Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Det stringente perspektiv 

I efteråret 2015 og foråret 2016 gennemførte IFS 2 kurser (MSAa) og (MSB), der begge havde forskningsmetodik i centrum for de studerendes arbejde med modulet. Det centrale for de studerendes arbejde var at kunne operationalisere teorier og begreber for at kunne skabe selvstændige analyser i et stringent perspektiv ud fra den empiri, de blev præsenteret for på modulerne.
 
Nedenstående er skrevet på baggrund af en erfaringsudveksling med to af underviserne på de to moduler: Jan Werner Mathiasen (Basic modulet) og Mikkel Storm Jensen (Advanced a).  
 
Motivation for aktiviteterne:
For begge moduler var det afgørende, at der blev skabt en klar sammenhæng mellem den kommende eksamen og de aktiviteter som de studerende selv involveres i undervejs i modulerne. Det er således ikke nok at arbejde forskningsledet og præsentere den mest interessante forskning på området, hvis det forventes, at de studerende i eksamenssituationen selv skal kunne arbejde med empirisk materiale på en strukturel vis ud fra bevidste operationaliseringer af selvvalgte perspektiver. En anden og ligeså væsentlig grund til at sætte forskningsmetodik i centrum for de studerendes læringsaktiviter, er deres kommende arbejdsopgaver i Forsvaret, hvor stabsarbejdet stiller mange af de samme krav til ens kompetencer som øvelserne med forskningsmetodik gør.
 
Læringsmål for aktiviteterne:
  • Selvstændigt at kunne operationalisere en teori eller et begreb til anvendelse i en analyse
  • At kunne skabe sit eget metodiske design for en analyse
  • At kunne gennemføre en stringent argumentation fra et bestemt perspektiv på en given empiri
  • At reflektere kritisk i forhold til et bestemt perspektivs antagelser og mangler
  • At kunne overveje flere nuancer og veje at gå i forståelsen af en bestemt problemstilling

 

Kontekst og aktivitet:
Efterårets basic modul havde 3 undervisere, hvilket betød, at der var ressourcer til at rette en stor mængde opgaver. Dette muliggjorde at der kunne arbejdes med tre skriftlige produkter frem mod eksamen, hvor operationalisering af strategibegrebet var en fast bestanddel.  Rammerne for de skriftlige produkter lade op til åbne – hvordan spørgsmål, der ”tvang” til overvejelsen ”Hvad er baggrunden for denne strategiforståelse og hvad kan den anvendes til – og hvor er begrænsningerne?” Under Advanced modulet var der ikke tid og mulighed for skriftlige produkter. Her var arbejdet med at kunne operationalisere lagt ud i mundtligt gruppearbejde. Her skulle grupperne på baggrund af empirisk drevene oplæg fra forskellige forskere selv finde frem til en relevant teori, operationalisere denne og lave mundtlige præsentationer for holdet.  Dette var et fast indslag ved hvert tilstedeværelsesmodul. I begge modulerne skete der en progression i sværhedsgraden gennem modulet.
 

Eksempel på gruppearbejde i MSAa2016F uge 10: Engelsk skole
  • Hvilken rolle spiller det internationale samfund som den engelske skole forstår det for interventionen i Libyen?
  • Forklar de muligheder og begrænsninger som folkeretten sætter for interventionen i Libyen.
  • Hvordan vil I karakterisere det internationale samfunds karakter i forhold til Libyen interventionen? Er der tale om et minimalt samfund hvor der kun kan skabes enighed om få regler eller er der stor enighed om fortolkningen af retsgrundlaget for interventionen?
  • Hvilken rolle spiller diplomatiet og hvornår i beslutningsprocessen er diplomatiet særlig relevant?
  • Har det internationale samfunds karakter ændret sig siden Libyen interventionen? Overvej Irak og Syrien problematikkerne og hvorledes det internationale samfund har forholdt sig til dem. 

 
Udbytte af aktiviteten
Som i alle andre forhold ved MMS, er de studerendes udbytte forskelligt og dette gælder ligeledes graden af deres deltagelse. Nogle kaster sig meget aktivt ind i arbejdet, mens andre er mere afventende og lader gruppen gøre arbejdet. Det samme gælder i de efterfølgende diskussioner af besvarelserne i plenum, hvor vægten har ligget på analytisk stringens og stringent identifikation og brug af de mest relevante parametre i forhold til den aktuelle teori og sammenligninger med øvrige perspektiver undervejs – dvs. den analytiske og praktiske operationalisering af teorierne. Mange har deltaget meget aktivt og har fået et stort udbytte og mange har fået rettet misforståelser og ”dårlige analytiske vaner” undervejs. Det var dog et fælles træk ved gruppearbejdet, at de studerende ikke udnyttede den fulde tid med lærerkræfter til rådighed til kl. 22, men sivede ud 1-2 timer før. Det har været svært at fastslå ud fra de skriftlige prøvers endelige resultater, hvor stort et udbytte det gav, at satse på så mange skriftlige opgaver og have fokus tæt rettet mod operationaliseringen. Alligevel er Jan Werner Mathiasen overbevist om, at aktiviteterne havde en god effekt for læringen at satse på forskningsmetodik frem for udelukkende forskningsledede aktiviteter.
 
Gode råd til andre
Det er vigtigt at understrege, hvad målet med at kunne operationalisere er undervejs i forløbet, så de studerende forstår, hvordan den tilegnede viden og kunnen kan understøtte deres fremtidige virke som officerer – ud over, at det er den eneste mulighed for at øve sig på analytisk stringens på modulet inden eksamen.

Sidst opdateret 08-06-2016 - kl. 13:59

Kontaktperson


Dorthe Nyemann
Institut for Strategi
ifs-18@fak.dk
7281 7588