Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Grundlæggende projektlederuddannelse 
 

Grundlæggende Projektlederuddannelse 

Uddannelsesbeskrivelse

Formål

Du får en helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og
værktøjer i projektarbejdet. Du forstår projektformen som ar-
bejdsredskab, og du bliver i stand til efter kurset at gennemføre
projekter mere effektivt og med bedre resultat.

Indhold

Ved at deltage på kurset bliver du klædt på som projektleder.
Der er fokus på de grundlæggende, håndgribelige projektledel-
sesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uan-
set projekttype. Kurset træner deltagerne i generelle og grund-
læggende færdigheder i projektarbejdsformen og projektledelse.
Kurset supplerer og suppleres i høj grad af kurser i PRINCE2 pro-
jektstyring, men kan også stå alene.

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået føl-
gende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

. Forstå projektarbejdsformen.
. Arbejde med projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold).
. Udarbejdelse af målformulering.
. Udarbejdelse af interessentanalyse.
. Organisere og planlægge arbejdet.
. Estimering og ressourceplanlægning.
. Overlevering og nedlukning af projektet.
. Overordnet forståelse for dynamikken i et projektteam.
. Planlægning af din egen ledelsesindsats.

Færdigheder

. Anvende projektværktøjskassen.
. Anvende metoder til at styre og sikre fremdrift.
. Udnytte deltagernes stærke sider med et godt samarbejde
som resultat.
. Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder eller
deltager.
. Forstå ledelsesprocesserne.
. Samarbejde med interessenter.

Kompetencer

. En kompetent projektleder eller – deltager, der har over-
blik og styr på værktøjerne.
. En mere bevidst og dygtigere sparringspartner i forhold til
interessenter og ledelse.
. En projektleder, der kan organisere projektteamet.

Undervisnings- og studiemetoder

Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter.
Det kan være interne opgaver i en virksomhed, eller opgaver,
der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter
udenfor virksomheden. Kurset er praktisk orienteret krydret med
teorier, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb
ud fra en gennemgående case.

Kursus gennemføres som internat efter følgende tentative em-
neoversigt:

 

 Dag 1    

 Dag 2

 Dag 3

Projekt
definition og
-strategi.    

Milepælsplanlægning
og projektorganisering.  

Projektoverlevering og
nedlukning.  

 
Mål, produkt-
nedbrydning,
interessenter og
   kommunikation.     
 

Risici, estimering
og ressource
planlægning

Team udvikling,
planlægning af projekt
ledelses indsats.

Sidst opdateret 11-06-2018 - kl. 13:20

Målgruppe

Ledere med ansvar for
projekter af alle størrel-
ser

Kursusdato

Jf. arrangementsstyring

Varighed

3 dage internat

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmeldingsfrist

6 uger før startdato

Pris

For alle: kr. 9.995

SAP ID

01639477

Objektforkortelse

EFPROSIM 

Kontakt

Kursusleder
MJ Jesper Meiborg

Sektion for
Forvaltning

FIIN:
FAK-ILO-FOV4
Tlf.:
+45 728 17273

Kursusadministration

FIIN:
FAK-KTP-PD-KURSEK
Tlf.:
 +45 728 17269

Studievejledning
Studiekontor