Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Air Operations Course 2019-2 
 

Air Operations Course 2019-2 

At den studerende opnår viden om operationsplanlægning, således at den studerende i såvel national som international sammenhæng kan bidrage til planlægningen af luftoperationer under anvendelse af engelsk som formidlingssprog.

Formål
At den studerende opnår viden om operationsplanlægning, således at den studerende i såvel national som international sammenhæng kan bidrage til planlægningen af luftoperationer under anvendelse af engelsk som formidlingssprog.

Forudsætninger
• Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.
• Bør have minimum to års tjeneste som premierløjtnant.
• Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset skal den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
• Skal have viden om NATO’s organisation og opgaver.
• Skal have viden om NATO og nationale planlægningsdokumenter, -procedurer og -organisation for planlægning samt ledelse af luftoperationer.
• Skal have forståelse for de folkeretlige regler for væbnede styrker i internationale (luft)militære operationer, herunder særligt reglerne for måludpegelse og midler og metoder til krigsførelse.

Færdigheder
• Skal kunne anvende NATO doktriner og andre styrende operative dokumenter, herunder særligt Rules of Engagement og nationale magtanvendelsesdirektiver til planlægning af luftoperationer.
• Skal på engelsk kunne formidle indholdet af styrende operative dokumenter til planlægning af luftoperationer.
• Skal på baggrund af folkerettens regler om magtanvendelse, det politiske mandat samt krigens love og øvrig folkeretslig regulering kunne analysere og diskutere muligheder og begrænsninger for brugen af airpower i internationale konflikter.

Kompetencer
• Skal kunne håndtere komplekse operative problemstillinger samt give forslag til anvendelse af luftmilitære kapaciteter i rammen af en tværfaglig planlægningsstab.

Indhold
Kurset beskæftiger sig med planlægning af luftoperationer, og anvender herunder Functional Planning Guide (FPG) fra Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) samt relevante NATO-doktriner fra Allied Joint Publication (AJP)-serien. Derudover arbejdes der med nationale planlægningsdokumenter, -procedurer og -organisation for planlægning og ledelse af luftoperationer.

Planlægningen af luftoperationer foretages indenfor rammen af krigens love for væbnede styrker i internationale militære operationer.

Følgende elementer indgår:
• NATO’s organisation
• JFAC Ramstein analysemodel (JAPCC FPG)
• NATO Air C2 struktur
• National Air C2 struktur
• Air tasking cycle og targeting cycle
• Informationsoperationer
• NATO-doktriner og øvrige styrende dokumenter, fx beslutningsforslag og nationale magtanvendelsesdirektiver.
• Folkeretlig regulering, herunder krigens love samt Rules of Engagement
• Fagspecifik engelsk
 
Undervisnings- og studiemetoder
Kurset gennemføres i perioden fra 26. august - 20. september 2019 som et fultidsstudie. Kurset indgår som en integreret del af Flyvevåbnets (FLV) diplommodul ”Planlægning af luftoperationer” og gennemføres sammen med FLV diplomklasse FALCON.

Forløbet gennemføres primært med tilstedeværelse på Forsvarsakademiet (FAK) samt en studietur der besøger udvalgte NATO-enheder med relation til planlægning og gennemførelse af luftoperationer. Meget af kursets litteratur er på engelsk.

Kurset gennemføres således:
Bemærk kursets første dag består af forberedelse som gennemføres online via internettet og ikke nødvendigvis på FAK.

Online og tilstedeværelse
26. august online forberedelse (8 timer)
27. august kl. 12.25 – 29. august kl. 16.00 (FAK)
02. september kl. 08.00 – 06. september kl. 14.00 (Studietur)
09. september kl. 08.00 – 13. september kl. 11.35 (FAK)
16. september kl. 08.00 – 18. september kl. 16.00 (FAK)
19. eller 20. september (FAK/eksamen)

Der er en del forberedelse i forbindelse med undervisningen.
Kursets samlede belastning er vurderet til 137,5 timer svarende til 5 ECTS fordelt over de 4 uger, inkl. forberedelse.

FAK udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger m.m., der benyttes under kurset.

Den studerende skal selv medbringe bærbar internet-computer, USB-stik, skriveredskaber og andet undervisningsmateriel, der findes nødvendigt for at gennemføre kurset.

Eksamen
Eksamen gennemføres som en individuel 30 min. mundtlig eksamen på engelsk inkl. votering med ekstern censur.

Den studerende trækker et spørgsmål om national og international planlægning. Der gives 30 min. individuel forberedelsestid uden hjælpemidler. Den studerende har ca. 15 min. til fremlæggelse, hvorefter der kan eksamineres i fagets indhold generelt.

I vurderingen lægges der vægt på evnen til at formidle indholdet og sammenhængen mellem delelementer i planlægningsmodellen.

Eksamen afholdes 19. eller 20. september 2019 på FAK.

Bemærkninger
Kursusplan fremsendes til tilmeldte studerende ca. 4 uger før kursusstart.
Den studerende kan søge om merit efter gældende regler, jf. Forsvarsakademiets hjemmeside:

www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit
Sidst opdateret 21-02-2019 - kl. 11:39

Udgivelsesdato

Februar 2019

Målgruppe

Premierløjtnanter i Flyvevåbnet

Niveau

Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Tilmeldingsfrist

12. juli 2019

Kursusdato

26. august - 20. september 2019

Tilmelding

I arrangementsstyring.
Kursisten betragtes som tilmeldt, når tilmelding er foretaget via arrangementsstyring

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet, Institut for Militære Operationer,
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Studiechef

MJ Karsten Marrup
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-IMO-AO01
Tlf.: +45 728 17349

Studieledeer

KN Stig H. Hestbech
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-IMO-AO04
E-mail: GRE@fak.dk
Tlf.: +45 728 17348

Kursussekretariat

Jeanette Bruun Lauritsen
E-mail: Jela@fak.dk
FIIN: FAK-FLOS-08
Tlf.: +45 728 17932

Objektforkortelse

VGOFVUKFAOC

SAP ID

03136900