Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Føringskursus 2019-2020 
 

Føringskursus 2019-2020 

Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau, der er nødvendigt for at kunne fungere som underafdelingschef og indgå som stabsofficer på bataljons- og brigadeniveau.

Formål
Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau, der er nødvendigt for at kunne fungere som underafdelingschef og indgå som stabsofficer på bataljons- og brigadeniveau.

For seniorsergenter er formålet med kursus at udvikle kursistens kompetencer inden for militære operationer, således man kan indgå i en bataljons- og brigadestab på mellemlederniveau. 

Forudsætninger
Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:
1. Premierløjtnanter der allerede er eller står foran at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere) eller som chef for en underafdeling.
2. Premierløjtnanter i øvrigt.
3. Seniorsergenter, der ud fra en faglig vurdering erklæres egnede.

Premierløjtnanter bør, som udgangspunkt, have en tjenestealder på fire år, hvilket inkluderer tjeneste fra enten en HRU- eller SRS enhed eller anden relevant operativ erfaring.

Seniorsergenter bør være rutinerede med erfaring fra stabsarbejde på bataljons- og/eller brigadeniveau.

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaringer – herunder behovet for at dække Hærens tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

Det forventes endvidere, at  kursisten forud for indtrædelse på kursus har:
● Kendskab til Taktisk orientering.
● Kendskab til rekognoscering med bataljonsstab.
● Kendskab til kampbataljonernes organisation og opgave.
● Overværet en bataljonsbefaling.
● Deltaget i/set en bataljonsøvelse/-manøvre.
● Kendskab til kampunderafdelings-niveauet og dennes opgave i en bataljon.
● Kendskab til forudsætningsskabende taktiske aktiviteter på bataljons-niveau.
● Har overværet en brigadebefaling (ønskeligt).

Fysisk test
Det er et krav, at kursisten forud for kursus har et gældende Q for Forsvarets basistest.

Jf. VFKBST FSU.491-7 er det enhedschefen, som har ansvaret for at basistesten er blevet afholdt. Kursisten skal derfor kontakte sin chef, såfremt vedkommende mangler at gennemføre testen.

Læringsudbytte
Kursisten vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden - kursisten vil kunne:
• Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at være underafdelingschef samt i forhold til at planlægge og føre militære operationer på bataljons- og brigadeniveau.
• Forklare rammen for hhv. bataljonens og brigadens indsættelse.
• Forklare bataljonens og brigadens organisering og kapabiliteter, herunder stabenes organisation.

Færdigheder – kursisten vil kunne:
• Anvende dansk doktrin for bataljonens og brigadens indsættelse inden for alle indsættelseskategorier (offensive, defensive, forudsætningsskabende og stabiliseringsoperationer).
• Anvende den operative analysemodel jf. Feltreglement III til at planlægge operationer på hhv. bataljons- og brigadeniveau.
• Udarbejde planer for og udføre operationer på underafdelings-, bataljons- og brigadeniveau, der understøtter hhv. bataljonens, brigadens og divisionens hensigt.
• Formidle føringsmæssige overvejelser og beslutninger til en stab og underlagte enheder.
• Beherske føringsvirksomhed og stabsprocedurer på bataljons- og brigadeniveau på både dansk og engelsk.
• Anvende engelsk som funktionelt arbejdssprog – herunder kunne modtage, udarbejde og give befalinger på engelsk.
• Vurdere og træffe beslutninger i føringssituationer i forbindelse med bataljonens- og brigadens indsættelse.
• Anvende humanitær folkeret i planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Kompetencer – kursisten vil kunne:
• Udvikle egen faglighed som stabsofficer i en bataljons- eller brigadestab og bringe denne i spil i det tværfaglige samarbejde.
• Se sammenhænge i komplicerede doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på såvel underafdelings-, bataljons- og brigadeniveauet og omsætte dem til konkrete løsninger.
• Tage ansvar for planlægning, som O/E, i en dansk stab og har fået skabt grundlag for videreuddannelse ved HRN tjenestegrenscentre med fokus på videreuddannelse inden for kampstøtte, støtte og føringsstøtte

Indhold
• Militære operationer. Herunder taktik, taktisk efterretningstjeneste, ildstøtte, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og krigens love/humanitær folkeret.
• Ledelse og engelsk som understøttende fag.

Studie- og arbejdsformer
Kursus gennemføres som blended learning indeholdende såvel tilstedeværelses- som fjernundervisning.
Den samlede belastning udgør gennemsnitligt ca. 37 timers totaltid i tilstedeværelsesugerne og cirka 10 timer i fjernundervisningsperioderne. Belastningen under tilstedeværelsesperioderne kan dog være op til 50 timer om ugen, fx i forbindelse med internatforløb.
Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1.

Tilstedeværelse
(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

2019

2020

Dato

Sted

Dato

Sted

8-9 AUG 

Hærens Officersskole

6-10 JAN     

Hærens Officersskole

19-23 AUG  

Hærens Officersskole

27-31 JAN     

Hærens Officersskole

26-30 AUG    

Internat

24-28 FEB

Hærens Officersskole

23-27 SEP  

Internat + HO (27 SEP)

9-13 MAR   

Hærens Officersskole

7-11 OKT 

Hærens Officersskole

30 MAR – 3 APR

Egen garnison e.n.o.

4-8 NOV

Internat + HO (7-8 NOV)

20-21 APR

 

Hærens Officersskole

2-6 DEC

Hærens Officersskole

4-7 MAJ

 

Hærens Officersskole

9-13 DEC

Hærens Officersskole

11-14 MAJ

 

Hærens Officersskole

 

 

25-29 MAJ

 

Hærens Officersskole


Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering gennemføres som en kombination af midtvejsevaluering og en samlet bedømmelse.

Ved afslutning af bataljonsdelen vurderes kursistens standpunkt i forhold til at fortsætte på den resterende del af kursus. Standpunktet baseres på tre elementer:
• Observationer under stabsarbejde.
• Skriftlige opgaver i form af individuelle overvejelser.
• Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og stabsarbejder samt under fjernundervisningsperioderne.

Den samlede bedømmelse gives som en personudtalelse (FOKUS). Personudtalelsen tager stilling til kursistens parat- og studieegnethed til:
• Kaptajnsniveauet.
• Underafdelingschef.
• Stabsofficer.
• Operations- og Føringsuddannelsen
• Master i Militære Studier

Kursistens chef fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle særlige studievilkår.

Kursisterne gennemfører en skriftlig kursusevaluering ved kursets afslutning.

Uansøgt afgang
Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:
• Lærerstaben vurderer, at en kursist ikke vil være i stand til at gennemføre kurset med en tilfredsstillende målopfyldelse.
• Kursisten har været fraværende fra aktiviteter, der er en forudsætning for at fortsætte på kurset.
• Kursisten ikke i ord og handling viser sig værdig til den agtelse og tillid, som deltagelsen og graden kræver.

Ansøgning
Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger. Forinden samlet fremsendelse skal der lokalt være foretaget screening og prioritering af kandidater. Såfremt der kun ansøges dele af kurset, skal det fremgå af indstillingen.

Officerer i Hæren skal ansøge ad kommandovejen via egen Niveau III myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline. 

Seniorsergenter skal ansøge ad kommandovejen via egen niveau III-myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline. Godkendelse og evt. central prioritering af kandidater foretages i samarbejde med hærchefsergenten.

Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Hærkommandoens HR Partner, FPS-RA-MH02.

Ansøgningsfrist: Tirsdag 23. april 2019 kl. 1200.

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning primo maj 2019.

Ansøgningen bør indeholde:
• Ansøgt uddannelse
• En kort motivation.
• En oversigt over de stillinger, kursisten har haft som M312/M321, samt for ansøgere i kategori 3 relevante stillinger jf. optagelseskrav.
• En påtegning af nærmeste chef.
• En dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS bedømmelse/personudtalelser fra tidligere uddannelser.
• En kopi af den senest udfærdigede FOKUS bedømmelse/personudtalelse.
• Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende telefonnummer.

Bemærkninger
Kursisten skal være opmærksom på at uddannelsen er meget krævende, og at den gennemføres ved siden af normal tjeneste. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og chef. Særligt konsekvenserne af tilstedeværelsesugerne på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings-/studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus.

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres med en arbejdstidsnorm på 7,4 timer. Timer i fjernundervisning-/studieperioderne registreres ikke. Center for Landoperationer sørger for indkvartering og transport fra officersskolen i forbindelse med internatforløb. Kursisten og dennes enhed er ansvarlige for indkvartering og transport i øvrige tilstedeværelsesuger.

Hærens Officersskole udleverer en bærbar computer med Hærens C2IS og simulationsprogrammet Steel Beasts ved kursusstart. Computeren skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under studieperioden. Hvis kursisten ikke har internetforbindelse på sin bopæl, kan man anvende internetforbindelsen på et tjenestested.

Kursisten skal medbringe egen computer (TTJ) til håndtering af klassificerede studiematerialer og reglementer.

Såfremt kursisten ikke er uddannet på Hærens C2IS, skal man forud for kursusstart gennemføre E-learning: SITAWARE Headquarters på FELS.dk. Der vil efter bekræftelse om optagelse tilgå en mindre opgave i praktisk anvendelse af C2IS, som skal løses forud for kursusstart
Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 13:27

Udgivelsesdato

15. MAR 2019

Målgruppe

Primært hærofficerer M312 og M321, samt sekundært befalingsmænd M231

Varighed

43 uddannelsesuger

Kursusdato

29. juli 2019 -
29. maj 2020

Kursets størrelse

Min. 48 - max. 96 kursister

Tilmelding

Se nedenfor for beskrivelse af tilmelding.

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet

Kursusansvarlig

OL Steen Wegener,
Center for Landminitære Operationer,
Forsvarsakademiet,
E-mail: FAK-IMO-LO01@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO01
Tlf.: +45 728 17411

Kursusofficer

KN Stig Moltke Hansen
E-mail: FAK-IMO-LO29@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO29
Tlf.:+45 728 17414

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: fak-ktp-kfka@fiin.dk

SAP ID

4022636

Objektforkortelse

VGOFVUKHFØR

Kursussekretær

FAK-KTP-KFKA
728 17192