Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kursus i Strategisk Ledelse for chefer 2020 
 

Kursus i Strategisk Ledelse for chefer 

Formål
Formålet med Strategisk Ledelse for chefer er at styrke kvaliteten af deltagerens strategiske militære chefvirke.

Forudsætninger
Kursus i Strategisk Ledelse for chefer (KiSL) er værnfælles og er rettet mod oberstløjtnanter og kommandørkaptajner samt tilsvarende civile på C400-niveau.

Herudover kan kurset, i særlige tilfælde, søges af majorer og orlogskaptajner på M331/332-niveau og tilsvarende civile på C300-niveau. Det kræver dog, at man enten fungerer i en M400- eller C400-stilling, eller at man umiddelbart står for udnævnelse til M400 eller C 400-niveauet.

I udgangspunktet vil medarbejdere i M400 og C400 stillinger blive prioriteret først.

Læringsmål
Efter gennemførelsen af kursus vil kursisten have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Om teori til forståelse af og refleksion over eget chefvirke og egne aktuelle udfordringer, som strategisk og styringsansvarlige chef.
• Om koncernens aktuelle strategiske udfordringer og udviklingsretning formidlet gennem repræsentanter for Forsvarets og ministerområdets topledelse.
• Om aktuelle ledelses- og styringstendenser i koncernen og det omgivende samfund.
• Og indsigt i andre fagområder i koncernens opgavekompleks.  

Færdigheder
• Kan anvende teoretiske perspektiver og cases som grundlag for eget styringsansvarlige chefvirke.
• Kan anvende strategisk forståelse til at analysere komplekse militære ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger og omsætte forsattes / koncernens strategier til mål og retning for egen organisation.
• Kan anvende teorier til at forholde sig kritisk og konstruktivt til både etablerede og nye perspektiver, tilgange og teknologier inden for det militære chefvirke.
• Kan på den baggrund vurdere egen og andres militære chefvirke samt opstille forskellige forslag til nye strategiske handlemuligheder.
• kan bidrage til og byde ind i overordnede strategiprocesser, samt omsætte politisk strategiske målsætninger i lokale strategiprocesser i rammen af Forsvarets/koncernens helhedsforståelse.

Kompetencer
• Forståelse af sin egen strategiske adfærd og rolle samt effekter på interessenter i og uden for egen organisationen.
• Kan tage ansvar inden for eget styringsansvarlige ledelsesområde under hensyn til strategiske sammenhænge i rammen af Forsvarets / Koncernens indsatsområder. 
• Kan skabe resultater igennem en stor organisation enten i det operative militære fagmiljø med stort føringsansvar eller i det administrative styrelsesområde, gennem udøvelse af chefvirke med et samlet opgave-, personale- og økonomiskstyringsansvar i koncernens helhedsforståelse.

Indhold
 Ved deltagelse på Kursus i Strategisk Ledelse for chefer opnår
 deltagerne:
1. Ajourføring og udvikling af analytiske og teoretiske færdigheder indenfor strategisk ledelse og det styringsansvarlige militære chefvirke
2. Metoder og inspiration til at arbejde strategisk med udvikling af egen organisation.
3. Mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger i egen organisation via sparring med ligestillede chefer.
4. Styrkelse af evnen til at vurdere og bidrage til koncernens udvikling i et helhedsperspektiv.
5. Mulighed for at etablere nyttige ledelsesmæssige netværk.

Opbygning af kursus i Strategisk Ledelse for chefer (KiSL)
Forsvarets kursus i Strategisk Ledelse for chefer (KiSL) er et ledelseskursusforløb, der både tilbyder ”fleksibilitet” og muligheden for et ”sammenhængende kursusforløb”. Kursets overordnet formål er at styrke kvaliteten af deltagerens strategiske og ressource-disponerende militære chefvirke, således de bliver i stand til at skabe og vedligeholde eget ledelsesrum.
 
Således tilbyder KiSL et Blended Learning kursusforløb til to typer af aftagere:
1. De kursister der ønsker et fast tilrettelagt forløb med en opstart og en afrunding.
2. De kursister der ønsker at shoppe kompetenceudvikling efter behov og ”just in time” deltage på de moduler, der er aktuelle for den enkelte.

Begge muligheder indledes med et fem dages obligatorisk grundmodul i strategisk ledelse i Forsvaret, som etablerer forudsætninger for, at deltagerne efterfølgende kan designe deres eget læringsrum gennem deres valg. I overensstemmelse med den røde tråd i Forsvarets uddannelser handler læringsmålene om at skabe resultater igennem en stor organisation enten i det operative militære fagmiljø med stort føringsansvar eller i det administrative styrelsesområde, gennem udøvelse af chefvirke med et samlet opgave-, personale- og økonomiskstyringsansvar i koncernens helhedsforståelse. Herefter kan deltagerne vælge at fordybe sig i specifikke roller i chefvirket (jf. nummererede 12/12-seminarmoduler i figuren). Antallet af seminarer vil udvikle sig over tid og derved skabe mulighed for livslang læring. Efter ønsker og behov kan deltagerne vælge Strategisk Ledelse, del 2, hvor de kan arbejde videre med udvikling af deres strategiske ledelsestilgang. Modulernes begrænsede omfang af tilstedeværelsesundervisning muliggøres af digital læring (lilla symbol).

udklip

Kursusforløb:
1. Man kan vælge at følge hele forløbet fra venstre mod højre som et traditionelt kursusforløb med en start og en slutning. Her vil forløbet være nogenlunde af samme længde som det hidtidige Kursus i Strategisk Ledelse. Indholdet er dog opdateret med fokus på både strategi og koncernstyring.

2. Man kan også vælge blot at tage det obligatoriske grundmodul i ”Strategisk ledelse, del 1, og derefter shoppe i de øvrige moduler efter behov og ønske, når tiden er den rette.

De udbudte 12/12-seminarmoduler udvikles og gennemføres i samarbejde mellem FAK og militære myndigheder, der udgør Forsvarets fagligheder indenfor de forskellige dele af kurset.

Undervisnings- og studiemetoder
Pædagogisk metode
Kursets moduler har indlæg af Forsvarets topchefer og inspirerende eksterne indlæg. Læringen gennemføres ved Blended Leaning. På kurset vil der derfor være net-baserede læringsaktiviteter samt tilstedeværelseaktiviteter i form af foredrag, gruppearbejde og individuelt arbejde. For kursister, der vælger at tage hele forløbet som sammenhængende forløb, dannes der læringsgrupper, der tilstræbes at være gennemgående i alle moduler, idet grupperne på 12/12-seminarmoduler kan få tilgang af kursister, der har valgt den fleksible ordning. I læringsgrupperne arbejdes der dels med net-baseret læringsaktiviteter, forståelsen af de teoretiske præsentationer, som gives på kurset, og med egne strategiske udfordringer i rollen som chef. I den forbindelse vil din egen enhed danne udgangspunkt for en selvvalgt case, hvor der tilbydes sparring med ligeværdige chefer.
Mellem modulerne skal deltagerne indgå i et net-baseret læringsmiljø, hvor der skal arbejdes med egen case, og der vil være pensum til forberedelse, både før og mellem tilstede-værelsesperioderne. Det er vigtigt, at du kan afsætte tid til forberedelsesarbejdet og net-baseret læringsaktiviteter mellem modulerne.

Inden modul 1 udfyldes et CV og en ambition for deltagelse i kurset. 

Kursets samlede belastning er beregnet således: 
Deltagelse i tre moduler á op til 39 timer  117 timer
Afslutnings modul á 32 timer    32 timer
Net-baseret læringsaktivitet inkl. alm. forberedelse       127 timer
Arbejde med egen case                                                  20 timer
Samlet belastning:                                                      296 timer

Prøvebestemmelser / Certificering
Der er ingen udprøvning for enkeltdelene af KiSL, herunder det obligatoriske modul, Strategisk Ledelse, del 1. Ved fuld deltagelse i det obligatoriske modul modtager kursisten et diplom. Endvidere vil der være mulighed for et samlet kursusbevis for hele KiSL, hvis kurset erhverves som samlet forløb, der afsluttes med modulet Strategisk Ledelse, del 2. Her kræves foruden deltagelse i del 1 og del 2 deltagelse i minimum fire af mellemliggende 12/12-seminarmoduler.

Bemærkninger
Der vil være forberedelse før og mellem modulerne. Alle nødvendige informationer, vil i den sammenhæng, kunne hentes på kursets læringsportal. Herudover vil tematikker for 12/12 seminar-modulerne løbende blive slået op.
Sidst opdateret 28-01-2020 - kl. 10:57

Udgivelsesdato

NOV 2019

Målgruppe

Civile og militære chefer i Forsvaret og lignende

Deltagere

24

Niveau

Kursus målrettes chef niveauet i Forvaret M400/C400

ECTS

Kursets belastning er svarende til 10 ECTS.
Kurset er ikke ECTS-givende.

Varighed

Afhængig af individuelt valg af kursusmodel

Dato

Gennemføres over fire perioder som internat.

Modulerne gennemføres
Periode 1, Strategisk Ledelse, del 1(obligatoriske)
21-25 SEP 2020

Periode 2, 12/12-seminarmodul 1-4 (tilvalg)
19-23 OKT 2020

Periode 3, 2. 12/12-seminarmodul 5-8 (tilvalg)
23-27 NOV 2020

Periode 4, Strategisk Ledelse, del 2 (tilvalg)
25-28 JAN 2021

Tilmeldingsfrist

31. januar 2020.
Der kommer svar om optagelse senest den 01. marts 2020.

Pris

Interne kursister: (FSV)
Enheden finansierer selv rejse og time-dagpenge.
Eksterne kursister: NIL

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Alle 1
2100 København Ø

Kursusleder

Major Peter Kaplers
Institut for ledelse og Organisation
Forsvarsakademiet
Svanemølle Kaserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø
Fiin: FAK-ILO-LU03
Internet: pete@fak.dk   
Tlf.: 4028 3436 

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk 
Tlf.: 728 17200

SAP ID

02196906

Objekt forkortelse

EMCHSLD
Studiekontor
Studievejledning