Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Føringskursus for reserven - Bataljon 2019 
 

Føringskursus for reserven - Bataljon 2019 

Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau.

Formål
Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau, der er nødvendigt for at kunne indgå som stabsofficer på bataljonsniveau, primært indenfor operations- og efterretningsområdet. Sekundært opnå kendskab til specialerne ildstøtte, ingeniør, logistik og føringsstøtte i relation til disses dimensionering af operationerne. 

Forudsætninger
Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:
1. Kaptajner eller premierløjtnanter som allerede er eller står foran at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere).
2. Kaptajner eller premierløjtnanter i øvrigt.

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaring – herunder behovet for at dække Hærens enheder og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

Det forventes endvidere, at kursisten forud for indtræden på kursus har:
● Kendskab til kampunderafdelingsniveauet og dennes opgave i en bataljon.
● Kendskab til kampbataljonens organisation og opgave.
● Kan anvende C2IS (FELS: Introduktion til HTK, C2IS og BMS udbudt af FSR).

Derudover er det ønskeligt, at kursisten forud for indtræden på  kursus har:
● Deltaget i en rekognoscering med en bataljonsstab.
● Overværet en bataljonsbefaling.
● Deltaget i/set en bataljonsøvelse/-manøvre.
● Har overværet en taktisk orientering.
● Har overværet en brigadebefaling.

Læringsudbytte
Kursisten vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden - kursisten vil kunne:
• Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og føre militære operationer på bataljonsniveau.
• Forklare rammen for bataljonens indsættelse.
• Forklare bataljonens kapabiliteter, herunder stabens organisation.

Færdigheder – kursisten vil kunne:
• Anvende dansk doktrin for bataljonens  indsættelse inden for offensive, defensive og  forudsætningsskabende taktiske aktiviteter.
• Anvende den operative analysemodel jf. Feltreglement III til at planlægge operationer på bataljonsniveau.
• Udarbejde planer for bataljonsniveauet, der understøtter brigadens formål og hensigt.
• Formidle føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en stab og/eller underlagte enheder.

Kompetencer – kursisten vil kunne:
• Udvikle egen faglighed som stabsofficer i en bataljonsstab og bringe denne i spil i det tværfaglige samarbejde med fokus indenfor operations- og efterretningsområdet.
• Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på bataljonsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
• Deltage aktivt i  planlægning, som operations- eller efterretningsofficer i en dansk stab og skabt grundlag for senere kompetenceudvikling inden for kampstøtte, støtte og føringsstøtte.

Indhold
• Militære operationer, herunder doktrin og taktik samt taktisk efterretningstjeneste/ISR. Overordnet kendskab til ildstøtte-, ingeniør- og logistiktjeneste samt føringsstøtte og krigens love/humanitær folkeret.

Studie- og arbejdsformer
Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning.
Den samlede belastning udgør gennemsnitligt ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne og cirka 10 timer ugentligt i fjernundervisningsperioderne. Belastningen under fjernundervisningsperioderne kan dog i enkelte uger være op til 13 timer om ugen, fx i forbindelse med tilstedeværelse over VTC i doktrinugerne. Sidste modul (2-6 DEC) er i samarbejde med Føringskursus for linjeofficerer.
Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1.

Tilstedeværelse 

2019

Dato

Sted

5 AUG 

VTC (doktrinundervisning 3 t)

28 AUG  

VTC (doktrinundervisning 3 t)

30 AUG-1 SEP    

Internat/ Hærens Officersskole

11 SEP  

VTC

27-29 SEP 

Internat/ Hærens Officersskole

23 OKT

VTC

25-27 OKT

Internat/ Hærens Officersskole

20 NOV

VTC

22-24 NOV

Internat/ Hærens Officersskole

2-6 DEC

Internat/ Hærens Officersskole sammen med FØRKUR HRN


Bedømmelse og evaluering
Bedømmelse og evaluering gennemføres som en kombination af løbende evaluering og en samlet bedømmelse i form af en endelig personudtalelse.

Ved afslutning af kursus vurderes kursistens standpunkt i forhold til bestået/ikke bestået. Standpunktet baseres på tre elementer:

• Observationer under stabsarbejde.
• Skriftlige opgaver i form af individuelle overvejelser.
• Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og stabsarbejder samt aktivitet  under fjernundervisningsperioderne.

Den samlede bedømmelse gives som en personudtalelse (FOKUS). Personudtalelsen tager stilling til kursistens parat- og studieegnethed til:
• Stabsofficer.
• Føringskursus for reserven – brigade.
• Kaptajnsniveauet - reserven.

Kursistens chef fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle særlige studievilkår.

Kursisterne gennemfører en skriftlig kursusevaluering ved kursets afslutning.

Uansøgt afgang
Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:
• Lærerstaben vurderer, at en kursist ikke vil være i stand til at gennemføre kurset med en tilfredsstillende målopfyldelse.
• Kursisten har været fraværende fra aktiviteter, der er en forudsætning for at fortsætte på kurset.
• Kursisten ikke i ord og handling viser sig værdig til den agtelse og tillid, som deltagelsen og graden kræver.

Ansøgning
Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger. Forinden samlet fremsendelse skal der lokalt være foretaget screening og prioritering af kandidater

Officerer af reserven i Hæren skal ansøge ad kommandovejen via egen Niveau III myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline. 

Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Hærkommandoens HR Partner, FPS-RA-MH05.

Ansøgningsfrist: 11. juni 2019

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning ultimo juni.

Ansøgningen bør indeholde:
• Ansøgt uddannelse
• En kort motivation.
• En oversigt over de relevante stillinger jf. optagelseskrav, som kursisten har haft som M312/M321.
• En påtegning af nærmeste chef.
• En dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS bedømmelse/personudtalelser fra tidligere relevante uddannelser (ex. løjtnantsskole).
• En kopi af den senest udfærdigede FOKUS bedømmelse/personudtalelse.
• Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.

Bemærkninger
Kursisten skal være opmærksom på at uddannelsen er meget krævende, og at den gennemføres ved siden af normalt civilt arbejde. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og civile/militære chef. Særligt konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne (fredag – søndag) på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings-/studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus.

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage  registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernundervisning-/studieperioderne registreres ikke. Center for Landoperationer sørger for indkvartering og transport fra officersskolen i forbindelse med internatforløb. Kursisten og dennes enhed er ansvarlige for transport til og fra kursusstedet.

Hærens Officersskole udleverer en bærbar computer med Hærens C2IS og simulationsprogrammet Steel Beasts ved kursusstart. Computeren skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under studieperioden.

Kursisten skal medbringe egen computer (TTJ) til håndtering af klassificerede studiematerialer og reglementer.

Kursisten skal anmode tjenestestedet om licens/adgang til kommunikationsprogrammet Jabber mhp. undervisning over VTC.

Såfremt kursisten ikke er uddannet på Hærens C2IS, skal man forud for kursusstart gennemføre E-learning: SITAWARE Headquarters på FELS.dk. Der vil efter bekræftelse om optagelse på kursus tilgå en mindre opgave i praktisk anvendelse af C2IS, som skal løses forud for kursusstart.
Sidst opdateret 23-08-2019 - kl. 09:57

Udgivelsesdato

MAJ 2019

Målgruppe

Primært Hærofficerer af reserven M312 og M321 

Varighed

18 uddannelsesuger

Kursusdato

05. august 2019 -
08. december 2019

Kursets størrelse

Max. 12 kursister

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Tilmelding

Se nedenfor for beskrivelse af tilmelding.

Kursusansvarlig

OL Steen Wegener
Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet
E-mail: STWE@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-LO01
Tlf.: +45 728 17411

Kursusleder

MJ Henrik Gildberg
E-mail: FAK-IMO-LO43@mil.dk  
FIIN: FAK-IMO-LO43

Html Editor Web Part

KN Thomas Christensen
E-mail: FAK-IMO-LO25@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO25
Tlf.: +45 2541 5988

Kursussekretær

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

Objekt forkortelse