Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Forsvarsakademiets tre studienævn

Formålet med Forsvarsakademiets tre studienævn er bl.a. at sikre de studerendes og det videnskabelige personales medindflydelse på Forsvarsakademiets uddannelser og undervisning. Dette med formålet at sikre god kontakt mellem studieledelsen, det videnskabelige personale og de studerende. Hertil indgår studienævnene i Forsvarsakademiets uddannelsesrelaterede kvalitetssikringssystem.

Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter fra uddannelsespersonalet, herunder studieledelse og videnskabeligt personale, og studerende. Disse vælges af og blandt henholdsvis uddannelsespersonalet og studerende. Dekanen godkender dertil valg af formand og næstformand. Studienævnet udgøres af otte medlemmer.

Forsvarsakademiets tre studienævn er etableret efter nedenstående retningslinjer.




Næste møde i studienævn for MMS


Næste møde i studienævn for sprogofficersuddannelsen


Næste møde i studienævn for officersuddannelserne


Det enkelte studienævn fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af Forsvarsakademiets standardforretningsorden og retningslinjer.

Uddannelsesafdelingen budgetterer med og afholder udgifter ifm. studienævnsvirksomhed.
Valg til studienævn

Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter fra uddannelsespersonalet, herunder studieledelse og videnskabeligt personale, og studerende. Disse vælges af og blandt henholdsvis uddannelsespersonalet og studerende. Dekanen godkender dertil valg af formand og næstformand.


Valghandling

Studiekontoret står for planlægning og gennemførelse af valghandling til de enkelte studienævn. Hvert studienævn skal være nedsat senest fire arbejdsuger efter studiestart. Studiekontoret står for planlægning og gennemførelse af valghandling til de enkelte studienævn. Hvert studienævn skal være nedsat senest fire arbejdsuger efter studiestart.


Valggrupper

De respektive studienævn består af henholdsvis studerende og uddannelsespersonale. De studerende udgør en valggruppe, mens uddannelsespersonalet udgøres af to valggrupper, hhv. studieledelse og videnskabeligt personale, der ligeligt repræsenteres i studienævnet.


Studieledelsens repræsentanter kan alternativt udpeges på navn eller funktion efter dekanens anvisning. Repræsentanterne for de studerende og det videnskabelige personale i studienævnet skal altid udpeges på baggrund af en valghandling.


Varighed af valg

De studerende vælges for et år af gangen, hvortil uddannelsespersonalets repræsentanter vælges for tre år af gangen. Udpegede repræsentanter sidestilles varighedsmæssigt med valgte repræsentanter. Genvalg er muligt.


Opstilling af kandidater

Studiekontoret iværksætter indkaldelse af kandidatur min. 14 dage før valghandling, hvorefter kandidaterne skal være slået op senest 14 dage forud for valghandlingen.


Studieledere

Forsvarsakademiets studieledere har pligt til at lade sig opstille og vælge til studienævnet, herunder til formand.


Valg af kandidater

Valghandlingen kan foregå via e-mail eller anden elektronisk afstemning og bør finde sted indenfor en given offentliggjort termin.


Valgberettigede

Studiekontoret er ansvarlig for at udfærdige lister over valgberettigede i de pågældende valggrupper ift. de respektive studienævn. Disse lister skal opdateres forud for nye valg.


Det er muligt at være valg- og opstillingsberettiget til flere studienævn, men den valgberettigede kan kun tilhøre en valggruppe i de respektive studienævn og afgive sin stemme ift. denne.


  • Åbningstider
  • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
  • Lørdag - søndag: Lukket