Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
VUK Sea Power - 2019 
 

VUK SEA POWER 

Formål
Formålet med kurset er at de studerende lærer at tænke kritisk over maritime operationer på såvel nationalt som internationalt niveau. 

Forudsætninger
Deltageren skal være uddannet søofficer og have mindst et års erfaring efter gennemførelse af officersuddannelsen.

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Skal have viden om klassisk og moderne søkrigsteori.
• Skal kunne reflektere over sammenhængen mellem teori, doktrin og operationer.

Færdigheder

• Skal kunne analysere komplekse sømilitære problemstillinger ved hensigtsmæssig anvendelse af teori og empiri.
• Skal kunne vurdere fordele og ulemper ved doktrinært forankrede metoder til sømilitær opgaveløsning og opstille målrettede analyse- og løsningsmodeller til en konkret opgave.


Kompetencer

• Skal kunne se søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis og tage ansvar for systematisk udvikling af nye procedurer, doktriner og fremgangsmåder.


Indhold
Kurset indeholder en introduktion til de væsentligste søkrigsteoretiske positioner og maritime doktriner. Fokus ligger på hvordan teorier og doktrin anvendes metodisk til at opnå svar, som er relevante for moderne maritime operationer. Desuden lægges der vægt på det særegne ved den sømilitære tilgang til løsning af problemer.


Den studerende skal blive opmærksom på underliggende antagelser i den professionelle sømilitære praksis med henblik på at reflektere kritisk over sin egen profession og forholdet til samarbejdspartnere fra andre værn, lande eller professioner.

Studie- og arbejdsformer
Kurset gennemføres som 100% fjernstudie. Der gennemføres en række online seminarer på internettet, hvor det forventes at kursisten deltager på et bestemt tidspunkt. Som udgangspunkt foregår seminarerne ved anvendelse af videochat, men såfremt man har begrænset båndbredde til rådighed, kan man nøjes med at deltage med lyd. Såfremt man ikke kan deltage i et bestemt seminar på det givne tidspunkt, kan man se en optagelse af det efterfølgende. Der skal afleveres to hjemmeopgaver i løbet af kursusforløbet.


Vigtige datoer:

Tirsdag d. 20. august kl. 14-16: Første onlineseminar
Tirsdag d. 24. september kl. 14-16: Andet onlineseminar
Torsdag d. 3. oktober kl. 12.00: Aflevering af første hjemmeopgave
Tirsdag d. 8. oktober kl. 14-16: Tredje onlineseminar
Tirsdag d. 29. oktober kl. 14-16: Fjerde onlineseminar
Torsdag d. 7. november kl. 12.00: Aflevering af anden hjemmeopgave
Tirsdag d. 12. november kl. 14-16: Femte onlineseminar
Fredag d. 22. november kl. 23.59: Godkendelse af eksamensemner
Torsdag d. 19. december kl. 12.00: Aflevering af eksamensopgave
    
Prøver/eksamen/certificering
Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor kursisten skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. På ikke over otte normalsider skal kursisten besvare et spørgsmål under inddragelse af metoder og teorier fra kurset.


Eksamensspørgsmålet skal tage udgangspunkt i kursistens egen praksis og afspejle et reelt problem, som kursisten gerne vil løse. Dette understøtter læringsmålet om, at kursisten skal kunne få øje på søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis. Der kan evt. tages udgangspunkt i et problem fra en tidligere praksis, såfremt der ikke er en egnet problemstilling i den nuværende praksis.


Kursistens overordnede valg af problemstilling for eksamen skal godkendes af underviseren, men ikke den præcise ordlyd af problemformuleringen.


Der gives karakter jf. 7-trinsskalaen ved anvendelse af intern censur.

Sidst opdateret 23-08-2019 - kl. 09:55

Udgivelsesdato

01/19

Målgruppe

Yngre søofficerer

Deltagere

Mindst 8 og højst 15 deltagere 

Varighed

4 måneders deltid

Kursusdato

20. august til 19. december 2019 

Tilmelding

I arrangementsstyring på Forsvarets Intranet (FIIN). 

Tilmeldingsfrist

13. maj 2019

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Kursusleder

OK Anders Puck Nielsen
Forsvarsakademiet
Institut for Militære Operationer
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Tlf.nr.: 72 81 73 92
 
OK Anders Puck Nielsen fungerer samtidig som studie/uddannelsesvejleder til dette kursus.

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

03658057

Objekt forkortelse

VGOFVUKSSEAP