Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Militær Teknologi 
 

Militær Teknologi 

Formålet med kurset er, at den studerende får viden om og forståelse for, hvad militær teknologi er, hvilke problemstillinger der knytter sig til begrebet og hvordan teknologi anvendes i Forsvaret.

Formål
Formålet med kurset er, at den studerende får viden om og forståelse for, hvad militær teknologi er, hvilke problemstillinger der knytter sig til begrebet og hvordan teknologi anvendes i Forsvaret.
Ved gennemførelse af kurset får den studerende indblik i, hvordan teknologi påvirker opgaveløsningen i såvel eget værn som under værnsfælles operationer.

Forudsætninger
For at indtræde på modulet skal eleven have:
- Bestået militær diplomuddannelse for officerer eller
- Bestået VUT-I/ML
- 2-3 års tjeneste i nuværende grad

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Have forståelse for teknologi som parameter for Forsvarets virksomhed - herunder betydningen af samspillet mellem teknologi, organisation og doktriner i et systemteoretisk perspektiv.
• Have forståelse for de muligheder og begrænsninger for samvirke i værnsfælles operationer teknologien skaber.
• Have forståelse for systemteori og systemtankegangen.

Færdigheder
• Kunne analysere og forholde sig til de teknologiske problematikker, man som befalingsmand bliver konfronteret med i aktiv tjeneste i forbindelse med uddannelse på, anvendelse og vedligeholdelse af teknologi.
• Kunne videreformidle egne analyser af teknologiske problemstillinger.

Kompetencer
• Skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne håndtere og vurdere problemstillinger omkring militært materiel/teknologi.
• Skal kunne forholde sig til teknologiske problemstillinger og selvstændigt opsøge viden om relevante teknologier.

Indhold
• Teori og modeller der beskriver teknologi: krigsførelsens kredsløb, DOTMLPFI, systemteori,
• Militær teknologi: historie og særpræg
• Mennesket og teknologi (Human System Integration)
• Teknologianskuelse i det danske forsvar
• Cases fra værnene
• Værnsfælles operationer i et teknologisk perspektiv
• Problemstillinger og dilemmaer herunder etiske
• Introduktion til fremtidens teknologi

Studiemetode
Modulet gennemføres hovedsagligt som distancelæring, men med en obligatorisk tilstedeværelsesperiode og to tilstedeværelsesperioder hvor deltagelse er frivillig. Tilstedeværelsesperioderne planlægges afholdt på skift mellem forskellige værns tjenestesteder og skal give mulighed for at uddybe det gennemgåede pensum i en værnsfælles ramme:
Obligatorisk introduktion: 2.-3./9 2019
Frivillig tilstedeværelse: 30/9-1/10 og 31/10-1/11
Den samlede belastning tilsvarer 5 ECTS (ca. 137 timer), men er ikke akkrediteret.

Eksamen / Prøve / Certificering
Prøveform: Skriftlig aflevering, 4-6 normalsider á 2400 anslag.
For at gå op til eksamen skal 2 studieprodukter være afleveret i løbet af modulet.

Bedømmelsesform: Skriftlig tilbagemelding med karakter jf. syv-trinsskalaen
Censur: Intern
Kvalifikation (Q i DeMars): Ja

Bemærkninger
Modulet kan tages selvstændigt i forbindelse med anden efteruddannelse eller som forberedelse til at indtræde på MMS.
En stor del af læsestoffet vil være på engelsk.
Sidst opdateret 04-03-2019 - kl. 13:16

Udgivelsesdato

Marts 2019 

Målgruppe

M22X værnsfælles
M312 værnsfælles,
2-3 års tjeneste

Deltagere

Min. 8 - max. 20

Niveau

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

Ej akkrediteret

Varighed

14 ugers blended learning

Kursusdato

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelseskataloget på FIIN

02. september 2019 -
06. december 2019

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmelding

6 uger før startdato

Pris

Interne deltagere: (FSV)
Eksterne deltagere: 

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

Kursusleder

KL N.-T.R. Ackermann 
Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet
E-mail: FAK-IMT-09@mil.dk
FIIN: FAK-IMT-09
Tlf.: +45 728 17388

Studievejleder

MJ Thomas Galasz Nielsen
Center for Militær
Teknologi,
Forsvarsakademiet
E-mail: THNI@fak.dk FIIN: fak-imt-02
Tlf.: +45 728 17579

Kursussekretariat

KFKA
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-KTP-KFKA
Tlf.: +45 728 17165.

SAP ID

40009210

Objektforkortelse

EITEKNIKMT