Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Føringskursus - Bataljon 2020-I for OF-R 
 

Føringskursus - Bataljon 2020-I for OF-R 

Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau.

Formål
Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske,
procedure- og føringsmæssige niveau, som er nødvendigt for at kunne
indgå som stabsofficer på bataljonsniveau og primært indenfor operations- og efteretningsområdet. Sekundært opnå kendskab til specialerne ildstøtte, ingeniør, logistik og føringsstøtte i relation til disses dimensionering af operationerne.

Forudsætninger
Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og
som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:

1. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven som allerede er eller står foran at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere).
2. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven i øvrigt. 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden
og tjenstlige erfaring – herunder behovet for at favne hærens enheder
og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens
kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

Kursisten skal forud for indtræden på kursus have:
• Kendskab til kampunderafdelingsniveauet og dennes opgave i en
bataljon.
• Kendskab til kampbataljonens organisation og opgave.
• Kunne anvende C2IS (FELS: Introduktion til HTK, C2IS og BMS udbudt af FSR).

Læringsudbytte
Kursisten vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden - kursisten kan:
• Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og føre militære operationer på bataljonsniveau.
• Forklare rammen for bataljonens indsættelse.
• Forklare bataljonens kapabiliteter, herunder stabens organisation.

Færdigheder – kursisten kan:
• Anvende dansk doktrin for bataljonens indsættelse inden for offensive og defensive taktiske aktiviteter.
• Anvende den operative analysemodel jf. Feltreglement III til at planlægning af operationer på bataljonsniveau.
• Udarbejde planer for bataljonsniveauet, der understøtter brigadens formål og hensigt.
• Formidle føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en stab og/eller underlagte enheder.

Kompetencer – kursisten kan:
• Udvikle egen faglighed som stabsofficer i en bataljonsstab og bringe denne i spil i det tværfaglige samarbejde med fokus indenfor operations- og efterretningsområdet.
• Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på bataljonsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
• Deltage aktivt i planlægning, som operations- eller efterretningsofficer i en dansk stab og skabt grundlag for senere kompetenceudvikling inden for kampstøtte, støtte og føringsstøtte.

Indhold
Militære operationer, herunder doktrin og taktik samt taktisk efterretningstjeneste/ISR. Overordnet kendskab til ildstøtte-, ingeniør-
og logistiktjeneste samt føringsstøtte og krigens love/humanitær
folkeret.

Studie- og arbejdsformer
Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning.
Den samlede belastning udgør gennemsnitligt ca. 32 timers totaltid i
tilstedeværelsesperioderne, med stabsarbejde, ca 40 timer i tilstedeværelsesperioderne med metodekursus og cirka 10 timer ugentligt i fjernundervisningsperioderne. Belastningen under fjernundervisningsperioderne kan dog i enkelte uger være op til 13 timer om ugen, fx i forbindelse med tilstedeværelse over VTC i doktrinugerne.
Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1.

Tilstedeværelse
(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

2020

Dato

Sted

5. februar

VTC (1900-2030)

28. feb - 1. marts

Internat/ Hærens Officersskole

18. marts

VTC (1900-2200)

26. - 29. marts   

Internat/ Hærens Officersskole

15. april

VTC (1900-2200)

23. - 26. april

Internat/ Hærens Officersskole

13. maj

VTC (1900-2200)

15. - 17. maj

Internat/ Hærens Officersskole

10. juni

VTC (1900-2200)

13. - 15. juni

Internat/ Hærens Officersskole


Bedømmelse og evaluering
Bedømmelse og evaluering gives i form af en FOKUS personeludtalelse.

Ved afslutning af kursus vurderes kursistens standpunkt i forhold til bestået/ikke bestået. Standpunktet baseres på tre elementer:

• Observationer under stabsarbejde.
• Skriftlige opgaver i form af individuelle/triade operative overvejelser.
• Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og stabsarbejder samt under fjernundervisningsperioderne.

Personudtalelsen tager stilling til kursistens parat- og studieegnethed til:
• Stabsofficer.
• Føringskursus, Brigade
• Kaptajnsniveauet – af reserven.

Kursistens nærmeste foresatte fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle særlige studievilkår.

Kursisterne gennemfører en  kursusevaluering ved kursets afslutning.

Uansøgt afgang
Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:
• Lærerstaben vurderer, at en kursist ikke vil være i stand til at gennemføre kurset med en tilfredsstillende målopfyldelse.
• Kursisten har været fraværende fra aktiviteter, der er en forudsætning for at fortsætte på kurset.
• Kursisten ikke i ord og handling viser sig værdig til den agtelse og tillid, som deltagelsen og graden kræver.

Ansøgning
Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger. Forinden samlet fremsendelse skal der lokalt være foretaget screening og prioritering af kandidater

Officerer af reserven i Hæren skal ansøge ad kommandovejen via egen Niveau III myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline. 
 
Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Hærkommandoens HR Partner, FPS-RA-MH05.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2020
Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning medio/ultimo januar 2020

Ansøgningen bør indeholde:
• En kort motivation.
• En oversigt over de relevante stillinger jf. optagelseskrav, som kursisten har haft som M312/M321.
• Påtegning fra nærmeste chef.
• Dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS bedømmelse/personudtalelser fra tidligere relevante uddannelser (ex. løjtnantsskole).
• En kopi af senest udfærdigede FOKUS bedømmelse/personudtalelse.
• Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.

Bemærkninger
Kursisten skal være opmærksom på at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af normal tjeneste/arbejde. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne (torsdag-søndag hhv. fredag-søndag) på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings-/studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus.

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage
registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter
timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernundervisning-
/studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger
for indkvartering og transport  til og fra kursusstedet. Kursus vil være internat.

Hærens Officersskole udleverer en bærbar computer med C2IS
og simulationsprogrammet Steel Beasts ved kursusstart. Computeren
skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i
studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende
internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

Kursisten skal medbringe egen computer (TTJ) til håndtering af klassificerede studiematerialer og reglementer. Udleveres af eget tjenestested.

Kursisten skal anmode tjenestestedet om licens/adgang til Jabber mhp undervisning over VTC. I den forbindelse skal kursisten anmode tjenestestedet om et stabsnummer samt telefonnummer til oprettelsen.

Såfremt kursisten ikke er uddannet på Hæren, C2IS, skal man forud for kursusstart gennemføre E-learning: SITAWARE Headquarters på FELS.dk. Der vil efter bekræftelse om optagelse tilgå en mindre opgave i praktisk anvendelse af C2IS, som skal løses forud for kursusstart.
Sidst opdateret 17-12-2019 - kl. 09:31

Udgivelsesdato

December 2019

Målgruppe

Hærofficerer af reserven M312 og M321

Varighed

18 uddannelsesuger

Kursusdato

15. februar 2020 -
15. juni 2020

Kursets størrelse

Max. 10/20 kursister 

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Kursusansvarlig

OL Steen Wegener
Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet
E-mail: STWE@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-LO01
Tlf.: +45 728 17411

Kursusleder

MJ Henrik Gildberg
E-mail: FAK-IMO-LO43@mil.dk  
FIIN: FAK-IMO-LO43

Kursusofficer

KN Thomas Christensen
E-mail: FAK-IMO-LO25@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO25
Tlf.: +45 2541 5988

Kursussekretær

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

Tilmelding

KN Nikolaj Skjøth
E-mail: FPS-RA-MH05@mil.dk
FIIN: FPS-RA-MH05
Tlf.: +45 728 19216

SAP ID

04022636

Objekt forkortelse

VGOFVUKHFØR