Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sagsbehandling og forvaltningsjura - 2018-II og III 
 

Sagsbehandling og forvaltningsjura - 2018-II og III 

Formålet er at kursisten bliver i stand til at fungere som sagsbehandler i en militærstab, herunder an-vende relevant lovgivning og formidle sagsfremstilling på en velstruktureret, klar og kortfattet måde.

Formål
Kursisten bliver i stand til at fungere som sagsbehandler i en militær stab, herunder anvende relevant lovgivning og formidle sagsfremstilling på en velstruktureret, klar og kortfattet måde.

Forudsætninger
• Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.
• Bør have minimum to års tjeneste som premierløjtnant.
• Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden

• Viden om og forståelse for den militære stabs funktion, forretningsgange og relevante IT-systemer i relation til rollen som stabsofficer.
• Have forståelse for det juridiske grundlag, herunder kunne reflektere over Forsvarets forventninger til office-rens holdninger, etik og moral.
• Kunne reflektere over eget sagsområde i forhold til værnets og Forsvarets samlede drift.
• Kunne reflektere over betydningen af god forvaltnings-skik i det offentlige.


Færdigheder
• Skal kunne varetage sagsbehandling indenfor eget fag-/ansvarsområde samt kunne bistå chefen med at træffe kvalificerede beslutninger.
• Kunne anvende og udarbejde relevante stabsprodukter.
• Kunne formidle sagsfremstilling velstruktureret, forståeligt og kortfattet, såvel mundtligt som skriftligt, i forhold til modtageren.Kompetencer
• Selvstændigt kunne foretage sagsbehandling af komplekse opgaver under hensyntagen til en hensigtsmæssig brug af egne og andres ressourcer
• Kunne identificere egne læringsbehov med henblik på at udvikle praksis som sagsbehandler.
• Selvstændigt kunne bringe forvaltningsjuraen i anvendelse og udøve en god forvaltningsmæssig juridisk praksis.Indhold
Kurset er opdelt i to moduler: Forvaltningsjura og sagsbehandling.
• I forvaltningsjura arbejdes der med anvendelse af Forvaltningsloven, Loven om Offentlighed i forvaltningen og persondatareglerne, herunder aktindsigt og notatpligt.
• I sagsbehandling arbejdes der med udarbejdelse og fremlæggelse af gængse stabsprodukter samt opgaver, roller og funktioner i en militærstab.


Undervisnings- og studiemetoder
• Kurset gennemføres som blended learning over ca. 10 uger. Der vil i forløbet være 8 dage med tilstedeværelse på et militært etablissement, der gennemføres som internat.
• Kurset indeholder et antal FELS og CAMPUS e-learning moduler som skal være gennemført gennemført inden første tilstedeværelsesdag.
• Der må forventes ca. 45 timers selvstændig læring (læsning af pensum, CAMPUS og FELS kurser) primært forud for første tilstedeværelsesdag.
• Den øvrige undervisningstid gennemføres som tilstedeværelse og selvstudie.
• Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med under-visningen. Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 138 timer fordelt over 10 uger.
• Forsvarsakademiet udleverer alle de nødvendige faglige tekster, bøger mm., der skal benyttes under kurset.Tilstedeværelsen gennemføres i Karup og på Høveltegaard således (ret til ændringer forbeholdes):


2018-II:

20/8 kl 13:00 til 21/8 kl 16:00, Høveltegaard
29/8 kl 13:00 til 30/8 kl 16:00, Høveltegaard
11/9 kl 13:00 til 12/9 kl 16:00, Høveltegaard
3/10 kl 13:00 til 4/10 kl 16:00, Karup


2018-III:

31/10 kl 13:00 til 1/11 kl 16:00, Høveltegaard
20/11 kl 13:00 til 21/11 kl 16:00, Høveltegaard
28/11 kl 13:00 til 29/11 kl 16:00, Høveltegaard
11/12 kl 13:00 til 12/12 kl 16:00, Karup

 
  
Prøvebestemmelser
Der skal, for at kunne deltage i eksamen, afleveres og godkendes et antal studieprodukter.

Eksamen afholdes via internettet i kursets sidste uge (uden tilstedeværelse) og afholdes således:


Forvaltningsjura:
Skriftlig eksamen
Censur: Ekstern.
Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.


Sagsbehandling:
Skriftlig eksamen.
Censur: Ekstern.
Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.

Kvalifikation: Begge eksamener skal bestås for at opnå kvalifikationen (Q).


Bemærkninger
Ved overbookning på kurset vil Flyverstaben foretage en prioritering af deltagerne jf. særskilt aftale om dette.

Max antal deltagere pr. kursus er 20.

Vedrørende merit henvises til Forsvarsakademiets hjemmeside:
www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit

Sidst opdateret 05-07-2018 - kl. 15:00

Udgivelsesdato

Juni 2018

Målgruppe

Primære: Premierløjtnanter.

Sekundære:
Andre som skal fungere som sagsbehandler i en militær stab.

Niveau

Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Varighed

10 uger deltidsstudium

Kursusdato

Fremgår af arrangementsstyring og uddannelseskataloget (FIIN).

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før kursusstart 

Kursusleder

MJ Jesper Meiborg
Forsvarsakademiet
Sektion for Forvaltning,
Institut for Ledelse og Organisation

FIIN:
FAK-ILO-FOV4

Tlf.:
728 17273


Kursussekretariatet

Forsvarsakademiet
FIIN:
FAK-KTP-PD-KURSEK

Tlf.:
728 17269

SAP ID

D-objekt: 03136902

Objektforkortelse

VGOFVUKVJUR