Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Militær straffe- og disciplinærsystem - Forår 2020 
 

Militær straffe- og disciplinærsystem - Forår 2020 

Formålet med kurset er at bibringe kursisten viden om og forståelse for dele af den civile såvel som den militære straffe-, disciplinar- og retsplejelov.

Formål
Formålet med kurset er at bibringe kursisten viden om og forståelse for dele af den civile såvel som den militære straffe-, disciplinar- og retsplejelov med henblik på, at vedkommende som militær leder korrekt kan sondre mellem disse og tillige anvende generelle strafferetlige principper og centrale retlige bestemmelser i konkrete tilfælde, herunder i de situationer, hvor er den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

Indhold
Kurset beskæftiger sig med grundlæggende strafferetlige principper, samt med den overordnede afgrænsning af anvendelsesområdet for henholdsvis civil- og militær straffe- og retsplejelov, samt militær disciplinarlov.  Desuden berøres foretagelse af afhøringer i straffesager af rutinemæssig karakter, samt foretagelse af andre uopsættelige efterforskningsskridt.
For så vidt angår militær disciplinarlov fokuserer kurset på centrale spørgsmål så som afgrænsning af anvendelsesområdet, pligtforsømmelser, praktisk behandling af disciplinarsager, sagens afgørelse og klagemuligheder/vejledning, samt administrative bestemmelser.

Læringsmål
Kurset tilsigter at bibringe kursisten følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Viden om og forståelse for grundlæggende strafferetlige principper.
• Viden om og forståelse for den militære anklagemyndighed.
• Viden om og forståelse for civil- og militær straffelov, civil- og militær retsplejelov, samt militær disciplinarlov.
• Viden om og forståelse for retsgrundlaget og principperne omkring foretagelse af afhøringer i straffesager af rutinemæssig karakter, samt foretagelse af andre uopsættelige efterforskningsskridt.

Færdigheder:
• Evne til at indsamle information og analysere en given sag med henblik på at fastslå, om der er tale om en civil straffesag, en militær straffesag eller en militær disciplinarsag.
• Evne til at anvende almindelige strafferetlige principper og centrale bestemmelser i det relevante retsgrundlag i konkret foreliggende situationer.
• Evne til at vurdere behovet for at foretage uopsættelige efterforskningsskridt og til at gennemføre sådanne i i konkret foreliggende situationer.
• Evne til at udfærdige en skriftlig, begrundet afgørelse om pålæg af disciplinarmiddel i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

Kompetencer
• Selvstændigt at indhente og analysere fakta med henblik på subsumering af forhold under de korrekte retlige bestemmelser, herunder sondring mellem civil- og militær strafferet samt militær strafferet og militær disciplinarsystem.
• Selvstændigt at gøre sig overvejelser i forbindelse anvendelsen af reglerne i militær disciplinarlov vedrørende pålæg af disciplinarmidler, disciplinarmidlernes anvendelse, indberetning, partshøring og klager i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

Forudsætninger
• Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende hertil; og
• minimum to års tjeneste som premierløjtnant.
• Endvidere optages ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) har realkompetencer, der kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Undervisnings- og studiemetoder samt materialer
Kurset gennemføres som blended learning over 7 uger med start mandag d. 20. april 2020. Eksamen afholdes på kursets sidste dag, mandag d. 8. juni 2020 kl. 09.00-12.00.

Kurset omfatter 2 x 2 dages internat med obligatorisk tilstedeværelse planlagt til afholdelse på Høveltegaard i perioderne;

• d. 23. april kl. 11.30 til d. 24. april kl. 17.00.
• d. 13. maj kl. 11.30 til d. 14. maj kl. 17.00.

Den øvrige undervisningstid gennemføres som fjernundervisning og selvstudie. I denne forbindelse vil underviseren stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål efter nærmere aftale.

Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med undervisningen. Kursets samlet belastning er vurderet til ca. 58 timer fordelt over de 7 uger, inkl. fjernundervisning.

Forsvarsakademiet udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger mm., der skal benyttes under kurset.

I forbindelse med internatundervisning påhviler det kursisten selv at medbringe bærbar computer, USB-stick, skriveredskaber og andet undervisningsmateriel, der findes nødvendigt for at gennemføre kurset.

Prøvebestemmelser / certificering
Eksamen er  skriftlig og internet-baseret. Bedømmelse sker som bestået eller ikke bestået.

Bemærkninger
Kursusplan fremsendes til tilmeldte kursister ca. 4 uger før kursusstart.

Vedrørende merit henvises til Forsvarsakademiets hjemmeside:
www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit
Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:29

Udgivelsesdato

Juli 2019

Målgruppe

Premierløjtnanter fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet

Niveau

Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

2 ECTS-point

Varighed

7 uger deltidsstudium

Kursusdato

Fremgår af arrangementsstyring og Uddannelseskataloget (FIIN).

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

8 uger før kursusstart

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet,
Institut for Ledelse og Organisation
Ryvangs alle 1-3
2100 København Ø

 


Kursusleder

Anne Østrup
Forsvarets Auditørkorps
FIIN: FAUK-GAU05
Tlf.: +45 728 11025

Studievejleder

MJ Søren Johansson
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-ILO-FOV1
Tlf.: +45 728 17251 

Kursussekretariatet

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

D-objekt: 03136903

Objektforkortelse

VGOVUKFRET