Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
VUK Sea Power - 2018-1 
 

VUK SEA POWER - 2018-1 

Formål
Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at forstå sømilitære operationer i en strategisk kontekst. Kurset tager afsæt i krigsteoretiske perspektiver, doktriner og anvendelsen af maritime styrker.

Forudsætninger
- Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.
- Bør have minimum tre års erfaring som premierløjtnant.

Læringsmål
Målet er, at den studerende efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Have viden om og forståelse for sømilitære doktriner samt strategiske og krigsteoretiske perspektiver om sømagt.
• Have viden om og forståelse for militærjuridiske problemstillinger, herunder våbenanvendelse til søs og havret, i ft planlægning og udførelse af sømilitære operationer.
• Have forståelse for Forsvarets relationer til internationale organisationer set i lyset af den generelle regionale og globale sikkerheds- og forsvarspolitiske situation og udvikling.
• Have viden om og forståelse for den væbnede konflikts natur, heri den maritime kamps særlige natur og den indflydelse sømagt har.

Færdigheder
• Kunne foretage analyse og vurdering af den væbnede konflikts natur samt den militære magts – i særdeleshed sømagts – betydning for og rolle i det internationale system.
• Kunne formidle sine analyser om sømagt på baggrund af egen forståelse af krigsteoretiske perspektiver og relevante NATO doktriner.

Kompetencer
• Med udgangspunkt i egne erfaringer og det sømilitære doktrinære grundlag kunne identificere udviklingsbehov i egen organisation og fremsætte løsningsforslag hertil.
• Løbende kunne udvikle sit kendskab til og forståelse for de sømilitære krigsteoretiske aspekter af militære operationer.

Indhold
I kurset indgår følgende emner:

NATO doktriner
Der arbejdes med NATO doktriner og dokumenter for at skabe forståelse for, hvilke doktriner og fremgangsmåder der anvendes i NATO. Der lægges særlig vægt på Allied Joint Doctrine for Maritime Operations AJP-3.1.

Maritim Krigsteori
Maritim krigsteori skal give forståelse for de mest centrale begreber i sømagt samt sætte sømagt i en strategisk ramme.

Magtanvendelse og havret
Magtanvendelse og havret sættes i relation til sømagt.

Studie- og arbejdsformer
Kurset gennemføres som ”blended learning” over 10 uger. Der vil være to tilstedeværelsesmoduler hver af op til fem dages varighed, som afholdes i København (SOS) og i Karup (VFK).

Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 140 timer fordelt over 10 uger, inkl. forberedelse og eksamen. Undervisningstid ud over tilstedeværelsesmodulerne gennemføres som selvstudie.

Kursisten medbringer selv computer. Særlig litteratur, der ikke kan tilgås online vil blive udleveret af Forsvarsakademiet.

Eksamen
Eksamensform: Mundtligt oplæg og efterfølgende eksamination på baggrund af synopsis.
Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen
Censur: Ekstern
Kvalifikation (Q i DeMars)

Bemærkninger
Kursusplan og praktisk information fremsendes ca. fem uger før kursusstart.
Sidst opdateret 15-11-2017 - kl. 10:03

Udgivelsesdato

NOV 2017

Målgruppe

Premierløjtnanter fra Søværnet.

Deltagere

Min 8 - max 15

Varighed

10 uger med deltidsstudie

Kursusdato

09-13. APR (SOS)
14-18. MAJ (Karup)
06. JUN (Synopsis aflv.)
11-12. JUN (Eksamen)

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato 

Kursusudbyder

Søværnets Officersskole

Kursusleder

OK Claus Fischer-Knudsen
Søværnets Officersskole
E-mail: fak-sos-u01@mil.dk
FIIN: fak-sos-u01
Tlf.: +45 7281 7840

Projektofficer

KL Anders K. Rasmussen
Forsvarsakademiet,
Institut for Militære Operationer
E-mail: fak-imo-mo12@mil.dk
FIIN: fak-imo-mo12
Tlf.: +45 4132 5784

SAP ID

D-objekt: 
03658057

Objektforkortelse

VGOFVUKSSEAP