Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus 2020 
 

Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus 2020 

Formål
Den studerende vil lære at anvende de grundlæggende teorier, metoder og værktøjer, som skal til for at fungere som efterretningsmedarbejder i egen organisation samt et myndighedsfælles efterretningsmiljø.

Er du efterretningsanalytiker? Søger du inspiration til at udvikle dine faglige kompetencer? Så er denne analytikeruddannelse noget for dig. Her får du viden om, hvilke indhentningsmidler og analysemetoder, der leder frem til efterretningsvurderinger, og om hvordan usikkerheder forbundet med produktion og formidling af efterretninger kan håndteres.
Kurset gennemføres over fem måneder som deltidsstudie med fire tilstedeværelsesperioder af tre-fem dages varighed.

Formål
Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelse hen-vender sig til efterretningsanalytikere i statens myndigheder.
Uddannelsen har til formål at give den studerende viden om teorier, metoder og værktøjer, der kan understøtte analysearbejde i egen organisation og i et myndighedsfælles efterretningsmiljø. Den studerende vil endvidere opnå indsigt i de nyeste tendenser og den historiske udvikling indenfor efter-retningsområdet.

Kvalifikationer
Adgang til uddannelsen forudsætter en gymnasial eller tilsvarende uddannelse, to års relevant erhvervserfaring, samt at den studerende opfylder nedenstående:

Ansøgere fra myndigheder, der er underlagt Forsvarskommandoens myndighedsområde, skal have gennemført følgende uddannelser:
• Grundlæggende Værnsfælles Efterretningskursus.
• Værnsspecifik Grundlæggende Efterretningsuddannelse.

Ansøger skal sidde i en efterretningsstilling eller være befalet i en efterretningsstilling.

Ansøgere fra myndigheder, der ikke er underlagt Forsvarskommandoen, forventes at sidde i eller i skulle besætte en stilling som efterretningsanalytiker.

Såfremt ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, skal ansøgning vedlægges motiveret indstilling fra nærmeste chef.

Læringsmål
Målet er, at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Den studerende vil opnå viden om:
• Centrale historiske og nutidige koncepter og teorier om efterretningstjeneste, herunder centrale elementer af efterretningstjenestens historiske udvikling.
• Udvalgte teorier og metoder relateret til analyse, udarbejdelse og formidling af efterretningsprodukter.
• Forskellige indhentningsdiscipliner, herunder styrker og svagheder ved disse.
• Systemisk tilgang til komplekse efterretningsproblemer, herunder kognitive faldgruber i forbindelse med analyse af efterretninger.
• Efterretningsdoktrin og -procedurer samt udviklingstendenser indenfor efterretningsfeltet.
• Samarbejdet mellem forskellige myndigheder og samspillet mellem analytiker og kunde, herunder politisering af efterretninger.

Færdigheder
Den studerende kan:
• Analysere en kompleks problemstilling og situationsbestemt fastlægge hensigtsmæssige analysemetoder med henblik på at vurdere en specifik situation, herunder bidrage til forståelse af en problemstilling. Dette omfatter udarbejdelse af Problem Definition Model (PDM), Target Network Mo-del (TNM) og anvendelse af Structured Analytic Techniques (SAT).
• Vurdere potentielle kognitive bias og andre faktorer, der kan påvirke efterretningsprocesser og produkter.
• Formidle sin viden gennem udarbejdelse af efterretnings-vurdering og er i stand til at præsentere sine vurderinger ved udarbejdelse af efterretningsbriefing.

Kompetencer
Den studerende kan:
• Initiere og indgå i analyse af efterretningsmæssige problemstillinger og videreformidle udledte vurderinger og anbefalinger til beslutningstagere.

• Gennemføre et fagligt og tværfagligt efterretningsanalytikersamarbejde, herunder indgå i en professionel debat indenfor efterretningsområdet.
• Indgå i teams og gennem peer-review og kritisk tænkning forholde sig refleksivt til løsning af opgaver.

Indhold

• Den historiske udvikling og de nyeste tendenser indenfor efterretningsfeltet.
• Indhentningsdiscipliner.
• Kognitive bias og logiske faldgrubers indflydelse på efterretningsanalyse.
• Den systemteoretiske tilgang til problemanalyse.
• Sense-making.
• Problem Definition Modeling (PDM).
• Target Network Modeling (TNM).
• Udvalgte Structured Analytic Techniques (SATs).
• Vidensproduktion og formidling.

Studie- og arbejdsformer
Undervisningen gennemføres som Blended Learning med fjernundervisning og tilstedeværelse. Tilstedeværelsen kendetegnes ved korte plenumforelæsninger og dybdegående case-baseret syndikat- og gruppearbejde. Dele af plenumforelæsningerne kan forekomme på engelsk. Under fjernundervisning veksles der mellem individuelle opgaveløsninger og online studiegruppediskussioner. Pensum vil hovedsagligt være på engelsk.

Det vægtes, at den enkelte studerende er aktiv og engageret og kan bidrage med myndighedsspecifikke erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

Uddannelsesbelastningen er rammesat til 7,5 ECTS (ca. 207 timer i alt), hvilket er en relativ høj belastning for et deltids-studie. Derfor anbefales det, at den studerende begrænser omfanget af andre opgaver og forpligtigelser i perioden, da det er erfaringen, at de studerende, som har en klar aftale med deres arbejdsgiver og evt. familie, opnår et bedre læringsforløb.

Opgaver og eksamen
Diskussionsfora:
Som en del af undervisningen forventes det, at den studerende deltager aktivt i de planlagte online diskussionsfora. Disse diskussioner har til formål at afklare, om den studerende har forstået pensum. Desuden skal diskussionerne bidrage til både individuel og gruppens læring.

Opgaver:
Forud for eksamen vil der være tre hjemmeopgaver, der løses under fjernundervisningsperioderne.

Eksamen:
Eksamen gennemføres som én større skriftlig hjemmeopgave.
Der vil være fem arbejdsdage til rådighed til udfærdigelse af eksamensopgave (ikke tilstedeværelse).

Bedømmelsesform:
Bedømmelsen for kurset vil være karakter efter 7-skalaen, der gives på baggrund af den endelige skriftlige eksamen.
For at bestå skal der minimum opnås karakteren 2. Såfremt dette ikke opnås, vil der være mulighed for reeksamination. Reeksamination gennemføres med ny opgave. Reeksamination vil blive gennemført inden udgangen af næstfølgende kalendermåned. Tidspunkt aftales direkte med berørte studerende.

Censur:
Censor for eksamen er ekstern censor med omfattende erfaring fra efterretningsmiljøet.

Bemærkninger
Der kan maksimalt optages 24 studerende. Der sigtes efter en rimelig balanceret myndighedsfordeling. Kursus gennemføres ikke, hvis der er færre end 10 egnede ansøgere. Ved flere end 24 ansøgere vil kursusleder og Forsvarsakademiet foretage en individuel vurdering og meddele afslag til de studerende, der ikke kan meddeles kursusplads. Alle tilstedeværelsesperioder gennemføres på Forsvarsakademiet inden for daglig tjenestetid. Der er således ikke internatophold under kursus.

Forsvarsakademiet kan ikke anvise indkvartering for studerende. Studerende med behov for indkvartering er selv ansvarlige herfor. Deltagere fra Forsvaret anvender egen myndigheds ordrenummer til dækning af transport, indkvartering og variable ydelser.

For selvbetalende kursister samt kursister uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde er man først endeligt tilmeldt når kursusgebyret er indbetalt. Beløbet kan refunderes ved skriftlig framelding fra uddannelsen senest 25 arbejdsdage før uddannelsens start.

Computer og IT
De studerende medbringer internet bærbar computer, som skal kunne kobles op på Forsvarsakademiets undervisnings-platform. Den studerende skal ligeledes have installeret Google Earth Pro forud for start.

Bøger og adgang til pensum
For at kunne få adgang til store dele af pensum skal den studerende forud for kursusstart oprette sig som låner på Forsvarets Bibliotek Center.

Den studerende skal forud for uddannelsen have indkøbt bogen:
• Clark, Robert M. 2013. Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach. 6th Edition. ISBN 9781544369143. Pris ca. kr. 550,-

Tilstedeværelsesperioder:
03-06 FEB 2020
09-12 MAR 2020
15-17 APR 2020
27-29 MAJ 2020

Arbejdstid
Generelt kan den studerende regne med nedenstående arbejdstider for tilstedeværelsesperioder:
• Første dag mødes der tidligst kl. 1000.
• Frokostpause er normalt af 60 min. varighed og gennemføres mellem 1200-1300.
• Sidste dag på tilstedeværelsesmodulerne slutter normalt kl. 1500.
• Hele dage er normalt fra kl. 0900-1600.

Ændringer kan ske, og der vil kunne forekomme afvigelser fra de ovenstående tider.

Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 10:50

Udgivelsesdato

Oktober 2019 

Målgruppe

Analytikere fra statens myndigheder, der skal beskæftige sig med eller beskæftiger efterretningsanalyse.

Deltagere

Min 10 - max 24

Niveau

Niveau 6, Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

ECTS

7,5 ECTS. 

Varighed

Ca. 22 ugers deltidsstudium, med 16 tilstedeværelsesdage.

Kursusdato

Kursus start:
20. januar 2020.
Slutdato: 
21. juni 2020.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist:
29. november 2019.

Pris

Eksterne kursister: 2.200 kr.

Uddannelsesudbyder

Lektor Maya Mynster Christensen
Center for Værnsfælles Operationer
E-mail: mmch@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-VO06
Tlf.: +45 24203839

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

SAP ID

03220365

Objekt forkortelse

EOEFTMYNLYT
Studievejledning
Studiekontor