Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Værnsfælles efteruddanneslesmodul - Militær Teknologi 
 

Værnsfælles efteruddanneslesmodul - Militær Teknologi 

Formålet med kurset er, at den studerende får viden om og forståelse for, hvad militær teknologi er, hvilke problemstillinger der knytter sig til begrebet og hvordan teknologi behandles i Forsvaret.

Formål
Formålet med kurset er, at den studerende får viden om og forståelse for, hvad militær teknologi er, hvilke problemstillinger der knytter sig til begrebet og hvordan teknologi behandles i Forsvaret.
Kurset retter sig mod såvel civilt som militært personel der virker i stillinger hvori der indgår teknisk sagsbehandling med teknologisk indhold, eller personale der ønsker i dybere indblik i teknologiske problemstillinger, måden teknologi formes og hvordan teknologi påvirker brugeren, operationer, og doktrin.
Kurset skal således ses som en kombination af teknisk viden, samfundsvidenskab og forståelse for militære forhold.
Ved gennemførelse af kurset får den studerende viden om hvordan teknologiske problemstillinger kan analyseres og behandles, samt indblik i hvordan teknologi påvirker opgaveløsningen i såvel værnsramme som under værnsfælles operationer.

Forudsætninger
For at indtræde på modulet skal eleven have:
- Bestået militær diplomuddannelse for officerer
- Relevant civil uddannelse
- Erfaring og kompetencer fra en sagsbehandlerstilling med teknisk indhold i Forsvaret er ønskeligt, men ikke et krav.

Læringsudbytte
Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Have forståelse for teknologi som parameter for Forsvarets virksomhed - herunder betydningen af samspillet mellem teknologi, organisation og doktriner i et systemteoretisk perspektiv.
• Have forståelse for de muligheder og begrænsninger for samvirke i værnsfælles operationer teknologien skaber.
• Have forståelse for systemteori og systemtankegangen.
• Have forståelse for hvordan teknologi kan indtænkes i f.eks. et anskaffelsesforløb.

Færdigheder
• Kunne analysere og forholde sig til de teknologiske problematikker, man kan blive konfronteret med i aktiv tjeneste i forbindelse med uddannelse på, anvendelse og vedligeholdelse af teknologi.
• Kunne analysere og forholde sig til teknologiske problematikker i forhold til anskaffelse af materiel.
• Kunne videreformidle egne analyser af teknologiske problemstillinger.

Kompetencer
• Skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne håndtere og vurdere problemstillinger omkring militært materiel/teknologi.
• Skal kunne forholde sig til teknologiske problemstillinger og selvstændigt opsøge viden om relevante teknologier.

Indhold
• Teori og modeller der beskriver teknologi: krigsførelsens kredsløb, systemteori og andre.
• Teknologi: Fra idé til virkelighed
• Militær teknologi: historie og særpræg
• Mennesket og teknologi (Human System Integration/Human Factors engineering)
• Opgaver med udgangspunkt i selvoplevede cases fra deltagernes værn, styrelse eller organisation.
• Værnsfælles operationer i et teknologisk perspektiv
• Problemstillinger og dilemmaer
• Introduktion til fremtidens teknologi

Studiemetode
Modulet gennemføres hovedsagligt som distancelæring, men med en obligatorisk tilstedeværelsesperiode og to tilstedeværelsesperioder hvor deltagelse er frivillig. Tilstedeværelsesperioderne afholdes på skift mellem forskellige værns tjenestesteder og skal give mulighed for at uddybe det gennemgåede pensum i en værnsfælles ramme:
Obligatorisk introduktion: 2.-3./9 2019 (Høveltegård)
Frivillig tilstedeværelse: 30/9-1/10(FLS FRH) og 24.-25/10(FSN SKP)

Den samlede belastning svarer til 5 ECTS (ca. 137 timer), men er ikke akkrediteret. Der gives således ikke ECTS-point for modulet.

Eksamen / Prøve / Certificering
Prøveform: Skriftlig aflevering, 4-6 normalsider á 2400 anslag.
For at gå op til eksamen skal 2 studieprodukter være afleveret i løbet af modulet.
Bedømmelsesform: Skriftlig tilbagemelding med karakter jf. syv-trinsskalaen
Censur: Intern
Kvalifikation (Q i DeMars): Ja

Bemærkninger
Modulet kan tages selvstændigt i forbindelse med anden efteruddannelse eller som forberedelse til at indtræde på MMS.
En stor del af læsestoffet vil være på engelsk.
Sidst opdateret 23-08-2019 - kl. 09:53

Udgivelsesdato

Maj 2019 

Målgruppe

Fra M312 værnsfælles,
samt C3XX/ tekniske sagsbehandlere

Deltagere

Min. 8 - max. 20

Niveau

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

Ej akkrediteret

Varighed

14 ugers blended learning

Kursusdato

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelseskataloget på FIIN

02. september 2019 -
06. december 2019

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmelding

6 uger før startdato

Pris

Interne deltagere: (FSV)
Eksterne deltagere: 

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

Kursusleder

KL N.-T.R. Ackermann 
Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet
E-mail: FAK-IMT-09@mil.dk
FIIN: FAK-IMT-09
Tlf.: +45 728 17388

Studievejleder

MJ Thomas Galasz Nielsen
Center for Militær
Teknologi,
Forsvarsakademiet
E-mail: THNI@fak.dk FIIN: fak-imt-02
Tlf.: +45 728 17579

Kursussekretariat

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

40009210

Objektforkortelse

EITEKNIKMT