Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Q&A 

FAQ om Den Militære Akademiuddannelse

Q: Hvorfor mener I, det er en god ide at omlægge VUT I og VUT II?

A:
VUT I og VUT II havde mange gode elementer, men var ikke helt entydigt fokuseret mod den erfarne mellemleders militære opgaveløsning. Vi er i gang med at udvikle de bedste militære uddannelser til Forsvaret! Derfor vil vi fremover tilbyde den anerkendte meritgivende Militære Akademiuddannelse for sergentgruppen, som også giver adgang til anden videreuddannelse - både indenfor og udenfor Forsvaret. Uddannelsen videreuddanner befalingsmændene til kompetente ledere, der kan dække de konkrete behov ude hos de tre værn og i Beredskabsstyrelsen.

Ved at oprette den Militære Akademiuddannelse fokuserer vi på mellemledernes kompetenceudvikling indenfor Forsvarets behov. Samtidig forlænger vi uddannelsen med et afgangsprojekt, som styrker mellemledernes evne til at udarbejde praksisnære skriftlige produkter.

Det er det, der er målet med den Militære Akademiuddannelse.

Vi fokuserer for det første på kompetencer:

Det er nødvendigt med et fagligt løft – så vi kan blive ved med at følge med de andre NATO-lande. Vi har lyttet til, hvad værnene efterspørger: Det er kompetenceudvikling for mellemlederne for eksempel indenfor militære operationer, taktik, uddannelse, forvaltning og sidst – men ikke mindst – god ledelse.

Uddannelsen er en praktisk lederuddannelse, som er tilegnet målgruppen og tager udgangspunkt i kerneopgaven. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med værnsstaben og sergentskolerne, hvor vi sammen har udviklet uddannelser og fagmoduler, som dækker værnenes behov bedre end tidligere. Medarbejderne vil efter endt uddannelse få bevis for at have afsluttet en anerkendt uddannelse, som desuden dokumenterer, at de er blevet dygtigere og har tilegnet sig vigtige kompetencer, som de kan trække på i løbet af hele deres karriere i Forsvaret.

For det andet fokuserer vi på fleksibilitet for medarbejderne:

Uddannelsesmodulerne er praktiske og fleksible, og de indeholder fagligt indhold, som der er brug for lige her og nu! Verden og sikkerhedssituationen er i konstant forandring, så derfor skal vores medarbejdere også være i stand til at udvikle sig løbende. Vi skal væk fra lange og ufleksible uddannelsesforløb, som er generelle og ens for alle. Sergentuddannelserne skal være målrettet de specifikke kompetencer, som Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen efterspørger. Vi skal give medarbejderne individuelle og fleksible forløb, hvor de kan få lov til at fordybe sig og fokusere på det, de ønsker at blive gode til! Ved at give medarbejderne mulighed for livslang læring kobler vi også teori og praksis bedre sammen end før, ved at uddannelserne foregår som blended learning. Det betyder en blanding af tilstedeværelse i skolemiljøet og fjernundervisning understøttet af praksis læring i enhederne.

For det tredje sætter vi fokus på et fagligt fællesskab og helhedsforståelse af Forsvarets opgaveløsning:

Den nye uddannelse er opbygget med en blanding af et værnsfælles grundforløb og værnsspecifikke moduler med fokus på værnenes individuelle behov. Et af målene med uddannelsen er også at skabe uddannelsesfællesskab og studiemiljø sergentskolerne imellem. Det vil give et styrket fagligt fællesskab for sergenterne, i stedet for at der er separate videreuddannelser for mellemledere, der ikke møder hinanden undervejs og samarbejder på tværs af værnene. Det vil give mellemlederne en øget helhedsforståelse og et fælles og bedre udgangspunkt for de opgaver, de skal løse, når de er færdiguddannede.


Q: Betyder overgangen til en militær akademiuddannelse, at uddannelserne bliver mindre praktiske, mere akademiske og teoretiske?

A: Nej, akademiuddannelsesniveauet har ikke noget med ”akademia” at gøre! Overgangen betyder, at sergentskolernes mellemlederuddannelse bliver en militær akademiuddannelse, hvor fokus ligger på den militære praksis. På uddannelsen er der lagt vægt på en vekselvirkning mellem praksis og teori, så de to elementer understøtter hinanden. Praksis spiller en stor rolle og bliver hele tiden inddraget i undervisningen. Det er også derfor, man går på uddannelsen, samtidig med at man er i daglig tjeneste. Man vil for eksempel kunne arbejde med praktiske problemer fra hverdagen som cases i uddannelsen.

Uddannelsen bygger på sergentskolernes erfaring med praksisnær mellemlederuddannelse støttet af Forsvarsakademiets uddannelsesspecialister. Uddannelsen er en praktisk militær lederuddannelse, som giver anledning til en livslang karriere som leder i Forsvaret. Målet er, at man løbende videreuddanner sig og tilegner sig nye kompetencer, så man bliver en endnu bedre leder og derfor har mulighed for at få mere ansvar og nye, spændende opgaver.


Q: Men bliver uddannelsen ikke alt andet lige mere civil, når den skal akkrediteres som en akademiuddannelse?

A:
Nej, tværtimod er den nye uddannelse mere fokuseret mod de militære kernekompetencer end tilfældet var med VUT I og VUT II. Det er vigtigt at understrege, at uddannelsen skal udvikle mellemlederen til at kunne påtage sig et større ansvar og mere udfordrende opgaver indenfor den militære profession. Og i modsætning til de civile akademiuddannelser vil indholdet i den nye uddannelse blive rettet entydigt mod opgaveløsning indenfor den militære praksis. Det er også vigtigt at understrege, at uddannelsen er designet af Forsvarsakademiet på baggrund af værnenes kompetencebehov. Værnskommandoerne har med andre ord haft bestemmende indflydelse på uddannelsens indhold.

Fordelen ved, at uddannelsen bliver akkrediteret, er, at den bliver anerkendt og formaliseret. Medarbejderne får et formelt bevis på, at de har løftet deres kompetencer. De vil derfor kunne blive ved med at videreuddanne sig og arbejde - både i Forsvaret og i det civile.


Q: Omlægger I uddannelserne for at spare penge? For eksempel med blended learning og mindre tilstedeværelse i undervisningen?

A: Nej, det er ikke et spørgsmål om besparelser – det er et spørgsmål om endnu mere professionalisering. Vi har lavet en målrettet uddannelse med høj faglig kvalitet! Det er et spørgsmål om bedre at matche behovet og efterspørgslen fra værnene. Derfor opdaterer vi uddannelserne.

Fremtiden er i forandring, så derfor skal vi også kunne omstille os, og vi skal kunne være mere fleksible og veksle mellem teori og praksis.

”Blended learning” betyder, at vi fremover skal tilbyde en blanding af selvstudier, e-læring og tilstedeværelse i skolemiljøet, som man kender i forvejen.

Det betyder for det første, at vi kan tilbyde fleksible uddannelser, hvor medarbejderne har større indflydelse og selvbestemmelse på tilrettelæggelsen af deres uddannelse. De vil for eksempel få muligheden for at tage valgfrie moduler på uddannelsen. Det betyder også, at de studerende kan bruge konkrete problemstillinger fra deres arbejdshverdag som cases i uddannelsen – hvilket giver bedre kobling mellem teori og praksis.

Desuden udvikler vi medarbejdernes digitale kompetencer på denne måde. Fremtiden er digital, derfor skal vores medarbejdere selvfølgelig også have digitale kompetencer i topkvalitet.


Q: Hvis medarbejderne skal uddanne sig, samtidig med at de er i job – vil det så ikke give dem mindre fritid og mere arbejde?

A: Forsvarsakademiet er optaget af at lave de bedste militære uddannelser, som kan tages fleksibelt, og som kan tilpasses den enkelte medarbejders arbejdsliv. Uddannelserne skal kunne tilrettelægges fleksibelt, så det giver en god work-life balance. Det er i medarbejdernes egen interesse at videreuddanne sig og blive dygtigere, og at de har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af de individuelle forløb.

Det er en fordel, at medarbejderne også kan studere hjemmefra, da det vil kræve mindre transporttid og dermed give dem mere tid med deres familie.  Medarbejderne skal kunne studere, når det passer dem, og hvor det passer dem.

Derudover forventes det også, at Forsvarets chefgruppe vil tage godt imod den nye uddannelsesvision og støtte, at medarbejderne får den fornødne fleksibilitet. Det kræver for eksempel, at der bliver lavet aftaler mellem medarbejder og chefer om balancen mellem arbejde og uddannelse. Selvom disse detaljer i virkeligheden er et HR-spørgsmål, har vi stor tillid til, at chefer og medarbejdere sammen får tilrettelagt undervisningsforløb, der tilgodeser alles behov.


Q: Kan man blive oversergent uden at tage uddannelsen, nu hvor der ikke længere er automatiske udnævnelser? Kan man risikere, at uddannelsen er spild af tid?

A: Forsvaret uddanner jo ikke til niveau – men derimod til funktion. Så formelt har vi adskilt uddannelse fra udnævnelse. Men udgangspunktet må være, at medarbejderne er interesseret i at blive bedre ledere og dygtigere til deres fag. Vi opererer ikke med, at der er sergenter, der ønsker at gøre karriere i Forsvaret, som ikke har ambitioner om at styrke deres kompetencer. Og hvis det endelig var tilfældet, vil cheferne jo også fremover se på ansøgningerne og udvælge den bedste kandidat med de stærkeste faglige kompetencer til de stillinger, som skal besættes. I den forbindelse er vi overbevist om, at ansøgere med den Militære Akademiuddannelse oftest vil stå som de bedste kandidater til forfremmelser og udnævnelser.


Q: Hvad med de undervisere, der ikke er på niveau 6? Kan de så ikke undervise mere? Bliver de overflødige?

A:
Vi er enormt glade for vores undervisere – og dem vil vi selvfølgelig gerne beholde så mange af som muligt! Og netop fordi akademiuddannelsen er praksisnær, så vil vi for alt i verden gerne beholde de undervisere, der har fokus på og erfaring fra praksis!

Det er rigtigt, at man som udgangspunkt skal have en uddannelse på niveau 6 for at undervise på niveau 5.  Det er en del af uddannelsens kvalitetsløft, at vi styrker og kvalitetssikrer undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer. Derfor er vi i gang med at kompetenceudvikle de medarbejdere, som ønsker at undervise på den nye Militære Akademiuddannelse og ikke allerede har de formelle kompetencer på papiret.


Q: Omlægger I uddannelserne for at skabe en adgangsvej for internt at rekruttere til officersuddannelsen?

A: Nej, den primære målgruppe er den erfarne mellemleder med flere års erfaring fra løsning af Forsvarets kerneopgaver. Både indholdet i uddannelsen og tilrettelæggelsen er udviklet og målrettet den erfarne befalingsmand. Selv om den Militære Akademiuddannelse giver mulighed for at blive optaget på officersuddannelsen vil officersaspiranter som udgangspunkt stadig skulle tage en civil akademiuddannelse, hvis de mangler en niveau 5 uddannelse.
Sidst opdateret 19-12-2019 - kl. 12:05