Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Strategisk Ledelse 
 

Strategisk Ledelse 

Kursus for chefer i strategisk ledelse

Uddannelsesbeskrivelse

Formål
Kursus i Strategisk Ledelse (KiSL) skal styrke kvaliteten af forsvarets strategiske ledelse på chefniveau gennem en øget refleksion over og bevidsthed om forskellige strategiske tilgange i relation til såvel egen organisation som til koncernen som helhed.

Forudsætninger
Kurset er primært for oberstløjtnanter og kommandørkaptajner eller tilsvarende civile chefer, men kan søges af majorer/ orlogskaptajner og tilsvarende civile.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil kursisten have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Om teorier til forståelse af og refleksion over eget praksisfelt og egne aktuelle udfordringer som chef.
• Om koncernens aktuelle strategiske udfordringer og udviklingsretning formidlet gennem repræsentanter for Forsvarets og ministerområdets topledelse.
• Om aktuelle ledelses- og styringstendenser i koncernen og det omgivende samfund formidlet af forskere.
• Sparring på egne strategiske udfordringer med brugen af et fælles sprog og fælles anvendelse af begreberne fra Forsvarets Ledelsesgrundlag.

Færdigheder
• Kan anvende teoretiske færdigheder til at skabe egne nye strategiske handlemuligheder.
• I en kompleks politisk kontekst for koncernens virkelighed at kunne videreudvikle evnen til at sætte mission og strategi for egen enhed og lade disse udfordre af andre.
• Med fælles sprog fra Forsvarets Ledelsesgrundlag at kunne udfordre egne og andres visioner og strategier.
• Kan kommunikere med sprog og begreber fra Ledelsesgrundlaget og det teoretiske udgangspunkt bag dette.

Kompetencer
• Kan indgå i tværfagligt samarbejde i krydsfeltet mellem konkurrerende styringsparadigmer, både i forhold til koncernens samlede behov og med henblik på at skabe succes for egen enhed.
• Under komplekse situationer at kunne forholde sig refleksivt til forskellige perspektiver, der kan indtages i forhold til styring og ledelse, og bevidst at kunne skifte imellem disse.
• Kan fortsætte udviklingen af egne kompetencer inden for militær ledelse og offentlig ledelse, herunder selvstændigt medvirke til udvikling og skabelse af nye og effektive dialoger om koncernen.
• Kan omsætte strategier til konkret handling og aktiviteter i egen enhed med ny inspiration.

Indhold
 Ved deltagelse på Kursus i Strategisk Ledelse opnår deltagerne: 
    1. Ajourføring og udvikling af analytiske og teoretiske færdigheder indenfor strategisk ledelse. 
    2. Metoder og inspiration til at arbejde strategisk med udvikling af egen organisation. 
    3. Mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger i egen organisation via sparring med ligestillede chefer. 
    4. Styrkelse af evnen til at vurdere og bidrage til koncernens udvikling i et helhedsperspektiv. 
    5. Mulighed for at etablere nyttige ledelsesmæssige netværk.

Undervisnings- og studiemetoder
Pædagogisk metode
Modulerne har indlæg af Forsvarets topchefer og inspirerende eksterne indlæg. Læringen gennemføres både ved foredrag, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der dannes læringsgrupper, der er gennemgående i alle moduler. I læringsgrupperne arbejdes der dels med forståelsen af de teoretiske præsentationer, som gives på kurset, og med egne strategiske udfordringer. I denne forbindelse vil din egen enhed danne udgangspunkt for en selvvalgt case, og her tilbydes sparring med ligeværdige chefer.

Mellem modulerne skal deltagerne arbejde med egen case, og der vil være pensum til forberedelse. Det er vigtigt, at du kan afsætte tid til forberedelsesarbejdet mellem modulerne.
Inden modul 1 udfyldes et CV og en ambition for deltagelse i kurset. Ligeledes kan kursisten med fordel have gennemført E-læring ”Ledelsesgrundlaget” og ”Kodeks VII” på www.fels.dk.

Kursets  samlede belastning er beregnet således:
Deltagelse i fire moduler a 35 timer                    140 timer
Forberedelse og læsning af pensum                     125 timer
Arbejde med egen case                                          20 timer
Samlet belastning:                                                285 timer

Prøvebestemmelser/ Certificering
Der kræves mindst 75% tilstedeværelse for at bestå og en fremlæggelse og drøftelse af egen case på 30 min på sidste modul.

Bemærkninger
Den studerende kan med fordel have gennemført E-læring ”Ledelsesgrundlaget” og ”Kodeks VII” på www.fels.dk
Desuden vil ”stabsmetodik – håndbog i stabstjeneste” være et godt supplement til læring.

Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:30

Udgivelsesdato

NOV 2017

Målgruppe

Civile og militære chefer i Forsvaret og lignende

Deltagere

Min. 20 - max. 24

Niveau

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

Kursets belastning er svarende til 10 ECTS.
Kurset er ikke ECTS-givende.

Varighed

Et halvt år.
Deltidsstudie

Dato

Gennemføres med fire moduler af fire dage internat. (Høveltegaard)

Modulerne gennemføres
Modul 1, 09-12 OKT 2018
Modul 2, 20-23 NOV 2018
Modul 3, 15-18 JAN 2019
Modul 4, 05-08 MAR 2019

Tilmeldingsfrist

15. august 2018 og der kommer svar om optagelse senest den 01. september 2018.

Pris

Interne kursister: (FSV)
Enheden finansierer selv rejse og reducerede timedagpenge.
Eksterne kursister: 25.000 kr.

Kursusleder

Major Hans Lundsgaard
Institut for ledelse og Organisation
Forsvarsakademiet
Svanemølle Kaserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø
Tlf: 28297208
Fiin: fak-ilo-su03
Internet: halu@fak.dk  

Studievejleder

Major Michael Rose
Institut for Ledelse og organisation.
Forsvarsakademiet
Svanemølle Kaserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø
Fiin: fak-ilo-un01
Internet: miro@fak.dk  

Kursussekretariat

Nina Rosenkrantz
Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø
Fiin: fak-pd-stu06
Internet: NIRO@fak.dk

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

SAP ID

02196906

Objekt forkortelse

EMCHSLD
Studiekontor
Studievejledning