Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
VUK Militær Teknologi - 2018-1 
 

VUK Militær Teknologi - 2018-1 

Formål
Formålet med kurset er, at den studerende får viden om og forståelse for, hvad militærteknologi er, og hvordan teknologien anvendes i Forsvaret. Ved gennemførelse af kurset får den studerende indblik i, hvordan Forsvaret udvælger og implementerer teknologiske løsninger i forhold til komplekse problemstillinger.

Forudsætninger
• Kurset er klassificeret TIL TJENESTEBRUG
• Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.
• Bør have minimum tre års erfaring som premierløjtnant.

Læringsudbytte
Målet er, at deltageren efter endt kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Have forståelse for teknologi som parameter for Forsvarets virksomhed - herunder betydningen af samspillet mellem teknologi, organisation og doktriner i et systemteoretisk perspektiv.
• Have forståelse for systemteori og systemtankegangen.
• Have viden om projektledelse og implementeringsprocesser i Forsvaret og Forsvarets logistiske principper og anvendelse.

Færdigheder
• Kunne analysere og forholde sig til de teknologiske problematikker, officer bliver konfronteret med i aktiv tjeneste herunder anskaffelse og vedligeholdelse af materiel.
• Kunne videreformidle egne analyser af teknologiske problemstillinger.

Kompetencer
• Skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne håndtere og vurdere problemstillinger omkring militært materiel/teknologi.
• Skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne deltage i planlægning, gennemførelse og udvikling af komplekse militære teknologiske projekter.
• Skal kunne forholde sig til teknologiske problemstillinger og selvstændigt opsøge viden om relevante teknologier.

Indhold
Kurset sætter den militære teknologi ind i en bred teoretisk ramme. Begrebet teknologi forstås forskelligt alt efter hvor man befinder sig, og hvilken sammenhæng begrebet anvendes i.
For at være i stand til at reflektere over teknologi i en militær sammenhæng bliver den studerende præsenteret for udvalgte teorier. Teorierne har til formål at tilbyde en forklaring på, hvordan man i Forsvaret arbejder med systemer i systemer.

Teorierne giver også et blik for, hvad der sker, når mennesket indgår som en del af systemerne.

Kurset tilbyder således en forklaring på, hvordan militær teknologi spiller sammen med den militære organisation og de militære doktriner for at kunne leve op til de ønskede politiske målsætninger.

Studie- og arbejdsformer
Kurset gennemføres som ”blended learning” over syv uger. Der vil være tre-fire tilstedeværelsesmoduler hver af op til tre dages varighed, som afholdes primært i København. Ændringer hertil kan forekomme. De dele af kurset, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske.
Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 140 timer fordelt over syv uger, inkl. forberedelse. Undervisningstid ud over tilstedeværelsesmodulerne gennemføres som selvstudie.

Eksamen
Eksamensform: Mundtligt oplæg og efterfølgende eksamination på baggrund af synopsis.
Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen
Censur: Ekstern
Kvalifikation (Q i DeMars)

Bemærkninger
Kursusplan og praktisk information udsendes ca. fem uger før kursusstart.
Sidst opdateret 15-11-2017 - kl. 09:24

Udgivelsesdato

NOV 2017

Målgruppe

Premierløjtnanter i Søværnet

Deltagere

Min 8 - max 15

Varighed

7 uger med deltidsstudie

Kursusdato

07-09. MAJ (KBH)
22-24. MAJ (KBH)
06-08. JUN (KBH)
15. JUN (Synopsis aflv.)
20-22 JUN (Eksamen)

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato

Uddannelsesudbyder

Søværnets Officersskole

Studieleder

OK Claus Fischer-Knudsen
Søværnets Officersskole,
E-mail: fak-sos-u01@mil.dk
FIIN: fak-sos-u01
Tlf: +45 7281 7840

Projektofficer

OK Mikkel Gunnar Jørgensen
Forsvarsakademiet,
Institut for Militære Operationer
E-mail: fak-imo-mo41@mil.dk
FIIN: fak-imo-mo41
Tlf.: +45 2086 0005

SAP ID

03719538

Objekt forkortelse

VGOFVUKTEK