Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Studienævn 
 

 

Formålet med studienævn er dels at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medindflydelse på uddannelse og undervisning på Forsvarsakademiet, dels at sikre en god kontakt mellem uddannelsesledelsen og de studerende. Herudover indgår studienævn i Forsvarsakademiets uddannelsesrelaterede kvalitetssikringssystem.

Der etableres tre stående studienævn ved Forsvarsakademiet efter nedenstående retningslinjer. Dekanen udpeger tre studienævnssekretærer til at støtte studienævnene og studieformændenes pålagte opgaveløsning.

Forretningsorden for studienævn
Det enkelte studienævn fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af Forsvarsakademiets standardforretningsorden, og retningslinjer i denne bestemmelse.

Valg til studienævn
Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende, som vælges af og blandt hhv. det videnskabelige personale og de studerende. ”Videnskabeligt personale” defineres i denne sammenhæng som uddannelsesledelse, forskere og undervisere. ”Uddannelsesledelse” og ”Forskere og undervisere” udgør to forskellige valggrupper. Dekanen godkender valget af formand og næstformand.

Studienævnet for Master i Militære Studier
Studienævnet for Master i Militære Studier udgøres af 8 medlemmer.

Studienævnet for Officersuddannelsen for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet
Studienævnet for Officersuddannelsen for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet udgøres af 16 medlemmer. De studerende på Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersuddannelse har hhv. fire, to og to repræsentanter hver i studienævnet.

Studienævnet skal nedsætte værnsspecifikke underudvalg (i overensstemmelse med bilag 1, §16 og §17), der i relation til studienævnets opgaver, forholder sig til den funktionsspecifikke del af uddannelsen.

Studieledere
Personel, der bestrider funktionen som studieleder ved Forsvarsakademiet, har pligt til at lade sig opstille og lade sig vælge til studienævnet, herunder til formand.

Økonomi
Uddannelsesafdelingen budgetterer med og afholder udgifter ifm. studienævnsvirksomhed.

Valghandling
Studiekontoret forstår planlægning af og gennemførelse af valghandling til de enkelte studienævn. Studienævnet for en given uddannelse skal være nedsat senest 4 arbejdsuger efter studiestart.

Valggrupper
De respektive studienævn består af hhv. studerende og videnskabeligt personale. De studerende udgør een valggruppe, mens det videnskabelige personale udgøres af to valg-grupper –hhv. ”Uddannelsesledelsen” og ”Forskere og undervisere” - der ligeligt repræsenteres i studienævnet. 

For så vidt angår Uddannelsesledelsens repræsentanter kan de efter Dekanens nærmere anvisning i stedet udpeges på navn eller funktion.

De studerenes repræsentanter og repræsentanterne for undervisere og forskere i studienævnet skal altid udpeges pba. valghandling.

Varighed af valg
De studerende vælges for et år af gangen. Det videnskabelige personale for tre år af gangen. Udpegede repræsentanter sidestilles varighedsmæssigt med valgte repræsentanter.

Genvalg er muligt.

Opstilling af kandidater
Studiekontoret iværksætter indkaldelse af kandidatur, med en min. frist på 14. dage. Herefter opslår studiekontoret kandidaterne i min 14 dage forud for tilendebragt valghandling.

Valg af kandidater
Valghandlingen kan foregå på mail eller via anden elektronisk afstemning og finde sted over en periode inden for en given offentliggjort termin.

Valgberettigede
Studiekontoret er ansvarlig for at udfærdige lister over valgberettigede i de pågældende valgrupper ift.de respektive studienævn. Listerne skal forud for nye valg opdateres.

Valgberettigede kan kun afgive deres stemme ift. den valggruppe de tilhører. Valgberettigede kan kun tilhører een valggruppe ift. de enkelte respektive studienævn.

Man kan være valg- og opstillingsberettiget til flere studienævn.
Sidst opdateret 11-08-2016 - kl. 13:06

studiekontor

Studiekontor
Studievejledning

Links