Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Air Operations Course 2019-I 
 

Air Operations Course 2019-I 

At kursisten kan håndtere komplekse operative problemstillinger og give forslag til anvendelse af luftmilitære kapaciteter.

Formål
At kursisten kan håndtere komplekse operative problemstillinger og give forslag til anvendelse af luftmilitære kapaciteter.

Forudsætninger
• Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende der til.
• Bør have minimum to års tjeneste som premierløjtnant.
• Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Viden angiver viden om et emne samt forståelse:
• Viden om og forståelse af relevante NATO-doktriner fra Allied Joint Publication (AJP) serien.
• Forståelse af JFAC Ramstein FPG.
• Viden om NATO Air C2 struktur.

Færdigheder
Færdigheder angiver, hvad en person kan gøre eller udføre:
• Kunne anvende JFAC Ramstein FPG til planlægning af luftoperationer i en værnsfælles ramme, herunder gøre brug af relevante NATO-doktriner og vurdere, hvilke operationstyper der er relevante for løsningen af de pålagte opgaver.
• Kunne diskutere og formidle indholdet af relevante NATO-doktriner fra AJP-serien.
• Kunne diskutere og formidle NATO Air C2 struktur.

Kompetencer
Kompetencer handler om ansvar og selvstændighed og angiver evnen til at anvende viden og færdigheder i en arbejdssituation eller i studiemæssig sammenhæng:
• Kunne håndtere komplekse operative problemstillinger samt give forslag til anvendelse af luftmilitære kapaciteter.
• Kunne indgå i en tværfaglig planlægningsstab.

Indhold
Kurset beskæftiger sig med planlægning af luftoperationer, herunder JFAC Ramstein FPG samt relevante NATO doktriner fra AJP-serien.
I kurset indgår følgende:

NATO doktriner fra AJP-serien

Der arbejdes med relevante NATO doktriner og dokumenter for at skabe forståelse af, hvilke procedurer og fremgangsmåder der anvendes i NATO. Der lægges særlig vægt på de procedurer, der beskrives i Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations AJP-3.3 (C) samt Information Operations AJP-3.10 (A).

JFAC Ramstein FPG

Der arbejdes med central forståelse og anvendelse af JFAC Ramstein FPG, og hvorledes den anvendes som planlægnings-værktøj for anvendelse af luftmilitære midler i NATO regi.

Undervisnings- og studiemetoder

Kurset gennemføres i perioden fra 2. januar - 13. marts 2019.

Kurset gennemføres som over 10 uger. Der vil i forløbet være dage med tilstedeværelse på Forsvarsakademiet (FAK) såvel som på Flyvestation Karup samt Headquarters Allied Air Com-mand Ramstein (Ramstein, Tyskland). Tilstedeværelse gennemføres generelt som internat.
Tilstedeværelsen gennemføres således:

Tilstedeværelse
15. januar kl. 12.25 – 17. januar kl. 12.00 (FAK)
06. februar fra kl. 10.00  til 7. februar kl. 16.00 (FTS/FSNKAR).
26.februar kl. 12.25 – 01. marts (FSNKAR/Ramstein).
04. marts kl. 12.25 – 06. marts kl. 14.00 (FAK)
12. - 13. marts (FSNKAR/eksamen).

De dele af uddannelsen, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske. Den øvrige undervisningstid gennemføres som selv-studie og fjernundervisning. I forbindelse med fjernundervisningen vil underviseren stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål efter nærmere aftale.

Der må forventes forberedelsestid i forbindelse med undervisningen.
Kursets samlede belastning er vurderet til ca. 140 timer fordelt over de 10 uger, inkl. ikke tilstedeværelse.

FAK udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger m.m., der benyttes under kurset.

Kursisten skal selv medbringe bærbar computer, USB-stick, skriveredskaber og andet undervisningsmateriel, der findes nødvendigt for at gennemføre kurset.

Prøvebestemmelser/certificering
Eksamen gennemføres som en mundtlig eksamen. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået ved ekstern censur.

Eksamen afholdes:
12. og/eller 13. marts 2019, afhængigt af antal deltagere på kurset.

Bemærkninger
Kursusplan fremsendes til tilmeldte kursister ca. 4 uger før kur-susstart.
Kursisten kan søge om merit efter gældende regler, jf. Forsvarsakademiets hjemmeside:

www.fak.dk/uddannelser/studieadministration/Merit

Sidst opdateret 13-11-2018 - kl. 10:29

Udgivelsesdato

Oktober 2018

Målgruppe

Premierløjtnanter i Flyvevåbnet

Niveau

Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point

Tilmeldingsfrist

19. november 2018

Kursusdato

02. januar - 13. marts 2019

Varighed

10 uger deltidsstudium

Tilmelding

I arrangementsstyring.
Kursisten betragtes som tilmeldt, når tilmelding er foretaget via arrangementsstyring

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet, Institut for Militære Operationer,
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Studieledeer

MJ Kåre Dahl
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-IMO-AO02
Tlf.: +45 728 17350

Studiechef

MJ Karsten Marrup
Forsvarsakademiet
FIIN: FAK-IMO-AO01
Tlf.: +45 728 17349

Kursussekretariat

Jeanette Bruun Lauritsen
E-mail: Jela@fak.dk
FIIN: FAK-FLOS-08
Tlf.: +45 728 17932

Objektforkortelse

VGOFVUKFAOC

SAP ID

03136900