HRN 918-021 Hærens Taktiske Ordbog

Begreb/ord Forkortelse Definition NATO oversættelse og forkortelse Bemærkning Rev. dato
Begreb/ord Forkortelse Definition NATO oversættelse og forkortelse Bemærkning Rev. dato
Adgangskontrolpost AKP En stationær vagt eller vagtstyrke, der kontrollere bevægelser ind og ud af et bestemt område. Guard, Post - JAN 15
Ad Hoc Netværk - Netværk til et bestemt formål eller tilfælde. Ad Hoc Network - JAN 15
Administrativ bevægelse - En forudsætningskabende aktivitet, som beskriver en bevægelse, der gennemføres uden risiko for kamp eller indgriben fra andre aktører. Administrative Movement - JAN 15
Advanced Search - Afsøgning i situationer, hvor der er en stor trussel fra eksplosive genstande, hvor kun den højeste grad af risikominiering er acceptabel og/eller under særligt farlige forhold. Advanced Search Se også: Basic search. JAN 15
Afdeling AFD En organisatorisk enhed, der består af en stab og to til fem underafdelinger. Unit Battaljon (BTN) anvendes ofte som betegnelse for afdelingsniveauet. Den tilsvarende NATO betegnelse er battallion (bn). JAN 15
Afdelingsforbindeplads AFP En ROLE 1 sanitetsinstallation der kan yde førstehjælp, livreddende førstehjælp og triage. Battalion Aid Post (BAP) - JAN 15
Afhentning - Metode inden for forsyningstjenesten, hvor en enhed ved hjælp af egen transportkapacitet gennemfører afhentning af forsyninger ved den støttende enhed eller installation. - - JAN 15
Afhøringstjeneste - Systematiske udspørgen af en kilde med henblik på at fremskaffe anvendelige og pålidelige oplysninger til dækning af et efterretningsbehov. - Afhøringstjenesten kan omfatte andre former for udspørgen i forbindelse med interviews og debriefinger. JAN 15
Aflytning - Lytning til og eventuel nedskrivning eller optagelse af signaltrafik, der er beregnet for andre end dem, der foretager aflytningen, med det formål at tilvejebringe efterretninger. Interception - JAN 15
Afløsning på stedet - En forudsætningsskabende aktivitet, hvor en enhed overtager ansvaret for kampen i et specifikt område fra en anden enhed. Relief In Place (RIP) Se også: Indkommende enhed, udgående enhed, optagelse og angreb gennem egne enheder. JAN 15
Afsiddeområde ASO Et geografisk område, hvor en enhed sidder af køretøjerne. Dismounting Area - JAN 15
Afsiddet angreb - Den del af et angreb, hvor bevægelsen gennemføres til fods. Dismounted Attack - JAN 15
Afsiddet Battle Management System ABMS Fælles betegnelse for det system den afsiddet fører/soldat anvender som Battle Management System. - Se også: Battle Management System. JAN 15
Air Allocation - Forudbestemt tildeling af flystøtte gældende for en given periode eller operation. Air Allocation Se også: Air Allocation Message, sortie. JAN 15
Air Assault enhed - En særlig uddannet manøvreenhed, der er organiseret med infanteri, transport-, kamphelikoptere. Air Assault Unit - JAN 15
Air Interdiction AI Air Interdiction er luft-til-jord-angreb, der gennemføres på afstand af egne styrker med det formål at sinke, omdirigere, ødelægge eller nedslide modstanderens styrker inden de kommer i kontakt med egne styrker. Air Interdiction - JAN 15
Airspace Coordination Area ACA Airspace Coordination Area er et tredimensionelt afsnit af luftrummet over eller i tilknytning til et målområde, hvor egne fly kan indsættes uden trussel fra skydninger med egne indirekte skydende våbensystemer. Airspace Coordination Area - JAN 15
Akse - Hovedretningen for en bevægelse. Axis Defineres ud fra formål, fx angrebsakse eller signalakse. JAN 15
Alarmminering - Foranstaltning, der aktiveret af sensor afgiver lyd og/eller lyssignal. Alarm/Alert mine - JAN 15
Alternativ opgave ALT OPG En opgave, der kræver at en enhed skifter stilling indenfor hovedkampstillingen. Secondary position (UK) Se også: Biopgave. JAN 15
Ammunitionsrydning AMMRYD Rydning af konventionel/fabriksfremstillet ammunition Conventional Munition Disposal (CMD) - JAN 15
Anden bred - Den modsatte bred i forhold til egne enheders placering. Far Bank - JAN 15
Anden ingeniørtjeneste - Foranstaltninger, der opretholder egne styrkers udholdenhed. General Engineer Support - JAN 15
Andre tab - Tab der ikke er direkte relateret til kamphandlinger. Non-battle Casualties Se også: Tabskategorier og kamptab. JAN 15
Angreb ANG En offensiv handling i et område, der kontrolleres af en modstander. Attack (atk) Angreb kan gennemføres med voldelige og ikke-voldelige midler med henblik på at erobre terræn, materiel eller påvirke en modstander Angreb relateres til både det fysiske, psykologiske og elektroniske domæne. JAN 15
Angreb efter opmarch AEO Et angreb med en større sammendragning af enheder og samordning af midlernes indsættelse. Deliberate Attack Se også: Angreb fra bevægelse. JAN 15
Angreb fra bevægelse AFB Et angreb med hurtig og successiv indsættelse af midler. Hasty Attack Se også: Angreb efter opmarch. JAN 15
Angreb gennem egne enheder - En forudsætningsskabende aktivitet, hvor en enhed overtager ansvaret for kampen ved at angribe igennem egne enheder. (Forward) Passage of own lines - JAN 15
Angrebsmål - Et geografisk område, et objekt eller en modstander, der skal erobres eller påvirkes i forbindelse med et angreb. Objective (Obj) - JAN 15
Angrebsrum - Et afgrænset område, hvor en enhed skal gennemføre et angreb og er ansvarlig for overvågning. Area of Operations, Main Battle Area Enheden kan pålægges yderligere opgaver. JAN 15
Angrebstidspunkt H Det tidspunkt, hvor hovedangrebet passerer udgangslinjen. H-hour - JAN 15
Anråb - Verbalt at fastslå en enheds eller persons ærinde eller identitet. Challenge Se også: Kendeord. JAN 15
Ansvarsområde AO Et afgrænset område, hvor en enhed har ansvaret for en eller flere opgaver. Area of Responsibility (AOR) Se også: operationsområde. JAN 15
Area Security - En forudsætningskabende aktivitet, der gennemføres for at beskytte enheder, installationer, infrastruktur, aktører og/eller handlinger i et specifikt område. Area Security (US) - JAN 15
Artilleri- og morterpejleradarer - Systemer, der kan detektere artilleri og mortergranater i luften og beregne affyringsstedet og nedslagsstedet med henblik på artilleri- og morterbekæmpelse. Weapon Locating Radar (WLR) - JAN 15
Artillerimanøvreområde - Et geografisk område, hvor en artillerienhed gennemfører kontinuerlige skift mellem ild- og ventestillinger. Artillery Manouevre Area (AMA) - JAN 15
Assessment - En primært objektiv evalueringsproces, der gør det muligt at måle fremskridt og resultater af militære operationer og på baggrund heraf fremsætte konklusioner og anbefalinger til støtte for beslutningsprocessen. Assessment - JAN 15
Attack/Effects Guidance Matrix AGM/EGM Et føringsværktøj, der giver detaljerede oplysninger og restriktioner om specifikke mål, herunder hvornår og hvordan de skal påvirkes. Attack/Effects Guidance Matrix - JAN 15
Baggrænse BGR En føringslinje i forbindelse med optagelse, der fastlægger ansvaret for kampen mellem indkommende og udgående enheder. Hand-Over Line Se også: Optagelse JAN 15
Baghold - En offensiv aktivitet, hvor en modstander overraskes med et ildoverfald fra skjulte stillinger. Ambush Gennemføres af enheder op til og med bataljonsniveauet. JAN 15
Baseline BL Den imaginære linje i terræn, der kan trækkes mellem EW-enhedens pejlere. Baseline Kan også benævnes 'pejlekæde'. JAN 15
Basic Search - Afsøgning med basale teknikker under almindelige forhold. Basic Search Se også: Advanced search. JAN 15
Battle damage assesment BDA En vurdering af den virkning et angreb har haft på et mål og eventuelle uønskede følgeskader. Battle Damage Assesment - JAN 15
Battle Management System BMS Et system, der anvendes til udveksling og præsentation af informationer på kamppladsen. Battle Management System - JAN 15
Battlespace Area Evaluation BAE Den samlede stabs analyse af kamprummet. Battlespace Area Evaluation (BAE) - JAN 15
Battlespace management BM Synkronisering, prioritering og dekonflikting af aktiviteter i operationsområdet inden for dimensionerne luft, land, maritim og elektromagnetisk spektrum. Battlespace Management - JAN 15
Bearbejdning - En efterretningsproces, der beskriver en enkeltvis registrering, bedømmelse og analyse af tilvejebragte informationer for derefter at konfrontere dem med andre kendte data og fortolke resultatet med henblik på at give en vurdering af en specifik situation. Processing - JAN 15
Bedømmelse - En vurdering af hvordan en indkommen information/efterretning skal behandles, herunder at identificere tidsfølsomme, kritiske oplysninger og at vurdere informationers anvendelighed under den efterfølgende analyse. Evaluation - JAN 15
Befaling BEF Et kommunikationsmiddel, hvor en chef eller fører videregiver sin beslutning. Order - JAN 15
Begravelsestjeneste BGRTJ Den del af personeltjenesten, der omfatter indsamling, evakuering, identificering og begravelse af døde. Emergency Burials Se også: Nødbegravelse JAN 15
Beherske - Med direkte skydende våben forhindre modstandere i at anvende eller virke fra et bestemt område. Suppress (by direct fire) - JAN 15
Belyst angreb - Et angreb hvor modstanderen eller terrænet belyses med kunstigt lys. Illuminated attack - JAN 15
Beredskab - Den tidsfrist, hvorefter en enhed skal kunne påbegynde løsningen af en opgave. Alert, readiness - JAN 15
Beredskabsfrekvens B-FRQ Beredskabsfrekvens er en fællesfrekvens for et antal radiostationer. Alert frequency - JAN 15
Beredskabsområde BSO Et geografisk område, hvor en enhed gør sig klar til nye opgaver eller er i beredskab med henblik på at løse en eller flere opgaver. Assembly Area (AA) - JAN 15
Beslutningslinje BL En geografisk linje, hvorder skal træffes en beslutning om indsættelse af enheder eller midler. Decision Line (DL) Se også: Beslutningspunkt JAN 15
Beslutningspunkt BP Et geografisk punkt, en tilstand eller bestemt tidspunkt, hvor der skal træffes en beslutning om indsættelse af enheder eller midler. Decision Point (DP) Se også: Beslutningslinje. JAN 15
Beslutningsstøttekalke DSO Et føringsværktøj, der angiver steder eller situationer, hvor der skal træffes en beslutning om indsættelse af enheder eller midler. Decision Support Overlay (DSO) - JAN 15
Besætte - Anbringe en enhed i en stilling eller et område, der ikke er besat af en modstander. - - JAN 15
Bevogtning - Kontrol med bevægelser til og fra et bestemt område eller et objekt. Guard - JAN 15
Binde - Forhindrer en aktør i at forlade et bestemt område. - Modstanderen kan fratages handlefriheden ved at påvirke vilje og/eller evne. JAN 15
Biopgave - En supplerende opgave, der kan løses fra samme stilling. Secondary Position Se også: Alternativ opgave. JAN 15
Bjærgning BJ Frigørelse af havarist ved anvendelse af et bjærgningskøretøj. Recovery - JAN 15
Bjærgningspost BJP Bjærgnings- og transportkapacitet opstillet af en logistikenhed med henblik på hurtig indsættelse. Recovery Point (RP) - JAN 15
Bjærgningstjeneste BJTJ Det logistiske tjenesteområde der har til formål at flotbringe eller bjærge fastkørte, havarerede eller beskadigede køretøjer eller andet materiel. Recovery Se også: Logistik, tjenesteområder og vedligeholdelsestjeneste. JAN 15
Blokering - En defensiv aktivitet, hvor en enhed med ringe dybde i sin opstilling bringer en modstander til standsning fra primært en retning i et begrænset tidsrum. - - JAN 15
Blænde BLÆ Påvirke kampladsen med henblik at nedsætte modstandens evne til at observere egne styrker. Suppress - JAN 15
Brohoved - Et geografisk område, der skal kontrolleres med henblik på at sikre overførslen af enheder og materiel samt skabe den nødvendige manøvrefrihed for kommende operationer. Bridgehead, Beachhead - JAN 15
Broklasse - Standardiseret militært klassifikationssystem for maksimal vægtbelastning af broer, færger og køretøjer. Military Load Classification (MLC) - JAN 15
Brovagt - En vagt der tilser, vedligeholder og regulerer trafikken over en bro. Bridge Guard - JAN 15
Brown Out - Et fænomen, hvor ophvirvlende støv forhindrer helikoptere og/eller fastvingefly i at lande. Brown Out - JAN 15
Brun kalke - En kalke der kombinerer, bearbejder og visualiserer relevante terrændata til brug for føringsvrksomhed. Obstacle Overlay - JAN 15
Bugsering - Når et KØTJ transporterer (trækker) et andet under anvendelse af en fast stang Towing - JAN 15
CBRN Area of Observation - Geografisk område, der består af flere CBRN Zones of Observation. CBRN Area of Observation - JAN 15
CBRN-feltanalyse - Identifikation af anvendte kampstoftyper eller det farlige udslip med henblik på at be- eller afkræftelse. CBRN Field Analysis - JAN 15
CBRN-forsvar - Foranstaltninger til forebyggelse og minimering af en CBRN hændelse eller en efterfølgende genoprettelse. CBRN Defence - JAN 15
CBRN-hændelse - Angreb med CBRN-våben eller farligt udslip af CBRN-stoffer. CBRN Incident - JAN 15
CBRN-kampstoffer - En generel term, der bruges om CBRN-stoffer der er fremstillet til at inaktivere eller dræbe personel. CBRN Agents - JAN 15
CBRN-medicinske modforanstaltninger - Sanitetstjenestens medicinske forebyggelse (profylakse), behandlingstiltag og støtte til enheder. CBRN Medical Countermeasures and Support - JAN 15
CBRN-opklaring CBRN OPK Opgave, der har til formål gennem visuel observation eller andre metoder at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af CBRN-hændelser. CBRN Reconnaissance (CBRN Recce) - JAN 15
CBRN-prøvetagning - Indsamling af kontamineret materiale til analyse i et CBRN-laboratorie. CBRN Sampling - JAN 15
CBRN Reach Back - Proces med at tilvejebringe CBRN relaterede produkter, services, applikationer, styrker, udrustning eller materiel fra organisationer, der ikke er deployeret. CBRN Reach Back - JAN 15
CBRN retsteknisk analyse - Videnskabelig identifikation af et eller flere anvendte stoffer med henblik på at sikre beviser for en CBRN-hændelse. CBRN Forensic Analysis - JAN 15
CBRN-sporing - Indhentning af detaljerede efterretninger om udstrækningen og omfanget af et kontamineret område. CBRN Survey - JAN 15
CBRN-våben - Våben, hvis virkning er baseret på udnyttelse af et kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleart virkemiddel. Chemical, Biological, Radiological or Nuclear Weapons. - JAN 15
CBRN Zone of Observation - Et geografisk område, der definerer ansvarsområdet for indsamling og rapportering af informationer om fjendtlige og uidentificerede CBRN-hændelser og den resulterende forurening. CBRN Zone of Observation - JAN 15
Kontrolpost KP Et sted, hvor kørende eller gående trafik reguleres eller kontrolleres. Checkpoint (CP) - JAN 15
Chefens overordnede informations- og efterretningsbehov CCIR De overordnede spørgsmål, som chefen har brug for at få besvaret for at kunne planlægge og gennemføre operationer. Commander's Critical Information Requirements (CCIR) - JAN 15
Cipher text CT Krypteret tekst eller tale. Cipher text (CT) - JAN 15
Civilt-militært samarbejde CIMIC Koordination og samarbejde mellem militære og civile aktører. Civil-Military Cooperation - JAN 15
Circular Error Probability CEP Circular Error Probabable er en nøjagtighedsangivelse, der betyder, at der er 50 % sandsynlighed for, at punktets faktiske placering falder inden for den angivne radius. Circular Error Probability (CEP) - JAN 15
Close Air Support CAS Indsættelsen af fly eller helikoptere i nærstøtte for landenheder. Close Air Support (CAS) - JAN 15
Close Combat EW Support CCEWS Elektronisk opklaring i et begrænset område, hvor kamphandlinger pågår eller hvor sandsynligheden for angreb er overhængende. Close Combat EW Support (CCEWS) - JAN 15
Combat Day of Supply CDOS Den totale mængde af forsyninger, der forventes forbrugt under en dags kamp. Combat Day of Supply (CDOS) - JAN 15
Combat Identification CID En proces , der kombinerer situational awareness, målidentifikation og specifikke teknikker og procedurer med henblik på at minimere risikoen for egenbeskydning. Combat Identification (CID) - JAN 15
Combat Net Radio CNR En radio, der indgår i et taktisk radionet. Combat Net Radio (CNR) - JAN 15
Combat Net Radio Interface CNRI Interface mellem taktiske radioer og et andet kommunkationssystem. Combat Net Radio Interface (CNRI) - JAN 15
Combat Service Support Area CSSA Det område, hvorfra de logistiske enheder primært yder deres støtte. Combat Service Support Area (CSSA) Se også: Forward Combat Service Support Area. JAN 15
Command and Control Information System C2IS Kommando, kontrol og informationssystem, der understøtter føringsvirksomhed. Command and Control Information System (C2IS) - JAN 15
Command and Control Communications and Information System C3IS Kommando, kontrol, kommunikations- og informationssystem. Command and Control Communications and Information System (C3IS) Samlet betegnelse for C2IS og CIS. JAN 15
Command, Control, Communications , Computers and Information System C4IS Kommando, kontrol, kommunikations-, computer og informationssystem. Command, Control, Communications , Computers and Information System (C4IS) System der integrerer C2IS, CIS og computere. JAN 15
Command IED Cmd IED En IED, der udløses af modstanderen eller gerningsmanden. Command IED (Cmd IED) - JAN 15
Command Pull IED CPIED En command IED, der udløses ved træk i en line, der har fysisk forbindelse til våbnet. Command Pull IED (CPIED) - JAN 15
Command Wired IED CWIED En IED, der udløses ved hjælp af en ledning eller et kabel. Command Wired IED (CWIED) - JAN 15
Communications and Information Systems CIS Fællesbetegnelse for materiel, procedurer og personel, der er sammensat med henblik på at løse specifikke opgaver i forbindelse med formidling og forarbejdning af informationer. Communications and Information Systems (CIS) - JAN 15
Computer Network Attack CNA Anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi til at angribe modstanderens informations- og kommunikationssystemer. Computer Network Attack (CNA) Aktiviteterne kan både rettes mod informationer eller computer- og netværkssystemer. JAN 15
Computer Network Defence CND Beskyttelse af egen evne til at gennemføre kommando og kontrol. Computer Network Defence (CND) - JAN 15
Computer Network Exploitation CNE Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi til at indhente og udnytte information i og om modstanderes informations- og kommunikationssystemer. Computer Network Exploitation (CNE) - JAN 15
Computer Network Operations CNO Udnyttelse og optimering af datanetværk med henblik på at opnå informationsoverlegenhed og besværliggøre modstanderens evne til at udnytte information. Computer Network Operations (CNO) - JAN 15
Computer security COMPUSEC Den samlede hardware /software sikkerhed i et computersystem, der skal beskytte mod uautoriseret adgang til systemet, og de informationer systemet indeholder. Computer security (COMPUSEC) - JAN 15
Contractor Support to Operations CSO Brug af civile entrepriser i forbindelse med løsningen af militære opgaver. Contractor Support to Operations (CSO) - JAN 15
Conventional Munition Disposal CMD Rydning af konventionel/fabriksfremstilling ammunition, der ikke indeholder CBRN-kampstoffer. Conventional Munition Disposal (CMD) - JAN 15
Coordinated Fireline CFL En linje, hvor ildafgivelse med indirekte skydende våben må gennemføres uden yderligere koordination på den fjerne siden af linjen. Coordinated Fireline (CFL) - JAN 15
Coordination Level CL En højde i fod, der angiver adskillelse af luftrum. Coordination Level CL opdeler det luftrum der ejes af landkomponeneten (Nederst) fra det luftrum der ejes af luftkomponenten (øverst). Virker i praksis som en skillelinje. JAN 15
Counter IED C-IED Uddannelse af styrker til samt forebyggelse og bekæmpelse af IED og IED-netværk. Counter IED - JAN 15
Covert Operation - En operation, der er planlagt og gennemført således, at den skjuler egen identitet eller giver mulighed for at benægte involvering. - Anvendes af specialoperationsstyrker. JAN 15
Dampfareområde - Det område, hvor der kan optræde tabsgivende koncentrationer af et aktuelt stof som følge af et C-angreb eller udslip af TIC. - - JAN 15
Datotidsgruppe DTG Militær tidsangivelse med en sekscifret talgruppe efterfulgt af zonebogstav, månedens tre første bogstaver samt årstal. Date Time Group (DTG) De to første cifre angiver datoen, de fire næste angiver timer og minutter (24-timers-systemet). De sidste to cifre i årstallet tilføjes efter månedsangivelsen. Eksempel: 291400B AUG 14. JAN 15
Day of Supply DOS Det gennemsnitlige forbrug af forsyninger i de første 30 dages kamp efter krigsudbrud. Day of Supply (DOS) Se også: CDOS og SDOS JAN 15
D-dag - Den dag, hvor en specifik operation iværksættes. D-day - JAN 15
Decisive Operations DEC Operationer, hvis succesfulde gennemførelse sikrer, at opgavens end-state nås. Decisive Operations (DEC) - JAN 15
Dedikeret reserve - En enhed, der på et bestemt beredskab er klar til at løse en specifik opgave. Dedicated reserve Se også: Disponibel reserve JAN 15
Dekontaminering DEKON Absorbere, neutralisere eller fjerne et eller flere farlige stoffer. Decontamination (DECON) Omfatter kemiske, biologiske og radioaktive stoffer og væsker. JAN 15
Dekontamineringszone DEKON ZONE Et område, hvor en helikopter eller fastvingeenhed gennemfører dekontaminering af flystel. Decontamination Zone - JAN 15
Deling DEL En organisatorisk enhed, der består af to eller flere grupper eller sektioner. Platoon (plt) - JAN 15
Delingens udfoldepunkt DUP Det punkt, hvor delingen indtager stormformation. - - JAN 15
Delvis destruktion - Omfanget af en destruktion er så begrænset, at en reetablering af objektet kan betale sig. Partial destruction - JAN 15
Demilitariseret zone DMZ Et geografisk område, der ikke må bruges af parterne til militære operationer. Demilitarised Zone (DMZ) - JAN 15
Deployable Communication and Information Systems Module DCM Er et mobilt kommunikations- og informationsmodulært setup, der kan etablere forbindelse mellem et deployeret HQ og en kommandostruktur. Deployable Communications and Information Systems Module (DCM) - JAN 15
Directed Energy DE Anvendelse af elektromagnetisk energi som våben. Directed Energy (DE) Kan være i form af lavfrekvent lyd, laser eller anden fokuseret energi. JAN 15
Direct Action DA En offensiv operation, der gennemføres med en begrænset målsætning og varighed med henblik på at påvirke et HPT eller HVT. Direct Action (DA) Anvendes af specialoperationsstyrker. JAN 15
Direkte støtte DS Prioritering af støtte til en bestemt enhed. Direct Support (DS) - JAN 15
Discreet Operation - En operation, der gennemføres på en sådan måde, at operationen hemmeligholdes. Discreet Operation Anvendes af specialoperationsstyrker. JAN 15
Diskriminationsprincippet - Pligten til at skelne mellem civile og kombattanter og mellem civile genstande og militære mål. - - JAN 15
Dislocering - En enheds geografiske placering. Disposition - JAN 15
Disponibel reserve - En enhed, der på et bestemt beredskab kan være klar til at løse en eller flere opgaver eller anvendes efter omstændighederne. General reserve Erstatter begrebet reserve. JAN 15
Doktrin - De grundlæggende principper, hvorefter militære styrker udfører deres handlinger for at opnå fastsatte mål. Doctrine Se også: taktik. JAN 15
Dosis - Den samlede radioaktive stråling, den enkelte soldat har modtaget i en given periode. Dose - JAN 15
Dråbekolonne - En kolonneform, hvor køretøjer marcherer i grupper på tre til otte køretøjer. - - JAN 15
Dækningstykkelse - Den tykkelse af et bestemt materiale, der hindrer gennemslag af et bestemt våben. Protective dimensions - JAN 15
Maske - Et fysisk område, der enten ikke kan påvirkes eller observeres. Dead space - JAN 15
Effekttjeneste - Den del af personeltjenesten, der omfatter forvaltning af såredes, savnedes og faldnes effekter. - - JAN 15
Efterretninger - Data og/eller informationer, der er blevet bearbejdet. Intelligence Se også: Bearbejdning. JAN 15
Efterretningsbehov PIR Overordnede og prioriterede efterretningsbehov, der er kritiske for egne operationers planlægning og/eller gennemførelse, og som ikke umiddelbart kan besvares uden yderligere indhentning eller bearbejdning. Priority Intelligence Requirements (PIR) - JAN 15
Efterretningskredsløbet E-kredsløb Et integreret kredsløb i fire faser i forbindelse med efterretningstjenestens gennemførelse, herunder planlægning, indhentning, bearbejdning og formidling af de efterretningsmæssige produkter. Intelligence cycle - JAN 15
Efterretningsmæssigt ansvarsområde AIR Et område, hvor en enhed er ansvarlig for at tilvejebringe informationer og efterretninger om forhold, der har indflydelse på igangværende eller planlagte operationer. Area of Intelligence Responsibility (AIR) - JAN 15
Efterretningsmæssigt interesseområde AII Område udenfor AIR, hvor forhold kan få indflydelse på enhedens igangværende eller planlagte operationer. Area of Intelligence Interest (AII) - JAN 15
Efterretningsvurdering E-vurdering Struktureret redegørelse for efterretningsofficerens øjeblikkelige bedømmelse af situationen, herunder konsekvenser i tid og rum for aktører og egne forhold. Intelligence Update - JAN 15
Egne styrkers adfærd - Beskriver den tilstedeværelse, holdning og profil som egne styrker udviser i forhold til andre aktører i en given situation. Presence, Posture and Profile (PPP) - JAN 15
Eksfiltration EXFIL Kampløs bevægelse ud af et område, der kontrolleres af en modstander. Exfiltration (EXFIL) - JAN 15
Ekspeditionsord - Ord eller vendinger, der er tillagt en bestemt betydning med henblik på lette radiokorrespondance. Procedure word (proword) - JAN 15
Electronic Counter Measures ECM Aktive foranstaltninger til at reducere effekten af modstanderens elektroniske krigsførelse med henblik på at sikre brugen af det elektromagnetiske spektrum. Electronic Counter Measures (ECM) - JAN 15
Electronic Intelligence ELINT Efterretninger fra ikke-kommunikationsbærende transmissioner. Electronic Intelligence (ELINT) Herunder radar, laser og IR. JAN 15
Electronic Support Measures ESM Taktisk definition: Indsættelse af EW- kapaciteter til indhentning af informationer fra det elektromagnetiske spektrum. Operativ definition: Nyttiggørelse af det elektromagnetiske spektrum med henblik på at etablere situational awareness. Electronic Support Measures (ESM) - JAN 15
Electronic Surveillance ES Monitering af elektromagnetisk udstråling til at skabe Situational Awareness, Force Protection og bidrag til efterretningstjenesten. Electronic Surveillance (ES) - JAN 15
Elektromagnetisk puls EMP Elektromagnetiske fænomener, der kan opfanges og transmitteres i elektriske ledere. Electromagnetic pulse (EMP) - JAN 15
Elektromagnetiske operationer EMO Operationer i det elektromagnetiske miljø (spektrum) med det formål at etablere situational awareness eller opnå en offensiv eller defensiv effekt. Electromagnetic Operations - JAN 15
Elektronisk angreb EA Offensive operationer i det elektromagnetiske spektrum med henblik på at forhindre eller besværliggøre modstanderens operationer i det elektromagnetiske spektrum. Electronic Attack - JAN 15
Elektronisk forsvar ED Aktive og passive foranstaltninger til sikring af egen anvendelse af det elektromagnetiske spektrum, samt beskyttelse af personel, platforme og arealer mod radiokontrollerede våben. Electronic Defence (ED) Se også: Elektronisk krigsførelse. JAN 15
Elektronisk krigsførelse EW Militær brug af det elektromagnetiske spektrum med henblik på at indhente informationer, forhindre eller besværliggøre andres brug af spektret samt sikre eget brug af spektret. Electronic Warfare - JAN 15
Elektronisk tavshed - Et bestemt tidsrum, hvor der ikke må anvednes udstyr, der udstråler elektromagnetisk energi. Electronic silence Se også: Radiotavshed. JAN 15
Endelig befaling EBEF Et kommunikationsmiddel, hvor en chef eller fører videregiver sin endelige beslutning. Final orders - JAN 15
Enhed ENH En organisation bestående af personel, materiel og føringsstruktur. Unit Se også: Led. JAN 15
Enhedsmateriel - Den del af enhedens materiel, der ikke er fast udleveret til enkeltmand. - - JAN 15
Enhedsobservatørhold - Et hold bestående af artilleri- og mortørobservatører samt FAC, der er i stand til at påkalde, lede og koordinere indsættelsen af alle ildstøttemidler. Fire Support Team (FST) - JAN 15
Enkelthindring EH En hindring indenfor eller udenfor en hindrezone, der udføres på underafdelingsniveau eller lavere. - - JAN 15
Erobre - At opnå fysisk kontrol med et geografisk område eller materiel. - Ordet 'tage' har samme betydning. Se også: Besætte. JAN 15
Essential Elements of Friendly Information EEFI Vitale oplysninger om egne enheder, der bidrager til egen sårbarhedsanalyse, og derfor ikke må komme til andre aktørers kendskab. Essential Elements of Friendly Information (EEFI) - JAN 15
Essential Elements of Information EEI Konkrete underspørgsmål der skal indhentes for at besvare det overordnede SIR. Essential Elements of Information (EEI) EEI omtales også som indikatorer. JAN 15
Evakuation/evakuering EVAK Den del af den logistiske tjeneste, der beskæftiger sig med fjernelse af ukampdygtigt personel, krigsfanger, reparabelt materiel, køretøjer med videre. Evacuation (evac) - JAN 15
Evaluering efter indsættelse EEI En strukturet gennemgang af en indsættelse med henblik at forbedre kommende indsættelser og udlede oplysninger om modstanderen. After Action Review (AAR) - JAN 15
Exploitation - En offensiv aktivitet, der gennemføres i forlængelse af en anden aktivitet med henblik på at udnytte en succes. Explotation - JAN 15
Explosive Ordnance Disposal EOD Rydning af ammunition og improviserede eksplosive ladninger og deres tændsystemer. Explosive Ordnance Disposal (EOD) - JAN 15
Faldne - En kombattant, der dør på stedet eller af skader pådraget i kamp. Killed in action (KIA) Se også: Tabskategorier. JAN 15
Fase - Sammenhængende og afgrænset del af en operation. Phase - JAN 15
Faselinje FSL Føringslinje, der angiver et faseskift eller anvendes til koordination eller kontrol af en manøvre. Phase line (PL) Se også: Meldelinje. JAN 15
Fast sanitetspersonel - Sanitetspersonel, der skal bære armbind med kendemærke (Røde Kors) på venstre arm, og skal udstyres med et særligt ID-kort. Combat Medical Technician (CMT) / Combat Medics - JAN 15
Fastholde - Fortsætte en handling uanset konsekvenserne. - - JAN 15
Feltbefæstning FBF Fysiske ændringer af terræn og infrastruktur, der giver bedre betingelser for ildafgivelse og ophold. Field fortification Kan baseres på systematisk fremstillede eller improviserede materialer og kan dimensioneres efter en fastlagt udbygningsgrad. JAN 15
Felthospital FHOSP ROLE 2E/3 sanitetsinstallation, der kan indsættes i operationsområdet. Field Hospital En ROLE 2E/3 sanitetsinstallation, der kan yde samme funktioner som en hovedforbindeplads, derudover yde kirurgisk behandling, intensiv og postoperativ behandling og pleje, færdigbehandle visse skader og sygdomme inden for en rimelig tidshorisont. Se også: Afdelingsforbindeplads og hovedforbindeplads. JAN 15
Feltpostnummer - Nummer per myndighed eller enhed, der fastsættes af hensyn til afvikling af feltposttjenesten. - - JAN 15
Feltposttjeneste POSTTJ Den del af personeltjenesten, der opretholder postbetjeningen af personel, der er afskåret fra normal civil postbetjening. Field postal services - JAN 15
Finskytte FINSK En særlig uddannet og udrustet infanterist, der kan indsættes selvstændigt og kan bekæmpe mål på lang afstand. Sniper/Marksman - JAN 15
Fire Support Coordination Line FSCL En linje der angiver, hvor bemyndigelsen til ildafgivelse skifter mellem land- og luftkomponenten. Fire Support Coordination Line (FSCL) En permissiv FSCM. JAN 15
Fjendemelding - En strukturet melding om modstanderens aktivitet. Contact report - JAN 15
Flagposition - Den geografiske placering af en enheds kommandostation, hovedkvarter eller kampstade. - - JAN 15
Flotbringning - En proces, hvor et fastkørt eller væltet køretøj frigøres fra en forhindring eller rejses. - - JAN 15
Forberede FBD Anvisning af opgaver, der kun skal iværksættes på ordre, men hvor planlægning, ordreudgivelse og praktiske foranstaltninger skal gennemføres. Be prepared to Se også: Forudse. JAN 15
Forberedte skydninger FBD Planlagte skydninger med ildstøttemidler, hvor der er krav om konkrete forberedelser ved den skydende enhed, således at skydningen umiddelbart kan iværksættes Scheduled Target Se også: Ildplan. JAN 15
Forbindelsespunkt - En føringslinje, der angiver et geografisk sted eller område, hvor to eller flere enheder har et særligt behov for koordination. Coordinating Point - JAN 15
Forbindeplads FBP Generel betegnelse for en sanitetsinstallation, der modtager og behandler sårede, så de kan evakueres eller sendes tilbage til egen enhed. Aid Post Se også: Afdelingsforbindeplads og hovedforbindeplads. JAN 15
Forbrugsfaktor - Det gennemsnitlige forbrug af en genstand over en bestemt tid. Consumption factor - JAN 15
Forebyggende vedligeholdelsestjeneste FOVE Pleje, vartning og faglige eftersyn der sikrer, at materiel holdes i tjenestedygtig/krigsbrugbar stand. General/Routine Maintenance Se også: Vedligeholdelsestjeneste. JAN 15
Foreløbig befaling FBEF Et kommunikationsmiddel, hvor en chef eller fører videregiver sin indledningsvise beslutning. Preliminary Orders Se også: Befaling. JAN 15
Forfølgning - En offensiv aktivitet med henblik på at tilintetgøre en modstander, der gennemfører tilbagetrækning. Pursuit - JAN 15
Forkommando FKDO Et element, der forbereder og klargører til hovedstyrkens ankomst. - - JAN 15
Forplejningstjeneste FPLTJ Den del af forsyningstjenesten, der varetager administration, modtagelse, udlevering og i nogle tilfælde tilberedning af feltmæssig forplejning. Catering support Se også: Forsyningstjeneste. JAN 15
Forret - Et føringsværkstøj der medfører, at en enheds anmodninger om ildstøtte efterkommes forud for og frem for andre enheders anmodninger om ildstøtte. Priority of fires - JAN 15
Forspids - En enhed, der er indsat foran hovedstyrken med henblik på at sikre hovedstyrken i marchretningen. Point/Lead platoon Anvendes på underafdelingsniveau. JAN 15
Forstærkning F En taktisk ildstøtteopgave, hvor en ildstøtteenhed forstærker ilden fra en anden ildstøtteenhed. Reinforcing (R) - JAN 15
Forsvar FSV En defensiv aktivitet i et bestemt område med henblik på at bringe en modstander til standsning. Defence - JAN 15
Forsvarsområde - En defensiv aktivitet i et specifikt geografisk område, hvor modstanderens skal kunne bringes til standsning fra alle retninger. Defence area - JAN 15
Forsvarsrum - Et afgrænset geografisk område, hvor modstanderen skal bringes til standsning. Main Defence Area, Main Battle Area (MBA) - JAN 15
Forsyningsgenstand FG En genstand, der er autoriseret til at indgå i forsyningstjenesten. Supply item - JAN 15
Forsyningsklasse FSKL Inddeling af materiel i grupperinger efter type. Classes of Supply (cl) Forsyningstjeneste og forsyninger opdeles efter deres art i fem forsyningsklasser: (I) Forbrugsgods som mad og vand. (II) Materielgenstande og forbrugsgods til udrustning af enheder eller enkeltperson. (III) Forbrugsgods som drivmidler og brændselsprodukter. (IV) Ikke-organisatorisk materiel. (V) Forbrugsgods som ammunition og sprængmidler. Se også: Kritisk forsyningsgenstand. JAN 15
Forsyningstjeneste FSTJ Den virksomhed under den militære logistik, der omfatter tilvejebringelse, fordeling og opretholdelse af de for operationerne nødvendige forsyninger. Supply - JAN 15
Fortolkning - Den sidste fase i bearbejdningen, der har til formål at fastslå oplysningens betydning i relation til de efterretninger og informationer, der allerede findes. - Se også: Bearbejdning. JAN 15
Fortrinsret - Prioritering af den indbyrdes rækkefølge af signaler. Precedence Precedence Designations Fortrinsbetegnelse: ALARM (Z) ekspederes så hurtigt som muligt, idet tiden søges holdt under 10 min. OPERATIONS-IL (O) fra 30 min. til 1 time. IL (P) fra 1 til 6 timer. RUTINE (R) fra 3 timer til arbejdstidens begyndelse næste dag. Tilsvarende NATO betegnelser FLASH (Z) - IMMEDIATE (O) - PRIORITY (P) - ROUTINE (R). JAN 15
Forudse - Anvisning af opgaver, som en enhed kan blive pålagt, men indledningsvis ikke skal planlægge eller befale for. Foresee Se også: Forberede. JAN 15
Forward Combat Service Support Area FCSSA Et område, som anvendes af logistikenheder, når disse er opdelt med henblik på at reducere støtteafstanden. Forward Combat Service Support Area (FCSSA) Se også Combat Service Support Area (CSSA). JAN 15
Free Fire Area FFA Et nærmere angivet område inden for hvilket alle våbensystemer må skyde uden forudgående koordination. - - JAN 15
Fremrykkegrænse FRG En føringslinje, der begrænser bevægelsen på den offensive side af et mål. Limit of Exploitation (LoE) - JAN 15
Fremrykkemetoder - En fællesbetegnelse for opklarings- og spejderenheders taktiske bevægelser. - - JAN 15
Fremrykkepunkt FRP Et retningspunkt for et delingsangreb. Point of Advance - JAN 15
Fremrykning FRK En bevægelse i den retning, hvor modstanderen er eller formodes at være med henblik på at etablere eller reetablere føling og derved at skabe forudsætningerne for at overgå til en anden taktisk aktivitet. Advance to Contact - JAN 15
Fremskudt kamp - Kamp, der gennemføres foran enhedens forsvarsrum. Covering Force Battle - JAN 15
Fremskudt styrke - En enhed, der bevæger sig foran hovedstyrken med henblik på at besætte terræn, der er af betydning for fremrykningens eller marchens gennemførelse. - - JAN 15
Friendly Forces Information Requirements FFIR Oplysninger om egne enheder der er nødvendige for planlægning og gennemførelse af egne operationer. Friendly Forces Information Requirements (FFIR) - JAN 15
Frigørelse - En bevægelse, der bringer en enhed ud af kamp. Disengagement / Break Contact - JAN 15
Frontalt angreb - En offensiv manøvre, hvor hovedangrebet har retning mod modstanderens tyngde. Frontal Attack - JAN 15
Fuld kommando FULLCOM Fuld kommando omfatter alle militære aspekter relateret til retten og pligten til føring og ledelse af en enhed herunder ansvar for disciplin, logistik og administration med videre. Full Command - JAN 15
Fuldstændig dekontaminering - Handinger, der reducerer kontamineringen til et uskadeligt niveau for derigennem at bevare operationsevnen. Thorough Decontamination - JAN 15
Funktionsudrustning FUNKUDR Udrustningsnorm, der tildeles personel i overensstemmelse med deres funktion. - Se også: Standardudrustning, supplerende udrustning og enhedsudrustning. JAN 15
Fællespunkt - Et geografisk punkt eller en genstand, hvor ilden fra flere direkte skydende våben skal kunne virke mod. Target reference point (TRP) Anvendes på delingsniveau. JAN 15
Færdselsregulering FÆREG Den del af trafikkontroltjenesten, som omfatter regulering af kørende trafik, håndhævelse af færdselsregler, afmærkning af ruter og opretholdelse af kørselsdisciplin. - Se også: Trafikkontrol. JAN 15
Føling - Overvåge modstanderens aktivitet uden kamp. Contact (samme ord for kampføling) Se også: Kampføling. JAN 15
Føringsinstallation - En feltmæssig installation, der kan håndtere administration og hvorfra operationer kan planlægges, føres og moniteres. Command Post (CP) - JAN 15
Føringsstøtteenhed - Fælles betegnelse for enheder der er uddannet og organiseret til som hovedopgave at varetage oprettelse, betjening og vedligeholdelse af kommunikations- og informationssystemer og/eller føringsinstallationer. Command Support Element - JAN 15
Føringsstøtte FØST Kapaciteter der omfatter føringsinstallationer, kommunikations- og informationssystemer, samt Information Assurance. Command Support - JAN 15
Føringsvirksomhed - Handlinger, der gennemføres af en chef, fører eller stab med henblik på at planlægge og gennemføre en opgave. - - JAN 15
Første bred - Den bred hvorfra en overgang kan påbegyndes. Near Bank - JAN 15
Gejstlig tjeneste - Den del af personeltjenesten, der omfatter kirkelig betjening af alt personel. Religious Services - JAN 15
Generel ingeniørtjeneste - Planlagte længerevarende forberedelser, der indirekte støtter igangværende og kommende operationer, såvel som de militære ingeniøropgaver der understøtter de samlede styrkers udholdenhed gennem alle faser af en operation. Force Support Engineering Se også: Kampingeniørtjeneste. JAN 15
Generel støtte GS Støtte som stilles til rådighed for den samlede styrke uden anvisning af prioritering eller yderligere opdeling. General Support (GS) Se også: Direkte støtte eller støtteforhold. JAN 15
Genforsyning GENF Erstatning af forbrug med henblik på at opretholde den rette mængde af forsyninger. Replenishment (replen) Se også: Kritiske forsyningsgenstande. JAN 15
Gennembrydning GBR Etablering af en gennemgang igennem naturlige eller kunstige hindringer. Breaching Se også: Rydning. JAN 15
Gennemgang - En rute igennem, over eller omkring en hindring, der kan passeres sikkert af egen enhed. Lane Se også: Gennembrydning og rydning. JAN 15
Gennemgangslejr GGL En lejr, hvor krigsfanger modtages, registreres, opbevares og klargøres til transport. PW/POW Holding Facility - JAN 15
Genordning - De handlinger, der gennemføres i kamppauser på delings- og gruppeniveau med henblik på at kunne fortsætte kampen. Reorganization Se også: Reorganisering. JAN 15
Geografiske data GEO DATA Objekt eller hændelse med en geografisk position, der kan anvendes til visualisering/analyse af et geografisk område eller en geografisk sammenhæng. - - JAN 15
Geospatial - Den metodiske aktivitet, der indgår i indsamling, lagring, analyse, præsentation og udbredelse af oplysninger, ting eller hændelser, der har en geografisk position. Geospatial - JAN 15
Geospatial Information GI Fakta om en ting eller hændelse, der har en geografisk position, og som er arrangeret i en sammenhængende struktur. Geospatial Information - JAN 15
Grundbeholdning GBH Den del af normalbeholdningen, som er udleveret til den enkelte mand eller enhed. Prescribed load list (PLL) (US) Se også: Normalbeholdning og reservebeholdning. JAN 15
Grundretning GR En efter taktiske hensyn fastsat retning, som alle pjecer (og morterer) under stillingsindtagelse skal rettes i. - - JAN 15
Gruppe GRP En organisatorisk enhed, der består af 4 til 14 soldater. Section Den mindste organisatoriske enhed. JAN 15
Grøn kalke - En kalke der visualiserer og bearbejder neutrale aktører. - - JAN 15
Guarded frequency - En frekvens, der anvendes af modstanderen, som bruges til egen indhentning af efterretninger, og der derfor ikke må jammes. Guarded frequency Se også: Protected frequencies og Taboo frequencies. JAN 15
Hastig stillingsindtagelse HSI Hastig stillingsindtagelse er en umiddelbar stillingsindtagelse i et ikke forberedt område med henblik på at løse en ikke forudset opgave. - - JAN 15
Helikopterlandezone HLZ Et sikret og ubesat geografisk terrænområde, hvor en eller flere helikoptere kan lande. Helicopter Landing Zone (HLZ) - JAN 15
Henholdende kamp HHK En defensiv aktivitet, hvor en enhed afgiver terræn med henblik på at vinde tid, bringe modstanderen i en ugunstig situation og/eller tilføje modstanderen tab uden at enhedens kampkraft og handlefrihed kompromitteres. Delaying Action/Delay - JAN 15
High Payoff Target HPT Et mål, hvis uskadeliggørelse bidrager væsentligt til opnåelse af eget end state. High Payoff Target (HPT) - JAN 15
High Value Target HVT Et mål hvis uskadeliggørelse i høj grad vil vanskelliggøre modstanderens evne til at opnå sit end state. High Value Target (HVT) - JAN 15
Hindrebegrænset område HBO Et område, hvor egne styrkers manøvrefrihed ikke må påvirkes af hindrearbejder. Barrier Restricted Area/Zone. - JAN 15
Hindrelinje HL Sammenhængende række af naturlige og kunstige hindringer. Barrier Line - JAN 15
Hindreområde HIO Et område, der udgør en sammenhængende hindring. Obstacle belt - JAN 15
Hindrerapporteringslinje HRL En afgrænsning, der anvendes til at styre ansvar, beføjelser og restriktioner på afdelingsniveau og højere med henblik på at udføre bestemte former for hindringer/ødelæggelser i forbindelse med linjen, samt fordele enheder og materiel. Obstacle Reporting Line (ORL) - JAN 15
Hindrerapporteringsområde HRO En afgrænsning, der anvendes til at styre ansvar, beføjelser og restriktioner på afdelingsniveau og højere med henblik på at udføre bestemte former for hindringer/ødelæggelser i området, samt fordele enheder og materiel. Obstacle Reporting Area (ORA) - JAN 15
Hindrezone HRZ Nærmere afgrænset område i et hindrerapporteringsområde, hvor en kombination af af enkelthindringer og ild reducerer modstanderens bevægelsesfrihed. Obstacle Zone - JAN 15
Hindring HI Enhver mobilitetshæmmende naturlig forekommende terrængenstand eller kunstig foranstaltning, der indskrænker bevægelsesfriheden. Obstacle (OBST) - JAN 15
Holde nede HON Midlertidig forringe en modstanders evne eller vilje til at gribe ind overfor egne handlinger. Suppress Se også: Neutralisere. Ødelægge. JAN 15
Hovedforbindeplads HFP En ROLE 2B sanitetsinstallation, der kan yde samme funktioner som en afdelingsforbindeplads, og derudoverkan yde en begrænset behandle- og plejekapacitet af patienter under indlæggelse. Main Dressing Station - JAN 15
Hovedkvarter HQ Hovedsædet for en stab eller myndighed. Headquarters (HQ) Se også: Føringsinstallationer JAN 15
Hovedskudretning HSR En fastsat retning for et eller flere våben til tyngdepunktet i det område, hvor modstanderen ønskes bekæmpet. Centre of Arc - JAN 15
Hovedstyrke - Den del af en formation, hvor hovedparten af enheden befinder sig. Main body - JAN 15
Human Intelligence HUMINT Efterretninger fra menneskelige kilder. Human Intelligence (HUMINT) - JAN 15
Hurtig ildplan HUIL En ildplan indeholdende et begrænset antal skydninger, der skal kunne forberedes og iværksættes med kort varsel. - HUIL planlægges og gennemføres normalt på bataljonsniveauet og indeholder en målliste og tidsskema. JAN 15
Hvid kalke - En kalke, der visualiserer og bearbejder ikke militære aktører og forhold som aktuelt eller potentielt kan påvirke operationsmiljøet. Obstacle Overlay - JAN 15
Hybrid trussel - En samtidig og adaptiv trussel fra en kombination af konventionelle og irregulære midler, terrorisme og/eller kriminalitet i en eller flere domæner. áá Hybrid Threat - JAN 15
Højre- og venstrebegrænsning HB & VB Et geografisk punkt eller en genstand, der afgrænser ildafgivelse eller observation. Right/Left of Arc - JAN 15
Ilden i målet IIM En kommando der tilsikrer, at første lag fra flere skydende enheder rammer målet samtidigt. - - JAN 15
Ildforberedelse - Planlagte skydninger, der gennemføres tidsstyret med det formål at nedslide modstanderens kampkraft og/eller neutralisere bestemte kapaciteter umiddelbart forud for en indsættelse. Preparatory Fire - JAN 15
Ildkoncentrationsområde IKO Et geografisk område, hvor en bataljon eller en troppeenhed anvender hovedparten af sin samlede kampkraft med henblik på at bringe en modstander til standsning. Engagement Area (EA) Se også: Ildområde. JAN 15
Ildkraft - Den våbenvirkning, der kan leveres fra en stilling eller et våben. Fire Power - JAN 15
Ildledelse - Beslutningen om, hvilke mål der skal bekæmpes, af hvilke enheder og på hvilket tidspunkt bekæmpelsen skal foretages samt bekæmpelsesmåden, herunder ammunitionens art og mængde. - Sammenlign: Skydeledelse. JAN 15
Ildområde ILO Et geografisk område, hvor en underafdeling anvender hovedparten af sin samlede kampkraft med henblik på at bringe en modstander til standsning. Engagement Area (EA) Se også: Ildkoncentrationsområde og fællespunkt. JAN 15
Ildoverfald - Samtidig og overraskende ildåbning fra flere våben. Surprise Attack - JAN 15
Ildplan - En taktisk plan for koordineret anvendelse af enhedens ildstøttemidler. Fire Plan Ildplaner kan omfatte mållister, tidsskemaer og målkalker. JAN 15
Ildplanlægning - Ildplanlægning er forberedelse af ildafgivelse mod bestemte mål. Fire Planning Se også: Påkald af ild, Ildplan. JAN 15
Ildstøttekoordinationsforanstaltninger FSCM To-dimensionelle foranstaltninger, der anvendes til at koordinere ansvar og bemyndigelse til ildafgivelse (eller våbenaflevering) mellem enheder på landjorden, samt til at formidle restriktioner på ildstøttemidlernes anvendelse. Fire Support Coordination Measures (FSCM) - JAN 15
Ildåbningslinje - En føringslinje der angiver, hvor og hvornår en fremrykkende modstander må tages under ild. Trigger Line - JAN 15
Imagery intelligence IMINT Efterretninger baseret på informationer fra sensorer der producerer optiske, elektroniske og/eller digitale billeder. Imagery Intelligence (IMINT) - JAN 15
Improvised Explosive Device IED En eksplosiv anordning, der er fabrikeret på en improviseret måde og kan indeholde ødelæggende, dødelige, giftige og/eller brandstiftende midler, der er konstrueret med henblik på ødelægge, genere eller mislede. Den kan indeholde konventionel/fabriksfremstillet ammunition, men er normalt sammensat af ikke konventionel/fabriksfremstillet komponenter. Improvised Explosive Device (IED) - JAN 15
Improvised Explosive Device Disposal IEDD Rydning og bortskaffelse af IED. Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) - JAN 15
Indbrud - Skabe en åbning i modstanderens forsvar. - - JAN 15
Inddæmme - Begrænse bevægelsesfriheden for individer, grupper eller enheder til et specifikt område. - - JAN 15
Indflyvningspunkt IP Et let genkendeligt eller afmærket punkt, hvorfra indflyvning mod et mål indledes. Initial Point (IP) - JAN 15
Indhentningsplan ICP En plan for indhentning af informationer, der prioriterer og fordeler indhentningsopgaver i relation til egne indhentningsmidler i koordination med foresatte. Intelligence Collection Plan (ICP) - JAN 15
Indikationer - Oplysninger eller efterretninger om fjendtlig aktivitet eller mangel på aktivitet, som tilsammen kan tyde på, at en bestemt handling eller et bestemt handlingsforløb er forestående eller mulig. Indications - JAN 15
Indirekte skydning - Skydning mod et mål, som skytten ikke kan se fra våbnet. Indirect Fire Se også: Observeret skydning, Uobserveret skydning. JAN 15
Indkommende enhed - En enhed, der overtager kampen fra en anden enhed. Incoming unit Se også: Udgående enhed. JAN 15
Indladested POE Sted, punkt, terminal og lignende hvor processen med at indlade personel og materiel med videre i de udpegede deployeringsmidler gennemføres. Point of Embarkation (POE) Et indladested vil typisk være en lufthavn (APOE), havn (SPOE), jernbane (RPOE). Se også: Udladested, POD samt RSOI. JAN 15
Indledende kamp - Forberedt kamp, der gennemføres foran hovedkampen med henblik på at vildlede modstanderen, påføre ham tab, fastlægge hans tyngde eller nedsætte hans angrebstempo. Preliminary Combat - JAN 15
Indpassage - Den del af en eksfiltration, hvor egen enhed passager igennem modstanderens forreste linjer. - - JAN 15
Indrykkepunkt IP En kontrolforanstaltning der angiver, hvor en march påbegyndes. Start Point (SP) - JAN 15
Indrykketidpunkt X Det tidspunkt, hvor forreste enheds forreste køretøj skal passere indrykkepunktet K-hour - JAN 15
Indskydning - Observeret skydning med heblik på at justere skuddate forud for en virkningsskydning. Adjust Fire Se også: Virkningsskydning, Skydemetode. JAN 15
Infiltration INFIL Kampløs bevægelse ind i et område, der kontrolleres af en modstander. Infiltration (INFIL) - JAN 15
Information Assurance IA Samlet betegnelse for foranstaltninger der beskytter og forsvarer information og informationssystemer. Information Assurance (IA) Se også: Informationssikkerhed JAN 15
Information Management IM En proces til behandling af information med henblik på at optimere adgangen til den og sørge for, at den er til stede til den rigtige tid, til det rigtige formål, til den rigtige bruger og med den bedst mulige kvalitet og sikkerhed. Information Management (IM) - JAN 15
Informationsaktiviteter - Informationsaktiviteter er handlinger, der gennemføres for at påvirke information og/eller informationssystemer. Information Activities - JAN 15
Informationsmiljøet - Det virtuelle og fysiske rum, hvor information modtages, behandles og formidles. Information Environment (IE) Informationsmiljøet består af information og informationssystemer. JAN 15
Informationsoperationer INFOOPS Informationsoperationer er en militær rådgivnings- og koordineringsfunktion af militære informationsaktiviteter. Information Operations - JAN 15
Informationssikkerhed INFOSEC Samlet betegnelse for beskyttelse af informationer mod uautoriseret adgang, brug, offentliggørelse, modificering, kopiering eller destruktion. Information Security (INFOSEC) - JAN 15
Informationssystem IS Fællesbetegnelse for materiel, procedurer og personel, der er sammensat med det formål at løse specifikke opgaver i forbindelse med forarbejdning af informationer. Information System - JAN 15
Infrastrukturkonstruktions-tjeneste - Del af den logistiske tjeneste, der har til formål at tilvejebringe og vedligeholde bygninger og andre lokaliteter til militære formål, samt at vedligeholde -og eventuelt udbygge - veje, jernbaner, rørledninger, havne og flyvepladser med videre til militært brug. Construction and Maintenance Gennemføres af ingeniørenheder. JAN 15
Ingeniørefterretninger - Efterretninger der indeholder oplysninger om egne og fjendens ingeniørarbejder og -kapacitet, vejret, samt militærgeografiske oplysninger, som er nødvendige for at kunne planlægge og udføre ingeniøropgaver. Engineer Intelligence - JAN 15
Ingeniørtjeneste IGTJ Militær ingeniørtjeneste er de ingeniøraktiviteter, der udføres af alle værn for at forme det fysiske operationsmiljø samt for at samle og behandle oplysninger omkring det fysiske miljø. Military Engineering (MILENG) Sammenlign kampingeniørtjeneste og generel ingeniørtjeneste. JAN 15
Intensitetsfaktor - En faktor, som anvendes i forbindelse med planlægningen af intensiteten i en kommende operation, i et givet område, over en bestemt tid. Intensity Factor Se også: CDOS og SDOS. JAN 15
Intermediate search IS Afsøgning i situationer hvor der er en lav til middel trussel fra eksplosive genstande, hvor en lavere grad af risikominiering er acceptabel, eller hvor det er mindre farligt. Intermediate Search - JAN 15
Interoperabilitet IO Systemers, enheders eller styrkers evne til effektivt at samarbejde om en fælles opgave. Interoperability (IO) - JAN 15
Intelligence driven operation - Operationer iværksat på baggrund af tilvejebragte efterretninger. Intelligence-Driven Operation - JAN 15
Intelligence led operation - Operationer, hvis formål og mål er defineret af et efterretningsbehov. Intelligence- Led Operation - JAN 15
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance ISTAR Den centraliserede operations- og efterretningsmæssige aktivitet, der integrerer og synkroniserer efterretningstjenesten med anvendelsen og føringen af indhentningsmidlerne, og dermed skaber grundlaget for bearbejdningen, anvendelsen og targeting processen for såvel kommende som igangværende operationer. ISTAR - JAN 15
Iværksættende chef IC Den fører eller chef, der er bemyndiget til at iværksætte en ødelæggelse. Authorised Commander - JAN 15
Jamming - Forsætlig udstråling eller gennemstråling af elektromagnetiske bølger med henblik på helt eller delvist at hindre fjenden i effektivt at benytte sit elektroniske udstyr eller dele af det elektromagnetiske spektrum. Jamming - JAN 15
Joint Prioritised Target List JPTL En prioriteret målliste med værnsfælles godkendte og vedligeholdte mål og måldata. Joint Prioritised Target List (JPTL) - JAN 15
Kaldetal - En kombination af tal og/eller bogstaver, der anvendes til identifikation. Call Sign (CS) - JAN 15
Kampafgørende materielgenstand - Særligt vigtige materielgenstande, der defineres af foresat forud for en opgave. Mission Essential Equipment (MEE) - JAN 15
Kampeksercits KAEKS Trænet og indøvet handling, der tilsikrer, at gruppen kan optræde koordineret med et minimum af kommando i kampsituationer. Battle Drill(s) Se også: Standarder og standardfremgangsmåder. JAN 15
Kampenhed - En enhed, der er organiseret og uddannet med henblik på at gennemføre kampopgaver med direkte skydende våben. Manoeuvre Unit Er identisk med en manøvreenhed. JAN 15
Kampføling - En handling, hvor modstanderen tages under ild med henblik på at nedsætte hans angrebstempo. Contact (samme ord for føling) - JAN 15
Kampgruppe KG En enhed, der er sammensat af en stab, manøvre-, kampstøtte- og støtteenheder med henblik på at løse en taktisk opgave. Battle Group (BG) Anvendes ofte på afdelingsniveauet og betegnes som en bataljonskampgruppe (BKG). JAN 15
Kamphelikopter KAHEL Omfatter angrebs- panserværns- og observationshelikoptere Attack Helicopter (AH) - JAN 15
Kampingeniørtjeneste - Militære ingeniøropgaver, der direkte understøtter aktuelle operationer. Combat Engineering Se også: Generel ingeniørtjeneste. JAN 15
Kampstade KST En ildstilling for en chef eller fører, hvor han har indblik i det terræn, hvor kampen foregår eller kommer til at foregå. - Se også: Kommandostation. JAN 15
Kampstilling KSTL Et afgrænset geografisk område, hvorfra en enhed eller et våbensystem løser kampopgaver primært med direkte skydende våben. Battle Position (BP) Se også stillingsområde JAN 15
Kampstøtteelementer - Elementer, der er organiseret og uddannet til som hovedopgave at yde kampstøtte. Combat Support Elements Kampstøtteelementer leverer indirekte skydende ild, flystøtte, ISTARkapaciteter, ingeniørmidler og kapaciteter til elektronisk krigsførelse etc. og medvirker således til påvirkningen af såvel det fysiske som det psykologiske domæne. JAN 15
Kampstøtteenhed - Enheder, der er uddannet og organiseret til som hovedopgave at støtte manøvreenheders kamp ved at levere en effekt på modstanderen eller begrænse modstanderens mulighed for at påvirke egne enheder. Combat Support Unit - JAN 15
Kamptab - Tabskategori for tab, der kan henføres direkte til kamphandllinger. Battle Casualties Se også: Tabskategorier og andre tab. JAN 15
Kannibalisere - Fjernelse af brugbare og tjenestedygtige komponenter eller dele fra en reparabel eller ikke-funktionsduelig forsyningsgenstand med henblik på brug i en anden genstand. Cannibalize - JAN 15
Kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear. CBRN Fællesbetegnelse for alle kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare forhold af både militær og civil karakter. Chemical, Biological, Radiological & Nuclear (CBRN) Se også: TIM/TIC JAN 15
Kemisk, biologisk, radiologisk, nuklear og eksplosiver. CBRNE Fællesbetegnelse for alle kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive forhold af både militær og civil karakter. Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives (CBRNE) - JAN 15
Kendeord - Et kodeord, der anvedens i forbindelse med anråb til at konstatere en persons eller enheds tilhørsforhold. Challenge - JAN 15
Key Leader Engagement KLE En informationsaktivitet, der beskriver møder og andre aktiviteter mellem egne og andre aktørers ledere med henblik på at opnå en effekt i informationsmiljøet. Key Leader Engagement - JAN 15
Klart sprog PT Ukrypteret transmission over et radionet. Plain Text (PT) Betegnelse for ukrypteret tale over et kommunikationsmiddel. JAN 15
Klargøringsgrad - Betegnelse for status på et tilbageholdt objekt. - Der findes to klargøringsgrader: 1 SIKRET, hvor klargøringen er ufuldstændig, således at utidig sprængning eller lukning som følge af sabotage, beskydning m.m. ikke kan ske. Objektet eller gennemgangen kan uhindret passeres. 2 ARMERET, hvor lukningen umiddelbart kan udføres. Objektet eller gennemgangen kan passeres, men der kan være restriktioner forbundet med dette. JAN 15
Klassifikationsgrad - Beskrivelse af graden af sikkerhedsbeskyttelse. Classification Klassifikationsgraderne er: TIL TJENESTEBRUG (TTJ) (RESTRICTED), FORTROLIGT (FTR) (CONFIDENTIAL). HEMMELIGT (HEM) (SECRET). YDERST HEMMELIGT (YHM) (TOP SECRET). Enhver sag der ikke kræver særlig sikkerhedsbeskyttelse, betragtes som IKKE KLASSIFICERET (UNCLASSIFIED). I missioner kan missionsnavnet anvendes foran klassifikationen. JAN 15
Klimanormaler - Refererer til det karakteristiske vejr for et bestemt sted eller område over et bestemt tidsrum. - - JAN 15
Kodeord - Et ord, der kan anvendes som stedfortræder for et andet ord, en sætning, et begreb eller en handling. Code Word Se også: Signalkode. JAN 15
Kodepunkt - Et koordinatkryds, der benævnes ved hjælp af bogstaver med henblik på at skjule egen placering ved rapportering. Code Point - JAN 15
Kollektiv beskyttelse COLPRO CBRN-sikrede permanente, semi-mobile eller mobile anlæg. Collective Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Protection (COLPRO) - JAN 15
Kolonneafstand - Afstanden i meter eller minutter fra bageste køretøj i en kolonne til forreste køretøj i den efterfølgende kolonne. - - JAN 15
Kolonnehastighed - Det antal kilometer en kolonne tilbagelægger på en time eksklusiv hvil og andre befalede holdt. March speed Sammenlign: Kørehastighed og marchhastighed. JAN 15
Kombattant - Betingelserne for at opnå kombattantstatus indebærer: a) at personel står under kommando af en person, der er ansvarlig for sinde undergivne, b) at bære synlige kendetegn, så de adskiller sig fra civile, c) at bære våben åbenlyst, og d) at udføre operationer i overensstemmelse med krigens love og sædvaneret. Sanitetspersonel og gejstligt personel regnes dog ikke for kombattanter. Combatants Såfremt en person ikke opfylder kriterierne for at være kombattant, vil vedkommende nyde beskyttelse som civil efter GenÚve-konvention IV. En civil der deltager direkte i kamphandlinger vil dog miste sin beskyttelse og vil være et legitimt mål ligesom kombattanter. Ref. GenÚve-konvention III, artikel 4 (A) (2). JAN 15
Kommando - (1) En styrke, der er sammensat med henblik på løsning af en særlig og ofte selvstændig opgave. (2) Den autoritet, der tillægges føreren eller chefen med henblik på at lede og samordne indsættelse af militære styrker. 1 - Task Force (TF), 2 - Command - JAN 15
Kommando og kontrol C2 Evnen til at udøve autoritet over og føring af underlagte enheder. Command and Control (C2) - JAN 15
Kommando- og kontrolforhold - Fastlæggelse af retningslinjer for samarbejdet mellem militære enheder. - På taktisk niveau anvendes NATO kommando- og kontrolforholdene: Fuld kommando/Full Command (FULLCOM). Operativ kommando/Operational Command (OPCOM). Operativ kontrol/Operational Control (OPCON). Taktisk kommando/Tactical Command (TACOM). Taktisk kontrol/Tactical Control (TACON). JAN 15
Kommando og kontrol krigsførelse - En integreret anvendelse af alle militære kapaciteter med henblik på at påvirke en modstanders evne til udøve kommando og kontrol samtidig med at egen evne beskyttes. Command and Control Warfare (C2W) - JAN 15
Kommandostation KSN En føringsinstallation for en afdeling eller en underafdeling. Headquarters (HQ) Se også: Føringsinstallation JAN 15
Kommunikationssikkerhed KOMSIK Omfatter krypto-, transmissions-, udstrålingsmæssige og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden i et kommunikationssystem eller lagermedie. Communications security (COMSEC) - JAN 15
Kommunikationssystem - En samling af udstyr, metoder, procedurer og om nødvendigt personel organiseret med henblik på at udføre informationsformidling og -fordeling. Communications system - JAN 15
Kompagniudfoldepunkt KUP Det punkt, hvor kompagniet indtager kampformation. - - JAN 15
Kontrollere - At have fuld handlefrihed eller kunne nægte handlefrihed inden for et bestemt område. - - JAN 15
Kontrolpost KP Et sted, hvor kørende eller gående trafik reguleres eller kontrolleres. Checkpoint (CP) - JAN 15
Kontrolpunkt - En fællesbetegnelse for indrykkepunkt, udrykkepunkt og andre punkter på en marchvej, hvor der kan forventes friktion. Control Point - JAN 15
Koordinationspunkt - Et geografisk punkt, hvor to enheder pålægges at koordinere deres indsættelse. Coordinating Point - JAN 15
Korrektionsskydning - Indskydning gennemført i forbindelse med bekæmpelse af mål, hvor en mere præcis beliggenhedsmelding gør det muligt at beregne korrektioner, der forbedrer den skydende enheds ildbeliggenhed. adjusting fire - JAN 15
Krete, militær - Det højeste sted på en bakke, hvor man kan observere den nedenfor liggende del af skråningen. Crest - JAN 15
Krigsfangesamlested KFS Lokalitet, hvor tilfangetagne fjender samles med henblik på visitering, afhøring og kortvarig opbevaring før videre evakuering. Enemy Prisoners of War Collection Point (EPW CP) - JAN 15
Krigsfangetjeneste KFTJ Den del af personeltjenesten, som omfatter samling, identifikation, registrering, bevogtning, afhøring, evakuering, administration og anvendelse af krigsfanger. EPW Administration - JAN 15
Krigsreserver - Den mængde af forsyninger udover normalbeholdningen, som det er nødvendig at tilvejebringe og oplægge i fredstid til sikring af den kontinuerlige genforsyning af enhederne i et nærmere fastsat tidsrum efter de militære operationers begyndelse. War Reserves - JAN 15
Kritiske forsyningsgenstande KRFS Forbrugsregulerede forsyninger, der ikke er til stede i tilstrækkelig mængde eller kun kan tilføres i begrænset omfang. Critical supply items Se også: Forsyningsgenstand. JAN 15
Krydskontaminering - (Gen)Forurening af allerede dekontaminerede eller uforurenede rene objekter gennem kontakt til ikke eller mangelfuldt dekontaminerede objekter. Cross Contamination - JAN 15
KRYPTO - Fælles betegnelse for materiel og nøgler, der anvendes til kryptering af tekst til cipher tekst, samt dekryptering af cipher tekst til tekst. CRYPTO Se også: Kryptografi JAN 15
Kryptosikkerhed - Den fysiske og kryptologiske beskyttelse der kræves i forbindelse med kryptoudstyr, -publikationer og nøgler. CRYPTOSEC - JAN 15
Kørehastighed - Den hastighed, en kolonne skal køre med for at tilbagelægge en given vejstrækning (speedometerhastighed). Speed - JAN 15
Køretøjsklasse - Inddeling af køretøjer efter vægtpåvirkning. Military load classification (MLC). Se også: Broklasse JAN 15
Landezone LZ Et geografisk område, hvor transportfly eller helikoptere landsætter styrker eller materiel i en luftmobil operation. Landing Zone (LZ) Se også: Luftlandsætning. JAN 15
Land Lines of Communications LLoC Den fysiske infrastruktur, der forbinder enheder og militære installationer. - - JAN 15
Lead Nation / Logistic Lead Nation LN / LLN En nation (LN/LLN) der påtager sig overordnet ansvar for at koordinere og/eller organisere et aftalt spektrum af logistisk støtte for en multinational styrke indenfor et defineret geografisk område og tidsperiode. Lead Nation (LN) / Logistic Lead Nation (LLN) - JAN 15
Led - En enhed, en del af en enhed eller en sammensat enhed op til og med delingsstørrelse Element/echelon - JAN 15
Ledvis frigørelse - Manøvre, hvor et eller flere led af en enhed, støtter et andet leds bevægelse ud af kampen. - Anvendes normalt på underafdelingsniveau og derunder. Se også: Samlet frigørelse og frigørelse. JAN 15
Lejlighedsmål - Et mål til ildstøtteenheder, der ikke er noteret. - - JAN 15
Let reparationstjeneste LREP Mindre og kortvarende reparationer/komponentudskiftninger. - Normalt under 4-6 timer. JAN 15
Levering - En metode inden for forsyningstjenesten, hvor den støttende enhed eller installation leverer forsyninger til den enhed, der har behov. - - JAN 15
Local Area Subsystem LAS Kommunikationsmidler, der er designet til at sammenkoble brugere i et lille geografisk/organisatorisk område, og derved giver brugerne mulighed for at udveksle informationer med hinanden. Local Area Subsystem (LAS) - JAN 15
Logistik LOG Logistik har til formål at tilvejebringe og opretholde de materielle, personelmæssige og økonomiske ressourcer, herunder tjenesteydelser, der er nødvendige for operationernes gennemførelse. Logistics (log) Logistik inddeles i tjenesteområderne: Forsyningstjeneste, transporttjeneste, vedligeholdelsestjeneste, Sanitets- og sundhedstjeneste, personeltjeneste og øvrige logistiske tjenesteydelser. JAN 15
Forsyningskolonne FSKOL En organiseret kolonne af logistiske køretøjer, hvis primære formål er at levere en logistisk støtte til en eller flere enheder i forbindelse med et eller flere marchmål. Combat Logistic Patrol (CLP) - JAN 15
Logistisk enhed LOGENH De enheder, der har til opgave inden for et eller flere logistiske tjenesteområder at yde logistisk støtte til andre enheder. Logistics Unit Se også: Logistik, logistisk støtte og logistisk installation. JAN 15
Logistisk kontrol LOGCON Den autoritet, der gives chefen for en multinational enhed med henblik på at synkronisere, koordinere, prioritere og integrere tildelt/tilstedeværende logistik i operationsområdet. Logistic Control - JAN 15
Logistisk støtteenhed - Enheder, der er uddannet og organiseret til som hovedopgave at levere forsynings-, transport-, vedligeholdelse- eller sanitetstjeneste. - - JAN 15
Lokalforsvarsafsnit LFA Lokalforsvarsafsnit er en plan- og føringskapacitet der indsættes, hvor operative og/eller geografiske forhold gør det hensigtsmæssigt til løsning af en selvstændig opgave i totalforsvarsregionens operationsområde. - - JAN 15
Luftbrohoved - Et geografisk område, der skal kontrolleres med henblik på at sikre overførelsen af enheder og materiel fra luften, samt skabe den nødvendige manøvrefrihed for kommende operationer. Airhead - JAN 15
Luftbårne enheder - Enheder, der er uddannet til indsættelse med faldskærm. airborne - JAN 15
Luftforsvar - Den koordinerede indsættelse af luftværnsmidler til at beskytte egne styrker og installationer imod fjendtlige luftangreb. Air Defence (AD) - JAN 15
Luftherredømme - Egne styrkers overlegenhed i luften, hvor det ikke er muligt for fjenden at indsætte sine flystyrker effektivt. Air Supremacy Se også: Luftoverlegenhed. JAN 15
Luftlandsætning LULA Taktisk indsættelse af enheder ved hjælp af fly, helikoptere eller faldskærm. 1-Airdrop, 2-Air Landing - JAN 15
Luftmobile enheder - Enheder, der indsættes med transporthelikopter. Airmobile Forces - JAN 15
Luftmobil indsættelse - En operationstype, hvor landstyrker indsættes med helikoptere eller transportfly. Airmobile Operations - JAN 15
Luftopklaring - Tilvejebringelse af oplysninger af efterretningsmæssig værdi ved anvendelse af visuel observation og/eller sensorer fra luftfartøjer. Air Reconnaissance Se også: Opklaring. JAN 15
Luftoverlegenhed - Egne styrkers grad af overlegenhed i luften, der tillader gennemførelse af operationer på et givet sted eller indenfor et givet rum, uden at fjenden kan indsætte sine midler effektivt. Air Superiority Se også: Luftherredømme. JAN 15
Luftsikring LUSIK Aktiviteter der gør fjendtlige luftangreb mindre efftektive. - - JAN 15
Lureminering - Sprængladning der udløses ved en tilsyneladende harmløs handling. Booby Trap - JAN 15
Lurestilling LUS En stilling, hvorfra et køretøj eller et våbensystem kan observere men ikke afgive ild. - - JAN 15
Lygteføring - Omfanget og anvendelsen af lys på et køretøj. - Befales normalt som: 0 - Uden lys (mørkekørselsudstyr anvendes), 1 - Afblændet lys eller infrarødt lys (lysforstærkning anvendes), 2 - Jf. færdselsloven (hvidt lys er tilladt). JAN 15
Lyslinje - En føringslinje der angiver, hvorfra en march skal gennemføres mørklagt. Light Line - JAN 15
Løbeminering - En kort, flytbar og åben minering, der anvendes til lukning af veje og snævre passager. - - JAN 15
Main Supply Route MSR En rute i et operationsområd, hvor tyngden af de militære forsyninger transporteres. Main Supply Route (MSR) - JAN 15
Manøvre - En taktisk indsættelse på kamppladsen ved brug af ild og bevægelse. Manoeuvre - JAN 15
Manøvreenhed - En enhed, der er organiseret og uddannet med henblik på at gennemføre kampopgaver med direkte skydende våben. Manoeuvre unit Er identisk med termen kampenhed. JAN 15
Manøvreplan - For manøvreenheder: Den del af den samlede plan, der beskriver manøvreenhedernes indsættelse. For ikke manøvreenheder: Den del af den samlede plan, der beskriver dispositionsenhedernes indsættelse Scheme of manoeuvre Se også: Samlet plan. Manøvre. JAN 15
March - March er en bevægelse, hvor enheden er forberedt på, men ikke forventer at komme i kamp eller blive hindret af aktører. March - JAN 15
Marchanmeldelse - En enhedsanmodning om tilladelse til at benytte en åben, kontrolleret vejstrækning i et givet tidsrum. - Som svar modtager enheden en marchkredit, der er en tilladelse til at udføre den anmeldte march. JAN 15
Marchgruppe - Marchteknisk gruppering, der kan bestå af organisatoriske enheder eller en sammenstilling af flere enheder, normalt på afdelingsniveau eller lavere. March unit - JAN 15
Marchhastighed - Gennemsnitlig hastighed, hvormed en given strækning tilbagelægges inklusiv hvil og befalede holdt. Rate of March - JAN 15
Marchorden - Den rækkefølge enheder eller køretøjer indgår i en march. Order of March (OoM) Se også: Formation. JAN 15
Maske - Et område, der enten ikke kan påvirkes eller observeres. Dead space - JAN 15
Materielsikkerhed - Foranstaltninger til beskyttelse af vigtigt materiel, vigtige objekter og forsyninger med videre mod skjulte eller åbenlyse ødelæggelser. - - JAN 15
Measures of Effectiveness MOE Kriterier der anvendes til at afgøre, om aktiviteten skaber de ønskede effekter i operationsmiljøet. - MOE hjælper med at besvare spørgsmålet 'gør vi de rigtige ting?'. JAN 15
Measures of Performance MOP Kriterier der anvendes til at måle kvaliteten af egne aktiviteter i forhold til realiseringen af egne taktiske målsætninger. - MOP hjælper med at besvare spørgsmålet 'gør vi tingene rigtigt?'. JAN 15
Meldelinje MDL En føringslinje, der anvendes til kontrol af enheders bevægelse. Report Line (RL) Sammenlign: Faselinje. JAN 15
Mellemfaldende mål MFM Mål hvis erobring enten er en forudsætning for eller bidrager til at nå det befalede angrebsmål. Intermediate objective - JAN 15
Midlertidigt sanitetspersonel - Særligt uddannet personel der i nogle tilfælde skal anvendes som sygepassere, sygeplejersker eller frivillige sygebærere. - - JAN 15
Militær nødvendighed. - Retten til at anvende den militære magt, som er nødvendig for at påtvinge fjenden sin vilje med mindst mulig forbrug af ressourcer. Military necessity - JAN 15
Military Assistance MA Aktiviteter, der støtter og påvirker venligsindede aktører gennem træning, rådgivning, montorering eller samarbejde i operationer Military Assistance (MA) - JAN 15
Minerapport - En fuldstændig optegnelse af alle relevante informationer vedrørende et minefelt, fremsendt som en standardskrivelse af den for mineringen ansvarlige befalingsmand. Minefield Report - JAN 15
Minimize - En tilstand, hvorunder rutinemæssig signaltraffik pålægges væsentlige begrænsninger for ikke at forsinke signaler forbundet med en nødsituation. Minimize - JAN 15
Mission Command - Et føringsprincip, der sigter mod at viderebringe forståelse for foresattes hensigt og den underordnedes rolle, for dermed at sætte enheden i stand til at gennemføre operationer med mest mulig handlefrihed. Mission Command - JAN 15
Misvisning - Vinklen mellem nord og sand nord. Magnetic Declination - JAN 15
Mobile Defence - Bringe modstanderens offensive operationer til standsning gennem et afgørende modangreb. Mobile Defence - JAN 15
Mobile Electronic Warfare System MEWS Platformsbaseret EW- system, der består af flere sensorplatforme bundet sammen i et netværk. Mobile Electronic Warfare System (MEWS) - JAN 15
Mobilitetsfremmende foranstaltninger MOB FREM De foranstaltninger indenfor ingeniørtjenesten, der har til formål at skabe størst mulig fysisk manøvre- og bevægelsesfrihed i forbindelse med en operation. Mobility Support - JAN 15
Mobilitetshæmmende foranstaltninger MOB HÆM De foranstaltninger indenfor ingeniørtjenesten, der har til formål at påvirke modstanderens fysiske manøvre- og bevægelsesfrihed og hindre hans anvendelse af et bestemt terræn. Counter-Mobility. - JAN 15
Modangreb MOA Et angreb, der rettes mod en modstanders angreb. Counter-Attack (CATK) - JAN 15
Modstandsakse - En føringslinje, der anvendes under defensive aktiviteter, til at angive, hvor en enhed skal lægge tyngde i bredden. - - JAN 15
Modstandsrum - Et rum, hvor en enhed skal nedsætte modstanderens angrebstempo og/eller tilføje ham tab. - - JAN 15
Mødekamp - Den kamp, der opstår når egne og modstanderens enheder uventet støder sammen under fremrykning eller angreb. Meeting Engagement - JAN 15
Målanalyse - En fastlæggelse af et potentielt måls militære betydning, prioritet i bekæmpelse og valg af våbensystem for at opnå den ønskede virkning. Target Analysis (TA) - JAN 15
Målbestemmelsesnøjagtighed MBN Det samlede fejlbidrag fra bestemmelsen af målpunktet. - - JAN 15
Måletjeneste - Tjeneste vedrørende stedbestemmelse og grundstilling af ikke-autonomt skyts og andet materiel. - - JAN 15
Målgruppeanalyse - En målgruppeanalyse er en analyse af en bestemt aktørs forhold, sårbarheder, holdninger og symboler, modtagelighed, effektivitet og tilgængelighed. Target Audience Analysis (TAA) - JAN 15
Målidentifikation - Identifikation af personer, genstande eller fænomener i operationsmiljøet, hvorunder en umiddelbar og præcis angivelse af ven, fjende, neutral eller ikke-kombattant finder sted, med henblik på at træffe rettidige beslutninger med stor sikkerhed om anvendelse af våbensystemer. Target ID (TID) - JAN 15
Målnummer - Et nummeringssystem, der bruges til at nummerere mål i forbindelse med anvendelse af ildstøtte. Target number - JAN 15
Målsøgning - Opklaring og overvågning med henblik på at fastlægge mål til beskydning. Target Acquisition Målsøgning omfatter opdagelse, identifikation og stedfæstelse af et mål tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre indsættelse af egne våben. JAN 15
Måltyper - Angivelse af et måls karakteristika for så vidt angår beskyttelsesniveau, mobilitet, udstrækning med mere. Target Categories Måltyper opdeles i tre typer efter deres evne til at modstå våbenvirkning: Bløde mål, såsom udækket personel og upansrede køretøjer. Halvhårde mål, såsom dækket personel, let pansrede køretøjer og bygninger af let konstruktion (træ, jord, blik). Hårde mål, såsom pansrede køretøjer (infanterikampkøretøjer og kampvogne), feltbefæstningsanlæg og bygninger af hård konstruktion (mursten, beton, stål). Måltypen kan endvidere opdeles efter bevægelighed og dets evne til at unddrage sig våbenvirkning: Stationære mål og mål i bevægelse. JAN 15
Narrativ - En organisations mandat eller vision til en fortælling om hvem organisationen er, hvilke grundlæggende principper den bygger på, og hvad den ønsker at opnå. - - JAN 15
Nationalt støtteelement NSE En logistisk enhed, som støtter nationale styrker indsat som en del af en international styrke med operativ og strategisk logistik. National Support Element - JAN 15
Dropzone - Et område, hvor personel, materiel og/eller forsyninger bliver nedkastet med eller uden faldskærm. Drop Zone - JAN 15
Nedkæmpe - Efterlader en enhed eller et objekt så ødelagt, at det ikke kan fungere efter hensigten, før det er blevet genopbygget - Samme definition som tilintetgøre JAN 15
Netkaldesignal - Et (kollektivt) kaldesignal, der repræsenterer alle stationer i et net. Net Call Sign Eksempel: 9.0 opkald på radionet. JAN 15
Netkontrolstation NCS Den radiostation, der er udpeget til at regulere trafikken/overvåge radiodisciplin og signalsikkerhed i det pågældende radionet. Net Control Station (NCS) - JAN 15
Netordre - Netordren består primært af en beskrivelse af frekvenser kaldesignaler(tal) og netformer. Net Order Se også signalordre. JAN 15
Netværksbaserede Operationer NBO Er koordinerede aktioner baseret på et integreret net af netværk, der forbinder sensorer, beslutningstagere og effektskabende kapaciteter. Network Based Operations (NBO) - JAN 15
Neutralisere NEU At bringe en modstanders enhed eller kapacitet midlertidigt ud af stand til at forstyrre eller afbryde egne styrkers opgave. Neutralize Se også: Holde nede, ødelægge. JAN 15
Neutraliserede zoner - Geografiske områder hvor kamphandlinger ikke må finde sted med henblik på beskyttelse af sårede og syge kombattanter og nonkombattanter samt civile, der ikke deltager i fjendtlighederne og ikke udfører arbejde af militær art. - - JAN 15
No Fire Area NFA Et område, hvor ilden eller virkningen fra bestemte våbentyper kun må anvendes med godkendelse eller i forbindelse med selvforsvar. No Fire Area NFA er en restriktiv FSCM. Se også: Restricted Fire Area. JAN 15
Non Interference Basis NIB En betegnelse for tilgængelige frekvenser der må anvendes, hvis man ikke interfererer med andre. Non Interference Basis - JAN 15
Normalbeholdning NBH Omfang af organisatoriske forsyninger, der er nødvendig for at udruste en given enhed i overensstemmelse med organisations- og materieloversigts normer. Basic load (ammunition and other supplies) Normalbeholdning opdeles i grund- og reservebeholdning. JAN 15
Normalbeholdningsforøgelse NBF Tildeling af forsyninger ud over den foreskrevne normalbeholdning i situationer hvor risiko for manglende forsyningssikkerhed nødvendiggør et forøget logistisk beredskab ved de indsatte enheder. Basic Load Increase (BLI) - JAN 15
Normalmetoden - En skydemetode, der under anvendelse af gaffelmetoden sætter en vilkårlig påkalder i stand til at gennemføre indskydning med en ildstøttenhed på et vilkårligt skydeteknisk niveau og opnå virkning i målet. - - JAN 15
Normalstøtte - Den logistke støtte,der ydes til enhedens organisatoriske og underlagte enheder. - - JAN 15
Noterede mål NOT Et mål der tildeles et lokalt målnummer, en betegnelse (ikke altid) og måldata registreres på en lokal målliste. Planned, Scheduled, Registered Targets Notering af mål anvendes kun internt ved støttede enhed i forbindelse med anvendelse af kortpunkter til måludpegning. Se også: Sandsynlige mål. Erkendte mål. Ildplan. JAN 15
Nærforsvar - De tiltag, der gennemføres i forbindelse med et beredskabsområde eller andre ophold med henblik på at kunne imødegå et overraskende angreb. Local Defence - JAN 15
Nærpræcisionsvirkning - Et Virkningsområde med begrænset udbredelse i forhold til områdevirkning. Near-Precision Effect - JAN 15
Nærsikring - Aktiviteter og foranstalninger der gennemføres i forbindelse med et beredskabsomåde eller andre ophold med henblik på at erkende eller forhindre et overraskende angreb. Local Security (US) - JAN 15
Nært mål - Beskydning af mål, der er placeret nærmere egne styrker end de fastsatte nært mål afstande for en given våbentype. Danger-Close Target - JAN 15
Nødbegravelse - Begravelse på kamppladsen ved enhedens foranstaltning, hvor normalprocedure af tidsmæssige eller andre årsager umuligt kan anvendes. Emergency Burial Se også: Begravelsesplads. JAN 15
Nødpassage - Passage over en overgang, der vurdreres at overskride bæreevnen med mere end 30-50%. Emergency Crossing - JAN 15
Nødordre - Den ordre, der er gældende for et tilbageholdt objektet, såfremt modstanderen er ved at erobre objektet, og føreren for objektnærsikringen ikke kan indhente forholdsordre fra den iværksættende chef. Emergency Order Nødordren kan lyde enten 'må ikke ødelægges' eller 'skal ødelægges'. JAN 15
Nøgleterræn - Et geografisk område, der er af afgørende betydning for kampens udfald. Key terrain/vital ground/decisive terrain - JAN 15
Objektnærsikring ONS En enhed, der har til opgave at hindre en modstander i at erobre eller at ødelægge et tilbageholdt objekt, samt sikre egne enheders opgaveløsning i forbindelse med objektet. Demolition Guard Se også: Ødelæggelseshold. JAN 15
Observeret skydning - Skydning, hvor en observatør kan se nedslaget/sprængpunktet. Observed Fire Se også: Indirekte skydning og skudobservation. JAN 15
Omfattende angreb - En offensiv manøvre, hvor hovedangrebet har retning mod modstanderens flanker eller ryg. Envelopment Angreb fra en retning benævnes enkeltomfatning. Angreb fra to retninger benævnes dobbelt omfatning. Se også: omsluttende. JAN 15
Omgå - En bevægelse rundt om en modstander, aktør eller hindring. Bypass - JAN 15
Områdeopklaring - Tilvejebringelse af specifikke oplysninger om aktører, hindringer eller terræn i et mindre geografisk område. Area Reconnaissance Se også: Rumopklaring og ruteopklaring. JAN 15
Områdestøtte - Den logistiske støtte, der ydes til ikke organisatoriske dele af en enhed, der befinder sig i samme geografiske område, uden at der etableres et kommandoforhold. - Se også: Normalstøtte. JAN 15
Områdevirkning - Når en ammunitions virkning dækker et område med en given udbredelse afhængig af våbensystem, ammunitionstype og -mængde. Area Effect - JAN 15
Omslutning - Et dobbelt omfattende angreb, hvor de to akser er stærke nok til at mødes, og derved omslutter og afskærer modstanderen. Double Envelopment Det omsluttende angreb kan tillige gennemføres ved et enkelt omfattende angreb, hvor en naturlig hindring anvendes til at omslutte modstanderen. JAN 15
Omstrejfer - Militært personel eller køretøjer, som uden formål eller ordre er kommet væk fra deres enhed eller kolonne. Straggler Se også: Omstrejferkontrol. JAN 15
Omstrejferkontrol - Kontrol med militært personel eller køretøjer som uden formål eller ordre er kommet væk fra deres enhed eller kolonne. - Se også: Omstrejfer. JAN 15
Operationernes grundprincipper - Grundlæggende principper, hvis situationsbestemte efterlevelse er en forudsætning for opnåelse af succes. Principles of War Principperne omfatter: Målet, offensiven, tyngde, økonomi med kræfterne, kræfternes samspil, bevægelse, overraskelse, sikring, fleksibilitet, moral og etik. JAN 15
Operationscenter OPSC En føringsinstallation, der varetager føringen af igangværende operationer. Operations Center (OPSC) Se også: Plancenter, situationscenter. JAN 15
Operationskalke O-kalke Et førings- og kommunikationsmiddel, der visuelt beskriver en manøvreplan. Operation overlay - JAN 15
Operationsmiljøet - Operationsmiljøet er summen af de betingelser, omstændigheder og påvirkninger, der har indflydelse på indsættelsen af militære styrker. Operational Environment (OE) - JAN 15
Operationsområde - Et geografisk område, hvor der gennemføres eller planlægges militær aktivitet. Area of operation (AO) Se også: Ansvarsområde JAN 15
Operationssikkerhed OPSEC Anvendelse af passive og/eller aktive tiltag, der hindrer en modstander eller tredjepart i at indhente oplysninger om egne og allierede styrkers dispositioner, kapaciteter og intentioner. Operations Security (OPSEC) Se også: Styrkebeskyttelse (Force Protection). JAN 15
Operationsstøtte OPST En ikke-organisatorisk del af en enhed, der lejlighedsvist og i et kortere tidsrum kan støtte enheden, - Se også: Reach back JAN 15
Operativ dekontaminering - Dekontamineringsopgave, der har til formål at tilsikre, at en enhed efter en væskeformig CBRN-hændelse kan fortsætte sin opgaveløsning med anlagt individuelt beskyttelsesudstyr eller fra kollektive beskyttelsesanlæg. Operational Decontamination - JAN 15
Operativ kommando OPCOM Operativ kommando omfatter retten til at føre den tildelte enhed, herunder retten til at anvise enheden nye opgaver, til at opdele enheden samt til at tildele enheden til en anden underlagt enhed i operativ eller taktisk kontrol. Operational Command OPCOM) Operativ kommando omfatter ikke ansvar for administration og logistik. JAN 15
Operativ kontrol OPCON Operativ kontrol omfatter retten til at befale for og anvise opgaver inden for en ramme, som den fører, der har befalet tildelingen, har anvist til en tildelt enhed. Operational Control (OPCON) Operativ kontrol omfatter retten til at videretildele enheden til en anden underlagt enhed i taktisk kontrol. JAN 15
Operativ logistik - Den logistik, der gennemføres i operationsområdet fra forskellige POD frem til troppeenhederne. Operational Level Logistics - JAN 15
Opklaring OPK Aktiviteter der gennemføres i et område kontrolleret af en modstander med henblik på at tilvejebringe oplysninger om terrænnet og/eller aktører. Reconnaissance - JAN 15
Opklaring ved angreb - En offensiv aktivitet, der har til formål at tvinge modstanderen til at afsløre sin placering, størrelse, styrke og/eller hensigt. Reconnaissance in force - JAN 15
Opklaringsmåde - Fællesbetegnelse for de fremgangsmåder, som jordopklaringsenheder anvender ved udførelse af opklaringsopgaver. Type of reconnaissance. Opklaringsmåderne er: ruteopklaring, akseopklaring, rumopklaring og områdeopklaring. Se også: Jordopklaring. JAN 15
Oplysnings- og velfærdstjeneste - Den del af personeltjenesten, der omfatter information og trivselsforanstaltninger med henblik på at understøtte moral og effektivitet. Welfare and morale Se også: Logistik, tjenesteområder og personeltjeneste. JAN 15
Oprømning - Indlevering af overtallige og beskadigede forsyninger samt tom emballage og erobrede forsyninger. - - JAN 15
Opsiddet angreb - Den del af et angreb, hvor bevægelsen gennemføres opsiddet. Mounted attack - JAN 15
Opslutning - En forudsætningsskabende aktivitet, hvor en enhed skaber fysisk kontakt til en anden enhed i et område, der er kontrolleret af en modstander. Link Up - JAN 15
Optagelse - En forudsætningsskabende aktivitet, der gennemføres, når en udgående enhed passerer gennem en indkommende enhed. Rearward Passage of Own Lines (RPOL) - JAN 15
Optagepunkt OPT Et geografisk punkt, hvor der føres kontrol med udgående enheds tilbagegang på en specifik marchvej. Passage point (PP) - JAN 15
Optagestyrke - En enhed, der sikrer optagelsen af en udgående enhed. - Se også: Optagepunkt. JAN 15
Ordregruppe O-GRP Består af enhedens chef/fører samt de chefer/førere, han befaler til. Orders group (O gp) - JAN 15
Overlevelsesforanstaltninger - De foranstaltninger indenfor ingeniørtjenesten, der har til formål at beskytte egne enheder, personel, våben, materiel og forsyninger mod modstanderens detektions- og våbensystemer. Survivability Support - JAN 15
Overtagelse af kampopgaver - En forudsætningsskabende aktivitet, hvor en enhed (indkommende) overtager ansvaret for kampen fra en anden enhed (udgående). Relief Overtagelse af kampopgaver kan ske som: Afløsning på stedet, optagelse eller angreb gennem egne enheder. JAN 15
Overt Operation - En operation, hvor der ikke gennemføres særlige tiltag for at hemmeligholde egen identitet eller selve aktiviteten. Overt Operation - JAN 15
Overvåget rute - En rute, der er kontrolleret ved hjælp af trafikkontrolposter og/eller patruljer. Supervised route - JAN 15
Overvågning OV Systematisk iagttagelse af et nærmere angivet område. Surveillance - JAN 15
Passabilitet - Et terrænområdes fremkommelighed eller hindreværdi. Passability Der findes tre passabilitetsgrader: (1) Passabelt - når mindst en deling kampvogne, middel (KVGM) henholdsvis en deling pansrede mandskabsvogne (PMV) uden forudgående rekognoscering og uden hjælpemidler kan passere eller manøvrere i terrænet. (2) Betinget passabelt - Man ved rekognoscering kan finde passagemuligheder af begrænset udstrækning igennem den, eller den kan passeres af KVGM henholdsvis PMV efter udførelse af mindre og simple improviserede foranstaltninger, eller passabiliteten afhænger af fugtighedsforholdene. (3) Impassabelt - KVGM henholdsvis PMV kan uafhængigt af fugtighedsforholdene kun passere eller manøvrere i det pågældende terræn med ingeniørstøtte. De tre passabilitetsgrader oversættes unrestricted, restricted, severely restricted. JAN 15
Passagetid - Den tid en marchgruppe eller undermarchgruppe har til at passere et givet punkt på marchvejen. Pass Time - JAN 15
Patrol Search - En udvidet Basic Search udført taktisk under operatione, der inkluderer Route Check, Vulnarable Points Check, opfølgende Ssarch og efterfølgende dokumentation. . Patrol Search Se også: Basic Search, Intermediate Search og Advanced Search. JAN 15
Patrulje PTR En generel betegnelse for fysiske bevægelser med mindre enheder med henblik på at løse specifikke opgaver. Patrol (ground) (ptl) Begrebet anvendes oftest op til underafdelingsiveauet og kan dække over en bred vifte af formål. JAN 15
Penetrering - En offensiv manøvre, hvor man trænger i dybden af modstanderens opstilling med henblik på at bryde sammenhængen i hans kamp. Penetration - JAN 15
Penge- og regnskabstjeneste REGNTJ Den virksomhed under den militære logistik, der omfatter tilvejebringelse og fordeling af de betalingsmidler, der er nødvendige for virksomheden ved forsvaret samt regnskab med forbruget heraf. Finance and personnel services - JAN 15
Perfidi - En handling, hvor man forsøger at forlede en modstander til at tro, at han er berettiget til at modtage, eller forpligtet til at yde, beskyttelse i overensstemmelse med folkeretlige regler under væbnede konfliktert, uden at man har tænkt sig at efterkomme det. - - JAN 15
Personelerstatningstjeneste - Den del af personeltjenesten, der omfatter tilvejebringelse, uddannelse og fordeling af personel som erstatning for tab. - Se også: Personeltjeneste. JAN 15
Personelpunkt PPT Installation, hvorfra en enhed gennemfører modtagelse og fordeling af erstatningspersonel. - Se også: Personelerstatningstjeneste. JAN 15
Personelregnskabstjeneste - Den del af personeltjenesten, der omfatter tilvejebringelse af oplysninger om enheders styrketal, personellets status og den enkeltes tjenestelige placering samt rapportering om dette. - Se også: Personeltjenesten. JAN 15
Personeltjeneste PSNTJ Del af den logistiske tjeneste, der omfatter tilvejebringelse, fordeling og anden forvaltning af personellet, for derigennem at bidrage til opretholdelse af styrkers kampkraft. - - JAN 15
Post - En stationær enhed, der primært løser overvågnings- og/eller reguleringsopgaver. Post Definineres ud fra formålet, fx overvågningspost eller lyttepost. JAN 15
Postering - En enhed, der adskilles fra hovedstyrken og gennem kamp fra stilling sikrer dennes manøvrefrihed. Protective Detachment, Combat Outpost Anvendes oftest op til underafdelingsniveauet Se også: Objektnærsikring og post. JAN 15
Proportionalitetsprincippet - Princippet om, at skader på civile og civile genstande, der påføres som følge af militære operationer, altid skal være proportionelle i forhold til den forventede militære fordel. Proportional response - JAN 15
Protected Frequency - Egen frekvens på hvilken interferens skal minimeres. Protected Frequency Se også: Guarded frequency og Taboo frequency. JAN 15
Proving - En indsættelse med henblik på at verificere, hvorvidt en rute er sikker at anvende i forbindelse med mineringer og IED. Proving - JAN 15
Psykologiske operationer PSYOPS Planlagte, kulturelt tilpassede, psykologiske aktiviteter, der anvender kommunikationsmetoder og andre midler imod de af foresatte godkendte målgrupper for at influere deres vilje, forståelse og evne og dermed understøtte opnåelsen af politiske og militære mål. PSYOPS - JAN 15
Præcisionsvirkning - Virkningsområdets udbredelse er begrænset, og den anvendte ammunitionstype er designet til at ramme meget tæt på det udpegede målpunkt. Precision effect Kan også betegnes som punktvirkning. JAN 15
Punktmål - Et mål, hvis udbredelse er mindre end 50 m i diameter. Point Target - JAN 15
Punkopklaring - Tilvejebringelse af specifikke oplysninger om aktører, hindringer eller vital infrastruktur på et bestemt geografisk punkt. Point Reconnaissance Se også: Områdeopklaring og ruteopklaring. JAN 15
Punktreferencesystem - Et kodesystem til at sløre/skjule stedsangivelser i forbindelse med anvendelsen af klart sprog. - - JAN 15
På kald - Skydninger, der udføres snarest efter påkald. On Call - JAN 15
På tid - Skydninger, der udføres på et i forvejen fastsat tidspunkt. Scheduled - JAN 15
Påkald af ild (Påkald af skydninger) - Videreformidling af en række informationer til den skydende enhed, således at denne kan levere den ønskede virkning korrekt i tid og rum. Call For Fire Informationerne kaldes samlet for en skudordre. JAN 15
Radiodisciplin - Befalet procedure der sikrer korrekt anvendelse af transmissionmidlet. Radio Discipline. - JAN 15
Radioinfiltration - Indtrængen i en modstanders radionet med henblik på at tilvejebringe oplysninger eller minimere modstanderens effektive udnyttelse af nettet. - - JAN 15
Radiotavshed - Periode, område, enhed eller taktisk situation, hvor alle eller specifikke radiostationer har forbud mod at udstråle elektromagnetisk energi. Radio Silence - JAN 15
Raid - En offensiv aktivitet med formål at tilintetgøre, erobre eller tilfangetage et væsentligt fjendtligt aktiv, der afsluttes med en planlagt tilbagegang. Raid - JAN 15
Reach Back RB En kommando og kontrolstruktur, der minimerer deployerede stabsfunktioner og indeholder processer med at tilvejebringe produkter, services, applikationer, styrker, udrustning eller materiel fra organisationer, der ikke er deployeret. Reach Back Se også: Operationsstøtte JAN 15
Reception, Staging, Onward Movement and Integration RSOI Den samlede proces, der gennemføres i tilknytning til strategisk deployering, hvor personel/enheder, materiel, forsyninger med mere modtages i PODs, klargøres/samles og sendes videre til endelig integration. Reception, Staging, Onward Movement and Integration (RSOI) - JAN 15
Registrering - Observeret skydning, udført med det formål at finde den øjeblikkelige sammenhæng mellem elementer målafstand, målvinkel og højdevinkel til målpunkt for registrering til elementerne sidestilling, højdestilling og tempering. - Se også: Korrektionsskydning JAN 15
Reguleret rute - En rute som, der er omfattet af restriktioner med henblik på prioritering i anvendelse og kontrolleret ved hjælp af regulering af trafik i tid og rum. Restricted Route - JAN 15
Relæ - Radiostation, der anvendes til at forstærke og derved øge rækkevidden af andre radiostationers signaltrafik. Relay Station - JAN 15
Remote Controlled IED RCIED Command IED der udløses ved hjælp af en ikke fysisk forbindelse. Remote Controlled IED (RCIED) - JAN 15
Ren linje RL Den linje, der adskillelser konstateret eller potentielt CBRN-kontamineret område og et rent område. Clean Dirty Line (CDL) - JAN 15
Renovationstjeneste RENOTJ Den tjeneste, der gennem bortskaffelse af affald, spildevand og lignende har til formål at opretholde hygiejnen i enhedens område. - - JAN 15
Rensning - Tilintetgøre eller tilfangetage tilbageværende modstandere i et bestemt geografisk område. Mopping Up Se også: Tilintetgøre. JAN 15
Reorganisering REORG Foranstaltninger til genskabelse af en enheds evne til at løse en pålagt eller kommende opgave. Reorganization (Reorg) - JAN 15
Reservebeholdning RBH Den del af normalbeholdningen, der føres på enhedens forsyningskøretøjer. - - JAN 15
Reservedelsforsyningstjeneste RESDELFSTJ Den del af vedligeholdelses- og forsyningstjenesten, der vedrører tilvejebringelsen af resevedele til de reparationer, der gennemføres ved enheden. Spare parts Management Se også: Logistik, tjenesteområder og vedligeholdelses-/forsyningstjeneste JAN 15
Reserveret rute - En rute, der er tildelt specifikt til en enhed eller formation. Reserved Route - JAN 15
Restricted Fire Area RFA Et geografisk område, hvor bemyndigelsen til ildafgivelse er pålagt specifikke restriktioner. Restrictive Fire Area (RFA) RFA er en restriktiv FSCM. Se også: Ildrestriktionsområder. JAN 15
Restricted Fire Line RFL En linje, der etableres mellem to naboenheder, hvoraf en eller begge kan være under bevægelse, og som forbyder ildafgivelse, eller virkningen deraf, henover linjen uden forudgående koordination med naboenheden. Restrictive Fire Line (RFL) RFL er en restriktiv FSCM. JAN 15
Restricted Frequency List RFL Frekvensliste indeholdende Taboo, Guarded og Protected frekvenser. Restricted Frequency List (RFL) - JAN 15
Restricted Operations Zone ROZ Et nærmere afgrænset afsnit af luftrummet, der er reserveret til bestemte aktiviteter. Restricted Operations Zone - JAN 15
Retningspunkt - Et geografisk punkt, der anvendes til styring bevægelser. Reference point Anvendes under underafdelingsniveauet. JAN 15
Role - Udtryk indenfor sanitetstjenesten, der angiver et givet behandlingsniveau med eventuelt tilhørende evakueringskapacitet. Role Sanitetstjenesten opdeles i fire roles: (1) Lægelig førstebehandling gennemføres. (2) Livs- og ekstremitetsreddende kirurgisk behandling gennemføres. (3) Livs- og ekstremitetsreddende kirurgisk behandling gennemføres. (4) Civilt hospital med de rette medicinske kompetencer. JAN 15
Rules of Engagement RoE Retningslinjer for og begrænsninger i magtanvendelse i forhold til operationernes formål. Rules of Engagement (RoE) - JAN 15
Rum - Et geografisk område, der er afgrænset af føringslinjer. area - JAN 15
Rumopklaring - Tilvejebringelse af generelle oplysninger om aktører, hindringer eller terræn i et afgræset geografisk område. Zone reconnaissance Se også: Områdeopklaring og ruteopklaring. JAN 15
Rute med begrænset adgang - Envejsrute med en eller flere restriktioner. Limited access route - JAN 15
Ruteopklaring - Tilvejebringelse af oplysninger om modstanderen og terrænet langs en rute og i det terræn, hvorfra ruten kan beherskes med direkte skydende våben. Route Reconnaissance Se også: Rumopklaring, områdeopklaring. Afløser begrebet vejopklaring. JAN 15
Rød kalke - En kalke, der visualiserer modstanderens manøvreplan. Modified Obstacle Overlay - JAN 15
Samlet plan - Den del af en befaling, der udtrykker den overordnede hensigt og den samlede manøvre. Concept of Operations - JAN 15
Samvirke - Interaktionen mellem våbenarter. - Se også: Kommandoforhold og støtteforhold. JAN 15
Sandsynlighedsgrader - Sandsynligheden for at en betemt handling eller hændelse finder sted. - Sandsynlighed indeles i: Usandsynligt - sandsynlighed under 15%. Mindre sandsynligt - sandsynlighed mellem 15-40%. Muligt - sandsynlighed mellem 40-60 %. Sandsynligt - sandsynlighed mellem 60-85 %. Meget sandsynligt - sandsynlighed over 85 %. Tilsvarende NATO betegnelser er highly unlikely, less likely, possible, likely, highly likely. JAN 15
Sanitetsfagligt personel SANFAG PSN Militært personel tilknyttet en sanitetsenhed, der har modtaget en militær sanitetsfaglig uddannelse. - Se også: Sanitetspersonel og sundhedsfagligt personel. JAN 15
Sanitetsforsyninger SANFS Forsyningsgenstande der primært omfatter forbindinger, behandlemateriel, medicoteknisk udstyr og medicin, herunder receptpligtige lægemidler. Medical supplies (MED SUP) - JAN 15
Sanitetspersonel (egentligt/permanent) - Militært personel tilknyttet sanitetsenheder, der udelukkende beskæftiger sig med eftersøgning, opsamling, transport eller behandling af syge og sårede, forebyggelse af sygdomme eller med sanitetsenheders indretning og administration. Medics - JAN 15
Sanitetstjeneste SANTJ Den virksomhed under den militære logistik, der omfatter sygdoms- og skadeforebyggende indsats eller behandling samt pleje af syge og tilskadekomne. Medical Support Se også: Logistik og tjenesteområder. JAN 15
Search - Evnen til at lokalisere specifikke objekter ved anvendelse af efterretningsbaserede vurderinger, systematiske procedurer og detektionsteknikker. Search - JAN 15
Sektion SEK En organisatorisk enhed, der består af to grupper. Section - JAN 15
Selvstændig dekontaminering - De kontamineringsopgaver, der har til formål at minimere antallet af sårede og begrænse spredningen fra en væskeformig CBRN-hændelse samt sikre, at soldaten kan overleve og forsvare sig selv og sin enhed med anlagt individuelt CBRN-beskyttelsesudstyr. Immediate Decontamination - JAN 15
Shaping Operations SHA Shaping Operations skaber eller fastholder forudsætningerne for gennemførelse af Decisive og Sustaining Operations. Shaping Operations (SHA) - JAN 15
Signalkode - Et kodesystem, der kan anvendes til indkodning af aftalte meddelelser. Signal Code Signalkode er et dansk kodesystem, der må anvendes til fortrolig og til tjenestebrug. JAN 15
Signalordre SIGO En skriftlig ordre, der giver en oversigt over oprettede radionet, frekvenser og kaldesignaler, koder og legitimationssystemer. - Udgives normalt ved afdelinger og selvstændige underafdelinger. JAN 15
Signals Intelligence SIGINT Efterretningsindhentning i det elektroniske spectrum, der omfatter indhentning fra kommunikations og ikke-kommunikationsbærende transmissioner. Signals Intelligence (SIGINT) - JAN 15
Sikkerhedsbesætning - Den minimumsbesætning der skal til, for at en enhed kan overvåge sit ansvarsområde fra en kampstilling. Security Personnel - JAN 15
Sikkerhedstjeneste - Beskyttelse af personel, materiel, dokumenter, elektroniske informationssystemer, operationer samt etablissementer mod den sikkerhedsmæssige trussel med henblik på at opnå den højest mulige grad af sikkerhed. - - JAN 15
Sikret telefon - Ordning til sikring af samfundsvigtig telefontrafik under særlige forhold. Secure Telephone - JAN 15
Sikring - De foranstaltninger, der foretages af en enhed med henblik på at undgå overraskelse og bevare handlefriheden. Security - JAN 15
Sinke - En handling, hvor modstanderen tages under ild med henblik på at nedsætte hans angrebstempo og påføre ham tab. - - JAN 15
Situational Awareness SA Viden om og forståelse af operationsmiljøet, der muliggør rettidige, relevante, nuancerede og præcise vurderinger med henblik på at træffe beslutninger i forhold til opgaven. Situational Awareness (SA) - JAN 15
Situationsbestemt hindring SITBST HI En taktisk hindring, der udføres for at standse, kanalisere eller sinke modstanderens erkendte eller formodede fremrykkeakser. Situation Orientated Obstacles Normalt mineringer, men kan også være ødelæggelser med videre. JAN 15
Situationsbestemt ingeniørindsats - En hurtig og robust indsættelse af ingeniørkapaciteter til støtte for manøvreenheder i umiddelbar kontakt med en modstander med henblik på at opretholde manøvrefriheden. - - JAN 15
Situationskort - Et kort, der viser enheders placering, tilstande eller specifikke hændelser. Situation Map - JAN 15
Skillelinje SKL En føringslinje, der begrænser en enheds bevægelse og ildafgivelse. Boundary (bdy) - JAN 15
Skin- - En handling eller foranstaltning, der ikke er, hvad den giver sig ud for. - Se også: Vildledning. JAN 15
Skjuleord - Ord, der anvendes som kodebetegnelse. Nick name Skjuleord vælges frit inden for følgende typer af ord: Pige og drengenavne, farvebetegnelserne (undtagen RØD, ORANGE, GUL, GRØN og BLÅ) samt det fonetiske alfabets bogstaver. Der kan tilføjes talbetegnelser. JAN 15
Skuddata - Et af de to sæt værdier af sidestilling, højdestilling samt tempering, der giver middelnedslag (middelsprængpunkt) i punktet. - - JAN 15
Skudobservation - Iagttagelse af nedslag eller sprængpunkter i forbindelse med en mere eller mindre absolut bestemmelse af sprængpunktets/nedslagets beliggenhed i forhold til nulpunkt for observation. - - JAN 15
Skudområde - Et afgrænset område, hvor et våbensystem skal kunne løse en angivet opgave. Arc of Fire - JAN 15
Skudordre - En struktureret videregivelse af de informationer, der er nødvendige for, at en specifik skydende enhed kan levere den ønskede virkning i målet Call For Fire - JAN 15
Skudretning - Retningen fra pjecen til nedslagspunktets (sprængpunktets) projektion på fladen i pjecens kote. - Skudretningen bestemmes ved sin retning (nordvinkel) Se også: Grundretning. JAN 15
Skydeledelse - Den tekniske ledelse af ilden fra ildstøttemidler, - Herunder bestemmelse af måldata og data for flytning af ilden, overførsel af disse data til skydecentral, omsætning af måldata til skuddata, samt overførsel af skuddata til de enkelte pjecer. Se også: Ildledelse. JAN 15
Skydemetode - Forskellige standardiserede fremgangsmåder til at påkalde og lede indirekte skydninger. Observed Fire Procedure Anvendes også til indskydning og korrektionsskydninger. JAN 15
Sluttet kolonne - En kolonneform, hvor afstanden mellem køretøjerne er så kort, som kørehastigheden tillader. - Dog ikke under 10 m JAN 15
Sløre/sløring - Aktiviteter eller foranstaltninger, der nedsætter modstanderens evne til at observere egne styrker. Obscure - JAN 15
Sortie - En indsættelse af et eller flere luftfartøjer. Sortie - JAN 15
Specialist nation / Logistisk specialist nation RSN/LRSN En nation, der påtager sig ansvar for tilvejebringelse eller produktion af en bestemt kapacitet, eller service for alle styrker i en multinationale enhed, indenfor et defineret geografisk område og tidsperiode. Role Specialist Nation / Logistic Role Specialist Nation - JAN 15
Specialoperationer SPECOPS Aktiviteter udført af en specielt organiseret, trænet og udrustet styrke, som anvender taktikker, teknikker og procedurer, der ikke er standard for konventionelle styrker. Special Operations (SPECOPS) - JAN 15
Special Reconnaissance SR Rekognocerings- og overvågningsaktiviteter, der gennemføres af specialoperationsstyrker med henblik på at indhente strategiske og/eller operative informationer. Special Reconnaissance (SR) Gennemføres af specialoperationsstyrker. JAN 15
Specific Information Requirement SIR Informationer om aktører, kamprummet/operationsmiljøet og vejret, der samlet besvarer PIR. Specific Information Requirement (SIR) - JAN 15
Spectrum Management SM Planlægning, koordination og administration af det elektromagnetiske spectrum gennem operative, tekniske og administrative procedurer med henblik på at sætte militære elektroniske systemer i stand til at fungere i de ønskede omgivelser uden at skabe eller være påvirket af interferens. Spectrum Management - JAN 15
Spoiling Attack - En offensiv aktivitet, der gennemføres med henblik på at forringe eller forhindre en modstanders muligheder for at iværksætte en offensiv operation. Spoiling Attack - JAN 15
Spordisciplin - Restriktioner på bevægelser med henblik på at reducere det fysiske aftryk i operationsområdet. Track Discipline - JAN 15
Sporing - Tiltag, der iværksættes med henblik på at bestemme en CBRN-hændelses art, udbredelse, koncentration og varighed i terræn, på personel og materiel samt i levnedsmidler og vand. Detection - JAN 15
Spring - En koordineret kort bevægelse på delings- eller lavere niveau, hvor en modstanders indgriben er sandsynlig. Bound Spring kan gennemføres ledvist eller samlet. Se også: Led. JAN 15
Sprænghøjde - Den vertikale afstand fra jordens overflade eller målet til sprængstedet. Height of Burst - JAN 15
Sprængpunkt - Det banepunkt, hvor sprængningen af et i luften detonerende projektil (konventionelt) finder sted. Point of Burst - JAN 15
Spærreild SPI En forberedt skydning, der har prioritet frem for alle andre skydninger. Final Protective Fire (FPF) - JAN 15
Standard Day of Supply SDOS Den totale mængde af forsyninger, der er nødvendig for en defineret standarddag. Standard Day of Supply (SDOS) Baseret på forbrugsfaktorer. Se også: DOS og CDOS. JAN 15
Standardfaktor SDF Fast faktor for de enkelte forsyninger/forsyningsklasser, der per mand/våben/køretøj angiver størrelsen af det skønnede daglige gennemsnitlige forbrug over en længere periode. - Se også: Intensitetsfaktor. JAN 15
Standardfremgangsmåde SFM Fastlagte taktiske procedurer, der sikrer at delingen og underafdelingen kan optræde koordineret med et minimum af kommando. Tactics, Techniques & Procedures (TTP) - JAN 15
Standardization Agreement STANAG Centralt fastlagte doktriner, procedurer, begreber eller betingelser for medlemmerne i NATO. Standardization Agreement - JAN 15
Standardudrustning STANDUDR En udrustningsnorm, der er fastsat for en bestemt personelkategori. Standard Equipment Se også: Supplerende og funktions-udrustning. JAN 15
Stilling STL Et afgrænset geografisk område, hvorfra en enhed eller et våbensystem løser en pålagt opgave. Position - JAN 15
Stillingsområde STO Et geografisk område, der er båndlagt til stillingsindtagelse for artilleri og/eller morterer med henblik på at løse kampstøtteopgaver. Artillery Restricted Area (ARA), Position Area Artillery (PAA) eller Position Area Mortar (PAM) - JAN 15
Storm - Den del af en offensiv aktivitet, hvor angrebsstyrken trænger frem mod indbrudsstedet/-stederne for hurtigst muligt at lukke kampafstanden og at minimere egne tab. Assault Anvendes op til underafdelingsniveau. JAN 15
Stormlinje SL En føringslinje, hvorfra stormen på et mål iværksættes. - - JAN 15
Strategisk deployering SD Den proces, hvor enheder, materiel, ogforsyninger indlades (i POEs) og transporteres til udladesteder (i PODs), herunder styrkeopbygning. Strategic Deployment Se også: Logistik, ind-/udladested og RSOI. JAN 15
Strategisk logistik - Logistik, der gennemføres fra respektive nationer frem til operationsområdet. Strategic Level Logistics - JAN 15
Styret ammunition - Ammunition til ildstøttemidler, der er styret i banen, og derfor ikke følger en ballistisk bane imod målet. Guided Munitions - JAN 15
Styrke - En fællesbetegnelse for en eller flere enheder. - Styrkens formål kan beskrives som præfix, fx fremskudt styrke eller angrebsstyrke. -
Støtteforhold - Angiver art og omfang af den støtte, som en enhed skal yde en anden enhed. Control Relationships Der skelnes mellem følgende støtteforhold: Direkte støtte (DS) og generel støtte (GS). Støtteforhold etableres ikke mellem kampenheder. For samvirket mellem artillerienheder anvendes ogå støtteforholdene generel støtte forstærkning (GS,R) og forstærkning (R). JAN 15
Sundhedsfagligt personel - Personel med en civil kompetencegivende sundhedsfaglig uddannelse. - - JAN 15
Supplerende udrustning - En udrustningsnorm, der tildeles ud over standardudrustning. - Se også: Funktionsudrustning og standardudrustning. JAN 15
Supply Route SR En rute, der primært anvendes til transport af forsyninger. Supply Route (SR) Se også: Evakuationsakse-/vej. JAN 15
Sustaining Operations SUS Operationer, der opretholder evnen til at gennemføre shaping og decisive operationer. Sustaining Operations (SUS) - JAN 15
Svig - Optagelse eller fortsættelse af kamphandlinger efter at man har forledt en modstander til at tro, at man har ret til beskyttelse, eller at han har pligt til at yde beskyttelse i henhold til krigens love. - - JAN 15
Svingdørsprincippet - Etablering af støtte/sikring på begge sider af en enhed, der bevæger sig frem mod et mål. - - JAN 15
Syge og sårede - Personer, der på grund af traume, sygdom, eller anden fysisk eller psykisk forstyrrelse eller handicap har behov for lægehjælp eller behandling, og som afstår fra fjendtlige handlinger. - Se også: Tabskategorier. JAN 15
Taboo frequency - Egen frekvens på hvilken jamming eller anden overlagt interferens ikke må finde sted. Taboo frequency Se også: Guarded frequency og protected frequency. JAN 15
Tabskategorier - Administrativ kategorisering af tab og skader på personel - Tabskategorierne inddeles i tab som kan henføres til kamp, eller handlinger i relation hertil (kamptab), samt tab der skyldes øvrige årsager (andre tab). Se også: Kamptab og Andre tab JAN 15
Tactical Air Control Party TACP TACP er et flystøttekontrolorgan, der planlægger, iværksætter og kontrollerer taktiske fly operationer, samt koordinerer flyoperationer med andre værn. Tactical Air Control Party - JAN 15
Taktik TAK Den praktiske anvendelse og føring af enheder i relation til en specifik opgave. Tactic(s) - JAN 15
Taktiske aktivitet TA Anvendelse af en given doktrin/procedure til løsning af den pålagte opgave. Tactical Activities - JAN 15
Taktisk efterretningstjeneste TAKE Omfatter de handlinger en enhed gennemfører med henblik på planlægning, indhentning, bearbejdning og formidling af informationer og efterretninger, der har til formål at støtte planlægning og gennemførelse af militære operationer på det taktiske niveau. Tactical Intelligence - JAN 15
Taktisk kommando TACOM Taktisk kommando omfatter retten til at befale for og anvise enkeltopgaver til en tildelt enhed. Taktisk kommando er normalt begrænset i tid til den specifikke opgave, som modtagende enhed er blevet anvist. Tactical Commando (TACOM) Taktisk kommando omfatter ikke retten til at opdele enheden, retten til at videretildele enheden i et kontrolforhold, eller ansvar for administration og logistik. JAN 15
Taktisk kontrol TACON Taktisk kontrol omfatter retten til at befale for og kontrollere en tilgået enheds bevægelser og placering. Tactical Control (TACON) Taktisk kontrol omfatter ikke retten til at tildele enheden opgaver, udover det, der er relateret til bevægelser og placering, idet den tildelte enhed fortsat får anvist sine opgaver af den fører, der har befalet afgivelsen. JAN 15
Taktisk logistik - Den logistik, der gennemføres af taktiske enheder i operationsområdet. Tactical Level Logistics - JAN 15
Taktisk operationscenter TOC En føringsinstallation der kan monitere, koordinere og indsætte enheder. Tactical Operations Centre (TOC) - JAN 15
Taktisk opgave TO En taktisk aktivitet med en tilhørende effekt. Tactical Task - JAN 15
Targeting TGT En proces, hvor mål udvælges og prioriteres, og hvor den mest hensigtsmæssige handling over for målet bestemmes med henblik på at opnå de ønskede effekter under hensyntagen til operationsmiljøet og de rådige kapaciteter. Targeting - JAN 15
Telemedicin - Brugen af avanceret telekommunikation i forbindelse med udveksling af sundhedsfaglige informationer. Telemedicine - JAN 15
Tempest - En fælles betegnelse for observation af og kontrol med udstrålingen fra elektrisk og elektronisk udstyr. Tempest TEMPEST er et kodeord, ikke et akronym. JAN 15
Terminal - Udtryk for et knudepunkt i trafiknettet, hvor transport påbegyndes, ændrer form eller afsluttes, og hvor der finder terminaltjeneste sted. Terminal - JAN 15
Terminaltjeneste TERMTJ Den logistiske virksomhed, der har til formål at lette enheders, personels og forsyningers passage af eller ophold i/ved en terminal. - Se også: Terminal. JAN 15
Terrænorienteret hindring - En hindring, der udføres for at forøge naturlige hindringers hindreværdi. Reinforcing Obstacle - JAN 15
Terrænorienteret ingeniørindsats - Indsættelse af ingeniørkapaciteter med henblik på at skabe og opretholde bevægelsesfriheden for enheder, højne Force Protection og forberede en operation. Terrain Orientated Engineer Effort - JAN 15
Terrænorientering TNO Systematisk udpegning og benævnelse af terrængenstande Terrain orientation - JAN 15
Tilbagegang - En forudsætningsskabende aktivitet, hvor en enhed gennemfører en march væk fra modstanderen. Withdrawal, Retirement. Tilbagegang kan gennemføres med eller uden kampføling (withdrawal/retirement). Se frigørelse. JAN 15
Tilbageholdt ødelæggelse TBH ØDL Et objekt, der er klargjort til og påregnes ødelagt, når specifikke forudsætninger er opfyldt. Reserved Demolition Target - JAN 15
Tilintetgøre - Efterlader en enhed eller et objekt så ødelagt, at det ikke kan fungere efter hensigten, før det er blevet genopbygget. - Samme definition som nedkæmpe. JAN 15
Tilstrækkelighedsprincippet - At vælge den militære løsning eller midler, der forventes at medføre de færreste tab og skader blandt civilbefolkningen. - - JAN 15
Time IED TIED En IED, der detoneres på et fastsat tidspunkt eller ved hjælp af en tidsperiode fra armering til sprængning. Time IED (TIED) - JAN 15
Time over Target TOT (1) Den ønskede eller forventede tid, hvor et luftfartøj er klar til eller løser en opgave over målområdet. (2) Det tidspunkt hvor granaterne fra et antal ildstøtteenheder rammer målet. Time over Target (TOT) - JAN 15
Total rensning - Dekontamineringsopgave af materiel forud for en foreløbig eller permanent flytning eller hjemtagelse fra en operation med henblik på at tillade ubegrænset rådighed, anvendelse, vedligeholdelse, transport eller afskaffelse og kassation af materiellet. Clearance Decontamination - JAN 15
Toxic Industrial Materials TIM Giftige industrielle materialer og stoffer. Toxic Industrial Materials (TIM) TIM underinddeles i: TIB: Toxic Industrial Biologicals. TIC: Toxic Industrial Chemicals. TIR: Toxic Industrial Radiologicals. JAN 15
Trafikkontrolpost TCP En post med specielt uddannet personel, der udstilles hvor færdselsregulering er nødvendig, og hvor afmærkning med skilte ikke er nok til at sikre trafikkens frie forløb. - - JAN 15
Transporttjeneste TPTJ Den virksomhed, under den militære logistik, der omfatter udnyttelsen af militære og civile transportressourcer til gennemførelse af transporter. Movement and Transportation Transporttjenesten opdeles i følgende transportformer: Landtransport, søtransport, lufttransport og blandet transport. Der skelnes mellem følgende transportkategorier: Personeltransport, enhedstransport og forsyningstransport. JAN 15
Trend Analysis - En analyse af historiske data med henblik på at forudsigelig en fremtidig aktivitet eller hændelse. Trend Analysis - JAN 15
Troppeenhed - En organisatorisk sammenstilling af enheder, der muliggør selvstændig og samordnet indsættelse gennem længere tid. Formation Korps, divisioner og brigader betragtes som troppeenheder. Bataljonskampgrupper kan i særlige tilfælde have karakter af en troppeenhed. JAN 15
Troppeinddeling - Organisering og allokering af enheder, kapaciteter og kommandoforhold til en bestemt opgave eller i en bestemt periode. Task Organisation (task org) - JAN 15
Tung reparationstjeneste TREP Reperationstjeneste, der er organiseret og dimensioneret til at støtte alle typer af enheder. Heavy Maintenance Gennemfører typisk reparationer, der er berammet til mere end 6 timer. JAN 15
Turning Movement - En offensiv manøvre, hvor et omfattende angreb med en del af angrebsstyrken tvinger modstanderen til at forlade sine stillinger, hvorefter tyngden af angrebsstyrken indsættes mod modstanderen. Turning Movement - JAN 15
Tyngde - En koncentreret indsættelse af enheder, kapaciteter og/eller midler til en bestemt opgave eller aktivitet. Main Effort (ME) - JAN 15
Ubelyst angreb - Et angreb, der gennemføres i mørke uden anvendelsen af aktive lyskilder. Un-illuminated Attack - JAN 15
Udgangslinje UL En føringslinje til samordning af ild og bevægelse i forbindelse med iværksættelsen af et angreb. Line of Departure (LD) - JAN 15
Udgangsområde UGO Et geografisk område i tilknytning til en udgangslinje, hvor enheder gennemfører de afsluttende foranstaltninger inden iværksættelsen af angreb. Forming Up Point (FUP) - JAN 15
Udgående enhed - En enhed, der overdrager kampen til en anden enhed. Outgoing Unit Se også: Indkommende enhed. JAN 15
Udholdenhedsorienteret ingeniørindsats - Ingeniørarbejder, der udføres for at opretholde kampkraften og forberede indsættelserne på sigt. Sustainability Engineer Effort - JAN 15
Udladested POD Sted, punkt eller terminal hvor processen med at udlade personel, materiel og forsyninger fra de anvendte deployeringsmidler gennemføres. Port/Point of Debarkation Et undladested vil typisk være en lufthavn (APOE), havn (SPOE), jernbane (RPOE). Se også: Indladested, POE samt RSOI. JAN 15
Udpassage - Den del af en infiltration, hvor egen enhed passager igennem modstanderens forreste linjer. Passage of Lines - JAN 15
Udrykkepunkt UP En kontrolforanstaltning, hvor en march afsluttes. Release Point (RP) - JAN 15
Udstrålingskontrol - Den selektive og kontrollerede brug af elektromagnetisk, akustisk og øvrig udstråling for at optimere C2, minimere erkendelse, minimere interferens blandt egne styrker og understøtte vildledning. Emission Control (EMCON) - JAN 15
Underafdeling UAFD En organisatorisk enhed, der består af to til fem delinger. Subunit Et kompagni (KMP) er den almindelige betegnelsbetegnelse for en underafdeling. Regimenter med en bereden tradition anvender ofte betegnelsen eskadron til kampvogns- og opklaringsenheder. Artillerienheder anvender betegnelsen batteri. De tilsvarende NATO betegnelser er company (coy), squadron (sqn) og battery (bty). JAN 15
Unmanned Aircraft System UAS Et system, der omfatter et ubemandet fly og det støttende netværk, materiel og personel, der skal anvendes for at indsætte det. Unmanned Aircraft System (UAS) - JAN 15
Unmanned Arial Vericle UAV Ubemannet fjernstyrede luftfartøj, der annvender forskellige former for automatiserede funktioner. Unmanned Arial Vehicle (UAV) - JAN 15
Varsel - Et formidlingsværktøj, der skaber forudsætning for at underlagte enheder kan begynde deres føringsvirksomhed. Warning Order (Wng O) - JAN 15
Vartningspunkt VAP Et midlertidigt logistisk område på underafdelingsniveauet , der etableres for med henblik på at at genopbygge enhedens kampkraft. Rearm, Refuel and Resupply Point (R3P) - JAN 15
Vartningsområde VAO Et midlertidigt logistisk område på afdelings- eller troppeenhedsniveauet, der etableres med henblik på at genopbygge en eller flere enheders kampkraft. Rearm, Refuel and Resupply Point (R3P) - JAN 15
Vedligeholdelsestjeneste VEDLTJ Den logistiske virksomhed, der omfatter opretholdelse af materiellets brugbarhed. Maintenance VEDLTJ omfatter forebyggende VEDLTJ, reparationstjeneste, reservedelsforsyningstjeneste og bjærgningstjeneste. Se også: Logistik, tjenesteområder og forsyningstjeneste. JAN 15
Vejtjeneste VEJTJ Vedligeholdelse af vejnettet i et bestemt område eller på en bestemt strækning, så vejene til stadighed kan anvendes i forbindelse med den militære operation. Route Maintenance - JAN 15
Ventestilling/-område - Sted eller område, hvor et våben eller en enhed placeres i skjul og holdes rede til indsættelse. - - JAN 15
Victim Operated IED VOIED En IED, der udløses af et person, der enten er målet for angrebet eller er en tilfældig person, der påvirker IED. Victim Operated IED (VOIED) - JAN 15
Videre transport - Transport fra POD til AOR for personel/enheder efter endt ophold i vente-/klargøringsområde Onward Movement Se også: RSOI. JAN 15
Vildledning - Påvirke opfattelsen af en situation, så den fremstår anderledes, end den reelt er. Deception - JAN 15
Virkningsskydning - Levering af den mængde ammunition, der skal til for at opnå den ønskede virkning i/på et specifikt mål. Fire for Effect Se også: Indskydning. JAN 15
Vulnerable Area VA Et område, hvor egne enheder er særligt sårbare overfor en modstanders våbenvirkning. Vulnerable Area - JAN 15
Vulnerable Point VP Et punkt, hvor egne enheder er særligt sårbare overfor en modstanders våbenvirkning. Vulnerable Point - JAN 15
Værtsnation HN Den en nation, der efter aftale: (1) Modtager enheder og/eller materiel fra en anden nation, der befinder sig i, opererer i/fra eller er på vej igennem dets territorium. (2) Tillader enheder og/eller materiel at befinde sig på dets territorium og/eller leverer støtte til enhederne. Host Nation Se også: Værtsnationsstøtte (HNS). JAN 15
Værtsnationsstøtte HNS Den del af den logistiske tjeneste, der har til formål at yde den nødvendige støtte til enheder, der befinder i, operere i/fra eller er på vej igennem pågældende værtsnations territorium. Host Nation Support Se også: Logistik, tjenesteområder. JAN 15
Våbenleveringspræcision VLP Det samlede fejlbidrag fra våbensystem, ammunition og de påvirkninger, som ammunitionen udsættes for i skudbanen. Target Location Error (TLE) - JAN 15
Ødelægge ØDL En ildstøtteeffekt, der efterlader en enhed eller et objekt så ødelagt, at det ikke kan fungere efter hensigten, før det er blevet genopbygget. Destroy (DES) Se også: Holde nede, neutralisere. JAN 15
Ødelæggelseshold ØH En ingeniørenhed, der forbereder og ødelægger et objekt. Demolition Firing Party - JAN 15
Ødelæggelsesordre Ø-ordre Standardiseret NATO-ordreblanket til brug ved ordreudgivelse til objektnærsikring og ødelæggelseshold. Demolition Order - JAN 15
Øvrige logistiske tjenesteydelser - En fællesbetegnelse for: Pengeforsynings- og regnskabstjeneste, infrastrukturingeniørtjeneste, Contractor Support to Operations og værtsnationsstøtte. - - JAN 15
Åben kolonne - En kolonne form, hvor afstanden mellem køretøjerne er 50 til 150 m. - - JAN 15
Åben rute - En rute, der ikke er omfattet af restriktioner. Open Route - JAN 15
Åben vej - En vej eller akse, der holdes åben af hensyn til manøvre, logistik eller lignende. - - JAN 15
Åbning - Minefri passage, hvor en enhed kan passere udfoldet igennem. Barrier Gap Bredden befales i hvert enkelt tilfælde, men den er normalt ikke under 100 meter. JAN 15

Vejledning

Hærens Taktiske Ordbog definerer en række af de taktiske begreber, der anvendes i den danske hær. Ordbogen er autoritativ i forhold til definitioner og forkortelser, og den er tilgængelig på FIIN, internettet og som mobil applikation.

Søgningen kan ske vha. to typer filtre:

  • Filtrer alle kolonner, og
  • Filtrer en udvalgt kolonne, eks. Søg Begreber.

Søgningen sker som en automatisk filtrering, og der skal ikke trykkes Enter/Return. Begrebet eller forkortelsen skal staves korrekt. Søgefunktionen finder automatisk de identiske ord.

Hvis et begreb delvist defineres ud fra et præfix, så vil det i nogle tilfælde kun være opgivet i sin grundform. Akse er fx defineret, hvor forskellige aksetyper ikke har en selvstændig definition. Akse defineres som hovedretningen for en bevægelse. Angrebsakse er således hovedretningen for et angreb.

Danske taktiske begreber kan optages i Taktisk Ordbog. Begreber på engelsk kan anvendes, hvis der ikke findes et tilsvarende dansk begreb. Ordbogen optager primært begreber, der er relevante for flere våbenarter eller bruges bredt inden for en våbenart. Tekniske beskrivelser, specifikke enheder og huskeord optages ikke. NATO begreber defineres i AAP-6 og indgår som udgangspunkt ikke i Taktisk Ordbog. NATO effektermer er beskrevet i STANAG 2287. Danske effekttermer beskrives i Taktisk Ordbog.

Forslag til nye definitioner eller revision af eksisterende definitioner sendes til Taktikafdelingen på Hærens Officersskole. Taktikafdelingen indhenter herefter bidrag fra relevante interessenter og løfter eventuelt definitionen til godkendelse i Arbejdsgruppe Doktrin. Hvis definitionen godkendes, indføres den i Taktisk Ordbog.

I Taktisk Ordbog defineres et begreb efter dets betydning. Formål, anvendelse og krav beskrives i enhedsreglementer og bør ikke indgå i definitioner eller bemærkningsfeltet. Begreber skal defineres kort og præcist og kunne anvendes af alle interessenter. Definitioner skrives på dansk.

Taktisk Ordbog er ikke klassificeret og frigivet til internetbrug.

Kontaktoplysninger:
Hærens Officersskole
Att.: Taktikafdelingen
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
2000 Frederiksberg