Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brigadekursus 2019 
 

Brigadekursus 2019 

At udvikle dine kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab.

Formål
At udvikle din forståelse for brigadens indsættelse samt dine doktrinære og metodiske kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab.

Forudsætninger
Du skal have gennemført en af følgende uddannelser/kursus på Hærens Officersskole:
• Bataljonskursus.
• Hærens Videregående Uddannelsestrin I/Ledere.

Du skal kunne anvende Hærens C2IS ved indtræden på kurset.

På første mødedag på kursus skal du bestå en fysisk test - Forsvarets Basiskrav.
Såfremt du er skadet skal din NIV III myndighedschef fremsende en skriftlig dispensation for, at du ikke deltager i den fysiske test.

Læringsmål
Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden - du vil
• Have forståelse for og kunne reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og føre militære operationer på brigadeniveau.
• Have forståelse for og kunne forklare rammen for brigadens indsættelse og brigadens rolle i denne ramme.
• Have forståelse for og kunne forklare brigadens organisering og kapabiliteter, herunder brigadestaben.

Færdigheder – du vil kunne
• Anvende dansk doktrin for brigadens indsættelse i de taktiske aktiviteter: Angreb, forsvar, henholdende kamp og stabiliseringsaktiviteter.
• Indgå i og udføre føringsvirksomhed og stabsprocedurer i en brigadestab.
• Anvende engelsk som funktionelt arbejdssprog.
• Vurdere og træffe beslutninger i føringssituationer i f.m. brigadens indsættelse. 
• Formidle føringsbeslutninger på en måde, der skaber mening for modtageren.
• Reflektere over og videreudvikle din taktiske og føringsmæssige praksis.

Kompetencer – du vil
• Som stabsofficer i en brigadestab selvstændigt kunne bringe egen faglighed og person i spil i det tværfaglige samarbejde.
• Kunne håndtere komplicerede doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på brigadeniveauet og omsætte dem til konkrete løsninger.  

Indhold
• Militære operationer.
• Engelsk.

Gennemførelse
Den samlede belastning (undervisning + forberedelse) vil være cirka 50 timer pr. uddannelsesuge.
Kursus gennemføres som et tilstedeværelseskursus på Svanemøllens Kaserne, København eller på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot.

Bedømmelse og evaluering
Bedømmelse og evaluering gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på tre elementer:

• Observationer under stabsarbejde.
• Skriftlige opgaver i form af individuelle overvejelser og engelsk afleveringer.
• Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og stabsarbejder.

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke-bestået, og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS) på eleven.

Ansøgning
Officerer i Hæren skal ansøge ad kommandovejen via egen NIV III myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline.

Officerer i Hjemmeværnet skal ansøge ad kommandovejen til Hjemmeværnskommandoen jf. kommandoens procedurer og deadline.

Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Forsvarsakademiets myndighedspostkasse, attention ”FAK-IMO-LO15”

Ansøgningsfrist: Onsdag 21. november 2018 kl. 1200.

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning primo december 2018.

Ansøgningen bør indeholde:
- En kort motivation.
- En oversigt over de stillinger, du har haft som M312/M321.
- En påtegning af din nærmeste chef.
- En dokumentation for din studieegnethed, fx eksamensbeviser
  og FOKUS fra tidligere uddannelser.
- En kopi af den senest udfærdigede FOKUS.
- Den e-mail, du ønsker at blive kontaktet på.

Bemærkninger
Du skal være opmærksom på, at kurset er intensivt og krævende. Vi forventer, at du afklarer en eventuel ansøgning med din familie og din chef, herunder konsekvenserne af kravet om tilstedeværelse under hele kursus.
Det vil normalt ikke være muligt at få fri under kursus. Fravær eller sygdom af flere dages varighed vil normalt medføre afgang fra kurset. Dette vil ske efter en individuel vurdering, hvor kursistens standpunkt indgår. 

Du forvaltes og aflønnes af egen enhed under kurset. Du er sammen med din enhed selv ansvarlig for transport, indkvartering og forplejning under kurset. Forsvarsakademiet råder ikke over studieboliger.
Du fører arbejdstid ved egen enhed. Kursusdage registreres med en arbejdstidsnorm på 7,4 timer.
Sidst opdateret 10-10-2018 - kl. 11:07

Udgivelsesdato

09. oktober 2018

Målgruppe

Hærofficerer M312 og M321 

Niveau

Kvalifikationsrammen for livslang læring, niveau 6

Varighed

13 uddannelsesuger

Kursusdato

25. februar 2019 til
07. juni 2019

Kursets størrelse

Max. 72 kursister

Tilmelding

Se nedenfor for beskrivelse af tilmelding.

Kursusansvarlig

OL Steen Wegener
Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet
E-mail: STWE@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-LO01
Tlf.: +45 728 17411

Kursusofficer

KN Stig Moltke Hansen
E-mail: STHA@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-LO15
Tlf.:+45 728 17414

SAP ID

03169269

Objekt forkortelse

VGOFVUKHBDE