Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Cyberspace Operations Officer and Liaison 
 

Cyberspace Operations Officer and Liaison 

Kurset muliggør, at Forsvaret kan kæmpe effektivt i operationsmiljøet cyberspace og opretholde egen handle- og bevægelsesfrihed deri.

Formål
Efter gennemførelse af kurset vil officeren være i stand til at rådgive en styrkechef om forhold af betydning for militære operationer i cyberspace.

Forudsætninger
Målgruppen er officerer der er involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller på værnsfælles niveau.

Ansøgere skal have kendskab til principperne for operationsplanlægning i NATO AJP-5.

Det er en fordel at have erfaring med operationsplanlægning og en grundlæggende forståelse for cyberspaceoperationer.

Læringsudbytte
Ved bestået kursus kan officeren (1) rådgive en styrkechef om betydningen af cyberspaceoperationer for gennemførelsen af konventionelle militære operationer og om muligheder og begrænsninger ved operationer i cyberspace samt (2) bidrage til planlægningen af cyberspaceoperationer.

Ved bestået kursus besidder officeren nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden
I relation til praksis kan officeren:
• Beskrive relevante eksempler på operationer i cyberspace.
• Beskrive relationerne mellem CO og joint targeting.
• Navngive relevante danske aktører involveret i gennemførelse af operationer i cyberspace.

• Redegøre for de overordnede juridiske forhold relateret til militære operationer i cyberspace.
• Redegøre for forskellene mellem forskellige aktører i cyberspace.
• Diskutere risici forbundet med egen afhængighed af cyberspace.

• Forklare de særlige karaktertræk ved cyberspace som operationsmiljø.
• Forklare hvordan CO kan være supporting og supported.
• Bedømme mulighederne for at skabe defensive og offensive effekter i og gennem cyberspace.

Færdigheder
Officeren kan i praksis:
• Udarbejde mission analysis.
• Udarbejde courses of action (COAs).

• Opstille intelligence requirements (IRs).
• Evaluere courses of action (COAs).
• Formulere et concept of operations (CONOPS).
• Skriftligt og mundtligt formidle viden om militære operationer i cyberspace til en styrkechef og andre stabsmedarbejdere, der ikke har forhåndsviden om cyberspace og cyberspaceoperationer.

Kompetencer
Officeren kan selvstændigt og i samarbejde med andre:
• Analysere behovet for tiltag over for fjendtlige kampmidler i cyberspace.
• Bidrage til planlægningen af selvstændige cyberspaceoperationer.
• Integrere cyberspaceoperationer i planlægningen af konventionelle operationer.
• Rådgive om militære muligheder og begrænsninger i cyberspace.

Indhold
Kurset er inddelt i tre temaer:
• Introduktion til cyberspace
• Cyberspaceoperationer
• Planlægning af cyberspaceoperationer

De to første temaer gennemføres primært som fjernundervisning. Det sidste tema gennemføres som tilstedeværelsesundervisning.

Læringsaktiviteter
Fjernundervisning gennemføres som en blanding af selvstudie og online læringsaktiviteter (etivities).

Deltageren skal have adgang til den online læringsplatform ICECore i kursusperioden.

Pensum består af et mindre antal tekster på engelsk, der skal være læst forud for deltagelse i afledte læringsaktiviteter. Obligatorisk læsestof vil fremgå af en aktivitetsoversigt.

Deltageren skal afsætte 4,5 timer ugentligt i hver fjernundervisningsperiode til gennemførelse af læringsaktiviteterne (inkl. læsning og eventuelle etivities).

Tilstedeværelsesundervisning gennemføres som en blanding af forelæsning og gruppearbejde og er berammet til fire dages internatkursus ca. kl. 08-20.

Fjernundervisning: mandag 21. oktober 2019 – søndag 08. december 2019.
Tilstedeværelsesundervisning: mandag 09. december 2019 – torsdag 12. december 2019.

Der åbnes for adgang til kursussiden på ICECore 14. oktober 2019, på hvilket tidspunkt deltageren bør tjekke adgang og gøre sig bekendt med sidens opbygning.
Bemærk, at adgang til kursussiden lukkes efter seks år.

Eksamen / Prøve / Certificering
Der er ingen afsluttende eksamen på kurset.

Der gennemføres løbende kontrol med deltagerens engagement i kursets læringsaktiviteter og kvaliteten af de gennemførte opgaver. Utilfredsstillende indsats kan medføre afgang fra kurset.

Der opnås kvalifikation (Q) i DeMars.

Bemærkninger
Påklædning under tilstedeværelsesundervisning: MTS.

Fjernundervisningen gennemføres IKKE-KLASSIFICERET. Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres TIL TJENESTEBRUG.

Kendskab til principperne for operationsplanlægning i NATO AJP-5 skal ikke dokumenteres ved ansøgning om optagelse på kurset. Kendskab kan være opnået gennem sidemandsoplæring eller ved selvstudie eller kursusaktivitet. Kravet skyldes, at kurset ikke dækker operationsplanlægning generelt.

Relaterede kurser
Cyberspace Operations and Cyber War (COCW).
SAP ID: D-objekt 03569466.

International Cyber Education (ICE).
SAP ID: D-objekt udestår. Kontakt KN Lasse Kronborg, fak-imt-08, for information om kurset.

TGR 900 – IT Sikkerhedsbrugerkursus.
SAP ID: D-objekt 03195703.

TGR 901 – IT Sikkerhedsuddannelse for chefer.
SAP ID: D-objekt udestår. Kontakt Telegrafregimentet, Ryes kaserne, for information om kurset.
Sidst opdateret 13-09-2019 - kl. 11:32

Udgivelsesdato

November 2018 

Målgruppe

M300 involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller på værnsfælles niveau

Deltagere

Min. 6 - max. 24

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring (erhvervsakademiniveau)

ECTS

2,5 ECTS-point

Varighed

8 ugers blended learning

Kursusdato

21. oktober 2019 -
12. december 2019

Tilmelding

I arrangementsstyring

Tilmelding

02. september 2019

Pris

Gratis

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

Kursusleder

KL Henrik Palbo 
Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet
E-mail: HEPA@fak.dk
FIIN: FAK-IMT-07
Tlf.: +45 728 17379

Studievejleder

MJ Thomas Galasz Nielsen
Center for Militær
Teknologi,
Forsvarsakademiet
E-mail: THNI@fak.dk
FIIN: fak-imt-02
Tlf.: +45 728 17579

Kursussekretariat

Koncernfælles Kursusadministration
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk
Tlf.nr. 72817200

SAP ID

03974128

Objektforkortelse

EITEKNIKCOOL