Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Ny Militær Akademiuddannelse for den erfarne befalingsmand

 


FAK lancerer den Militære Akademiuddannelse (MAU) i august 2020.

 


Den Militære Akademiuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse for befalingsmænd i funktionen som mellemledere. Uddannelsen ruster den erfarne befalingsmand til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for disse områder: ledelse i Forsvaret, værnspecifikke operationer og uddannelse i Forsvaret. Den erfarne befalingsmand understøttes i at kunne deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen klæder den studerende på til at udvikle sin egen praksis og understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng.

 


MAU – en opkvalificering

Med MAUen ønsker Forsvarsakademiet at tilbyde befalingsmanden et studie med bedre individuelle muligheder, kombineret med fleksibel adgang til kompetenceudvikling og uddannelse, under Forsvarsministeriets område.

Hermed tilfører Forsvarsakademiet et uddannelsesløft til mellemledergruppen inden for den militære profession gennem en meritgivende uddannelse på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring.

 


Baggrund

Den nye uddannelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Forsvarsakademiets uddannelsesafdeling og Forsvarsakademiets institutter og sergentskoler (herunder også Beredskabsstyrelsen) på baggrund af erfaringerne fra VUT I/ML, VUT II/ML og VMF. Samarbejdet har resulteret i, at Forsvarsakademiets dygtigste fagpersoner og eksperter inden for militærpraksis, teori, pædagogik og kvalitetssikring har skabt en ambitiøs uddannelse med fokus på at sikre et tæt samspil mellem teori og praksis inden for den militære kerneopgave og det militære vidensfelt.   

 


MAU og Forsvarsakademiets uddannelser

Uddannelsen skal indgå i Forsvarets sammenhængende uddannelsestilbud fra uddannelse af mellemledere på Akademiniveau til uddannelse af ledere og chefer på Diplom- og Masterniveau.

Dermed er MAU et led i at styrke Forsvarets samlede uddannelsestilbud, og den forventes at indgå som akkrediteret uddannelse i sammenhæng med diplomuddannelsen og masteruddannelsen. MAU er dog i første omgang forbeholdt befalingsmænd, idet uddannelsen er udviklet til professionen. Hensigten er ikke, i første omgang, at uddannelsen skal anvendes som niveau 5 uddannelse for kommende officerer. 

 


Uddannelsens opbygning

Den Militære Akademiuddannelse er på 60 ECTS point og kan gennemføres over en flerårig periode. Uddannelsens længde er beregnet til tre år som deltidsstudie ved siden af den daglige tjeneste og skal være afsluttet inden seks år efter start.

Uddannelsen består af et værnsfælles obligatorisk grundforløb (20 ECTS), hvor der fokuseres på ledelse, uddannelse, organisation og forvaltning. Derefter går den studerende videre på et obligatorisk værnsspecifikt forløb (20 ECTS), hvor indholdet er rettet mod værnenes individuelle kompetencebehov. Den enkelte studerende har derefter mulighed for selv at tone uddannelsen gennem valgfrie moduler (inden for 10 ECTS). Som afslutning på den Militære Akademiuddannelse udarbejdes et afgangsprojekt på 25 sider (10 ECTS).

MAU er en deltidsuddannelse, som tages, mens den studerende er i tjeneste.

 

Den Militære Akademiuddannelse (MAU)

Hvor

Uddannelsens værnsfælles obligatoriske moduler ”Ledelse af mennesker” og ”Ledelse i organisationen” udbydes fra august 2020 som de første moduler på uddannelsen. De værnsfælles moduler forventes på sigt at blive udbudt på alle tre skoler. På første hold forventes det dog ikke, at alle de værnsfælles moduler udbydes på alle skoler. De enkelte sergentskoler vil løbende udbyde deres egne værnsspecifikke moduler.

 

 

Uddannelse i takt med kompetenceefterspørgsel

Tidligere var der en klar sammenhæng mellem uddannelse og udnævnelse. Den nye Militære Akademiuddannelse understøtter, at der fremadrettet skal være en klar sammenhæng mellem realkompetencer og stilling, samt at udnævnelseskompetencen uddelegeres til værnene. Akademiuddannelsen skal bidrage til befalingsmandens mulighed for livslang læring og kompetenceudvikling tilpasset de muligheder, der følger af Forsvarsministeriets behov og den enkeltes ønsker.

En del af det tidligere indhold fra VUT I/ML og VUT II/ML vil fremadrettet blive udbudt som kurser ved de respektive værn. Disse kurser skal gennemføres, når kompetencebehovet opstår. Tanken er således, at den enkeltes uddannelsesbehov dækkes, når behovet opstår.

 

 

Optag
Første hold på den Militære Akademiuddannelse starter i august 2020. Der åbnes for optag primo 2020.

Information om ansøgning og optag vil kunne findes på fak.dk og karriere.forsvaret.dk i januar 2020.

 

 

Studiebelastning  

Uddannelsen er opgjort til 60 ECTS og ligger inden for efteruddannelsessøjlen på niveau 5 inden for kvalifikationsrammen for livslang læring. MAU er normeret til at tage tre år, svarende til at man tager moduler på 20 ECTS point pr. år. Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter den er påbegyndt, således at arbejde og privatliv tænkes ind i forhold til studiet.
1 ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 27,5 timer

 

 

Chefen Chefen for Hærens Sergent- og Grundskole, oberstløjtnant Peter Nielsen, er udpeget som studiechef for den Militære Akademiuddannelse. De værnsspecifikke moduler på uddannelsen varetages af de fire sergentskoler for Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen.