for befalingsmænd og løjtnanter, der fungerer i funktionen som mellemleder eller leder i Forsvaret.

Uddannelsen har to årlige ansøgningsfrister i marts og oktober.


Uddannelsens formål

Med den Militære Akademiuddannelse (MAU) kan du som befalingsmand kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

Uddannelsen skal også understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng, og det vil særligt være med fokus på  områderne ledelse, operationer inden for eget værn samt uddannelsesvirksomhed i Forsvaret.

MAU er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som er målrettet befalingsmænd i funktionen som mellemleder. Uddannelsen giver dig som befalingsmand kompetencer til at kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Samtidig vil MAU styrke og udvikle din fagliglighed.

Det er hensigten, at uddannelsen skal skabe et sammenhængende uddannelsestilbud, som bevæger sig fra uddannelse af mellemledere på akademiniveau til uddannelse af ledere og chefer på diplom- og masterniveau.

Uddannelsen er adgangsgivende til officersuddannelsen. Derfor kan du som løjtnant eller befalingsmand fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Beredskabsstyrelsen også læse MAU med henblik på senere at blive optaget på officersuddannelsen.
Hæren har truffet beslutning om, at den interne vej til officersuddannelsen stadig går via en civil akademiuddannelse.

Når du har gennemført MAU, får du en civilt akkrediteret og anerkendt akademiuddannelse med tilhørende uddannelsesbevis. Det vil være adgangsgivende til både civile og militære diplomuddannelser.

Sidst opdateret 18-09-2020 - kl. 13:23

Hvem kan søge om optagelse?

MAU tager afsæt i praksis og professionen som mellemleder i Forsvaret.
Derfor er det afgørende, at du har praktisk ledererfaring på niveauet, hvis du søger om optagelse på uddannelsen.
Sammenholdt med Forsvarets behov betyder det, at målgruppen spænder fra erfarne befalingsmand til sergenter eller løjtnanter.

MAU afløser de tidligere strukturbestemte uddannelser. Derfor er den erfarne befalingsmand prioriteret i forbindelse med optagelse, med henblik på at strukturen kan bemandes med de nødvendige kompetencer. Det betyder at studiemiljøet kommer til at bestå af cirka 85 % erfarne befalingsmænd og cirka 15 % sergenter og løjtnanter.


Adgangskrav

Som ansøger skal du have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser for at få mulighed for at blive optaget på MAU eller enkelte moduler herfra:

  1. Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
  2. Løjtnantsuddannelse fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Løjtnantsuddannelsens indhold kan variere fra værn til værn.
  3. Relevant tilsvarende uddannelse fra nordiske lande som angivet i punkt 1.
  4. Optagelse via realkompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne.

Du skal desuden have mindst to års relevant fuldtidserhvervserfaring, efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse. I nogle tilfælde kan du have optjent relevant erhvervserfaring før eller under din adgangsgivende uddannelse.

Derudover kan du blive optaget af Studiechefen for MAU ved Forsvarsakademiet, hvis du har realkompetencer, som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, efter der er blevet lavet en individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet).


Deltidsstudie

Du gennemfører MAU som et deltidsstudie ved siden af havende tjeneste. Uddannelsen er opgjort til 60 ECTS point, og det anbefales, at du gennemfører uddannelsen over tre år. Dog er det muligt at bruge op til seks år på at gennemføre uddannelsen, ligesom forløbet kan gennemføres på to år.

Det er også muligt at blive optaget som enkeltfagsstuderende som supplement til anden uddannelse eller som supplement til den stilling, du er ansat i. Ledige pladser for enkeltfagsstuderende vil blive slået op hvert efterår og forår her på Forsvarsakademiets hjemmeside.

Indhold og opbygning

Uddannelsen gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem lærerstyret tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. I undervisningen bliver der lagt vægt på praksisnær uddannelse, som du vil kunne bruge i dit daglige virke som befalingsmand.

Forud for uddannelsens start skal du have gennemført fjernundervisningskursus om Krigens Love jf. retningslinjer fra Institut for Strategi.
Du vil blive introduceret til dette kursus på en introdag forud for uddannelsen.

Som studerende gennemfører du tilstedeværelsesundervisningen centralt. Tilstedeværelsesundervisningen er planlagt med faste tidsrum på forud givne militære faciliteter.

Modulerne bliver primært afholdt ved sergentskolerne i Varde, Frederikshavn, Karup og Haderslev. Vi planlægger allerede at gennemføre et ”Ledelse i Organisationen”-modul på Sjælland til foråret 2021. Dette sker med henblik på at imødekomme de studerende, som har tjenestested øst for Storebælt. Du kan søge frit mellem kursusstederne på de værnsfælles moduler.

Fjernundervisningen bliver gennemført som individuelle fremgangsmåder. Det betyder, at teori formidles via en digital læringsplatform og med samarbejdsbaserede fremgangsmåder, hvor du og dine medstuderende primært er ansvarlige for dialog og debat om relevante emner på den digitale læringsplatform.

Uddannelsen består af:


  • To obligatoriske værnsfælles moduler
  • To til tre værnsspecifikke moduler
  • Valgfrie FLEX-moduler
  • Afgangsprojekt som afslutning på uddannelsen.

Herunder kan du se, hvilke moduler der på sigt udbydes på MAU. De værnsspecifikke moduler er som udgangspunkt målrettet det enkelte værn, hvorfor ansøgere fra det aktuelle værn vil blive prioriteret. Disse moduler kan dog søges af mellemledere fra alle tre værn.Ansøgning og optagelse

Du ansøger via karriere.forsvaret.dk, hvor der er fastsat to årlige ansøgningsfrister, nemlig i marts og oktober.
Du kan forvente svar om optagelse eller afslag senest to måneder efter ansøgningsfristen.


Overgangsordning

Overgangsordningen er nu gældende og beskriver, hvad der kan gives merit for i forhold til tidligere gennemført videreuddannelse. Du kan orientere dig i skemaet og se, hvor meget merit du kan få. Uddannelsen skal dog være gennemført inden for de sidste seks år. Hvis din videreuddannelse er ældre end seks år, vil der blive tale om en realkompetenceafklaring. Her vil der blive set på din tidligere uddannelse, tjeneste og erfaring generelt.


Modulplan
 

Du kan orientere dig i modulplanen for efterår 2020 og forår 2021 her. Modulplanen giver dig et overblik over både de værnsfælles og værnsspecifikke moduler, og hvornår på året du kan tage dem. Det giver dig mulighed for at forventningsafstemme med din chef, så du kan koordinere og planlægge dine moduler, samt et indblik i, hvilke moduler du skal og ikke skal planlægge at tage i forhold til gældende overgangsordning.

Når du er blevet optaget på MAU, skal du tage kontakt til MAU-studiekontoret med henblik på at vælge, hvilke moduler du ønsker at tilmelde dig.


Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte MAU-studiekontor på fak-ktp-mau@mil.dk eller tlf. 5086 4741.