Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Klager 

En klage er en formel henvendelse, som man foretager, hvis man føler sig forurettet over en afgørelse eller behandling, man har været udsat for. En klage bliver registreret og sagsbehandlet grundigt. Sagsbehandlingen kan tage tid, fordi en klage altid tages alvorligt og behandles derefter.

Før du retter en formel klage, er det derfor en god ide at overveje, om sagen kan klares på en hurtigere og mere effektiv og uformel måde. I første omgang vil det normalt være hensigtsmæssigt, at du går til din studievejleder, den modulansvarlige projektofficer eller evt. studielederen eller institutchefen. Start altid på det lavest mulige niveau i forhold til det - eller den - du er utilfreds med. Ofte foreligger der en misforståelse, som kan klares hurtigt og uformelt til alle parters tilfredshed.

Hvis disse muligheder er udtømt, og du ikke ser andre muligheder for at få behandlet din sag, må du foretage en klagehenvendelse efter de retningslinjer, som fremgår nedenfor.

Klager over eksamen / prøver
Den studerende på Forsvarsakademiet kan klage over forhold vedr. eksamen, prøve m.v., herunder forhold vedrørende karakterer og anden bedømmelse.
Dette gøres ved at fremsende klagen, der skal være begrundet, skriftligt via studiekontor@fak.dk til Uddannelseschefen på Forsvarsakademiet senest to uger efter meddelelse af karakteren og/eller bedømmelsen. Uddannelseschefen kan dog dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger særlige forhold.

Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, vil Uddannelseschefen forelægge klagen for bedømmerne, der har en frist på to uger til at afgive en udtalelse i forhold til klagen.

Uddannelseschefen kan ligeledes dispensere for denne frist. Juli måned indgår ikke i beregningen af bedømmernes frist. Efterfølgende vil klageren få lejlighed for at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist på mindst én uge.

På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til denne, træffer Uddannelseschefen efterfølgende afgørelse

Såfremt Forsvarsakademiet i forbindelse med behandlingen af klagen bliver opmærksom på fejl og mangler ved en eksamen/prøve, træffer Uddannelseschefen afgørelsen om, hvordan disse kan afhjælpes. Er disse af særlig alvorlig karakter kan der træffes afgørelse om, at den gennemførte eksamen/prøve annulleres og at en ekstraordinær omprøve gennemføres. 

Klager over meriteringsafgørelser
En studerende, der har modtaget afslag eller delvist afslag på en ansøgning om merit (se: ”Merit”) kan klage over denne afgørelse ved at fremsende en skriftlig og begrundet klage til Dekanen via studiekontor@fak.dk på Forsvarsakademiet.

Klagen skal fremsendes senest en uge efter, at den studerende har modtaget afslag eller delvist afslag på sin meriteringsansøgning. 

Klagefrister og kompetence

  • Klage over eksamen/prøve:
    • to uger efter meddelelse af karakteren og/eller bedømmelsen
    • klagen fremsendes via Studiekontoret til Uddannelseschefen på Forsvarsakademiet
  • Klage over meriteringsafgørelse:
    • en uge efter meddelelse om meriteringsafgørelsen
    • klagen fremsendes via Studiekontoret til Dekanen på Forsvarsakademiet

Øvrige forhold
Derudover gælder, at afgørelser vedr. eksamen/prøver og meriteringsafgørelser truffet af Forsvarsakademiet ikke kan påklages til andre myndigheder.

Dog kan afgørelser vedrørende retslige spørgsmål, herunder forvaltningsretslige forhold, påklages til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Klagen, som skal være skriftlig og begrundet, indgives til Forsvarsakademiet, som derefter udarbejder en udtalelse. Denne fremsendes herefter til klageren, som har mindst en uge til at kommentere på Forsvarsakademiets udtalelser.  Klagerens eventuelle kommentarer fremsendes til Forsvarsakademiet, som herefter fremsender klagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse med udtalelsen og klagerens eventuelle vedlagt.

Klagen har opsættende virkning, og den studerende kan således fortsætte på uddannelsen under Forsvarsministeriets Personalestyrelses behandling af klagen.

Eventuel påklage af afgørelser om aktindsigt skal normalt ske til Forsvarsministeriet.

Se endvidere:

FAK BST 180-2. supplerende bestemmelser for eksamen
Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier
Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse  

Sidst opdateret 16-11-2016 - kl. 10:53

studiekontor

Studiekontor
Studievejledning