Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Militær straffe- og disciplinærsystem -2018 
 

Militær straffe- og disciplinærsystem - 2018 

Formålet med kurset er at kursisten opnår viden om og forståelse for den militære straffe-, disciplinar- og retsplejelov. .

Formål
Formålet med kurset er at kursisten opnår viden om og forståelse for den militære straffe-, disciplinar- og retsplejelov med henblik på, som militær leder, at kunne skelne mellem lovene og deres anvendelse. Dernæst, for i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed, at kunne anvende dette.


Forudsætninger
• Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende der til.
• Bør have minimum to års tjeneste som premierløjtnant.
• Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden
• Viden om og forståelse af både den militære og civile retsplejelov, den militære straffelov og dele af den civile straffelov samt militær disciplinarlov.
• Viden om og forståelse af lovgivningen og principperne omkring det at foretage en afhøring i straffesager af rutinemæssig karakter.

Færdigheder:
• Kunne indsamle information og analysere en given sag, så kursisten kan fastslå, hvornår der er tale om en militær straffesag, og hvornår der er tale om en militær disciplinarsag.
• Kunne vurdere behovet for at foretage uopsættelige efterforskningsskridt og i en konkret situation gennemføre disse. Kunne anvende reglerne for militære myndigheders adgang til at foretage anholdelser, adgangskontrol, blod- og udåndingsprøver.
• Kunne udfærdige en skriftligt begrundet afgørelse om pålæg af disciplinarmiddel i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.


Kompetencer
• Kunne gøre selvstændige overvejelser i forbindelse med at kunne anvende reglerne i militær disciplinarlov vedrørende pålæg af disciplinarmidler, disciplinarmidlernes anvendelse, indberetning, partshøring og klager i de situationer, hvor den pågældende er tillagt disciplinarmyndighed.

Indhold
Kurset beskæftiger sig med en overordnet afgrænsning af anvendelsesområdet for hhv. militær disciplinarlov og militær straffe- og retsplejelov.


I kurset indgår følgende:


Militær disciplinarlov
Der arbejdes med centrale forståelser af militær disciplinarlov herunder afgrænsning af anvendelsesområdet, pligtforsømmelser, adgangskontrol, praktisk behandling af disciplinarsager, sagens afgørelse og klagemuligheder/vejledning samt administrative bestemmelser.


Militær straffe- og retsplejelov

Der arbejdes med centrale forståelser af militær straffe- og retsplejelov, herunder civil straffelov, civil retsplejelov, militær straffelov, militær retsplejelov, bekendtgørelse vedr. afgrænsningen og bekendtgørelse om uopsættelige efterforsknings-skridt. 

 
Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres som blended learning over 7 uger. Der vil i forløbet være 2 x 2 dage med tilstedeværelse på et militært etablissement, der gennemføres som internat.

Tilstedeværelsen gennemføres som udgangspunkt på Høveltegaard således:
7/11 kl. 11.30 til den 8/11 kl. 17.00.
22/11 kl. 11.30 til den 23/11 kl. 17.00.


De dele af uddannelsen, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske.
Den øvrige undervisningstid gennemføres som selvstudie og fjernundervisning. I forbindelse med fjernundervisningen vil underviseren stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål efter nærmere aftale.


Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med undervisningen. Kursets samlet belastning er vurderet til ca. 58 timer fordelt over de 7 uger, inkl. ikke tilstedeværelse.


Forsvarsakademiet udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger mm., der skal benyttes under kurset.
Kursisten skal så vidt muligt selv medbringe bærbar computer, USB-stick, skriveredskaber og andet undervisningsmateriel, der findes nødvendigt for at gennemføre kurset.

Prøvebestemmelser / Certificering
Eksamen udgøres af en skriftlig eksamen, der er delt i to. En skriftlig eksamen, der dækker Militær Disciplinarlov, og en skriftlig eksamen, der dækker Militær Straffe- og retsplejelov. Begge eksaminer bedømmes ved ekstern censur som bestået eller ikke bestået.


Eksamen er netbaseret og foregår på den sidste kursusdag (fredag) i tidsrummet 0900-1200.


Bemærkninger
Kursusplan fremsendes til tilmeldte kursister ca. 5 uger før kursusstart.

Grundet lav søgning på dette kursus i 2017 udbydes dette kursus kun en gang i 2018.

Vedrørende merit henvises til Forsvarsakademiets hjemmeside:
www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit

Sidst opdateret 23-08-2019 - kl. 09:52

Udgivelsesdato

November 2017

Målgruppe

Premierløjtnanter fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet

Niveau

Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

2 ECTS-point

Varighed

7 uger deltidsstudium

Kursusdato

Fremgår af arrangementsstyring og Uddannelseskataloget (FIIN).

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før kursusstart

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet,
Institut for Ledelse og Organisation
Ryvangs alle 1-3
2100 København Ø

 


Kursusleder

Studievejleder

MJ Søren Johansson
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-ILO-FOV1
Tlf.: 72 81 72 51 

Kursussekretariatet

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

D-objekt: 03136903

Objektforkortelse

VGOVUKFRET