Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) Videreuddannelseskursus Advanced Land Operations (ALO) 
 

Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) (ALO + CCP) 

Uddannelsen giver officerer i hæren en uddannelse med henblik på at kunne bestride hæroperative stabsstillinger ved nationale og multinationale stabe på brigade-, divisions-, korps og Land Component niveauet (LCC).

Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) består af kurserne Advanced Land Operations (ALO) og Master i Militære Studier (MMS) FLEX modul Component Campaign Planning (CCP).

Ved ansøgning om optagelse til MMS tilkendegiver ansøgeren, om han/hun ligeledes ønsker at gennemføre OFU. Ved optagelse på OFU gennemfører ansøgeren først Advanced Land Operations (ALO) og i umiddelbar forlængelse MMS FLEX modulet Component Campaign Planning (10 ECTS). De 10 ECTS point, som optjenes på MMS FLEX modul Component Campaign Planning, indgår som en del af de 60 ECTS point, der skal optjenes på MMS.

Formål
Det er formålet at give den studerende forståelse for doktrinen på  division, korps og LCC-nivau samt de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at kunne gennemføre analyse og vurdering af komplekse taktiske og operative problemstillinger i et multinationalt operationsmiljø. Det er endvidere formålet at styrke de studerendes ledelsesmæssige kompetencer inden for føringsvirksomhed og føring af militære enheder på divisions-, og korps- og LCC niveau.

OFU vil desuden give deltagerne øget baggrund for på længere sigt at kunne bestride stillinger på chefniveau.

Forudsætninger
Det forudsættes, at den studerende har interesse og evner inden for landmilitære operationer på det taktiske og operative niveau. Endvidere er det et krav, at den studerende har gennemført og bestået VUT I/L eller Hærens bataljonskursus (VUK/BTN) og brigadekursus (VUK/BDE). Udenlandske studerende optages efter særlige bestemmelser, og deres optagelse baseres på en konkret og individuel vurdering.

Læringsmål
Efter modulets afslutning vil den studerende:

Viden
• Kunne forstå, hvad der ligger bag nationale, NATO og udvalgte nationers landmilitære doktriner på taktisk niveau.
• Kunne forstå og reflektere over den operative analysemodel, og hvad der ligger bag modellen, som anvendes til planlægning af landmilitære operationer på divisions- og korpsniveau.
• Kunne forstå, hvad der ligger bag anvendelse af ledelsesprincippet ”Mission Command”, og hvorledes det bringes i anvendelse i relation til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af landmilitære operationer.
• Kunne forstå, hvorledes og under hvilket forhold de landmilitære kapaciteter samt relevante værnsfælles kapaciteter indsættes i rammen af fuldspektrumoperationer.
• Kunne forstå påvirkning af aktører i et operationsmiljø via den effekt- og manøvrebaserede tilgang.
• Kunne forstå stabsmetodikken på troppeenhedsniveau, herunder anvendelse af ledelseskompetencer i relationer til stabsarbejde.
• Have viden om, hvorledes opstillede taktiske løsningsforslag vurderes, udvikles, tilpasses og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsningsmodel.
• Kunne forstå, hvad der ligger bag NATO’s operative analysemodeller, som anvendes til militær Campaign Planning, samt kunne reflektere over disse.
• Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over dynamikken i metodisk operativ analyse og relatere denne til nutidige og fremtidige planlægningsarbejder indenfor det fulde spektrum af operationer.

Færdigheder

• Kunne anvende de nationale landmilitære doktriner for troppeenheden og NATO doktriner inden for planlægning og gennemførelse af landmilitære operationer, herunder doktrinen for efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og informationsaktiviteter.
• Kunne vurdere, vælge og anvende de grundlæggende militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser mhp. at mestre fagområdets (videnskabelige) metoder og redskaber, der knytter sig til taktisk og operativ militær planlægning på divisions- og korpsniveauet inden for områderne taktik, efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og informationsaktiviteter.
• Kan opstille og formidle realistiske operationsplaner, der hensigtsmæssigt indsætter de rådige militære kapaciteter i rammen af fuldspektrumoperationer.
• Kunne reflektere over fundamentale elementer og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund kvalificere deres anvendelse i analyse af en specifik operativ problemstilling.
• Kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet mhp. at formidle viden med fagfæller og ikke-specialister.
• Kunne anvende ledelsesprincippet ”Mission Command” i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afprøvning af planen.
• Kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde.
• Kunne vurdere, vælge og anvende metoder i de grundlæggende NATO militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser, der knytter sig til taktisk og operativ militær kampagne planlægning på Component niveau, både individuelt og i stabe.
• Kunne reflektere over fundamentale elementer, herunder påvirknings- og den manøvrebaserede tilgang, og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund kvalificere anvendelsen i analyse af en operativ problemstilling.

Kompetencer
Skal på divisions-, korps- og LCC niveau individuelt og som stabsmedlem, herunder i en ledelsesfunktion, kunne gennemføre føringsvirksomhed inden for alle landmilitære indsættelseskategorier i komplekse og uforudsigelige situationer. Dette indbefatter, at den enkelte:
• Kan gennemføre operative overvejelser i situationer med såvel lang som kort tid til rådighed.
• Mundtligt og skriftligt på dansk og/eller engelsk kan fremlægge argumenterede konklusioner og anbefalinger på en landmilitær problemstilling.
• Kan formidle mundtlige og skriftlige befalinger på dansk og/eller engelsk, så planen fremstår kort, klar og forståelig.
• Kan gennemføre evaluering af planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af landmilitære operationer.
• På divisionsniveau kan bringe operationsplaner til udførelse og tilpasse indsættelse af kapaciteter til situationens udvikling igennem anvendelse af førings- og ledelsesmæssige værktøjer.
• På chefniveau, kunne deltage i ledelsen af, og på sigt føre, Hær enheder indsat i landmilitære operationer, nationalt såvel som internationalt.
• Selvstændigt, samt tværfagligt i nationale samt multinationale stabe op til Component niveau, kunne tage ansvar for at analysere taktiske og operative problemstillinger under målopfyldelse af opstillede krav og kriterier
• Kunne anvende dele af NATO’s doktringrundlag, herunder Component doktringrundlag, med henblik på at kunne anbefale hensigtsmæssige fremgangsmåder for den operative problemløsning, herunder kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde, i rammen af internationale militære indsættelser, i et uforudsigelige og komplekse miljø.

Indhold

Der gennemføres undervisning i fagene taktik, efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og informationsaktiviteter. Krigshistorie indgår i modulerne mhp. at sætte taktiske dilemmaer i en historisk ramme.
Der vil desuden, i f.m. gennemførelse af stabsarbejder og taktiske udrykninger, blive inddraget forhold omkring anvendelse af specialoperationsstyrker, stabiliseringsrådgivere, militærjurister og samvirke med andre værn i f.m. gennemførelse af landmilitære operationer.

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen sammensættes gennem en kombination af fjernundervisning, tilstedeværelsesmoduler, stabsarbejder, situations- og føringsspil, gruppeopgaver og individuelle skriftlige opgaver.

Tilstedeværelsesmoduler er obligatoriske og gennemføres som stabsarbejde og førings-/situationsspil samt taktiske udrykninger til bla. Jylland, Tyskland og Polen. Der er således krav om 9 tilstedeværelsesuger på ALO og 4 tilstedeværelsesuger på CCP i løbet af kursus.

Resterende del af kursus gennemføres som fjernundervisning via IceCore.
Der planlægges på en gennemsnitsbelastning på 10 timer pr. uge i f.m. gennemførelse af fjernundervisning, samt ca. 50 timer pr. uge i f.m. gennemførelse af tilstedeværelsesundervisning, herunder taktiske udrykninger.

Prøvebestemmelser / Certificering
ALO: Eksamensform: Individuel mundtlig eksamen på korpsniveau med baggrund i en af studiegruppen udarbejdet landmilitær operationsplan.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen suppleret med mundtlig tilbagemelding.
Bedømmelse: Forsvarsakademiets censorkorps.

CCP: Eksamensform: Eksamen gennemføres som en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Den skriftlige synopsis skal tage udgangspunkt i en problemstilling i relation til modulets læringsmål.
Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen, med en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation, suppleret med mundtlig tilbagemelding.
Bedømmelse: Forsvarsakademiets censorkorps.

Optagelsesbestemmelser

På uddannelsen optages de officerer, der vurderes studieegnede, og som samtidigt har potentiale til chefniveauet. Udvælgelsen sker i dialog mellem FPS, FAK og HST i overensstemmelse med gældende direktiv for styringsmekanisme til udvælgelse af ansøgere til videreuddannelse.
Sidst opdateret 13-05-2019 - kl. 14:44

Udgivelsesdato

Oktober 2018 

Målgruppe

Officerer og studerende på BA-niveau eller lign.

Deltagere

ALO: min. 12 - max. 16
CCP: min. 12 - max. 25

Niveau

ALO: Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.
CCP: Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.

ECTS

ALO: Arbejdsbelastning svarende til 25 ECTS-point.
CCP: Arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS-point.

Varighed

ALO: Kursets samlede varighed 35 uger.
Deltidsstudium.
Tilstedeværelse i alt 9 uger.
CCP: Kursets samlede varighed 11 uger. Deltidsstudium. Tilstedeværelse i alt 4 uger.

Kursusdato

ALO: 05. august 2019 -
10. april 2020.
CCP: 14. april 2020 - 23. juni 2020 (TBC).

Tilmelding

18. november 2018

Kursusudbyder

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

Kursusleder

MJ Carsten E. Dalsgaard
Center for Landmilitære Operationer
Forsvarsakademiet
E-mail: CADA@FAK.DK FIIN: FAK-IMO-LO04
Tlf.: +45 728 17415

Studievejleder

MJ Allan Peter Therkelsen 
MMS sektionen
Forsvarsakademiet
E-mail: ALTH@FAK.DK   
FIIN: FAK-MMS02
Tlf.: +45 728 17051

Kursussekretariat

OASS Nesrine Dauti
Studiekontoret
Forsvarsakademiet
E-mail: NEDA@fak.dk
FIIN: FAK-PD-STU04
Tlf.: +45 728 17084.

SAP ID

03220905

Objektforkortelse

VGOFVUKHALO