Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Bataljonskursus 2018-2 
 

Bataljonskursus 2018-2 

Videreuddannelseskursus Bataljon (VUK BTN) udvikler primært dine kompetencer til gavn for stillinger i en bataljonsstab og som chef for en underafdeling..

Formål
Videreuddannelseskursus Bataljon (VUK BTN) udvikler primært dine kompetencer til gavn for stillinger i en bataljonsstab og som chef for en underafdeling.

Optagelseskrav
Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:

1. Kaptajner og premierløjtnanter der allerede er eller står foran at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere) eller som chef for en underafdeling.
2. Kaptajner i øvrigt.
3. Premierløjtnanter med mindst to års erfaring, der bør inkludere tjeneste fra enten HRU- eller SRS-enhed eller anden operativ erfaring.
4. Seniorsergenter samt officerer af reserven, der ud fra en faglig vurdering erklæres egnede.

Seniorsergenter bør være rutinerede med erfaring fra stabsarbejde på bataljons- eller brigadeniveau.

Officerer af reserven - der ikke har gennemført officersgrunduddannelsen (OGU, GRO, KOF) - og som søger jf. kategori 1, skal have minimum et års erfaring med stabstjeneste i reserven eller lignende relevant on-the-job-training, herunder have forståelse for doktrin, planlægning og føring på delings- og underafdelingsniveau.
Officerer af reserven, der søger jf. kategori 2 og 3, skal have gennemført officersgrunduddannelsen (OGU, GRO, KOF) eller på anden måde kunne godtgøre at de har tilsvarende kompetencer.

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaringer – herunder behovet for at dække hærens tjenestegrene bredt – kan ovennævnte prioritering fraviges. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse.
Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

Fysisk test
Forud for indtrædelse på kursus skal der aflægges en fysisk test.
Testen gennemføres som Forsvarets nye basiskravstest indeholdende 12 minutters løbetest samt styrketest. Bestemmelser omkring de nye basiskrav kan findes på følgende link (FIIN): http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Forsvarets_Sundhedstjeneste/idræt/Delte%20dokumenter/FORSVARETS_BASISKRAV.pdf 

Videoer omkring styrkedelen kan findes på følgende link (Internet): https://youtu.be/NIxfFqYY6U4 

Forsvarets nye basiskravstest afholdes ved faggruppe Militærfysisk Træning (MFT) foranstaltning. testen gennemføres ved udvalgte garnisoner på nedenstående tidspunkter:

Uge 25:
- 19. juni kl. 0900 – 1030, Karup: Gymnastiksal
- 19. juni kl. 1300 – 1430, Fredericia: Gymnastiksal
- 20. juni kl. 1000 – 1130, Varde: Gymnastiksal
- 21. juni kl. 1000 – 1130, Hærens Officersskole: Gymnastiksal

Seneste tilmelding til test i uge 25 er fredag d. 15. juni kl. 12.00.

Uge 26:
- 26. juni kl. 0900 – 1030, Karup: Gymnastiksal
- 26. juni kl. 1300 – 1430, Fredericia: Gymnastiksal
- 27. juni kl. 1000 – 1130, Varde: Gymnastiksal
- 28. juni kl. 1000 – 1130, Hærens Officersskole: Gymnastiksal

Seneste tilmelding til test i uge 26 er fredag d. 22. juni kl. 12.00.

Tilmelding skal ske til KN Nico Vels på FAK-HO-MFT02.

Såfremt man bliver forhindret i fremmøde på dagen meddeles dette på telefon: 4110 6084.

Såfremt du er skadet, skal din nærmeste chef fremsende en skriftlig dispensation for, at du ikke deltager i den fysiske test, samt en forventet tidshorisont for aflæggelse heraf.

Basiskravstesten skal bestås uanset tidligere bestået basiskrav eller træningstilstandsprøve. Såfremt du ikke består testen, annulleres din optagelse på kursus.

Læringsmål
Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
- Kunne forstå og reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at være underafdelingschef eller stabsmedlem på bataljonsniveauet.
- Have viden om planlægnings- og styringsværktøjer i forbindelse med direktiver og styring på underafdelingsniveauet.

Færdigheder
- Formidle ledelses-, førings- og uddannelsesmæssige beslutninger på en måde, der skaber mening for modtageren.
- Anvende dansk doktrin for bataljonskampgruppen inden for alle indsættelseskategorier (Offensive, defensive, forudsætningsskabende og stabiliseringsoperationer).
- Indgå i føringsvirksomhed og stabsprocedurer i en stab på bataljonsniveauet.
- Som underafdelingschef indgå aktivt og kvalitativt i bataljonens og bataljonskampgruppens føringsvirksomhed.
- Anvende de teoretiske ledelsesmodeller, der bruges som ramme til at lede en underafdeling i hæren.
- Modtage, udarbejde og give befalinger på engelsk.
- Inddrage humanitær folkeret i planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Kompetencer
- Vurdere og træffe beslutninger i forbindelse med ledelses- og føringsmæssige problemstillinger.
- Kunne håndtere komplekse doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på underafdelings- og bataljonsniveauet og omsætte dem til konkrete løsninger.
- Som stabsmedlem på bataljonsniveauet selvstændig bringe egen faglighed og person i spil i stabens tværfaglige samarbejde.
- Selvstændig kunne identificere og udvikle egen praksis.

Indhold
- Militære operationer med fokus på bataljonsniveauet, herunder taktik, taktisk efterretningstjeneste, ildstøtte, ingeniørstøtte, logistik, føringsstøtte og krigens love.
- Ledelse og styring.
- Engelsk.

Belastning
Kursus gennemføres efter principperne for blended learning og består af såvel tilstedeværelses- som fjernundervisning.
Den samlede belastning udgør cirka 50 timers totaltid i tilstedeværelsesugerne og cirka 14 timer i fjernundervisningsperioderne.
Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1-3. Belastningen kan være større i forbindelse med internatforløb. Der er ikke noget krav om tilstedeværelse i forbindelse med synkron undervisning i studieperioderne.

Tilstedeværelse (Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)
09-10 AUG     Hærens Officersskole
20-24 AUG     Hærens Officersskole
27-31 AUG     Hærens Officersskole
03-07 SEP      Internat (Fredericia)
01-05 OKT     Internat (Slagelse) (05 OKT på HO)
08-12 OKT     Hærens Officersskole
05-09 NOV     Internat (Fredericia) (08-09 NOV på HO)
19-23 NOV     Hærens Officersskole
10-14 DEC     Hærens Officersskole
07-11 JAN     Hærens Officersskole
22-25 JAN     Hærens Officersskole

Eksamen
Du skal gennemføre en eksamen i fagene militære operationer og ledelse. Begge eksamener bedømmes efter syv-trinsskalaen, og du skal minimum opnå karakteren 02 i begge fag for at bestå kurset. Der gennemføres en engelsktest med henblik på at afklare dit niveau.

Ansøgning
Officerer i Hæren skal ansøge ad kommandovejen via egen myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline.

Officerer i Hjemmeværnet skal ansøge ad kommandovejen til Hjemmeværnskommandoen jf. kommandoens procedurer og deadline.

Seniorsergenter skal ansøge ad kommandovejen via egen niveau III-myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline. Forud for fremsendelse til Hærens Officersskole vil godkendelse og evt. prioritering af kandidater foretages af hærchefsergenten.

Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Forsvarsakademiets myndighedspostkasse, attention ”Hærens Officersskoles Kursuselement”.

Ansøgningsfrist til Hærens Officersskole: Fredag den 01. juni 2018 kl. 1200.

Din ansøgning skal indeholde:
- Motivation - max. én A4-side.
- Oversigt over de stillinger, du har haft som premierløjtnant og evt. kaptajn, samt for ansøgere i kategori 4 relevante stillinger jf. optagelseskrav.
- Påtegning af din nærmeste chef. For officerer af reserven påtegnes ansøgningen af entitetschefen.
- Dokumentation for din studieegnethed, f.eks. eksamensbeviser og FOKUS bedømmelser/personudtalelser fra tidligere militære og civile uddannelser.
- Kopi af din seneste FOKUS bedømmelse/personudtalelse.
- Den private e-mail du ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende telefonnummer.

Melding om optagelse eller afslag udsendes fra Hærens Officersskole ikke senere end 8. juni 2018.

Bemærkninger
Du skal være opmærksom på, at VUK BTN er meget krævende, og at det gennemføres ved siden af din normale tjeneste. Vi forventer, at du afklarer en eventuel ansøgning med din familie og din chef, herunder konsekvenserne af tilstedeværelsesugerne på Hærens Officersskole og dine studievilkår i studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere
varighed vil medføre afgang fra kursus.

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, fx afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

Du forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres med en arbejdstidsnorm på 7,4 timer. Timer i studieperioderne registreres ikke. Hærens Officersskole sørger for indkvartering og transport fra officersskolen i forbindelse med internatforløb. Du og din enhed er selv ansvarlige for indkvartering og transport i øvrige tilstedeværelsesuger.
Officerer af reserven aflønnes med indkommanderingsdage og eventuel rejseordre efter aftale med egen entitet.

Hærens Officersskole udleverer en bærbar computer med HRN C2IS og simulationsprogrammet Steel Beasts ved kursusstart. Computeren skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er dit ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under studieperioden. Hvis du ikke har internetforbindelse på din bopæl, kan du anvende internetforbindelsen på et tjenestested.

Du skal endvidere medbringe egen computer (TTJ) mhp. at kunne håndtere klassificerede studiematerialer herunder reglementer.

Såfremt du ikke er uddannet på HRN C2IS skal du forud for kursusstart gennemføre E-learning: SITAWARE Headquarters på FELS.dk. Der vil efter bekræftelse om optagelse tilgå en mindre opgave i praktisk anvendelse af C2IS, som skal løses forud for kursusstart.

Sidst opdateret 09-10-2018 - kl. 15:05

Udgivelsesdato

12. oktober 2018

Målgruppe

Hæruddannede officerer Funktionsniveau M312 

Niveau

Kvalifikationsrammen for livslang læring, niveau 6

Varighed

Undervisningstid svarerende til 24 uger, hvoraf 10 gennemføres som tilstedeværelse

Kursusdato

03. januar 2018 til 22. juni 2018

Kursets størrelse

Fra 16 til 48 elever

Tilmelding

Se nedenfor for beskrivelse af tilmelding.

Kursusudbyder

Hærens Officersskole

Kursusofficer

KN Lasse Elsborg
E-mail: FAK-IMO-LO28@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO28
Tlf.:+45 4170 3738

SAP ID

03649357

Objektforkortelse

BTNKUR 2018-1