Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Brigadekursus 2020-II 

Formålet med kurset er at udvikle din forståelse for brigadens indsættelse samt dine doktrinære og metodiske kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab.

Formål
At udvikle din forståelse for brigadens indsættelse samt dine doktrinære og metodiske kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab.


Forudsætninger

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser/kursus på Hærens Officersskole:
• Bataljonskursus.
• Hærens Videregående Uddannelsestrin I/Ledere.

Du skal kunne anvende Hærens C2IS ved indtræden på kurset.

Du skal have en gyldig sikkerhedsgodkendelse samt sundhedstriade.


Læringsmål

Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden - du vil

• Have forståelse for og kunne reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og føre militære operationer på brigadeniveau.
• Have forståelse for og kunne forklare rammen for brigadens indsættelse og brigadens rolle i denne ramme.
• Have forståelse for og kunne forklare brigadens organisering og kapabiliteter, herunder brigadestaben.


Færdigheder – du vil kunne

• Anvende dansk doktrin for brigadens indsættelse i de taktiske aktiviteter: Angreb, forsvar, henholdende kamp og stabiliseringsaktiviteter.
• Indgå i og udføre føringsvirksomhed og stabsprocedurer i en brigadestab.
• Anvende engelsk som funktionelt arbejdssprog.
• Vurdere og træffe beslutninger i føringssituationer i f.m. brigadens indsættelse. 
• Formidle føringsbeslutninger på en måde, der skaber mening for modtageren.
• Reflektere over og videreudvikle din taktiske og føringsmæssige praksis.


Kompetencer – du vil

• Som stabsofficer i en brigadestab selvstændigt kunne bringe egen faglighed og person i spil i det tværfaglige samarbejde.
• Kunne håndtere komplicerede doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på brigadeniveauet og omsætte dem til konkrete løsninger.  


Indhold

• Militære operationer.
• Engelsk.


Gennemførelse

Den samlede belastning (undervisning + forberedelse) vil være cirka 50 timer pr. uddannelsesuge.
Kursus gennemføres som et tilstedeværelseskursus på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot.


Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på tre elementer:

• Observationer under stabsarbejde.
• Skriftlige opgaver i form af individuelle- og gruppeovervejelser samt engelskafleveringer.
• Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og stabsarbejder.

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke-bestået, og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS) på kursisten.


Ansøgning

Alle ansøgere i eller udenfor Hæren skal sende en ansøgning ad kommandovejen til HR-Partner ved Hærkommandoen, KN Nikolaj Skjøth, fps-ra-mh05@mil.dk

Ansøgningsfrist: Mandag 6. april 2020 kl. 1200.

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning ultimo maj 2020.

Ansøgningen skal indeholde:
- Kort motivation samt CV.
- Påtegning fra din nærmeste chef.
- Dokumentation for din studieegnethed, fx eksamensbeviser
  eller FOKUS fra tidligere uddannelser.
- Den e-mail, du ønsker at blive kontaktet på.


Bemærkninger

Du skal være opmærksom på, at kurset er intensivt og krævende. Vi forventer, at du afklarer en eventuel ansøgning med din familie og din chef, herunder konsekvenserne af kravet om tilstedeværelse under hele kursus.
Det vil normalt ikke være muligt at få fri under kursus. Fravær eller sygdom af flere dages varighed vil normalt medføre afgang fra kurset. Dette vil ske efter en individuel vurdering, hvor kursistens standpunkt indgår. Der holders efterårsferie i uge 42.
 
Du forvaltes og aflønnes af egen enhed under kurset. Du er sammen med din enhed selv ansvarlig for transport, indkvartering og forplejning under kurset. Forsvarsakademiet råder ikke over studieboliger.
Du fører arbejdstid ved egen enhed. Kursusdage registreres med en arbejdstidsnorm på 7,4 timer. Der skal planlægges på afvikling af friheder i uge 42.

Sidst opdateret 30-01-2020 - kl. 11:30

Udgivelsesdato

30 JAN 2020

Målgruppe

Hærofficerer M312, M321 og seniorsergenter. 

Niveau

Kvalifikationsramme for livslang læring, niveau 6

Varighed

13 uddannelsesuger

Kursusdato

17 AUG - 20 NOV 2020 

Uddannelsesudbyder

Forsvarsakadamiet

Kursusansvarlig

OL Steen Wegener,
Center for Landmilitære Operationer,
Forsvarsakademie,
E-mail: FAK-IMO-LO01@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO01
Tlf.: +45 728 17411

Kursusofficer

KN Henrik Vestergaard Karnøe
E-mail: FAK-IMO-LO24@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO24
Tlf.: +45 728 17442

Kontakt

Koncernfælles Kursusadministration
Tlf.: 728 17200
E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk

SAP ID

04054778 

Kursussekretær

FAK-KTP-KFKA
728 17192