Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
AFLYST - Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus 2019 
 

AFLYST - Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus 2019 

Formål
Den studerende vil lære at anvende de grundlæggende teorier, metoder og værktøjer, som skal til for at fungere som efterretningsmedarbejder i egen organisation samt et myndighedsfælles efterretningsmiljø.

Hvordan laves efterretningsvurderinger, og hvorfor er de formuleret, som de er? Hvad er det for analysemetoder, der leder frem til disse vurderinger? Dette er spørgsmål, der bliver besvaret under kurset. Ud over at gennemgå det teoretiske begrebsapparat vil metoder og teknikker blive afprøvet i praksis gennem case-baserede opgaver.
Kurset gennemføres over tre måneder som deltidsstudie med fire tilstedeværelsesperioder af tre-fem dages varighed.

Formål
Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelse hen-vender sig til analytikere i statens myndigheder, som beskæftiger sig med efterretningsanalyse.

Uddannelsen har til formål at give den studerende de generelle teorier, metoder og værktøjer, som skal til for at fungere som efterretningsanalytiker i egen organisation og i et myndighedsfælles efterretningsmiljø. Desuden giver uddannelsen den studerende en viden, der sætter dem i stand til at kunne reflektere over egen myndigheds anvendelse af teori og metode.


Forudsætninger
Adgang til uddannelsen forudsætter en gymnasial eller tilsvarende uddannelse, to års relevant erhvervserfaring, samt at den studerende opfylder nedenstående:

Ansøgere fra myndigheder, der er underlagt Værnsfælles Forsvarskommando (Forsvarskommandoen pr. 2019), skal have gennemført følgende uddannelser:
• Grundlæggende Værnsfælles Efterretningskursus.
• Værnsspecifik Grundlæggende Efterretningsuddannelse.

Ansøger skal sidde i en efterretningsstilling eller være befalet i en efterretningsstilling.

Ansøgere fra myndigheder, der ikke er underlagt Værnsfælles Forsvarskommando (Forsvarskommandoen pr. 2019), forventes at sidde i eller i skulle besætte en stilling som efterretningsanalytiker.

Såfremt ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt skal ansøgning vedlægges motiveret indstilling fra nærmeste chef.

Læringsudbytte
Målet er, at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

Den studerende vil opnå viden omkring:
• De vigtigste teorier og anvendte metoder relateret til analyse og udarbejdelse af efterretningsprodukter.
• Analysemetoders anvendelse, herunder styrker og svagheder ved analyse af komplekse problemstillinger.
• Hvordan kognitive processer og bias kan påvirke indsamling og fortolkning af data.
• Efterretningsdoktrin og -procedurer samt udviklingstendenser indenfor efterretningsfeltet.

Færdigheder
Den studerende kan:
• Analysere en kompleks problemstilling og situationsbestemt fastlægge hensigtsmæssig analysemetode med henblik på at vurdere en specifik situation herunder bidrage til forståelse (understanding) af en problemstilling. Dette omfatter udarbejdelse af Problem Definition Model (PDM), Target Network Model (TNM) og anvendelse af en eller flere Structured Analytic Techniques (SAT).
• Formidle sin viden gennem udarbejdelse af efterretnings-vurdering og er i stand til at præsentere sine vurderinger ved udarbejdelse af efterretningsbriefing.

Kompetencer
Den studerende kan:
• Efter kursus indgå i analysefunktion i en stab.
• Med udgangspunkt i de gennemgåede teorier og indlærte færdigheder analysere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger – primært relateret til efterretningsfeltet.
• Selvstændigt applikere teorier og metodikker på komplekse problemstillinger og er i stand til at udarbejde og præsentere vurderinger.
• Indgå i teams og gennem peer-review og kritisk tænkning forholde sig konstruktivt-kritisk til løsning af opgaver.


Indhold

• Kognitive bias og logiske faldgrubers indflydelse på efter-retningsanalyse.
• Kritisk og kreativ tænkning.
• Den systemteoretiske tilgang til problemanalyse.
• Sense-making.
• Simple og komplekse problemer.
• Problem Definition Modeling (PDM).
• Target Network Modeling (TNM).
• Udvalgte Structured Analytic Techniques (SATs).
• Akademisk præsentationsteknik.


Studie- og arbejdsformer
Undervisningen foregår som en vekslen mellem plenumfore-læsninger og diskussions- og gruppearbejde. Nogle af disse vil foregå som tilstedeværelsesundervisning – nogle som distanceundervisning (blended learning). Dele af plenumfore-læsningerne gennemføres på engelsk. Pensum vil hovedsag-ligt være på engelsk.

Det vægtes, at den enkelte studerende er aktiv og engageret og kan bidrage med myndighedsspecifikke erfaringer og be-tragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

Uddannelsesbelastningen er rammesat til 7,5 ECTS (ca. 207 timer i alt), hvilket er en relativ høj belastning for et deltids-studie. Derfor anbefales det, at den studerende begrænser omfanget af andre opgaver og forpligtigelser i perioden, da det er erfaringen, at de studerende, som har en klar aftale med deres arbejdsgiver og evt. familie, opnår et bedre læringsforløb.


Opgaver og eksamen

Diskussionsfora:
Som en del af undervisningen forventes det, at den studerende deltager aktivt i de planlagte diskussionsfora (blog). Disse diskussioner har til formål at afklare, om den studerende har forstået pensum. Desuden skal diskussionerne bidrage til individets og gruppens læring.

Opgaver:
Forud for eksamen vil der være tre hjemmeopgaver. Der gives normalt én uge til udfærdigelse af opgavebesvarelse.


Eksamen:
Eksamen gennemføres som én større skriftlig hjemmeopgave.
Der vil være fem arbejdsdage til rådighed til udfærdigelse af eksamensopgave (ikke tilstedeværelse).


Bedømmelsesform:

Bedømmelsen for kurset vil være karakter efter 7-skalaen, der gives på baggrund af den endelige skriftlige eksamen.
For at bestå, skal der opnås karakteren 2. Såfremt dette ikke opnås, vil der være mulighed for reeksamination. Reeksamination gennemføres med ny opgave. Reeksamination vil blive gennemført inden udgangen af næstfølgende kalendermåned. Tidspunkt aftales direkte med berørte studerende.


Censur:

Censor for eksamen er intern censor med omfattende erfaring fra efterretningsmiljøet.


Bemærkninger

Der kan maksimalt optages 24 studerende. Der sigtes efter en rimelig balanceret myndighedsfordeling. Kursus gennemføres ikke, hvis der er færre end 10 egnede ansøgere. Ved flere end 24 ansøgere vil kursusleder og Forsvarsakademiet foretage en individuel vurdering og meddele afslag til de studerende, der ikke kan meddeles kursusplads. Alle tilstedeværelsesperioder gennemføres på Forsvarsakademiet inden for daglig tjenestetid. Der er således ikke internatophold under kursus.

Forsvarsakademiet kan ikke anvise indkvartering for studerende. Studerende med behov for indkvartering er selv ansvarlige herfor. Deltagere fra Forsvaret anvender egen myndigheds ordrenummer til dækning af transport, indkvartering og variable ydelser.

For selvbetalende kursister samt kursister uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde er man først endeligt tilmeldt når kursusgebyret er indbetalt. Beløbet kan refunderes ved skriftlig framelding fra uddannelsen senest 25 arbejdsdage før uddannelsens start.

Computer og IT

De studerende medbringer internet bærbar computer, som skal kunne kobles op på Forsvarsakademiets undervisnings-platform ICEcore. Den studerende skal ligeledes have installeret Google Earth Pro forud for start.


Bøger og adgang til pensum
For at kunne få adgang til store dele af pensum skal den studerende forud for kursusstart oprette sig som låner på Forsvarets Bibliotek Center.

Den studerende skal forud for uddannelsen have indkøbt bogen:
• Clark, Robert M. 2013. Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach. 5th Edition. ISBN 9781506316819. Pris ca. kr. 480,-

Arbejdstid
Generelt kan den studerende regne med nedenstående arbejdstider for tilstedeværelsesperioder:
• Første dag mødes der tidligst kl. 1000.
• Frokostpause er normalt af 60 min. varighed og gennemføres mellem 1200-1300.
• Sidste dag på tilstedeværelsesmodulerne slutter normalt kl. 1500.
• Hele dage er normalt fra kl. 0900-1600.

Ændringer kan ske, og der vil kunne forekomme afvigelser fra de ovenstående tider.

Se kursusforløb her 

Sidst opdateret 20-12-2018 - kl. 14:55

Udgivelsesdato

November 2018

Målgruppe

Analytikere fra statens myndigheder, der skal beskæftige sig med eller beskæftiger efterretningsanalyse.

Deltagere

Min 10 - max 24

Niveau

Niveau 6, Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

ECTS

7,5 ECTS. 

Varighed

Ca. 12 ugers deltidsstudium, med 16 tilstedeværelsesdage.

Kursusdato

Kursus start:
01. februar 2019.
Slutdato: 
29. april 2019.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist:
19. december 2018.

Pris

Eksterne kursister: 2.100 kr.

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Kursusleder
Major Claus S. Larsen
Center for Værnsfælles Operationer

E-mail:
clla@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-VO02@FIIN.dk

Tlf.: +45 7281 7000

Kursussekretariat
Studiekontoret ved Forsvarsakademiet
E-mail: studiekontor@fak.dk
Tlf.: +45 72 81 7000

SAP ID

03220365

Objekt forkortelse

EOEFTMYNLYT
Studievejledning
Studiekontor