Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Nej, Forsvarsakademiet justerer uddannelserne i Forsvaret for at matche de bedste erfaringer på området, ikke for at spare penge. Ændringerne er en investering i bedre uddannelsesforløb for vores studerende.

I dag ved vi om uddannelse, at optimal læring opnås i et samspil mellem uddannelse, daglig træning og erfaring. Det har vist os, at vi har uddannet for meget for tidligt, fordi man ikke har haft tid eller mulighed for at bringe allerede erhvervede erfaringer i spil. Det er blandt andet noget af det, der justeres på nu.

Alle uddannelser i Forsvaret bliver nu del af et fagligt fællesskab med fokus på en styrket militærfaglighed.

Det betyder, at

  • Forsvarets uddannelser får cheffokus og kortere op til Forsvarets øverste ledelse (FØL), da det er FAK ansvar at styre og udvikle uddannelsesområdet inden for Forsvaret på vegne af Forsvarschefen, med hensyn til udvikling i Forsvaret og aftagers behov.
  • Uddannelserne i Forsvaret bliver kvalitetssikret gennem et fokus på didaktik og pædagogik, hvilket styrker fagligheden – både for underviseren og eleven.
  • De ansvarlige for uddannelserne i Forsvaret får ansvar/mulighed for at udvikle nye læringsprincipper i Forsvaret og dermed præge fremtidens soldater.
  • Den operative enhed, kernevirksomheden i Forsvaret, kommer i fokus.
  • Der oprettes en ny, koncernfælles kursusadministration, så praksis standardiseres og gennemføres smartere for brugeren gennem digitaliserede selvbetjeningsløsninger.
Ja, vi arbejder i tæt dialog med det personel, der udbyder sergentuddannelser og med værnskommandoerne. Værnschefsergenterne har aktivt involveret sig i processen og sikrer dermed, at værnenes visioner for sergentgruppen inddrages. Vi lægger en stor del af aktiviteterne i processen i Jylland, fx møderne i arbejdsgruppen om sergentuddannelserne og den nye akademiuddannelse. 
Der vil være meget begrænsede personelmæssige konsekvenser på den korte bane – i hvert fald på normeringer. Forsvarsakademiet er i tæt dialog med værnsstabene om vilkårene for at overtage sergentuddannelserne. 

Vi er meget opmærksomme på, at de medarbejdere, som flytter med til Forsvarsakademiet, nu skal til at orientere sig i retning af FAK i stedet for som hidtil mod værnsstabene. Det bliver en vigtig opgave at tage godt imod de nye medarbejdere.
Nej, et akademi er netop som udgangspunkt mere praksisnært end et universitet. Men vi vil benytte nogle metoder inden for fx didaktik og pædagogik til at højne niveauet og sikre fagligheden. Men med Blended Learning ønsker vi netop at holde fast i det praktiske og det operative som en afgørende del af læringen.
Ja, og i højere grad end man kunne bruge videreuddannelsestrin I og II. Med akademiuddannelsen får man en formel grad, der kan tages med ud i det civile og der suppleres med andre uddannelser. Det gør det nemmere at skifte til og fra en civil karriere.
Den første uddannelse, man møder i Hæren i Forsvaret, når man kommer ind udefra vil fortsat være en traditionel tilstedeværelsesuddannelse, hvor der også er et fokus på dannelse og holdningsprægning. Det gælder værnepligten, GSU almen i Hæren og officersuddannelserne. Men det vigtigste er den holdningsprægning der foregår ved den enhed, man skal virke i. Fordelene ved det er, at man i højere grad vil opleve at få de rette holdninger, fordi man ikke oplever en uoverensstemmelse mellem to forskellige systemer på hhv. skolebænken og i praksis.
Alle enheder i Forsvaret børe virke i den kontekst, de er i. De enheder, der fx kan udsendes internationalt, skal fungere i nogle rammer, som nemt kan overføres internationalt. Derfor er det et overordnet ansvar at sørge for, at både enheden og OJT foregår på en måde, så der bliver lært det, der skal læres i forhold til funktionen og konteksten.
Det er ikke helt afklaret endnu, og det skyldes netop, at der ikke findes en “one size fits all”. Tværtimod er det noget som værnene er i fuld gang med at finde en løsning på afhængig af værnets specifikke behov og opgaveløsning. Men der vil være mange elementer, der i dag gennemføres som tilstedeværelseskurser, der fremadrettet vil blive gennemført som kombination mellem fjernundervisning, kursusvirksomhed og læring i enhederne.  Et eksempel kunne være Sygehjælperuddannelsen i Hæren, der kunne gennemføres med elementer af fjernundervisning, intern kursusvirksomhed med en instruktør udefra og efterfølgende “praktikforløb” som læring i enhederne.
Det er ikke helt afklaret endnu, men det ligger os meget på sinde, at overgangen bliver ordentlig, og vi er i gang med at løse den opgave.
Erfaringen viser, at det også et i undervisningsmiljø kan være svært at få folk til at føle sig trygge nok til at begå de ’dumme fejl’, for også her er man sammen med eventuelle fremtidige kolleger og har en grad af intern konkurrence. På både arbejdsplads og i undervisningsmiljøer er det derfor et chef-/underviseransvar, at der bliver skabt et rum, hvor man kan stille de dumme spørgsmål og eksperimentere. Her spiller undervisning i didaktik og pædagogik en vigtig rolle.
Det adskiller sig ikke fra andre forfremmelser, hvor man over en periode træder i karakter i sin nye rolle. Mange har også oplevet at komme tilbage fra kursus og træde lidt ved siden af, fordi man har lært lidt andre procedurer eller rutiner, end dem der kører ved enheden, og det undgår man så, når man bliver kompetenceudviklet på arbejdspladsen.
Ja, det vil typisk være muligt, for undervisningen tilpasses. Ikke al fjernundervisning foregår over internettet på et bestemt tidspunkt, det kan også bare være noget læsestof, man skal igennem, eller et kursus man kan tage online, når det passer. 
Ja, det bliver ikke ændret. Du kan fortsat søge direkte ind på officersuddannelsen med en bachelorgrad.
Føringskursus erstatter de nuværende videreuddannelseskurser Bataljons- og Brigadekursus. Føringskursus består af to overordnede dele – den ene med fokus på taktik for bataljonsniveauet og den anden med fokus på brigadeniveauet. Kursus gennemføres som blended learning ved Forsvarsakademiet og har en samlet varighed på ca. 11 måneder.

Brigadekursus vil i sin nuværende form blive afholdt for sidste gang i foråret 2019. Brigadekursus vil fremover være en integreret del af den nye uddannelse - Føringskursus. Føringskursus bliver gennemført for første gang i perioden august 2019 – juni 2020.
Blended learning er en uddannelsesform, der bl.a. består af tilstedeværelsesperioder og fjernunderundervisningsperioder. Under Føringskursus vil tilstedeværelsesperioderne primært blive brugt til gennemførelse af stabsarbejder, hvor du kommer til at arbejde med det, som du har lært under fjernundervisningsperioderne. Fjernundervisningsperioderne vil på Føringskursus være tilrettelagt med en blanding af pensumlæsning og videolektioner samt øvrige læringsaktiviteter via internettet. Føringskursus består samlet set af ca. 35 uddannelsesuger. Heraf vil der være ca. 16 tilstedeværelsesuger.   
Har du tidligere gennemført Bataljonskursus, vil du altid kunne søge om optagelse på brigadedelen af Føringskursus. Du skal altså ikke gennemføre hele Føringskursus.
Nej. I udgangspunktet skal du gennemføre hele Føringskursus i én sammenhæng. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation herfor, f.eks. hvis du er planlagt at skulle deltage i INTOPS.
Føringskursus er Hærens kursus, og Hæren prioriterer derfor, hvem der optages på kursus. Dette udelukker ikke officerer fra øvrige dele af Forsvaret eller Forsvarsministeriets styrelser at deltage på kursus.
Føringskursus er ikke i sig selv en forudsætning for at kunne blive udnævnt til kaptajn. Dog vil det være en forudsætning for ansættelse i mange stillinger på M321-niveau i Hæren, at du har gennemført Føringskursus. Øvrige styrelser kan opstille andre forudsætninger for ansættelse i stillinger på M321-niveau.