Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Ny akademiuddannelse erstatter VUT I og II

De eksisterende videruddannelsestrin for mellemledere VUT I/ML og VUT II/ML nedlægges. I stedet vil FAK udbyde en akkrediteret militær akademiuddannelse (MAU) målrettet den erfarne mellemleder. Ændringerne omfatter alle tre værn. Ambitionen er at tilføre et uddannelsesløft til mellemledergruppen. Akkreditering til niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring sikrer, at uddannelsens niveau er dokumenteret. Dermed bliver uddannelsen adgangsgivende til uddannelser på niveau 6 i Forsvaret og i det civile uddannelsessystem.


Fordeling af ECTS-point

Den militære akademiuddannelse vil svare til 60 ECTS point og kan gennemføres over en flerårig periode som blended learning ved siden af den daglige tjeneste. Uddannelsen vil bestå af et værnsfælles obligatorisk grundforløb (20 ECTS), hvor der fokuseres på ledelse, uddannelse, organisation og forvaltning. Uddannelsen indeholder også et obligatorisk værnsspecifikt forløb (20 ECTS), hvor indholdet er rettet mod værnenes individuelle kompetencebehov. Den enkelte studerende kan selv tone uddannelsen efter behov og interesser gennem valgfrie moduler (10 ECTS). Som afslutning på den militære akademiuddannelse udarbejdes et projekt (10 ECTS).


Model for den militære akademiuddannelse


Uddannelse i takt med kompetenceefterspørgsel

Tidligere var der en klar sammenhæng mellem uddannelse og udnævnelse. Nedlæggelsen af VUT I/ML og VUT II/ML betyder, at der fremadrettet skal der være en klar sammenhæng mellem realkompetencer og stilling, samt at udnævnelseskompetencen uddelegeres til værnene. En del af det eksisterende indhold fra VUT I/ML og VUT II/ML vil fremadrettet blive udbudt som kurser ved de respektive værn. Disse kurser skal gennemføres, når kompetencebehovet opstår. Tanken er således, at den enkeltes uddannelsesbehov dækkes, når behovet opstår.


Den militære akademiuddannelse er i udvikling

FAK og værnene er i øjeblikket i færd med at beskrive uddannelsen nøjere med henblik på, at uddannelsen kan blive godkendt som selvstændig akademiuddannelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet og senere blive akkrediteret af Akkrediteringsinstitutionen. Det er denne godkendelse og akkreditering, der skal sikre at Forsvarets mellemledere kan få det fulde udbytte af den nye uddannelse også uden for Forsvaret.

Chefen for Hærens Sergent- og Grundskole, oberstløjtnant Peter Nielsen er udpeget som studiechef for den militære akademiuddannelse. Desuden er major Peter Fink Work udpeget som studieleder for uddannelsen. Studiechefen vil iværksætte et arbejde for at definere, hvordan Flyvevåbnets Sergentskole og Søværnets Sergentskole bliver involveret i studieledelsen for den militære akademiuddannelse.

Det er ambitionen at Den Militære Akademiuddannelse kan udbydes fra og med 2020.